XXX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016  roku, poz. 814)   oraz  § 13  ust. 1  Statutu Powiatu Buskiego, przyjętego Uchwałą Nr  XXXIX/397/2014  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  z  dnia  5  września  2014  roku, zmienionego Uchwałą Nr XXI/202/2016  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  z  dnia  13  września  2016  roku

zwołuję
XXX  Sesję  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju,
w  dniu 
 13  września   2017   roku   o   godz.  10.00
w  sali  konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego w Busku - Zdroju,  ul. Mickiewicza 15.

Sesja  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju  obejmuje  następujący  projekt  porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.

5. Wręczenie  nagród  w  Turnieju  Szkół  Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w  sporcie” w  roku  szkolnym 2016/2017.

6. Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie  uchwał  Rady  Powiatu  w  sprawie:

a)   zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017  roku.

b)   przeniesień  w  wydatkach  budżetu  Powiatu  Buskiego  w  2017  roku.

c)  zmiany  uchwały  nr  XXV/235/2017  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  z  dnia  27  stycznia 2017  roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na  lata  2017-2030.

d) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

e) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m.”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

f) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa   drogi powiatowej Nr  0023 T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010  do km 5+990  dł. 980 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

g) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 8+370 do km 9+710 dł.  1340 m.” oraz   upoważnienia  Zarządu   Powiatu   w  Busku – Zdroju   do   złożenia   wniosku o  dofinansowanie  projektu  w  ramach  programu  wieloletniego  pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

h) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m , Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m ”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

i) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79  w miejscowości Pacanów od km  0+012 do km 0+540  długości  528 m.”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

j) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda-Piasek Mały-Solec-Zdrój od km 9+730 do km 10+150 odcinek długości 420 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

k) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebica od km 4+518 do km 4+702 długości 184  m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

l) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków  - Beszowa  od km 1+631 do km 3+551 długości 1920 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

m) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola – Wójcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m. ” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

n) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa  drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice - Niziny od  km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655  m.”oraz upoważnienia  Zarządu  Powiatu w  Busku – Zdroju  do  złożenia  wniosku o  dofinansowanie  projektu  w  ramach  programu  wieloletniego  pn. ,,Programu rozwoju gminnej i  powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

o)  wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice -Chrzanów związana z budową chodnika przy ulicy Wójczańskiej w miejscowości Pacanów  od km  0+407 do km 0+780  dł.  373 m..” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

p) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa  drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów -Tuczępy - Pieczonogi od  km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305m.”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

r)  zmiany uchwały  Nr  XXVI / 246 / 2017  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  3 marca 2017 roku  w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację   zadań   z  zakresu   rehabilitacji   zawodowej   i   społecznej   osób  niepełnosprawnych w Powiecie Buskim,

s) upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

t) ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

u)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

w)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela.

x)  wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

y)  przyjęcia  Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2017-2020.

9. Obwieszczenie Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego.

10. Informacja   Świętokrzyskiego   Wojewódzkiego  Inspektora   Ochrony   Roślin  i  Nasiennictwa o  działalności   Inspekcji   na   terenie  Powiatu  Buskiego.

11. Informacja     o     przebiegu    realizacji    planu    finansowego   Zespołu   Opieki Zdrowotnej  w   Busku - Zdroju   za   I  półrocze  2017  roku  uwzględniające  w  szczególności stan  należności  i  zobowiązań  w  tym  wymagalnych.

12.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za  I  półrocze 2017 roku.

13.  Informacja   o   kształtowaniu   się   wieloletniej   prognozy   finansowej   w  Powiecie   Buskim w  I  półroczu  2017  roku.

14.  Informacja na temat realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg.

15. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku – Zdroju.

16. Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych.

17. Sprawy różne i wolne wnioski.

18. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-09-04
Data publikacji:2017-09-04
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:313