Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-06-26

Znak: GKN.6641.1.36.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 205/4 i 205/9 - obręb Kwasów, gm. Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2018-06-26

OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a oraz 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)                                                                                                         

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli nieruchomości położonej w obrębie 0015 Wierzbica, gm. Tuczępy, oznaczonej jako działka nr 70 o pow. 0,28 ha, do jej udostępnienia w celu wykonania przez inwestora PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie czynności związanych z remontem istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (w tym rozbiórki istniejącego stanowiska słupowego linii elektroenergetycznej niskiego napięcia).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

Obwieszczenie GKN.6853.1.7.2017 z dnia 25.06.2018 r.

2018-06-26

Busko-Zdrój, dn. 25.06.2018 r.

Znak: GKN.6853.1.7.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 w związku z art. 31 § 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

S T A R O S T A   B U S K I

zawiadamia

o wydaniu postanowienia znak: GKN.6853.1.7.2017 z dnia 11.06.2018 r. w sprawie  dopuszczenia Fundacji Na Rzecz Praworządności w Poznaniu do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Owczary, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 296/3 o pow. 0,0300 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z inwestycją: „Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w m. Owczary gm. Busko-Zdrój”, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.).

Czytaj więcej o: Obwieszczenie GKN.6853.1.7.2017 z dnia 25.06.2018 r.

Decyzcja GKN.6810.4.4.2018 z dnia 19.06.2018 r.

2018-06-21

Busko- Zdrój, dnia 19.06.2018 r.

Znak: GKN. 6810.4.4.2018

D E C Y Z J A

   Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m

            Uznać działki gruntu położone w Busko-Zdrój przy ul. Langiewicza, obręb  06,    oznaczone w ewidencji gruntów numerami  840/1, 840/2, 840/3 o łącznej powierzchni 0.1236 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Busko-Zdrój oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój  oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju,  a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i  Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzcja GKN.6810.4.4.2018 z dnia 19.06.2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-06-11

Znak: GKN.6641.1.35.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 159, obręb Podlesie, gm. Tuczępy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-06-07

Znak: GKN.6641.1.33.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działek położonych w obrębie Wójcza i Wójeczka, gm. Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-06-07

Znak: GKN.6641.1.34.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działek położonych w obrębie Mietel, gmina Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:29503