Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-05-29

Znak: GKN.6641.1.25.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działki nr 1692/5 i 1692/6 - obręb Pacanów, gmina Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

2018-05-25

K L A U Z U L A      I N F O R M A C Y J N A

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako RODO , informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku –Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój.

2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Bartosz Świetnicki, tel. 41 370 50 27, adres email: iod@powiat.busko.pl .

3) Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu umożliwienia wykonywania przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, czynności i zadań, wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa określonych w:

 • ustawie z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
 • ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
 • rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków ,

oraz w innych ustawach, przepisach wykonawczych i prawnie wiążących regulacjach.

 

4) Pozyskiwane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane dane. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie ww. przepisów prawa.

5) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6) Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zawiadomienie GKN.6810.4.4.2018 z dnia 24.05.2018

2018-05-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania działek gruntu położonych w Busku-Zdroju, obręb 06, przy ulicy Langiewicza, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 840/1, 840/2, 840/3 o łącznej pow. 0.1236 ha, za mienie gromadzkie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.4.2018 z dnia 24.05.2018

Zawiadomienie GKN.6810.4.52.2016 z dnia 24.05.2018

2018-05-24

Busko-Zdrój, dnia 24.05.2018 r.

Znak:GKN.6810.4.52.2016

Z A W I A D O M I E N I E

               Na podstawie  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), uprzejmie  z a w i a d a m i a m, że w związku    z toczącym się postępowaniem administracyjnym  o ustalenie, że nieruchomość położona   w miejscowości  Ostrów, gm. Wiślica, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek  482, 536/1, 539/1  o łącznej  powierzchni 26.45 ha, stanowi wspólnotę gruntową,  zgodnie z  art.  8 a ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703).

               W terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (zawiadomienie uważa się za doręczone z chwilą upływu okresu wywieszenia go na okres 14 dni) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta decyzja, oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.52.2016 z dnia 24.05.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-05-24

Znak: GKN.6641.1.24.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działki nr 722 z działkami nr 723, 601, 602/3, 721/1, 735, 734/3, 734/2 i 734/1 - obręb Stopnica, miasto Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Decyzja GKN.6810.4.2.2018 z dnia 22.05.2018 r.

2018-05-23

Busko-Zdrój, dnia 22.05.2018 r.

Znak:GKN.6810.4.2.2018

D E C Y Z J A

Na  podstawie art. 151 § 1 pkt 2, w związku z  art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po przeprowadzeniu wznowionego postępowania  w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Buskiego  z dnia 02.02.2017 r. znak: GKN.6810.4.37.2016 o odmowie uznania za mienie gminne działki gruntu położonej  w obrębie Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn, oznaczonej numerem 315/1 o powierzchni 0,0644 ha,

o r z e k a m:

 1. Uchylić ostateczną decyzję Starosty Buskiego znak: GKN.6810.4.37.2016  z dnia 02.02.2017 r. o odmowie uznania za mienie gminne działki gruntu położonej  w obrębie Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn, oznaczonej numerem 315/1 o powierzchni 0,0644 ha.
 2. Uznać nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów miejscowości Piasek Wielki  gmina Nowy Korczyn numerem działki 315/1 o  powierzchni 0,0644 ha za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Piasek Wielki oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni,  w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym  w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego, oraz w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.2.2018 z dnia 22.05.2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-05-18

Znak: GKN.6641.1.23.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działek Nr 29, 57, 125, 120 - obręb 08, miasto Busko-Zdrój.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działki nr 123/2 - obręb Bronina, gmina Busko-Zdrój.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działki nr 646/1 obręb Owczary, gmina Busko-Zdrój.

 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:29502