Protokół Nr 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2015

Protokół Nr 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 17 czerwca 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.28.2015

Protokół Nr 28/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 17 czerwca 2015 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK

Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN

Krzysztof Zapiórkowski – Naczelnik Wydziału KT

Tadeusz Sempioł – Kierownik Referatu IPI

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 0637T Nowa Słupia – Nowa Słupia (Święty Krzyż) (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 6. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotyczącym wniosku Gminy Pacanów w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Pacanów (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 7. Zapoznanie się ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przekwalifikowania drogi powiatowej nr 0103T Stopnica – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola na odcinku Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki na drogę wojewódzką (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 8. Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).
 9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowych Pacanów 2015 (Kier. Ref. IPI).
 10. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2015 rok (Skarbnik Powiatu).
 11. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju (Skarbnik Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 16. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 70/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok.
 17. Zapoznanie się z pismem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dotyczącym organizowania publicznego transportu zbiorowego (Nacz. Wydz. KT).
 18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).
 19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej o zmianie uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia (Nacz. Wydz. SOZ).
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 28 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 4

Protokół Nr 27/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 18.05.2015 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi Nr 0637T Nowa Słupia – Nowa Słupia (Święty Krzyż) o długości 930 mb – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Powyższa droga zaliczona zostanie do kategorii dróg gminnych.

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 0637T Nowa Słupia – Nowa Słupia (Święty Krzyż).

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 0637T Nowa Słupia – Nowa Słupia (Święty Krzyż) o długości 930 mb na terenie powiatu kieleckiego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 118/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 0637T Nowa Słupia – Nowa Słupia (Święty Krzyż) stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Gminy Pacanów z dnia 28.05.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Pacanów. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że wniosek Gminy Pacanów nie może zostać uwzględniony, ponieważ obejmuje nazwy tylko 20 odcinków dróg bez podania ich przebiegu, natomiast na załącznikach mapowych zaznaczono 121 odcinków dróg. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju dodał, że zwrócono się do Gminy Pacanów o połączenie wykazanych działek w ciągi drogowe i przesłanie nowego wykazu dróg proponowanych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych z podaniem nazwy drogi oraz jej przebiegu zgodnie z załącznikiem mapowym.

Pismo Gminy Pacanów z dnia 28.05.2015 r. oraz Dyrektora PZD w Busku – Zdroju z dnia 08.06.2015 r. w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przekwalifikowania drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola na odcinku Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki na drogę wojewódzką – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że zarządzający drogami wojewódzkimi Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wykazał, że nie widzi zasadności dokonywania zmian w istniejącej sieci dróg wojewódzkich. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych”. Takim połączeniem dla dróg krajowych nr 73 i nr 79 jest droga wojewódzka nr 973 relacji Busko – Zdrój – Nowy Korczyn i nie ma potrzeby tworzenia nowego połączenia. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach poinformował, że kwestia zmiany kategorii drogi publicznej na kategorię drogi wojewódzkiej jest procesem długotrwałym (kilkumiesięcznym), który mógłby tylko wydłużyć sprawę wybudowania obwodnicy miejscowości uzdrowiskowej Solec – Zdrój. Zdaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach bardziej zasadnym i skuteczniejszym rozwiązaniem będzie wybudowanie obwodnicy w ciągu drogi powiatowej nr 0103T przy możliwościach skorzystania ze środków finansowych w nowym programowaniu na lata 2014 – 2020.

Ponadto Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował o odbytym spotkaniu Wójta Gminy Solec – Zdrój z przedstawicielami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju nadmienił, że środki finansowe (ok. 4 mln zł) na wykonanie obwodnicy m. Solec – Zdrój prawdopodobnie przeznaczy Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Środki finansowe na udział własny w inwestycji musiałaby zabezpieczyć także Gmina Solec – Zdrój. Wstępna deklaracja w powyższym zakresie została złożona przez Wójta Gminy Solec - Zdrój.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy drugiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 18 493 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy czwartej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 10 539 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju – załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 14 174 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie – załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt zajęć rewalidacyjno - wychowawczych to 9 466 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Ad. 9

Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowych Pacanów 2015 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju z dnia 09.06.2015 r. Znak: PF-0760/7/2015 w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 15.06.2015 r. Znak: FN.3021.77.2015 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 119/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 121/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 122/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nr 70/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapiórkowski poinformował, że zbliża się termin zakończenia okresu przejściowego, dotyczącego możliwości świadczenia usług transportu publicznego osób w oparciu o zapisy ustawy o transporcie drogowym, przez przedsiębiorców na podstawie posiadanych zezwoleń i zachodzi konieczność przejęcia organizacji tych przewozów przez samorządy na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z przepisami w/w ustawy w powiatowych przewozach pasażerskich, tj. przewozach osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywanych w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i niewykraczających poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów; innych niż przewozy gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest powiat. Do zadań organizatora należy: planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Publiczny transport zbiorowy może odbywać się na podstawie: umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, potwierdzenia zgłoszenia przewozu lub decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Publiczny transport zbiorowy może być wykonywany przez operatora publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnika spełniających warunki do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie przewozu osób. Organizator dokonuje wyboru operatora w trybie: ustawy – Prawo zamówień publicznych albo ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi albo bezpośredniego zawarcia umowy w przypadkach spełniających wymagania ustawowe. Naczelnik Wydziału KT poinformował, że organizacja przewozów przez samorząd terytorialny, zgodnie z ustawą wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., nie mniej jednak już w chwili obecnej należy podjąć pewne działania zmierzające do odpowiedniego przygotowania się do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z art. 23 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizator publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w terminie nie krótszym niż 1 rok. Naczelnik Wydziału KT zaproponował opublikować tego typu ogłoszenie w terminie do końca września br. z uwagi na fakt, że zgodnie z ustawą w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia można dokonywać w nim zmian. Publikacja ogłoszenia np. do końca czerwca br. pozwalała by na dokonywanie w nim zmian jedynie do końca 2015 roku co może być czasem niewystarczającym na ustalenie ostatecznego kształtu linii komunikacyjnych, na których powiat buski będzie organizatorem transportu osób, natomiast w przypadku publikacji ogłoszenia we wrześniu br., postępowanie w sprawie wyboru operatora lub operatorów będzie mogło zostać rozpoczęte w miesiącu październiku 2016 roku i zakończone w miesiącu grudniu 2016 roku. Wzorem innych samorządów Naczelnik Wydziału KT zaproponował publikację ogłoszenia bez określania w nim w chwili obecnej linii komunikacyjnych w sposób szczegółowy, określając jedynie obszar przewozów, tj. obszar Powiatu Buskiego. Ponadto Naczelnik Wydziału KT zaproponował, aby dokonywać wyboru operatora bądź też operatorów na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Po dniu 1 stycznia 2017 r. przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym będzie mógł być wykonywany w sposób dwojaki, tj.: przez operatora, z którym organizator, tj. Powiat Buski zawrze stosowną umowę lub przez przedsiębiorcę komercyjnego, na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozów. Różnica pomiędzy obydwoma przedstawionymi wyżej trybami jest zasadnicza, otóż jedynie operator będzie mógł stosować ulgi ustawowe, przysługujące osobom uprawnionym, co oznacza, że brak dokonania wyboru operatorów na poszczególnych liniach komunikacyjnych skutkować będzie brakiem możliwości stosowania ulg ustawowych. Naczelnik Wydziału KT podkreślił, że zabezpieczenie możliwości stosowania ulg, jak również zabezpieczenie innych potrzeb przewozowych na terenie Powiatu Buskiego to duże wyzwanie dla Powiatu Buskiego, zarówno pod względem logistycznym jak i finansowym. Naczelnik Wydziału KT zasygnalizował potrzebę zwiększenia zatrudnienia w Wydziale w związku z w/w nowymi zadaniami.

Informacja Naczelnika Wydziału KT w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Naczelnika Wydziału KT dotyczącej opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w terminie do końca września br. oraz dokonania wyboru operatora w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Ad. 18

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował o decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia uchylającej decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału NFZ dotyczącą kontraktu na świadczenia z zakresu kardiologii. Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że przyznano rację Szpitalowi - oferta Szpitala była dobrze przygotowana, ZOZ spełniał wszystkie warunki, aby przystąpić do postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń z zakresu kardiologii, kontrakt powinien być przyznany Szpitalowi w Busku - Zdroju. Decyzja Prezesa NFZ została wydana na skutek wnoszonych do NFZ odwołań, wyroków wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Jest to decyzja ostateczna. Kontynuując Dyrektor ZOZ poinformował, że Szpital, gdyby spełniał warunki do świadczenia usług z zakresu kardiologii, przystąpiłby do rokowań i otrzymałby od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. kontrakt w wysokości 3 036 000 zł. Z uwagi na to, że ZOZ nie spełnia warunków do świadczenia w/w usług (nie posiada oddziału, pracowni hemodynamiki, kadry), nie przystąpiono do rokowań. Po spełnieniu wszystkich warunków (m.in. utworzeniu Oddziału, przygotowaniu Poradni, odtworzeniu Pracowni Hemodynamiki) Szpital będzie mógł przystąpić do negocjacji zgłaszając gotowość do realizacji zakresu kardiologicznego. Obecnie analizowane są dostępne warianty by wybrać najkorzystniejszy spośród nich dla Szpitala. Realizacją powyższych świadczeń zainteresowane są dwa podmioty firmy Intercard i Cardinox. Firma Intercard miała przejąć część spółki wyodrębnioną z firmy Cardinox w Busku – Zdroju, jednak w związku z decyzją Prezesa NFZ Spółka Cardinox również chce realizować te świadczenia.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni stanowiącej obecnie Oddział Pediatryczny. Dyrektor ZOZ dodał, że w najbliższym czasie wypracowana zostanie koncepcja dotycząca organizacji i funkcjonowania kardiologii.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał przygotowania Szpitala do składania ofert na kardiologię inwazyjną w 2011 roku. Wówczas zabezpieczenie oddziału należało do Szpitala. W przeprowadzonym konkursie ofert wyłoniono podwykonawcę, którego rolą było utworzenie Pracowni Hemodynamiki oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii inwazyjnej w w/w Pracowni. W chwili obecnej Powiat nie posiada środków w wysokości ok. 2 000 000 zł, które trzeba przeznaczyć na wyremontowanie powierzchni po Oddziale Pediatrycznym. W miejscu gdzie była utworzona kardiologia są obecnie zorganizowane poradnie. Powiat i ZOZ nie jest w stanie w chwili obecnej zorganizować Oddziału Kardiologii. Musi jednak przygotować się i spełnić wszystkie wymogi – dysponować sprzętem, Oddziałem Kardiologicznym, kadrą. Nie ma możliwości zorganizowania powyższego w oparciu o siły Szpitala. Przewodniczący Zarządu zapytał czy Szpital może realizować powyższe przy pomocy podwykonawcy. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podkreślił, że należy dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć taką formułę prawną, która pozwoli na zgodne z prawem otrzymanie kontraktu. Przewodniczący Zarządu stwierdził, że nie ma możliwości uzyskania kontraktu od dnia 1 lipca br., gdyż w tym czasie nie uda się zorganizować oddziału. Na realizację powyższego potrzebny jest dłuższy okres czasu wynoszący ok. 3 miesięcy. W ciągu w/w okresu czasu należy również przeprowadzić wszelkie niezbędne procedury dotyczące m.in. zmian w Statucie ZOZ w Busku - Zdroju.

Naczelnik Wydziału SOZ zapytał o dalsze kroki, które będą podjęte przez NFZ w sytuacji gdy Szpital nie przystąpi do rokowań, gdyż nie spełnia warunków. Czy NFZ wyrazi zgodę na przystąpienie do rokowań przez inne podmioty?

Dyrektor ZOZ poinformował, że NFZ nie będzie prowadził rozmów z innymi podmiotami. Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że nie jest prowadzone postępowanie konkursowe lecz jest to przyznanie kontraktu na podstawie rokowań, do których jest zaproszony tylko i wyłącznie ZOZ w Busku - Zdroju.

Naczelnik Wydziału SOZ poddał pod rozwagę organizację oddziału na zasadzie podobnej do tej z 2011 r. tj. na zasadzie wyłonienia podwykonawcy w drodze przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że powyższą propozycję należy skonsultować z Radcą Prawnym.

Następnie Dyrektor ZOZ przedstawił jedną z zakładanych koncepcji dotyczących organizacji oddziału kardiologii. Dyrektor ZOZ poinformował, że podmiot, który wydzierżawi powierzchnię stanowiącą obecnie Oddział Pediatryczny wykona remont i przygotuje tam Oddział Kardiologiczny a następnie użyczy go Szpitalowi. Wówczas Szpital w postępowaniu z NFZ będzie mógł przedłożyć dokumenty potwierdzające, że dysponuje odpowiednią bazą oraz uzyskać kontrakt. W następnej kolejności Szpital zawrze z w/w podmiotem umowę o podwykonawstwo.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że jeżeli w/w konstrukcja jest prawnie dopuszczalna jest dobrą koncepcją. Jedyną wątpliwością jest kwestia prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Szpitala.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie ma zapisów w powyższym zakresie.

Naczelnik Wydziału SOZ stwierdził, iż należałoby mieć opinię prawną dotyczącą zgodności z prawem przedstawionej przez Dyrektora ZOZ koncepcji.

Dyrektor ZOZ nadmienił, że na dzień dzisiejszy istnieje kilka wariantów organizacji kardiologii. Opinia prawna nie jest potrzebna dopóki nie zostanie rozstrzygnięte, który z wariantów będzie realizowany.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał, że na posiedzeniu Zarządu Nr 18/2015 w dniu 15 kwietnia 2015 roku Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni stanowiącej obecnie Oddział Pediatryczny będącej w użytkowaniu ZOZ w Busku – Zdroju w celu jej zagospodarowania przez podmiot zewnętrzny i udzielania przez ten podmiot świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii inwazyjnej i angiologii. Zarząd Powiatu podjął również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w/w powierzchni użytkowej.

Na dzisiejszym posiedzeniu Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 19

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej o zmianie uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 20

W sprawach różnych:

 1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu:
  • o zabezpieczenie środków inwestycyjnych w wysokości 50% wartości załączonego do wniosku kosztorysu na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 0+000 do km 1+650 długości 1650 m – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Wartość kosztorysowa robót wynosi 50 724,61 zł. Wójt Gminy Tuczępy zadeklarował udział własny w wysokości 25 000 zł.
  • o zabezpieczenie środków inwestycyjnych w wysokości 100 000 zł na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica – Gorysławice w miejscowości Kików – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
   Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w miesiącu maju br. zakończył się 10-letni okres utrzymania rezultatów projektu pn. „Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z powyższym zabezpieczone w budżecie Powiatu na w/w cel środki finansowe w kwocie 590 000 zł mogą zostać przeznaczone na realizację przebudowy wymienionych we wnioskach dróg. W ramach powyższych środków zrealizowane zostaną również zakupy inwestycyjne w PZD w Busku – Zdroju (zakup kosiarki tylno – bocznej, głowicy do czyszczenia rowów, ciągnika 90-110KM) zgodnie z wnioskiem przyjętym na poprzednim posiedzeniu.
   Po przeanalizowaniu, powyższe wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.
   W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Robert Gwóźdź zwrócił uwagę na coraz lepszy stan nawierzchni dróg w Powiecie Buskim. Zaniedbano natomiast, zdaniem Członka Zarządu kwestię utrzymania pasa drogowego. Członek Zarządu Robert Gwóźdź poinformował, że ze strony środowiska pojawia się bardzo wiele uwag w tym zakresie. Do realizacji powyższego bezwzględnie konieczny jest sprzęt. Zdaniem Członka Zarządu należy również analizować możliwości zatrudnienia osób np. w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, które wspomogłyby pracowników PZD w okresie intensywnych prac. Kontynuując Członek Zarządu Robert Gwóźdź wskazał na potrzebę wygospodarowania na szczeblu Powiatu środków, które zostałyby przekazane pracownikom PZD zajmującym się obsługą zakupionego sprzętu w formie podziękowania, nagrody za opiekę i dbałość o sprzęt oraz wykraczanie poza normę przy wykonywaniu obowiązków.
   W związku z organizowaną w dniu 21 czerwca 2015 r. w Nowym Korczynie imprezą plenerową „Sobótki 2015” Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o wykoszenie poboczy przy drodze powiatowej w m. Błotnowola (na odcinku od m. Błotnowola do m. Zielonki).
 2. Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał czy Powiat jest zabezpieczony w związku ze stratą Szpitala, czy posiada środki.
  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Powiat jest w stanie ją pokryć. Powyższe może jednak skutkować tym, że budżet Powiatu na rok 2016 będzie zatwierdzać Regionalna Izba Obrachunkowa.
  Skarbnik Powiatu Artur Polniak stwierdził, że jeżeli ZOZ będzie dobrze funkcjonował w przyszłym roku to warto tą stratę pokryć.
  Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał dlaczego w ZOZ w Busku – Zdroju wzrosły koszty zakupu wody i odprowadzania ścieków.
  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wyjaśnił, że w związku z awarią i koniecznością przeprowadzenia remontu Szpital nie mógł korzystać z własnego ujęcia wody. ZOZ musiał korzystać z sieci wodociągowej.
  Członek Zarządu Robert Gwóźdź poinformował, że poszukuje ewentualnych możliwości oszczędzania.
  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że taka możliwość pojawi się od dnia 1 sierpnia br., gdyż ZOZ będzie mógł ograniczyć zużycie gazu w związku z montażem instalacji solarnej.
  Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał czy wzięto pod uwagę koszty utrzymania i obsługi w/w instalacji.
  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odpowiedział, że w umowie zagwarantowana jest nieodpłatna obsługa serwisowa przez okres 5 lat.
  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że pojawiły się również możliwości uzyskania dofinansowania na projekty związane z montażem instalacji fotowoltaicznych. Realizacja powyższego projektu w ZOZ przyniosłaby kolejne oszczędności związane z zakupem energii elektrycznej.
  Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał czy kwestia pokrycia straty Szpitala jest odłożona w czasie.
  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że strata Szpitala musi zostać pokryta do końca miesiąca września br. Rada Powiatu musi albo pokryć straty, albo postanowić o przekształceniu ZOZ w spółkę prawa handlowego.
  Skarbnik Powiatu Artur Polniak dodał, że strata Szpitala musi być pokryta w ciągu trzech miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Placówki.
  Skarbnik Powiatu nadmienił, że Rada Powiatu musi rozważyć czy chce utrzymać Szpital czy też chce go sprywatyzować.
  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz nadmienił, że w prasie pojawiła się informacja, iż w następnym roku również nie będzie kontraktowania, rozpisywania konkursów na świadczenia lecz aneksowanie dotychczasowych umów z NFZ. Powyższe wpłynie na generowanie większych kosztów przez Szpital.
  Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak stwierdził, że przed Szpitalem stoi pewna perspektywa w zakresie kardiologii, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Pediatrycznego. Przygotowano Program Restrukturyzacji. W związku z powyższym należy jeszcze w przyszłym roku podjąć próbę. Taką decyzję Rada Powiatu może podjąć ostatni raz, gdyż w kolejnym roku nie będzie już możliwości dołożenia środków finansowych.
 3. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój na zapytanie Członka Zarządu Krzysztofa Gajek czy pozbawienie kategorii dróg gminnych odcinków ulic na terenie miasta Busko – Zdrój spowoduje potrzebę zmiany nazw ulic – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 4. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na wnioski Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu oraz Przewodniczącego Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu oraz Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie wykonania robót na drogach powiatowych z zakresu bieżącego utrzymania – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 5. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju na wniosek Radnego Piotra Wąsowicza zgłoszony podczas VII Sesji Rady Powiatu w Busku – Zdroju w dniu 22 maja 2015 r. dotyczący podjęcia przez m.in. Policje działań mających na celu spowodowanie zarówno wyciszenia jak i zakazu zatrzymywania się i parkowania samochodów przy drogach wokół obiektu, w którym mieści się dyskoteka „Imperium” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1020 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2015-06-26
Data publikacji:2015-06-26
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1697