Protokół Nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2015

Protokół Nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.29.2015

Protokół Nr 29 / 2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 24 czerwca 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN
Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
Wiesław Waga – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie
Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Zajęcie stanowiska w zakresie regulacji granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki – Falki – Janowice (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).
 6. Zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do aplikowania od roku bieżącego o rządowe dofinansowanie na tworzenie dziennych domów opieki Senior – Wigor w ramach Rządowego Programu Senior – Wigor (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Zapoznanie się z informacją w zakresie otrzymanej dotacji na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2015 (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację przez przekazanie do utylizacji środków trwałych (Dyr. SOS-W w Broninie).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo – Budżetowego w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju (Skarbnik Powiatu).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 8 00 otworzył 29 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do nin. protokołu.

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 4

Protokół Nr 28/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił pismo Pana i Pana dotyczące regulacji granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki – Falki – Janowice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański poinformował, że zgodnie z Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego nieruchomości położone w obrębie Rzeszutki, gmina Gnojno, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr oraz Nr , zajęte pod drogę publiczną Nr 15131 pn. „Zrecze Gnoińskie – Rzeszutki – Falki – Janowice” (nowy Nr 0031 T), będące w dniu 31.12.1998 r. własnością odpowiednio Pana i Pana i pozostające w tym dniu we władaniu Skarbu Państwa, stały się z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Buskiego.

Wnioskiem z dnia 28.01.2014 r. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju wystąpił o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, przez Powiat Buski własności nieruchomości opisanych powyżej, zajętych pod drogę publiczną Nr 15131.

Istota nabycia na podstawie art. 73 polega na przeniesieniu z dniem 01.01.1999 r. tytułu własności do nieruchomości lub jej części zajętej pod drogę publiczną z właściciela lub współwłaścicieli tej nieruchomości w dniu 31.12.1998 r. na odpowiedni podmiot publicznoprawny, zależnie od kategorii drogi.

Zgodnie z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne przysługuje wyłącznie osobom, które złożyły wniosek o jego ustalenie i wypłatę do właściwego terytorialnie Starosty, w tym przypadku Starosty Buskiego, w okresie od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2005 r. Po tym terminie roszczenie odszkodowawcze wygasło.

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W związku z zapytaniem Wicestarosty Stanisława Klimczaka Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański odpowiedział, że przedmiotowy wniosek dotyczy gruntów ornych klasy V. W związku z tym w/w osoby nie płacą podatku gruntowego.

Po szczegółowej analizie, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie odrzucił przedmiotowy wniosek uznając go za bezzasadny.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zwrócił się do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do aplikowania od roku bieżącego o rządowe dofinansowanie na tworzenie dziennych domów opieki Senior – Wigor w ramach Rządowego Programu Senior – Wigor – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po szczegółowym przeanalizowaniu, ze względu na brak bazy lokalowej oraz z uwagi na to, że powyższe zadanie powinno być realizowane przez poszczególne gminy Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował przedmiotowe pismo w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z informacją w zakresie otrzymanej dotacji na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2015 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 8

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem znak: SOSW.0720-14/15 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację przez przekazanie do utylizacji środków trwałych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 9

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 123/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosek znak: FN.3021.84.2015 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Busku – Zdrojuw brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył wniosekDyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2015 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdrojuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 124/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdrojuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 125/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 127/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Po przeanalizowaniu, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 128/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po przeanalizowaniu, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 129/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 20

W sprawach różnych:

 1. Skarbnik Powiatu Artur Polniak szczegółowo omówił wniosek do Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu o dokonanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszego protokołu.
  Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, że w w/w wniosku został ujęty zakup ciągnika o mniejszej mocy o wartości 180 000 zł dla PZD w Busku – Zdroju. Jednocześnie zaapelował do Dyrektora PZD w Busku – Zdroju, aby zakres robót wykraczał poza remonty bieżące.
  Po szczegółowym przeanalizowaniu i dyskusji, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.
 2. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odczytał wnioski Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej z wyjazdowego posiedzenia odbytego w jednostkach pomocy społecznej w Powiecie Buskim w dniach 15 i 16 czerwca 2015 rokuw brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
  1. Należy opracować koncepcję funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach z uwzględnieniem przyszłych regulacji prawnych i potencjału lokalowego Placówki. Zgodnie z przepisami prawa w 2020 roku w Placówce musi być mniejsza liczba wychowanków, tj. maksymalnie 14 wychowanków. Zdaniem Komisji, potencjał obiektu, w który zaangażowano ogromne środki na remonty, nie jest w należyty sposób wykorzystany. Zdecydowana większość pomieszczeń jest niewykorzystanych.
   Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował powyższy wniosek do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, celem przygotowania koncepcji funkcjonowania Placówki w perspektywie 2020 roku.
  2. Komisja wnioskuje o staranniejsze zagospodarowanie terenu zielonego wokół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach z wykorzystaniem pomysłów podopiecznych.
   Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował powyższy wniosek do Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach, celem jego ewentualnej realizacji.
  3. Podjęcie prac remontowych przy betonowych filarach i betonowej barierce w budynku Domu Pomocy Społecznej w Słupi.
   Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował powyższy wniosek do właściciela obiektu tj. Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi, celem ewentualnego zwrócenia uwagi na w/w problem.
  4. Rozważenie przeniesienia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju do innego obiektu. Budynek, w którym obecnie mieści się siedziba WTZ, ze względu na ograniczoną powierzchnię, nie zabezpiecza potrzeb uczestników.
   Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował powyższy wniosek do Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju, celem ewentualnego pozyskania innego budynku dla WTZ w Busku - Zdroju.
  5. Zatrudnienie opiekuna lub pielęgniarza w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. Ze względu na pojawiające się zdarzenia charakteryzujące się agresywnym zachowaniem podopiecznych konieczne jest zatrudnienie opiekuna lub pielęgniarza dla złagodzenia niepożądanych zachowań podopiecznych. Opiekunki – kobiety, często nie budzą respektu wśród podopiecznych.
   Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował powyższy wniosek do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, celem jego realizacji.
  6. Opracowanie koncepcji zagospodarowania poddasza w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z wykorzystaniem zakupionej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego.
   Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował powyższy wniosek do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w kwestii maksymalnego wykorzystania Programu dotyczącego mieszkań aktywizujących.
  7. Przygotowanie stanowiska Rady Powiatu w sprawie możliwości dziedziczenia środków pieniężnych zgromadzonych przez podopiecznych domów pomocy społecznej, po ich śmierci. Obecnie środki pieniężne zgromadzone przez podopiecznych na subkontach, w przypadku ich śmierci podlegają ogólnym zasadom dziedziczenia, co przy braku osób powołanych do dziedziczenia, mogłoby zasilić budżety tych domów.
   Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował powyższy wniosek do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, celem przedłożenia wykładni prawa w przedmiotowym zakresie.
  8. Wygospodarowanie środków na regulację płac i podwyżki dla personelu jednostek pomocy społecznej. Wynagrodzenia personelu na obecnym poziomie nie rekompensują zaangażowania i trudu podejmowanego przez personel szczególnie w domach opieki społecznej.
   Zarząd Powiatu jednogłośnie stwierdził, że z uwagi na sytuację prawną i finansową w/w wniosek na dzień dzisiejszy nie może zostać zrealizowany, lecz jedynie skierowany do organów administracji rządowej. Do powyższego zobowiązano Naczelnika Wydziału SOZ.
  9. Podjęcie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie intensywniejszych działań na rzecz promocji wszystkich placówek pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Buskiego.
   Zarząd Powiatu jednogłośnie stwierdził, że przy okazji wydawania kwartalnika Wieści z Powiatu Buskiego szerzej będą promowane jednostki organizacyjne Powiatu, w tym również placówki pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Buskiego.
  10. Organizowanie, co najmniej raz w kadencji, wyjazdu dla wszystkich radnych Rady Powiatu w Busku – Zdroju celem zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.
   Zarząd Powiatu jednogłośnie stwierdził, że istnieje możliwość udziału radnych w posiedzeniach wyjazdowych i jednostki pomocy społecznej na terenie Powiatu Buskiego są do dyspozycji Przewodniczących Komisji Rady Powiatu.
 3. Członkowie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej wnioskują do Zarządu Powiatu o zobowiązanie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju do przedkładania comiesięcznych sprawozdań z realizacji przyjętego Programu Restrukturyzacji ZOZ w Busku – Zdroju. Powyższy wniosek Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej z posiedzenia Nr 7/2015, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
  Zarząd Powiatu zdecydowanie przychylił się do przedmiotowego wniosku i jednogłośnie zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju do przedkładania comiesięcznych informacji w zakresie poczynionych postępów prac w powyższym zakresie.
 4. Członkowie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej zwrócili się z wnioskiem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o zapoznanie Kierowników poszczególnych Oddziałów Szpitala z treścią Programu Restrukturyzacji ZOZ w Busku - Zdroju a następnie zobowiązania ich do omówienia go z podległym personelem podczas zorganizowanych spotkań lub odpraw służbowych. Powyższy wniosek Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej z posiedzenia Nr 7/2015, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
  Zarząd Powiatu jednogłośnie zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju do realizacji przedmiotowego wniosku w trybie pilnym, po zaakceptowaniu Programu Restrukturyzacji ZOZ w Busku – Zdroju przez Radnych Rady Powiatu na najbliższej Sesji Rady Powiatu.
 5. Członkowie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej wnioskują do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o przedstawienie możliwości Szpitala w zakresie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji dotyczącej budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wskazanie w ramach jakich środków powyższe zostanie zabezpieczone. Powyższy wniosek Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej z posiedzenia Nr 7/2015, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
  Zarząd Powiatu jednogłośnie zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju do przedstawienia na piśmie deklaracji związanych z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację inwestycji dotyczącej budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 6. Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Jarosław Jaworski zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o ustawienie znaku ograniczenia na drodze powiatowej – Szlaku Królewskim w obrębie cmentarza. Na w/w drodze występuje wzniesienie powodujące niebezpieczeństwo wypadnięcia z jezdni. Powyższy wniosek Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej z posiedzenia Nr 7/2015, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
  Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać powyższy wniosek Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju, celem ewentualnej jego realizacji.
 7. Członkowie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej pozytywnie odnieśli się do kwestii kontynuowania wydawania kwartalnika Wieści z Powiatu Buskiego. Jednocześnie Członkowie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej sugerują, aby w kolejnych wydaniach kwartalnika zamieszczać opisy poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu. Powyższy wniosek Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej z posiedzenia Nr 7/2015, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
  Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do przedmiotowego wniosku.
 8. Zarząd Powiatu jednogłośnie zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju do sporządzenia w trybie pilnym harmonogramu prac do Programu Restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

W dalszej części dyskusji Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź po raz kolejny zwrócił uwagę na kwestię egzekwowania obowiązków od pracowników szpitala jak również od Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Busku – Zdroju, Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa ZOZ w Busku – Zdroju oraz od Z-cy Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku – Zdroju. Podkreślił, że należy zwiększyć dyscyplinę pracy Z-ców Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju.

Starosta Jerzy Kolarz przychylił się do powyższej uwagi. Stwierdził, że Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju powinien wyznaczyć zadania, cele do realizacji dla swoich Zastępców i Kierowników oraz je egzekwować. Przewodniczący Zarządu dodał, że brak jest w szpitalu dyscypliny w zakresie dbania każdego pracownika o swój zakład pracy. Następnie zwrócił uwagę na kwestię podejścia pracowników szpitala do pacjenta.

W dalszej części posiedzenia Starosta poinformował, że podpisał pismo do NFZ o poparciu wniosku ZOZ w Pińczowie w zakresie utworzenia w w/w Oddziału Neurologicznego. Z kolei Powiat Pińczowski wspiera ZOZ w Busku – Zdroju odnośnie przeniesienia do Buska Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Oddziału Neonatologicznego. Jednocześnie Przewodniczący Zarządu przypomniał, że dwie spółki z Krakowa i Tuchowa starają się o wydzierżawienie w ZOZ w Busku – Zdroju w/w Oddziałów. Realizacja powyższego została zaplanowana na m-c wrzesień br.

Ad. 21

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 9:40 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Martyna Lis

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Lis
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:785