Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lipca 2015

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.32.2015

Protokół Nr 32 / 2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 15 lipca 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN
Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Jolanta Mrugała – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku – Zdroju
Tomasz Łukawski – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie
Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
Tadeusz Sempioł – Kierownik Referatu IPI
Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
Urszula Kustra – Naczelnik Wydziału OR

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Zajęcie stanowiska w sprawie zbycia na rzecz Miasta i Gminy Stopnica części gruntu należącego do drogi powiatowej nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów w miejscowości Kuchary (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).
 6. Zapoznanie się z Planem Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na drugie półrocze 2015 roku wraz z planem nadzoru nad przestrzeganiem standardów opieki i wychowania w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju z wykorzystania środków finansowych za II kwartał 2015 r.(Kier. WTZ przy TPD w Busku – Zdroju, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku – Zdroju, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za II kwartał 2015 roku(Kier. WTZ przy DPS w Gnojnie, Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu „Programu Aktywizacja i Integracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju w 2015 roku”(Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(Nacz. Wydz. EK).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 r. oraz wykazu specjalności i form kształcenia(Nacz. Wydz. EK).
 12. Zapoznanie się z informacją o wyniku rekrutacji do klas pierwszych w ZSP w Stopnicy(Nacz. Wydz. EK).
 13. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce(Nacz. Wydz. EK).
 14. Zaopiniowanie wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego(Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Rozpatrzenie wniosku Redaktora Naczelnego „Echa Dnia” w sprawie wytypowania Najlepszych Rolników, Najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich, Najlepszych Gospodarstw Agroturystycznych oraz udzielenia wsparcia finansowego w powyższym zakresie w wysokości 1 800 zł brutto(Kier. Ref IPI).
 16. Sprawy różne
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800otworzył 32 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do nin. protokołu.

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 4

Protokół Nr 31/2015 z dnia 8 lipca 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w sprawie zbycia na rzecz Miasta i Gminy Stopnica części gruntu należącego do drogi powiatowej nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów w miejscowości Kuchary (nr ew. 598). Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przekazał, że w/w działka nie jest Powiatowemu Zarządowi Dróg potrzebna, gdyż znajduje się ona obok drogi. Jednocześnie zauważył, że ma ona taki sam numer w ewidencji gruntów jak działka zajęta pod drogę Widuchowa – Skrobaczów.

Wobec tego Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański wyjaśnił, że w pierwszej kolejności należałoby uregulować stan prawny, a następnie podjąć uchwałę, że ten fragment działki nie stanowi terenu niezbędnego dla terenów związanych z infrastrukturą drogową. Ponadto, Naczelnik Wydziału GKN dodał, że na działce nr 285 jest zlokalizowana świetlica wiejska.

Po przeanalizowaniu i dyskusji, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do rozeznania w jakim celu w/w działka jest potrzebna Miastu i Gminie Stopnica. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do regulacji stanu prawnego w/w pasa drogowego.

Starosta uzupełnił, że w sytuacji gdyby w/w działkę zaplanowano przeznaczyć pod parking bądź plac postojowy przy świetlicy Powiat mógłby wydzielając odrębną działkę z pasa drogowego przy regulacji stanu prawnego, użyczyć ją Miastu i Gminie Stopnica na urządzenie parkingu.

W zakresie części w/w wniosku dotyczącej ustawienia w pasie drogi powiatowej nr 0112T wiaty przystankowej oszklonej w miejscowości Nowa Wieś gm. Stopnica przy istniejącym znaku D-15, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju w oparciu o stosowne warunki i uzgodnienia wyraził pozytywną opinię w w/w zakresie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że jadąc do Widuchowy w kierunku Skadli budowany jest duży parking wraz z ciekiem przykrawężnikowym z kostki, który ma wychwytywać wodę. Przewodniczący Zarządu przekazał, że z uzyskanych informacji wynika, że na odcinku ok. 40 m, kostka wyszła ponad poziom asfaltu. W związku z tym woda nie spływa ciekiem przykrawężnikowym lecz przy intensywnych opadach przelewa się.

Wobec powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do sprawdzenia w/w okoliczności.

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju omówił wstępne złożenia w zakresie wartości robót inwestycyjnych na drogach powiatowych do realizacji w 2016 roku z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W zakresie inwestycji na terenie Gminy Tuczępy zaproponowano przebudowę drogi powiatowej Nr 0040T Tuczępy – Nieciesławice – Jarosławice dł. 2 200 m, budowę chodnika 1000 m i budowę ścieżki rowerowej 1 200 m. Starosta przekazał, że do końca m-ca września br. Powiat musi złożyć przedmiotowy wniosek. Jednocześnie dodał, że w zakresie budowy chodnika w m. Jarosławice 3 bądź 4 działki mają wciąż nieuregulowany stan prawny. Z uwagi na zawieszone przez Wojewodę postępowanie, stanu prawnego w/w działek do tego czasu nie uda się uregulować.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że próbował bezskutecznie skontaktować się z Wójtem Gminy Tuczępy i zaproponować kontynuację inwestycji realizowanej w bieżącym roku tj. przebudowę drogi od m. Szydłów w kierunku m. Tuczępy.

Jednocześnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju, poinformował, że ze wstępnych nieoficjalnych informacji wynika, że Wójt Gminy Pacanów nie będzie partycypował w kosztach realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 0114T – od drogi krajowej Nr 73 - Pacanów.

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił zaakceptować przedstawioną w dniu dzisiejszym przez Dyrektora PZD w Busku – Zdroju propozycję z wyjątkiem inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenie Gminy Tuczępy i Gminy Pacanów. Zarząd Powiatu postanowił, że do końca bieżącego tygodnia poczeka na informację w powyższym zakresie z Gminy Tuczępy oraz z Gminy Pacanów - po interwencji ze strony Członka Zarządu Roberta Gwoździa.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z Planem Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na drugie półrocze 2015 roku wraz z planem nadzoru nad przestrzeganiem standardów opieki i wychowania w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przyjął powyższy Plan Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na drugie półrocze 2015 roku wraz z planem nadzoru nad przestrzeganiem standardów opieki i wychowania w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej do wiadomości.

Ad. 7

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju Jolanta Mrugała zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem kwartalnym WTZ przy TPD w Busku – Zdroju z wykorzystania środków finansowych za II kwartał 2015 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, wobec braku zastrzeżeń ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Robert Gwóźdź był nieobecny w trakcie głosowania.

W dalszej części dyskusji Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że o 100 zł miesięcznie wzrośnie wartość przypadającą na uczestnika WTZ. Jednocześnie zaapelował o gromadzenie środków na udział własny w zakresie pozyskania samochodu dla WTZ oraz podejmowanie działań w celu zmiany siedziby Warsztatów ze względu na niewielką powierzchnię obecnego lokalu. Następnie zaapelował o solidne rozliczanie wydatkowanych przez WTZ środków finansowych.

W odpowiedzi na zapytanie Starosty oraz Naczelnika Wydziału SOZ, Kierownik WTZ przy TPD w Busku – Zdroju wyjaśniła, że aktualnie do rotacji przewidzianych jest 4-5 uczestników, którzy od 20 lat uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez WTZ.

Odnosząc się do powyższego Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach poinformował, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie jest ok. 100 podpisów rodziców/opiekunów, którzy złożyli deklarację w zakresie utworzenia WTZ.

Starosta uzupełnił, że gdyby budynek, w którym znajdują się WTZ był większy wówczas można byłoby zwiększyć ilość uczestników. Jednocześnie zwrócił się do Kierownika WTZ przy TPD w Busku – Zdroju oraz do Naczelnika Wydziału SOZ o nawiązanie kontaktu między Warsztatami Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku – Zdroju a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Broninie.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapytał jakie działania podejmowało TPD w Busku – Zdroju odnośnie zmiany lokalu, w którym mieszczą się WTZ na większy.

Starosta wyjaśnił, że obiektów szkolnych, które mogą zostać zagospodarowane jest bardzo dużo, a WTZ nie muszą funkcjonować w Busku – Zdroju. Następnie wymienił budynki po zlikwidowanych szkołach w m. Kostki, Kameduły, Wełecz oraz ewentualnie w Słabkowicach. Dodał, że stanowiłyby one doskonałą bazę lokalową dla WTZ.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zasygnalizował, że przy najbliższej kontroli PCPR będzie zwracał uwagę na w/w kwestię oraz na działania, które zostały podjęte w powyższym zakresie.

W związku z tym, Zarząd Powiatu jednogłośnie zwrócił się do Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku – Zdroju o przedstawienie informacji o podejmowanych działaniach w zakresie znalezienia nowej siedziby dla WTZ.

Ad. 8

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski omówił sprawozdanie kwartalne WTZ przy DPS w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za II kwartał 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po analizie, wobec braku uwag ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Robert Gwóźdź był nieobecny w trakcie głosowania.

W dalszej części posiedzenia Starosta poinformował Kierownika WTZ przy DPS w Gnojnie, że wartość miesięczna przypadająca na uczestnika WTZ wzrośnie o 100 zł. Następnie przekazał, że poprzez funkcjonujące Stowarzyszenie należy wnioskować do różnych gremiów o ewentualne zmiany przepisów prawa w kwestii możliwości sprzedaży produktów wytworzonych w WTZ.

Ad. 9

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju dotyczącą realizacji zadania publicznego z zakresu „Programu Aktywizacja i Integracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju w 2015 roku” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8do niniejszego protokołu.

Zgodnie z przedmiotową informacją w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 6 lipca 2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju nie został złożona żadna oferta na realizację w/w zadania publicznego. Jednocześnie Naczelnik Wydziału SOZ poinformował, że z Gminą Solec – Zdrój PUP w Busku – Zdroju w mniejszym zakresie będzie współpracował co do realizacji przedmiotowego zadania publicznego.

Po analizie, informacja w w/w zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dotyczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec był nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nr 139 / 2015Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dotyczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec był nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nr 140 / 2015Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dotyczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec był nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nr 141 / 2015Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dotyczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec był nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nr 142/ 2015Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dotyczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec był nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nr 143/ 2015Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dotyczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec był nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nr 144/ 2015Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dotyczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec był nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nr 145/ 2015Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 r. oraz wykazu specjalności i form kształcenia.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 146/2015Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 r. oraz wykazu specjalności i form kształcenia stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień udzieliła Członkom Zarządu Powiatu szczegółowej informacji w zakresie naboru do klas pierwszych w ogólnodostępnych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Buski (stan na dzień 8 lipca 2015 r. ) -zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszego protokołu.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju liczba oddziałów wynosi 7, w tym jeden łączony, liczba przyjętych 191. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju liczba oddziałów wynosi 7, a liczba przyjętych 196. W Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju liczba oddziałów wynosi 7, liczba przyjętych 178. Naczelnik Wydziału EK podkreśliła, że w w/w szkole udało się utworzyć kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju liczba oddziałów wynosi 4, a liczba przyjętych 100. Reasumując, na dzień 8 lipca br. liczba oddziałów wynosi 25, natomiast liczba przyjętych, którzy potwierdzili wolę nauki 665. Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, że ostateczne wyniki naboru zostaną przedstawione na początku m-ca września br.

W dalszej części dyskusji Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy nie dokonał naboru. W Liceum Ogólnokształcącym dwie osoby, natomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej trzy osoby zalogowały się w pierwszej preferencji. Zanim jednak doszło do symulacji podziału w/w osoby złożyły dokumenty do ZSTiO w Busku – Zdroju rezygnując z kształcenia w ZSP w Stopnicy.

Wobec tego w ZSP w Stopnicy pozostaje jeden oddział tj. ok. 25 osób. W 2010 roku została zawarta umowa użyczenia budynku między Gminą Stopnica a Powiatem Buskim. W/w umowa użyczenia obowiązywała na czas określony do 30 czerwca 2020 roku. Zgodnie z zapisami umowy można ją wypowiedzieć za uprzednim 12-miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym nie później niż 1 września roku poprzedzającego to wypowiedzenie. W związku z tym, w obecnej chwili należy poinformować Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy będzie użytkował w/w budynek do końca roku szkolnego 2015/2016.

W odpowiedzi na zapytanie Starosty Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że 663 absolwentów ukończyło naukę w gimnazjum w Powiecie Buskim.

Po przeanalizowaniu, informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła wnioski dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski o przyznanie Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Powyższe wnioski złożyli dyrektorzy n/w placówek oświatowych:

 • I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju (1 wniosek – uczennica klasy I),

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju (2 wnioski: uczennica III Liceum Ogólnokształcącego oraz uczennica Technikum Nr 1),

 • Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju (1 wniosek – uczeń Technikum Nr 2),

 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju (1 wniosek – uczennica Technikum Nr 3),

 • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju (2 wnioski: uczennica V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, uczeń Technikum Specjalnego dla Niepełnosprawnych Ruchowo).

Po szczegółowej analizie, powyższe wnioski zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu o ustalenie wysokości przedmiotowego stypendium.

Po dyskusji, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie postanowił pozostawić wysokość w/w stypendium na dotychczasowym poziomie, tj. 250 zł /m-c.

Ad. 14

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił do zaopiniowania wstępny projekt uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego –w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, wstępny projekt w/w uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej kolejności wstępny projekt przedmiotowej uchwały zostanie przekazany do zaopiniowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój, Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, poszczególnych Wójtów z terenu Powiatu Buskiego oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Kielcach, a następnie ponownie trafi pod obrady Zarządu Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 15

Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł przedstawił wniosek Redaktora Naczelnego „Echa Dnia” w sprawie wytypowania Najlepszych Rolników, Najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich oraz Najlepszych Gospodarstw Agroturystycznych w związku z organizowanymi w/w plebiscytami. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu, zwrócono się również do Powiatu Buskiego o udzielenie wsparcia finansowego w powyższym zakresie w wysokości 1 800 zł brutto.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował część w/w wniosku dotyczącą udzielenia wsparcia finansowego. Jednocześnie Członkowie Zarządu zdecydowali, aby wystąpić z pismem do poszczególnych gmin z terenu Powiatu Buskiego o wytypowanie Najlepszych Rolników.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 16

w sprawach różnych:

 1. W związku z dyspozycją z posiedzenia Nr 31/2015 Zarządu Powiatu z dnia 8 lipca 2015 roku Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedłożyła na dzisiejsze posiedzenie informację znak: SOSW-3011/5/2015 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju o przekazaniu na złom środków trwałych, uszkodzonych, zniszczonych, skorodowanych, nie nadających się do użytkowania, ujętych w księgach inwentarzowych SOS-W w ewidencji ilościowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
  Następnie Naczelnik Wydziału ORprzedłożyła informację znak: SOSW-3011/6/2015 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju o wycofaniu z użytkowania i likwidacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej, uszkodzonych, zniszczonych, połamanych, nie nadających się do użytkowania– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 2. Na poprzednim posiedzeniu Nr 31/2015 w dniu 8 lipca 2015 roku Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złomowanie samochodu marki Fiat Palio nr rej. TBU 81TN przekazanego z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.
  W związku z pismem Członka Zarządu Powiatu Roberta Gwoździa o chęci nabycia w/w samochodu osobowego, Zarząd Powiatu postanowił go sprzedać w oparciu o zgromadzone dokumenty po cenie ustalonej przez Zespół powołany do oszacowania wartości mienia ruchomego w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju przeznaczonego do sprzedaży, przekazania lub likwidacji. W związku z tym na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju na okres 14 dni zostanie wywieszone stosowne ogłoszenie o zamiarze sprzedaży powyższego samochodu.
  Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź nie brał udziału w głosowaniu.
 3. Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosek znak: ZST-I 075.21.213.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zwrotu przekazanych na rachunek bankowy Powiatu pozostałych na dzień 31.12.2014 r. środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów w/w jednostki w wysokości 53 075,84 zł oraz wprowadzenie w/w środków do Planu Finansowego wydatków na 2015 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
  Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.
 4. Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem znak: ZST-I 075.20.212.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów malowania korytarzy i klatek schodowych w budynku szkoły ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu powyższe zasoby finansowe pochodzą z wpłat ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów oraz usług diagnostycznych i innych świadczonych na rzecz firm i osób prywatnych. W/w środki są zabezpieczone w Planie Finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok w rozdziale 80130 §4270 w wysokości 32 000 zł.
  Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.
 5. Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie uchylenia uchwały nr 115/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku – podział rezerwy ogólnej.
  Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.
  Uchwała Nr 147/2015Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 115/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku – podział rezerwy ogólnej stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 9:50 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Martyna Lis

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2015-07-28
Data publikacji:2015-07-28
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Lis
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1222