Protokół Nr 33/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lipca 2015

Protokół Nr 33/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.33.2015

Protokół Nr 33 / 2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 22 lipca 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Helena Bebel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
Marian Kwiatek – Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
Piotr Woźniak – Inspektor w Referacie IPI
Urszula Kustra – Naczelnik Wydziału OR

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Zapoznanie się z wykazem odcinków dróg powiatowych zrealizowanych do 15.07.2015 r. i planowanych do realizacji w 2015 r. ze środków dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych „nawalne deszcze”, wraz z wielkościami planowanych nakładów na poszczególne odcinki dróg w rozbiciu na źródła finansowania (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 6. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o planowanych kosztach realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego w 2015 r. wraz z uwzględnieniem robót uzupełniających z podziałem na poszczególne drogi i gminy (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 7. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju odnośnie realizacji zadań w 2016 r. na terenie Gminy Solec – Zdrój i Gminy Pacanów w ramach „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” oraz podjęcie decyzji w w/w zakresie (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 8. Zapoznanie się z propozycją podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie (Dyr. DPS w Zborowie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Rozpatrzenie wniosku znak: SOSW-3011/7/2015 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków na wydatki bieżące – media i usługi w przewidywanej wysokości 238 000 zł (Dyr. SOS-W w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 12. Rozpatrzenie wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” z siedzibą w Busku – Zdroju w sprawie zapewnienia bezpłatnego noclegu i wyżywienia dla członków Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanie” z Litwy (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 13. Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).
 14. Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Słupi na wniosek z wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Nr 6/2015 odbytego w dniach 15 i 16 czerwca 2015 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia Sławomira Dalacha – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej (Nacz. Wydz. OR).
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku(Skarbnik Powiatu).
 21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku(Skarbnik Powiatu).
 22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 (Skarbnik Powiatu).
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 33 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do nin. protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 4

Protokół Nr 32/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wykazem odcinków dróg powiatowych zrealizowanych do 15.07.2015 r. i planowanych do realizacji w 2015 r. ze środków dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych „nawalne deszcze”, wraz z wielkościami planowanych nakładów na poszczególne odcinki dróg w rozbiciu na źródła finansowania – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Do planowanych do realizacji w 2015 roku zadań zostały załączone kosztorysy inwestorskie określające rodzaj i zakres rzeczowy robót.

Jednocześnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zwrócił się z wnioskiem znak: PZD-S3.420.3.2015 - załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, o zabezpieczenie środków inwestycyjnych na realizację robót w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych „nawalne deszcze” w wysokości 180 tys. zł tj. 20 % udział własny oraz 20 % udział na roboty niekwalifikowane na zadania:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0094T Piasek Mały – Zborów – Piestrzec – Zołcza – Ugory od km 4+406 do km 5+066, dł. 660 mb;
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0101T Podlasek – Suchowola – Wójcza od km 6+640 do km 7+040. dł. 400 mb;
 3. Przebudowa drogi powiatowej Łagiewniki – Zbrodzice od km 0+000 do 1+011.

Aby zapobiec ewentualnym uwagom co do zakresu rzeczowego robót dotyczącego w/w dróg, Starosta Jerzy Kolarz zwrócił się do pozostałych Członków Zarządu Powiatu, aby w miarę możliwości rozpowszechnili wśród radnych w/w informację odnośnie drogi realizowanej na terenie swojej gminy.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przekazał, że wnioskowane środki na w/w cel zostały zabezpieczone. Jednocześnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że do końca bieżącego tygodnia radni mogą wypowiedzieć się co do rodzaju planowanych robót i zgłosić stosowne wnioski, które zostałyby przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu. W sytuacji, gdy takich wniosków nie będzie w dniu 27 lipca br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe
w w/w zakresie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z informacją o planowanych kosztach realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego w 2015 r. wraz z uwzględnieniem robót uzupełniających z podziałem na poszczególne drogi i gminy – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z pismem znak: PZD-S3.420.4.2015 planuje się zwiększenie zakresu robót i wykonanie robót uzupełniających na w/w zadaniu na wartość 361 875,26 zł. W związku z tym wartość zadania po zwiększeniu zakresu robót wynosić będzie 3 055 764,00 zł brutto. Długość odcinków dróg objętych przebudową wzrośnie o 540 m i wynosić będzie 9 197 mb.

Planowane koszty realizacji przedmiotowego zadania wraz z uwzględnieniem robót uzupełniających z podziałem na poszczególne drogi i gminy zostały przedstawione w piśmie znak:
PZD-S3.420.5.2015.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju wyjaśnił, że wniosek w przedmiotowym zakresie został uwzględniony i środki zostaną zabezpieczone w budżecie Wojewody, natomiast umowa zostanie podpisana w terminie późniejszym. W związku z powyższym po uzgodnieniu ze Skarbnikiem Powiatu, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że zostanie wszczęta procedura przetargowa w zakresie realizacji w/w robót uzupełniających.

Po szczegółowej analizie, informacja w przedmiotowym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z informacją – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, odnośnie realizacji zadań w 2016 r. na terenie Gminy Solec – Zdrój i Gminy Pacanów w ramach „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” oraz zwrócił się o podjęcie decyzji w w/w zakresie.

Zadania do realizacji w ramach w/w Programu na terenie poszczególnych gmin były omawiane na poprzednim Nr 32/2015 posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 15 lipca 2015 roku. Wówczas Zarząd Powiatu postanowił zaakceptować przedstawioną przez Dyrektora PZD w Busku – Zdroju propozycję z wyjątkiem inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenie Gminy Tuczępy i Gminy Pacanów.

Na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Solec – Zdrój na terenie w/w Gminy zaplanowano do realizacji 260 m chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin oraz 620 m chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż – Kików – Zborów w m. Kików.

Następnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przekazał, że otrzymał pismo od Wójta Gminy Pacanów, w którym informuje On, że w roku 2016 nie będzie partycypować w kosztach modernizacji dróg powiatowych w ramach w/w Programu.

Odnosząc się do powyższego, Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zasygnalizował potrzebę realizacji drogi powiatowej w m. Kwasów oraz w m. Książnice. Zwrócił się do Dyrektora PZD
w Busku – Zdroju o rozeznanie możliwości skorzystania z programu uwzględniającego most istniejący przy drodze w m. Kwasów.

W odpowiedzi na powyższe, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że drogi powiatowe w m. Książnice oraz w m. Kwasów są planowane do realizacji w ramach środków na usuwanie skutków „nawalnych deszczy” w 2016 roku.

W zakresie Gminy Tuczępy Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że po uzgodnieniu z Wójtem w/w Gminy do realizacji została zaplanowana przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów – Tuczępy – Pieczonogi długości 600 m oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 0040T Tuczępy – Nieciesławice – Jarosławice długości 1 600 m (w dwóch odcinkach).

Podsumowując, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że wartość robót inwestycyjnych na drogach powiatowych do realizacji w 2016 r. z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” na terenie Gminy: Busko – Zdrój, Gnojno, Solec – Zdrój, Stopnica, Tuczępy oraz Wiślica wynosić będzie ok. 3 400 tys. zł brutto.

Wobec tego, Zarząd Powiatu przyjął do realizacji zadania wskazane przez powyższe Gminy i jednocześnie zdecydował o wyłączeniu z realizacji w ramach w/w Programu zadania na terenie Gminy Pacanów.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zawnioskował o dodatkowe środki z budżetu Powiatu w wysokości 70 000 zł na zakup ciągnika o mocy 90 – 110 KM. Zabezpieczone środki w planie finansowym na w/w ciągnik to 180 000 zł. Przedmiotowy wniosek znak: PZD.S2.3110.9.2015 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przekazał, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden oferent. Warunki dla oferenta obejmowały: cenę, długość gwarancji oraz czas realizacji wynoszący maksymalnie 3 m-ce. Dyrektor wyjaśnił, że w/w czas okazał się za krótki, aby wykonać ciągnik na zamówienie, w związku z tym ogłaszając nowe postępowanie zostanie on wydłużony do 5 m-cy.

Po szczegółowej analizie i dyskusji, powyższy wniosek został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z informacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zwiększeniu wysokości środków przypadających Powiatowi Buskiemu według algorytmu na 2015 r. do kwoty 1 519 137 zł - załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. W piśmie znak: PCPR.ZPON.512.1.12.2015 z dnia 15.07.2015 r. - załącznik nr 9 do niniejszego protokołu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zaproponował dodatkowe środki w wysokości 52 095 zł w całości przeznaczyć na zadanie dotyczące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Po korespondencji uzupełniającej ze Związku Powiatów Polskich oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej – załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, okazało się, że w/w środki powinny zostać przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej. Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju wyjaśnił, że przekazując od 1 lipca br. po 100 zł dla 65 uczestników, należy zabezpieczyć na rzecz WTZ kwotę 39 000 zł. W związku z tym Dyrektor zaproponował, aby w/w kwotę przeznaczyć na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, zaś pozostałe środki w wysokości 13 095 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Pismo Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju znak: PCPR.ZPON.512.1.13.2015 z dnia 17.07.2015 r. na temat proponowanego podziału w/w środków stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Starosta Jerzy Kolarz podkreślił, że powyższe środki finansowe przeznaczone dla warsztatów terapii zajęciowej są jednorazowe tj. tylko do 31 grudnia 2015 r., bowiem wielkość kwoty rocznej na 1 uczestnika nie uległa zmianie. W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu zaapelował do Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju, aby w przypadku przeznaczenia w/w środków na Fundusz Płac powyższe zostało zrealizowane w formie dodatku, nagrody lub premii i nie skutkowało wzrostem wynagrodzenia zasadniczego w roku 2016.

Następnie Starosta ponownie zasygnalizował kwestię zabezpieczenia środków na wkład własny w celu pozyskania samochodu dla WTZ przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju. Jednocześnie przekazał, że Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój jest otwarty na propozycję utworzenia dużego warsztatu terapii zajęciowej w budynku po zlikwidowanych szkołach w miejscowości Kameduły, Kostki bądź Wełecz.

Odnosząc się do powyższego Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju zapewnił, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju podczas kontroli zwróci na powyższe kwestie uwagę.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zaznaczył, że jeżeli pracownicy PCPR w Busku – Zdroju przeprowadzający kontrolę stwierdzą, że w warsztatach terapii zajęciowej są inne pilne potrzeby wówczas Starosta i Wicestarosta reprezentujący Powiat mogą nie podpisać aneksu do umowy określającej wysokość środków na działalność WTZ.

Po szczegółowej dyskusji, Zarząd Powiatu zaakceptował podział środków PFRON zaproponowany powyżej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówili projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę uchwałodawczą należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 10

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel przedstawiła projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę uchwałodawczą należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do w/w projektu uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Starosta Jerzy Kolarz zaapelowałdo Dyrektora DPS w Zborowie oraz Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju o promocję poprzez rozpowszechnianie informacji dotyczących utworzonych w DPS w Zborowie lokali aktywizujących, celem ich jak najszybszego zasiedlenia. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ oraz Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju do niezwłocznego przygotowania i przedłożenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 11

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Marian Kwiatek przedstawił wniosek znak: SOSW-3011/7/2015 w sprawie zabezpieczenia środków na wydatki bieżące – media i usługi w przewidywanej wysokości 238 000 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Na wniosek Skarbnika Powiatu Artura Polniaka, Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował, że w/w wniosek zostanie rozpatrzony we wrześniu br. podczas analizy poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu za I półrocze br.

W dalszej części posiedzenia, Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IPI do rozeznania kwestii możliwości włączenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju do projektu dotyczącego instalacji systemów energii odnawialnej realizowanego w ramach Programu Szwajcarskiego oraz uzgodnienia powyższego z Gminą Busko – Zdrój.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zasugerował, aby przeprowadzić analizę w zakresie tygodniowego zużycia energii i gazu w Ośrodku oraz odnieść powyższe dane do potrzeb i ilości młodzieży.

Jednocześnie Starosta wraz ze Skarbnikiem Powiatu zaapelowali do Dyrekcji Ośrodka o podjęcie działań mających na celu znalezienie oszczędności w tej jednostce.

W dalszej części posiedzenia odnosząc się do tematu poruszonego przez Członka Zarządu Powiatu Roberta Gwoździa, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK Renatę Krzemień do rozeznania kwestii możliwości prowadzenia przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy działalności w zakresie turnusów rehabilitacyjnych.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zasugerował, aby rozważyć kwestię lepszego wykorzystania sal rehabilitacyjnych SOS-W poprzez rachunek dochodów własnych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” z siedzibą w Busku – Zdroju w sprawie zapewnienia bezpłatnego noclegu i wyżywienia dla członków Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanie” z Litwy –w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z w/w wnioskiem Przewodniczący Zarządu powyższego Stowarzyszenia Andrzej Smulczyński wnioskuje o wyrażenie zgody na zapewnienie bezpłatnego noclegu dla 20 członków Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanie” z Litwy w terminie 06/07.09.2015 r. oraz 07/08.09.2015 r. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju. Jednocześnie zwraca się o zapewnienie bezpłatnego wyżywienia tj. 07.09.2015 r. - śniadanie, obiad, kolacja; 08.09.2015 r. - śniadanie, obiad, kolacja dla 40 członków Zespołu na stołówce Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju.

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, że koszt dwóch noclegów dla 20 osób w PODiDN w Busku – Zdroju wynosi 1 320 zł i jest to tylko koszt wynajmu. Natomiast koszt całodziennego wyżywienia w Internacie I LO w Busku – Zdroju wynosi 44 zł bądź w skromniejszej wersji – 28 zł. Jednocześnie Naczelnik Wydziału EK podkreśliła, że Dyrektorzy w/w jednostek nie mają środków finansowych na powyższy cel.

Po przeanalizowaniu, ze względu na brak środków finansowych oraz z uwagi na to, że nie jest to zadanie własne Powiatu, Zarząd Powiatu zdecydował, że realizacja w/w wniosku jest możliwa tylko w przypadku pokrycia powyższych kosztów przez Stowarzyszenie. W przeciwnym razie Zarząd Powiatu postanowił negatywnie rozpatrzyć przedmiotowy wniosek.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła dwa wnioski w sprawie organizacji nauczania indywidualnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie :

 • dla uczennicy klasy II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w tygodniowym wymiarze godzin 16 – koszty 18 255 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu,
 • dla ucznia klasy I Szkoły Podstawowej Specjalnej w tygodniowym wymiarze godzin 8 – koszty 9 127 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowych wniosków nie podlega podaniu do informacji publicznej co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Ad. 14

Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli do wiadomości odpowiedź Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Słupi na wniosek z wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Nr 6/2015 odbytego w dniach 15 i 16 czerwca 2015 roku dotyczący podjęcia prac remontowych przy betonowych filarach i betonowej barierce w budynku Domu Pomocy Społecznej w Słupi.

Zgodnie z w/w odpowiedzią – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu, prace konserwacyjne przy betonowych filarach i betonowej barierce w budynku DPS w Słupi zostały ujęte w planie rocznym do wykonania w II połowie 2015 roku.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia Sławomira Dalacha – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 148/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia Sławomira Dalacha – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po przeanalizowaniu, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 149/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawieprzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 150/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 22do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 151/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po przeanalizowaniu, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 152/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowychstanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 23

w sprawach różnych:

 1. Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 1. Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem znak: POW 8120.106.2015 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie zwiększenia limitu dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku –w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 1. W odpowiedzi na zapytanie Członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Gajka Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz Z-cą Dyrektora ds. Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na temat realnego wyniku finansowego ZOZ za rok 2015. Analizując bowiem poszczególne sprawozdania finansowe ZOZ w Busku – Zdroju w/w sytuacja nie wygląda optymistycznie. Podczas spotkania Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku – Zdroju stwierdził, że strata w bieżącym roku może być nawet dwa razy większa od straty, która zostanie pokryta za rok ubiegły. Wicestarosta Stanisław Klimczak dodał, że w ZOZ w Busku – Zdroju jest tendencja pogłębiającej się straty. Za 5 m-cy bieżącego roku wynik finansowy to strata w wysokości ok. 3 mln. zł.
 2. Starosta Jerzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z harmonogramem kosztów dotyczących organizacji tegorocznych dożynek powiatowych w Pacanowie. Przewodniczący Zarządu przekazał, że wstępne koszty organizacji dożynek wynoszą ok. 42 000 zł, w tym ok. 20 000 zł planowane jest do pozyskania od darczyńców, kwotę w wysokości ok. 10 845 zł pokryje Powiat Buski, zaś ok. 11 100 zł - Gmina Pacanów.

 

Ad. 24

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 9:45 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Martyna Lis

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2015-07-28
Data publikacji:2015-07-28
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Lis
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:823