Protokół Nr 31/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2015

Protokół Nr 31/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 lipca 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.31.2015

Protokół Nr 31/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 8 lipca 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Marian Szostak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
Zbigniew Pietraszewski – Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych w Busku - Zdroju
Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
Urszula Kustra – Naczelnik Wydziału OR
Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
Renata Galus – Inspektor w Wydziale RLO

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Nr 29/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku oraz Nr 30/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku.
 5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z VIII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2015 roku.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 7. Zapoznanie się ze złożonymi przez Gminy propozycjami dotyczącymi inwestycji na drogach powiatowych do realizacji w 2016 r. w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 8. Zapoznanie się z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej informującym o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie 126 000 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat (Dyr. PUP w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Przyjęcie sprawozdania rzeczowo – finansowego samorządu powiatowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za II kwartał 2015 roku (Dyr. PUP w Busku – Zdroju, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2020” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informującym o przeprowadzonym audycie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE dotyczącym realizowanego projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju dotyczącym zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  oraz zastosowania się do art. 38b w/w ustawy (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Nacz. Wydz. OR).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju zakupionych w ramach Projektu pn: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nacz. Wydz. OR).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju zakupionych w ramach Projektu pn: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nacz. Wydz. OR).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych Zespołowi Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju zakupionych w ramach Projektu pn: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nacz. Wydz. OR).
 16. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju o przekazaniu na złom pozostałych środków trwałych, uszkodzonych, zniszczonych, skorodowanych, nie nadających się do użytkowania, ujętych w księgach inwentarzowych SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. OR).
 17. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju o wycofaniu z użytkowania i likwidacji pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej, uszkodzonych, zniszczonych, połamanych, nie nadających się do użytkowania (Nacz. Wydz. OR).
 18. Ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie samochodu marki Fiat Palio nr rej. TBU 81TN (Nacz. Wydz. OR).
 19. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c maj 2015 r. (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 20. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju projektu w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (Nacz. Wydz. EK).
 21. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju projektu pn. „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” (Nacz. Wydz. EK).
 22. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń” (Nacz. Wydz. EK).
 23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).
 25. Rozpatrzenie wniosku Ośrodka Kulturalno – Historycznego „Beldonek” w Chrobrzu w sprawie objęcia patronatem oraz dofinansowania imprezy sportowej pn. „Puchar Polski w Piłce Błotnej – Błotnowola 2015” (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 26. Rozpatrzenie wniosku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy w zakresie organizacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Międzynarodowego Projektu Integracyjnego „Szkoła Otwartego Umysłu” (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 27. Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).
 28. Podjęcie decyzji w sprawie organizacji konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” oraz wysokości nagród w w/w Konkursie (Nacz. Wydz. RLO).
 29. Przyjęcie skonsolidowanego bilansu Powiatu Buskiego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. (Skarbnik Powiatu).
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).
 31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 32. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
 33. Sprawy różne.
 34. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 31 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zarządu Robert Gwóźdź dołączył do posiedzenia o godzinie 900), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 4

Protokoły Nr 29/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku oraz Nr 30/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 5

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z VIII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2015 roku – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

1. Uchwała Nr VIII / 70 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
  • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

2. Uchwała Nr VIII / 71 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

 • Zarząd Powiatu przyjmuje powyższą uchwałę do wiadomości.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
  • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

3. Uchwała Nr VIII / 72 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2014 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
  • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

4. Uchwała Nr VIII / 73 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawiezmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień w tym do przekazania uchwały zainteresowanym podmiotom oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
  • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
  • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

5. Uchwała Nr VIII / 74 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II / 17 / 2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawieustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.

 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
  • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 • Uchwałę otrzymuje Przewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

6. Uchwała Nr VIII / 75 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II / 18 / 2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawieustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.

 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
  • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 • Uchwałę otrzymuje Przewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, Skarbnik Powiatu oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

7. Uchwała Nr VIII / 76 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowych Pacanów 2015.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
  • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

8. Uchwała Nr VIII / 77 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
  • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

9. Uchwała Nr VIII / 78 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku o zmianie uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie, w tym do przekazania uchwały Członkom Rady Społecznej przy ZOZ w Busku - Zdroju, zobowiązany jest Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
  • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

10. Uchwała Nr VIII / 79 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżeciePowiatu Buskiego w 2015 roku.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
  • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
  • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

11. Uchwała Nr VIII / 80 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
  • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
  • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

12. Uchwała Nr VIII/ 81 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV / 27 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata2015-2030.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 •  Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały w formie elektronicznej w programie BESTIA do:
  • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Gminy Pacanów w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Pacanów – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów.

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie zaliczenia dróg wymienionych w załączniku do w/w uchwały do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 133/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

W związku z zamiarem składania wniosku w terminie do 30.09.2015 r. na zadania realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu ze złożonymi przez Gminy propozycjami zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie poszczególnych Gmin do realizacji w ramach w/w Programu w 2016 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Następnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji odnośnie realizacji zadań w 2016 roku i ich zakresu.

Analizując złożone przez poszczególne Gminy propozycje, Zarząd Powiatu wytypował do realizacji w 2016 roku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” n/w zadania inwestycyjne:

 1. na terenie Gminy Busko – Zdrój:
  • poszerzenie drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe – Oleszki – Wełecz – na odcinku przylegającym do Góry Kwiatkowej wraz z budową ścieżki rowerowej.
  • Gmina Busko – Zdrój zaproponowała realizację zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 0085T z drogą gminną nr 314028T Chotelek – Siesławice w m. Siesławice wraz z budową chodnika i zabudową rowu w kanał kryty na odc. od figury św. Floriana do skrzyżowania z drogą gminną Nr 314028T Chotelek – Siesławice. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykonaniu przebudowy przedmiotowej drogi na odc. od drogi wojewódzkiej Nr 973 do Szkoły Podstawowej w m. Siesławice. Zarząd Powiatu wstępnie zaproponował wykonanie poszerzenia jezdni i rezygnację z zabudowy rowu i budowy chodnika. Szczegółowy zakres robót zostanie ustalony podczas wizytacji w/w drogi z udziałem Dyrektora PZD w Busku – Zdroju.
 2. na terenie Gminy Gnojno:
  • przebudowa drogi powiatowej Nr 0147T Balice – Przyborów od km 0+000 do km 0+761 na dł. 761 m z wykonaniem poszerzenia i budową chodnika na dł. 537 m.
 3. na terenie Gminy Nowy Korczyn:
  • przebudowa drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków – Szczytniki – Nowy Korczyn. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana pod warunkiem zadeklarowania przez Wójta Gminy Nowy Korczyn współudziału finansowego.
 4. na terenie Gminy Solec – Zdrój:
  • wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż – Kików – Zborów w miejscowości Kików dł. ok. 600 mb.
 5. na terenie Gminy Stopnica:
  • przebudowa drogi powiatowej Nr 0044T Falęcin Stary – Białoborze – Klępie Dolne – poszerzenie i ścieżka rowerowa (etap I - odc. od drogi Stopnica - Szydłów do drogi Stopnica – Grzybów).
 6. na terenie Gminy Tuczępy:
  • przebudowa drogi powiatowej Nr 0040T Tuczępy – Nieciesławice – Jarosławice dł. 2 200 m. Budowa ścieżki rowerowej dł. 1 200 m.
 7. na terenie Gminy Pacanów:
  • zakres robót zostanie ustalony wspólnie z Wójtem Gminy Pacanów oraz Radnymi z terenu w/w Gminy.
 8. na terenie Gminy Wiślica:
  • budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0073T w miejscowości Jurków dł. 350 m.
  • budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0073T w miejscowości Koniecmosty dł. 350 m.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że Wojewoda Świętokrzyski wyraziła zgodę na zwiększenie zakresu rzeczowego zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego w 2015 r. Długość odcinków dróg objętych przebudową wzrośnie o 540 mb. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zwrócił się o zabezpieczenie brakujących na realizację powyższego zadania środków w kwocie ok. 40 000 zł.

Zarząd Powiatu postanowił, że brakujące środki finansowe zostaną zabezpieczone przez Radę Powiatu na najbliższej Sesji Rady Powiatu w dniu 27 lipca br.

O godzinie 900 do posiedzenia Zarządu dołączył Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej informującym o przyznaniu z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie 126 000 zł na finansowanie w 2015 roku zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, tj. na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju w roku 2015 zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zwiększona została do kwoty 4 902 500 zł. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na utworzenie 7 miejsc pracy u pracodawców.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawili sprawozdanie rzeczowo – finansowe samorządu powiatowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za II kwartał 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po szczegółowym przeanalizowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 - 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński poinformował, że realizowany projekt systemowy „Nowy Zawód – Nowy Start” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
na mocy Upoważnienia nr MF-DO-POKL-70/2015 pismo z dnia 10 lutego 2015 r. poddany został czynnościom w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POKL. Był to audyt z art. 62 ust. 1 lit. B rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Audyt przeprowadzony został przez zespół pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach i obejmował realizację projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” w 2014 roku. Czynności audytowe rozpoczęły się 20 maja 2015 r. i trwały do 29 czerwca 2015 roku. Wartość realizowanego projektu systemowego w 2014 roku wyniosła 1 099 983 zł przy 10,5% wkładzie własnym pochodzącym ze środków budżetowych Powiatu Buskiego w wysokości 115 498,22 zł. W dniu 29 czerwca 2015 roku sporządzony został protokół z czynności audytowych liczący 180 stron oraz protokół z oględzin zakupionego wyposażenia i sprzętu w ramach w/w projektu. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, które wpływałyby na kwalifikowalność rozliczonych środków wydatkowanych w ramach projektu systemowego „Nowy – Zawód – Nowy Start” w 2014 roku.

Pismo Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 12

W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zwrócił się do Zarządu Powiatu o zastosowanie się do art. 38b w/w ustawy:

 1. Zarząd Powiatu sprawuje kontrolę nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.
 2. Zarząd Powiatu może upoważnić, w formie pisemnej, do sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1, członka zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. Osobami upoważnionymi nie mogą być pracownicy kontrolowanych jednostek.

Pismo Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu do sprawowania kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi upoważnił Naczelnika Wydziału SOZ Sławomira Dalacha. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału OR do przygotowania stosownych dokumentów w powyższym zakresie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach – za i 1 głosie wstrzymującym się.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju zakupionych w ramach Projektu pn: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 134/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju zakupionych w ramach Projektu pn: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju zakupionych w ramach Projektu pn: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 135/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju zakupionych w ramach Projektu
pn: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych Zespołowi Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju zakupionych w ramach Projektu pn: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 136/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych Zespołowi Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju zakupionych w ramach Projektu pn: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra zapoznała Zarząd Powiatu z informacją Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju o przekazaniu na złom pozostałych środków trwałych, uszkodzonych, zniszczonych, skorodowanych, nie nadających się do użytkowania, ujętych w księgach inwentarzowych SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w ewidencji ilościowej wyszczególnionych w załączniku nr 15 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra zapoznała Zarząd Powiatu z informacją Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju o wycofaniu z użytkowania i likwidacji pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej, uszkodzonych, zniszczonych, połamanych, nie nadających się do użytkowania wyszczególnionych w załączniku nr 16 do niniejszego protokołu. W/w wyposażenie zostało wycofane z eksploatacji i przekazane na wysypisko komunalne.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zawnioskował o przedłożenie na następne posiedzenie protokołów Komisji Likwidacyjnej sporządzonych na okoliczność likwidacji w/w sprzętu czy też przekazania go na złom.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do zwrócenia się do Dyrektora SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju o przekazanie przedmiotowych protokołów.

 

Ad. 18

Na poprzednim posiedzeniu Zarządu w dniu 29 czerwca 2015 r. Inspektor w Wydziale OR Joanna Kowalska zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie samochodu marki Fiat Palio nr rej. TBU 81TN przekazanego z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Wówczas Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję w powyższym zakresie podejmie na następnym posiedzeniu, po przedłożeniu przez Wydział OR opinii rzeczoznawcy określającej stan techniczny w/w samochodu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Powiatu zapoznał się z oceną techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę techniki samochodowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złomowanie samochodu marki Fiat Palio nr rej. TBU 81TN.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 19

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Gałuszka oraz Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznali Zarząd Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c maj 2015 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że przedstawione dane są bardzo niepokojące, gdyż dług Szpitala w dalszym ciągu wzrasta.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował, że strata Szpitala stanowi kwotę 3 402 520,07 zł. Dyrektor ZOZ nadmienił, że środki za nadwykonania będzie starał się odzyskać w miesiącu wrześniu. Dyrektor ZOZ poinformował, że ZOZ w dalszym ciągu przynosi stratę. Stratę generuje przede wszystkim Oddział Ginekologiczno – Położniczy. Miesięczny przychód w/w Oddziału wynosi 134 197,96 zł. Strata Oddziału narastająco od początku roku stanowi kwotę 695 165,55 zł.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił uwagę na bardzo zły wynik finansowy Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, gdzie strata narastająco od początku roku wynosi 1 312 943,47 zł. Przewodniczący Zarządu stwierdził, że należy podjąć działania w tym zakresie. Powyższe być może wiąże się z kwestią rozliczania i opisywania procedur.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju wyjaśnił, że Oddziały Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Chirurgiczny Ogólny są oddziałami zabiegowymi i do kosztów ich funkcjonowania doliczane są koszty Bloku Operacyjnego. W ocenie Dyrektora ZOZ zły wynik finansowy Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wiąże się również z niedoszacowaniem procedur. Zdaniem Dyrektora ZOZ Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej funkcjonuje bardzo dobrze. Wykonywana jest duża liczba zabiegów ale to powoduje koszty. Czas hospitalizacji jest krótki, procedury rozliczane są w sposób prawidłowy. Dyrektor ZOZ zwrócił uwagę, że Oddział musi leczyć tych pacjentów, których nie powinien. Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że zgłaszają się lub są odsyłani przez inne Szpitale pacjenci z dolegliwościami bólowymi, którzy następnie są leczeni w sposób zachowawczy a nie zabiegowy. Dyrektor ZOZ zwrócił również uwagę na przypadki, gdy rodzina pacjenta nie chce odebrać go ze Szpitala lub chce przedłużyć jego pobyt do czasu uzyskania miejsca w innym zakładzie opieki zdrowotnej np. ZOL-u.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w takich sytuacjach Szpital ma prawo obciążyć pacjenta kosztami pobytu w Szpitalu.

Następnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał wniosek zgłoszony przez Komisje Rady Powiatu w zakresie przedkładania przez Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju comiesięcznych sprawozdań z wykonania Programu Restrukturyzacji Szpitala. Zdaniem Przewodniczącego Zarządu Dyrektor ZOZ powinien poświęcić również czas na codzienne wizyty na poszczególnych Oddziałach podczas których będzie obserwował pracę personelu oraz zwróci uwagę na kwestię opieki nad pacjentem, czystości na Oddziałach. Powyższe pozwoli zmobilizować personel Szpitala do lepszej pracy.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że na Oddziałach jest obecny codziennie. Dodał, że był również obecny podczas wizyty lekarskiej na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej analizując kiedy i jakie zabiegi były wykonywane pacjentom, czas pobytu pacjentów w Oddziale. Dyrektor ZOZ zaznaczył, że są pacjenci, którzy przebywają na Oddziale dłużej, ponieważ ze względu na występujące u nich schorzenia (np. niedokrwistość, małopłytkowość) wymagają leczenia zarówno przed jak i po wykonaniu zabiegu. W/w osób nie można wypisać do domu ani skierować na inny Oddział.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju nadmienił, że na następne posiedzenie Zarządu przedłożony zostanie wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Planuje się, że firma zewnętrzna przejmie w/w Oddział w miesiącu wrześniu br. Przewidywana strata Oddziału do tego czasu wynosić będzie ok. 1 500 000 zł.

Z-ca Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że koszty Bloku Operacyjnego stanowią kwotę ok. 2 000 000 zł. W/w kosztami obciążone są dwa Oddziały - Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz Chirurgiczny Ogólny. Przejęcie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego przez firmę zewnętrzną i wiążące się z powyższym szanse na zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów operacyjnych pozwoliłoby na przypisanie części kosztów Bloku Operacyjnego do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak podkreślił, że należy zdać sobie sprawę, że w przyszłym roku Powiat nie będzie miał możliwości pokrycia straty ZOZ. W związku z powyższym należy podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu poprawę sytuacji Szpitala.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zapytał o przyszłość Oddziału Geriatrycznego.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że istnieją duże szanse na wznowienie działalności Oddziału od dnia 1 września br.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz nadmienił o możliwości uzyskania dofinansowania na projekty związane z montażem instalacji fotowoltaicznych. Realizacja powyższego projektu w ZOZ przyniosłaby oszczędności związane z zakupem energii elektrycznej.

 

Ad. 20

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem z realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju projektu w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” za okres 01.03.2015 r. – 31.05.2015 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 21

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem kwartalnym (za miesiące kwiecień – czerwiec 2015 r.) z realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju projektu pn. „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 22

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na przystąpienie do Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że w ramach pozyskanych środków zakupione zostaną książki do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Broninie działającej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie oraz biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Busku – Zdroju, która funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek w/w szkół wynosi 2 000 zł, natomiast wkład własny 500 zł.

Wniosek Powiatu Buskiego do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych składany w ramach Rządowego programu – „Książki naszych marzeń” stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do w/w programu oraz zaakceptował przedłożony przez Naczelnika Wydziału EK wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 23

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, że zgodnie z przedmiotowym wnioskiem zaproponowana kwota stypendium w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju wynosi 200 zł. Stypendium za wyniki w nauce otrzyma 16 uczniów, natomiast stypendium za osiągnięcia sportowe przyznane zostało 1 uczniowi.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju.

 

Ad. 24

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, że zgodnie z przedmiotowym wnioskiem zaproponowana kwota stypendium w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju wynosi 172,50 zł. Do stypendium za wyniki w nauce wytypowano 28 uczniów.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju.

 

Ad. 25

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Ośrodka Kulturalno – Historycznego „Beldonek” w Chrobrzu w sprawie objęcia patronatem oraz dofinansowania imprezy sportowej pn. „Puchar Polski w Piłce Błotnej – Błotnowola 2015” w Błotnowoli w dniu 05.07.2015 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 26

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy w zakresie organizacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Międzynarodowego Projektu Integracyjnego „Szkoła Otwartego Umysłu” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Uniwersytet Jana Kochanowskiego wspólnie z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim (Ukraina), Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej oraz Akademią Humanistyczno – Pedagogiczną im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu po raz czternasty organizuje Polsko – Ukraińsko – Rosyjskie Spotkanie Kulturalne oraz Interdyscyplinarną Konferencję Naukową dla studentów i doktorantów w ramach Międzynarodowego Projektu Integracyjnego „Szkoła Otwartego Umysłu”. Niniejszy projekt realizowany będzie w dniach 30 sierpnia – 6 września br. Komitet Organizacyjny zwraca się o przyjęcie uczestników w dniu 2 września bądź 4 września 2015 r. oraz ugoszczenie ich obiadem i kolacją. Ponadto Komitet Organizacyjny zwraca się o udostępnienie sali konferencyjnej, przedstawienie atrakcji turystycznych oraz transport uczestników z Kielc i z powrotem. Przewidywana liczba uczestników to 44 osoby.

Naczelnik Wydziału EK zapoznała Członków Zarządu z kosztami realizacji powyższego wniosku, które przedstawiają się następująco: transport uczestników ok. 768 zł, wynajęcie przewodnika – ok. 300 zł, obiad – 15 zł/osoba, kolacja 6 zł/osoba.

Po analizie, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 27

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 18 255 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 18 255 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeciej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 18 255 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeciej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 17 114 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy piątej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 11 710 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie – załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt zajęć rewalidacyjno - wychowawczych to 11 409 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Ad. 28

Inspektor w Wydziale RLO Renata Galus zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w sprawie organizacji konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Inspektor w Wydziale RLO Renata Galus poinformowała, że swoich przedstawicieli do w/w Konkursu zgłosiły cztery Gminy:

 • Gmina Solec – Zdrój – wytypowała posesję
 • Gmina Tuczępy – wytypowała posesję
 • Gmina Pacanów – wytypowała posesję
 • Gmina Busko – Zdrój – wytypowała posesję

Pisma w powyższej sprawie stanowią załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Do składu Komisji Konkursowej proponuje się następujące osoby:

 • Pani Renata Galus,
 • Pani Agnieszka Kania,
 • Pan Marcin Molisak.

Za udział w konkursie proponuje się przyznać nagrody pieniężne w następującej wysokości:

 • za zajęcie I miejsca 750 zł,
 • za zajęcie II miejsca 650 zł,
 • za zajęcie III miejsca 550 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie postanowił przystąpić do organizacji konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył Członkom Zarządu Powiatu do zaopiniowania skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2014 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Po analizie, skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2014 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 137/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 138/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 32

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z wnioskami z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, które odbyło się w dniu 1 lipca 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 „W nawiązaniu do wizytacji przez Komisję Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej w dniu 16 czerwca 2015 roku Oddziału Dziecięcego oraz Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, Członkowie Komisji wnioskują do Zarządu Powiatu o:

 1. Rozwiązanie problemu remontu lub nowej lokalizacji Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.
 2. Rozważenie problemu lokalizacji szatni dla personelu szpitala.”

Zarząd Powiatu postanowił skierować powyższe wnioski do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju celem realizacji.

 

Ad. 33

W sprawach różnych:

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował Członków Zarządu o możliwości wyjazdu w dniach od 20 do 24 sierpnia br. 5-osobowej delegacji do Rejonu Mohylow Podolski na Ukrainie.

 

Ad. 34

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1050 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

 

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2015-08-04
Data publikacji:2015-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1467