Program współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2016

Program współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020.

§ 1.

1. Podstawę opracowania Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego w dalszej części Programem, stanowi art. 5a, ust. 2 i 5 powołanej ustawy.

2. Ilekroć w treści Programu jest mowa o:

1) Powiecie – należy przez to rozumieć: Powiat Buski,

2) ustawie – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

3) podmiotach – należy przez to rozumieć: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 2. Cele programu.

1. Cel główny:

Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w Powiecie poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy organami Powiatu i administracją powiatową a podmiotami.

Realizacji tego celu służy organizacyjne i finansowe wspieranie przez Powiat podmiotów w realizacji przez nie istotnych celów społecznych.

2. Cele szczegółowe:

1) Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

2) Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie.

3) Poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

4) Integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w § 3 Programu.

5) Udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu szczegółowych programów bezpośredniej współpracy.

6) Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie podmiotom indywidualnego występowania z ofertami realizacji projektów poszczególnych zadań publicznych, pozostających w gestii Powiatu.

§ 3. Zakres przedmiotowy.

1. Współpraca Powiatu z podmiotami obejmuje zakres wybranych zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego i należących jednocześnie do zadań własnych Powiatu, a w szczególności:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

3) ochrony i promocji zdrowia,

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

8) upowszechniania kultury fizycznej,

9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

11) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

12) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

13) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. Przedmiotem współpracy Powiatu z podmiotami jest również konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów.

3. Współpraca Powiatu z podmiotami może obejmować również zadania z zakresu pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390).

§ 4. Okres realizacji programu.

1. Niniejszy program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursów.

§ 5. Sposób realizacji programu.

1. Wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu prowadzą bezpośrednią współpracę z podmiotami, która gwarantuje równy dostęp wszystkich podmiotów do planowanych kierunków działań w zakresie realizacji programu.

2. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

1) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na realizację zadań publicznych,

2) zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom w formach przewidzianych ustawą,

3) promocję i wsparcie działalności podmiotów.

§ 6. Wysokość środków planowanych na realizację programu.

1. W roku 2016 na realizację zadań objętych programem, planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu kwotę w wysokości 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych).

2. W kolejnych latach realizacji programu, wysokość środków na ten cel w każdym roku określi Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy.

2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Zarząd Powiatu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2016-02-02
Data publikacji:2016-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1637