Decyzja GKN.6810.4.28.2016 z dnia 20.09.2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2016

Busko-Zdrój, dnia 20.09.2016 r.

Znak: GKN.6810.4.28.2016 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

O r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Stary Korczyn, gm. Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 1.261, 1.299, 1.376, 1.455/1, 1.455/2, 1.455/3, 1.456, 1.457/1, 1.457/2, 1.457/3, 1.458, 1.460, 1.461, 1.462, 1.463, 1.465/1, 1.469, 1.470, 1.471, 1.479, 1.485, 1.486, 2.87, 2.219, 2.220, 2.222, 2.223, 2.224, 2.225, 2.226, 2.227 o łącznej powierzchni 11.59 ha, za mienie gminne.

 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Stary Korczyn oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Uzasadnienie

Definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy powołana na wstępie ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. Nr 64, poz. 303 ze zm.). W rozporządzeniu tym w § 1 znajduje się legalna definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z nią przez użyte w rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego i o powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez dawne gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z dnia 25 września 1954 roku.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, a w szczególności przesłany przez Wójta protokół z ustaleń i oględzin oraz zaświadczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn znak: ZITŚ.6822.8.2016 z dnia 16.08.2016 r. ustalono co następuje:

- w/w działki z wyjątkiem działki nr 2.226, która stanowi nieużytek od najdawniejszych czasów służyły jako drogi wewnętrzne, dojazdowe do gruntów rolnych. Drogi te miały i nadal mają charakter użyteczności publicznej, były i są dostępne wszystkim mieszkańcom wsi Stary Korczyn.

 Z materiałów zgromadzonych przez tutejszy wydział wynika,
iż przedmiotowe działki w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29.06.1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28 poz. 169 ze zm.) stanowiły mienie gromadzkie.

Przed wydaniem decyzji o uznaniu za mienie gminne przedmiotowych działek, zawiadomieni zostali zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Sołtys miejscowości Stary Korczyn oraz Wójt Gminy Nowy Korczyn, uwag żadnych nie wniesiono.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia postanowiono orzec jak
w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu jej podania do publicznej wiadomości.

 

 

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Nowy Korczyn

28-136 Nowy Korczyn

  1. Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Stary Korczyn

 28-136 Nowy Korczyn

A/a


  • Decyzja do pobrania [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2016-09-20
Data publikacji:2016-09-20
Osoba sporządzająca dokument:Anna Majkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:555

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-09-22 09:18:55Mateusz OlszewskiDodano skan decyzjiDecyzja GKN.6810.4.28.2016 z dnia 20.09.2016 r.