Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2017

Uchwała Nr 727/2017
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 1 i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.),

 

ZARZĄD POWIATU W BUSKU-ZDROJU UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 

Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w gruncie, znajdujących się w dwukondygnacyjnym budynku „Domu Nauczyciela”, usytuowanym na działce nr 137/2 o powierzchni 0,1794 ha, położonej w obrębie Winiary Wiślickie, gmina Nowy Korczyn. Wykaz stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Jerzy Kolarz

 


 

Załącznik do Uchwały Nr 727/2017
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 14 czerwca 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W BUSKU-ZDROJU
podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do sprzedaży.

I.  Z zasobu nieruchomości Powiatu Buskiego zostały przeznaczone do sprzedaży następujące nieruchomości:

1. Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze (trzy pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka z wc) o pow. użytkowej 47,41 m2, z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 14,75 m2, wraz z udziałem wynoszącym 6216/24312 części wspólnych budynku i działki, za cenę 51 980 zł,

2. Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze (trzy pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka z wc) o pow. użytkowej 46,00 m2, z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 14,41 m2, wraz z udziałem wynoszącym 6041/24312 części wspólnych budynku i działki, za cenę 50 434 zł,

3. Lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze (trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, spiżarnia i łazienka z wc) o pow. użytkowej 49,00 m2, z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 10,55 m2, wraz z udziałem wynoszącym 6041/24312 części wspólnych budynku i działki, za cenę 53 724 zł,

4. Lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze (trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, spiżarnia i łazienka z wc) o pow. użytkowej 47,66 m2, z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 13,34 m2, wraz z udziałem wynoszącym 6100/24312 części wspólnych budynku i działki, za cenę 52 254 zł,

znajdujące się w dwukondygnacyjnym budynku „ Domu Nauczyciela”, usytuowanym na działce nr 137/2 o powierzchni 0,1794 ha, położonej w obrębie Winiary Wiślickie, gmina Nowy Korczyn, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1B/00054186/7.

II.  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn  zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/94/2000 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25.12.2000 r. nieruchomość znajduje się w terenach koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej, w tym drobnych usług i mieszkaniowych.

III.  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

IV.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 21 lub 24 w godzinach od 730 do 1530 (nr telefonu (0-41) 370-50-62 lub 13).

V.  Wykaz o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ulicy Mickiewicza 15 na okres 21 dni.

VI.  Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych starostwa.

 

 

Uzasadnienie

Rada Powiatu w Busku-Zdroju Uchwałą Nr XXVIII/286/2017 z dnia 25 maja 2017 r. wyraziła zgodę na zbycie czterech lokali mieszkalnych znajdujących się w dwukondygnacyjnym budynku „ Domu Nauczyciela”, usytuowanym na działce nr 137/2 o powierzchni 0,1794 ha, położonej w obrębie Winiary Wiślickie, gmina Nowy Korczyn, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1B/00054186/7, stanowiącej własność  Powiatu Buskiego. Dwa lokale mieszkalne zostaną zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców a dwa w drodze przetargu.

Sprzedaż przedmiotowych lokali wraz z udziałem w gruncie musi być poprzedzona ogłoszeniem wykazu zgodnie z art.  35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 


Do pobrania:

  • Uchwała z załącznikiem [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2017-06-28
Data publikacji:2017-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Jasonek
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1489