Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2017

Uchwała Nr 753/2017
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 1 i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.),

ZARZĄD POWIATU W BUSKU-ZDROJU UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 

Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży będącej przedmiotem prawa użytkowania wieczystego Powiatu Buskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki  74/6 o powierzchni 0,2416 ha, położonej w Busku-Zdroju (obręb 11). Wykaz stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Jerzy Kolarz

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 753/2017
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 12 lipca 2017 r.

 

W Y K A Z
ZARZĄD POWIATU W BUSKU-ZDROJU
przeznacza do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego następującej nieruchomości:

I.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna numer 74/6 o powierzchni 0,2416 ha, położona w Busku-Zdroju przy ulicy Bohaterów Warszawy, obręb 11 Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym  Powiatu Buskiego (do roku 2089) . Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą nr KI1B/00077659/1.

II.  Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – dojazd do ulicy Bohaterów Warszawy poprzez nieruchomość sąsiednią (nie została ustanowiona służebność drogi koniecznej). Uzbrojenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej średnie – pełne uzbrojenie zlokalizowane w ulicy Bohaterów Warszawy (dla przedmiotowej nieruchomości utrudnienia w dostępie do mediów publicznych). Działka prawie w całości przykryta jest nawierzchnią asfaltową.

III.  Dla terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Busko-Zdrój  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/263/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.09.1999 r. nieruchomość znajduje się na terenach przemysłowo- usługowo-składowych.

IV.  Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego Powiatowi Buskiemu wynosi 295 940,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) plus należny podatek VAT.

V.  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości                 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

VI.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 24 lub 21 w godzinach od 730 do 1530 (nr telefonu (0-41) 370-50-62 lub 13).

VII.  Wykaz o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ulicy Mickiewicza 15 na okres 21 dni.

VIII.  Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych starostwa.


 

Uzasadnienie

  Rada Powiatu w Busku-Zdroju Uchwałą Nr XXII/211/2016 z dnia 14 października 2016 r. wyraziła zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki numer 74/6 o pow. 0,2416 ha, położonej w Busku-Zdroju (obręb 11), dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1B/00077659/1, stanowiącej własność  Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Buskiego. Prawo użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości zostanie zbyte w drodze przetargu.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości musi być poprzedzona ogłoszeniem wykazu zgodnie z art.  35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 


Do pobrania:

  • Uchwała z załącznikiem [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2017-07-18
Data publikacji:2017-07-18
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Jasonek
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1668