Protokół Nr 137/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2017

Protokół Nr 137/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 sierpnia 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.137.2017

Protokół Nr 137/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 9 sierpnia 2017 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Krzysztof Gajek
 3. Robert Gwóźdź
 4. Wiesław Marzec

oraz

 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Dariusz Jurecki – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju
 • Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
 • Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
 • Jerzy Służalski – Sekretarz Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na temat poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 6. Zapoznanie się z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym o  przyznanej kwocie środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju (Dyr. PUP w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Zapoznanie się z planem finansowym Funduszu Pracy na 2017 rok, informacją z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 oraz ze sprawozdaniem o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc czerwiec 2017 roku (Dyr. PUP w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Podjęcie decyzji o zmniejszeniu środków PFRON (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. PUP w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Zapoznanie się z koncepcją dostosowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach do standardów wynikających z ustawy (Dyr. PO-W w Winiarach, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Zapoznanie się z opinią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie możliwości adaptacji budynku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanym przez oddziały, poradnie za m-c czerwiec 2017 r. (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).
 13. Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (Nacz. Wydz. EK).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017 (Nacz. Wydz. EK).
 15. Zatwierdzenie Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/246/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).
 23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępnienia odpisu umowy zawartej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na zaciągnięty kredyt (Nacz. Wydz. SOZ).
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 137 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 4

Protokół Nr 136/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 1 głosie –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak, zapoznał Członków Zarządu z informacją w zakresie poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju uzupełnił powyższą informację o dane, odnośnie środków, które zostały zaangażowane w miesiącu czerwcu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zgłosił wniosek w sprawie uzupełnienia szczelin w asfalcie jakie pojawiły się na odcinku drogi powiatowej w m. Brzostków koło Ośrodka Zdrowia.

 

Ad. 6

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju Dariusz Jurecki, zapoznał Członków Zarządu z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym o przyznanej kwocie środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 7

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju Dariusz Jurecki, zapoznał Członków Zarządu z planem finansowym Funduszu Pracy na 2017 rok, informacją z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 oraz ze sprawozdaniem o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc czerwiec 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do powyższego planu finansowego.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie ponownego podziału środków przewidzianych dla samorządów w planie Funduszu na rok 2017 przypadających na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ponowny podział powoduje zmniejszenie środków dla Powiatu Buskiego o kwotę 9 743 zł.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński oraz Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju Dariusz Jurecki przedstawili propozycje podziału środków – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie podjął decyzję o zmniejszeniu środków na rehabilitację zawodową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju.

 

Ad. 9

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zapoznał Członków Zarządu z koncepcją dostosowania Placówki do standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w perspektywie roku 2019/2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Stanowisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do przedstawionej koncepcji Dyrektora PO-W w Winiarach stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odnosząc się do propozycji PCPR-u w zakresie przeniesienia placówki opiekuńczo – wychowawczej w inne miejsce i utworzenia w budynku, w którym obecnie mieści się Placówka innej jednostki pomocy społecznej lub placówki oświatowej np. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW), wyjaśnił, że z zebranych informacji na temat działalności MOW-ów wynika, konieczność funkcjonowania szkoły w tego typu ośrodkach, co z koli przy niewielkiej liczbie wychowanków generuje duże koszty.

Dyrektor Placówki w Winiarach Piotr Zeljaś poddał pod rozwagę możliwość utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie. Dyrektor podał przykład MOW-u w Łańcucie.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zaproponował wykorzystanie budynku w Winiarach na Młodzieżowe Schronisko Turystyczne.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do zebrania informacji co do zasad funkcjonowania Młodzieżowych Schronisk Turystycznych.

Podczas dyskusji, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, zaproponował możliwość przeniesienia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej do budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, który od 2019 roku, w związku z przeniesieniem szkoły do nowo wybudowanego obiektu, pozostanie pusty.

Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę, że jeżeli po przeanalizowaniu kosztów funkcjonowania Placówki w budynku internatu, zapadłaby decyzja o jej przeniesieniu, to do 2019 roku byłby czas na zastanowienie się w jaki sposób zagospodarować budynek w Winiarach, tak aby nie generował strat, a dodatkowo wykorzystać go w taki sposób, by stworzyć miejsca pracy.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek wyraził zaniepokojenie, argumentując, że nie jest w interesie mieszkańców Nowego Korczyna, których reprezentuje, aby zamykać Placówkę z taką tradycją nie mając konkretnej koncepcji, co do sposobu zagospodarowania budynku.

Członek Zarządu, kontynuując stwierdził, że jeżeli będzie konkretny pomysł to wyrazi zgodę, jeśli nie, zgody takiej nie będzie.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PCPR, Dyrektora PO-W w Winiarach oraz Naczelnika Wydziału SOZ do rozeznania i analizy kosztów utrzymania i funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej w budynku internatu ZSTiO w Busku – Zdroju.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński, zapoznał Członków Zarządu z informacją o możliwości adaptacji domu w miejscowości Kołaczkowice na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej – Rodzinkowego Domu Dziecka – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ze względu na pojawienie się nowych okoliczności omówionych w punkcie 9 wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 11

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanym przez oddziały, poradnie za m-c czerwiec 2017 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Podczas omawiania wyniku finansowego, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak, wyjaśnił, że w zestawieniu nie uwzględniony został zwrot nadwykonań, jak również koszty, jakie Szpital poniósł samodzielnie, a które wynikały z zaleceń Sanepidu.

Po uwzględnieniu nadwykonań, które NFZ zatwierdził w wysokości 1 360 000 zł i poniesionych kosztów Dyrektor ZOZ podał, że strata wynosi 3 797 675 zł.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak, odnosząc się do rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, zwrócił uwagę, aby następnym razem przy sprawozdaniu kwartalnym czy półrocznym, uzupełnić takie sprawozdanie o pewną analizę (krótki opis), odnosząc się do roku ubiegłego, która przedstawiałaby co z czego wynika, jakie są różnice, jakie zagrożenia, jakie zobowiązania, należności, i to wtedy dawałoby pełny obraz jak kształtują się finanse Szpitala.

Zgodnie z sugestią Skarbnika Powiatu, Dyrektor ZOZ zobowiązał się do sporządzania tego typu analiz.

Ponadto, Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju, poinformował Członków Zarządu, iż z dniem dzisiejszym zatrudnił na miejsce osoby, która odeszła na emeryturę księgową. Jest to osoba z uprawnieniami głównej księgowej oraz z dużym doświadczeniem zawodowym, również w zakresie finansów w służbie zdrowia. Dyrektor ZOZ dodał, że w przyszłym roku mają odejść z księgowości jeszcze dwie osoby, a nowo zatrudniona księgowa z chwilą odejścia tych osób ma przejąć ich obowiązki.

Dyrektor ZOZ poinformował również Członków Zarządu o podjętych działaniach restrukturyzacyjnych, które wynikają z całorocznej obserwacji, m.in. na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym został zwolniony lekarz, został zredukowany etat jednemu lekarzowi, następnym dwóm lekarzom zostanie zredukowany etat do ⅖. Kolejne działanie to dostosowanie liczby łóżek do rzeczywistego zapotrzebowania. Dyrektor ZOZ podał statystyki odnośnie pacjentów przyjmowanych na oddziały i obsługiwanych ambulatoryjnie. Średnio, po redukcji, w Szpitalu jest 70 – 80 łóżek wolnych.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju przedstawił również analizę zleceń na usługi obce.

W związku z problemami finansowymi i kadrowymi, Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak, omówił sytuację na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc. Pismo do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie funkcjonowania Oddziału stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Dyrektor ZOZ odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Krzysztofa Gajka, potwierdził zamiar kupna urządzenia do badań polisomnograficznych.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju podał do wiadomości Członków Zarządu ile wynosi osobodzień na wybranych oddziałach w miesiącu lipcu:

 • na Oddziale Chorób Wewnętrznych to 359,84 zł;
 • na Oddziale Geriatrycznym 266,51 zł;
 • na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 925 zł;
 • na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc 6 870 zł;
 • na Oddziale Chirurgii Ogólnej 580,89 zł;
 • na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 932 zł.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dlauczennicy klasy III Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dlauczennicy klasy II Szkoły Policealnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Jako kolejny, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dlaucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dlaucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla uczniaklasy III Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, że w związku z przejściem na emeryturę jednego z psychologów zatrudnionego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Dyrektor jednostki zaproponowała, aby na wolne miejsce zatrudnić na pół etatu dotychczasowego – odchodzącego na emeryturę psychologa, a na drugie pół etatu nowego.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zwrócił uwagę na fakt, że Zarząd Powiatu z końcem roku szkolnego nie został poinformowany o wolnym etacie w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Jak również zwrócił uwagę na potrzebę przeorganizowania pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu, aby zobowiązał Dyrektora Poradni, jak również Dyrektorów I LO, ZST-I, ZSP Nr 1 oraz ZSTiO w Busku – Zdroju, by wspólnie ustalili harmonogram dyżurów psychologa z Poradni w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału EK.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję, że do końca miesiąca sierpnia br., aby nie zakłócić pracy w Poradni, drugi psycholog obecnie tam zatrudniony (realizujący obowiązki poza Poradnią) przejmie obowiązki psychologa, który przeszedł na emeryturę. Następnie na kolejnym posiedzeniu Zarządu Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju przedstawi koncepcję odnośnie zatrudnienia psychologa i jeżeli Zarząd ją zaakceptuje, to aneks zostanie zatwierdzony od 1 września br.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła Plan Pracy Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju na rok szkolny 2017/2018 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu zatwierdził powyższy Plan Pracy Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju na rok szkolny 2017/2018 w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdrojuw sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2017 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 761/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 762/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 763/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 764/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 765/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/246/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 24

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z ponownym wnioskiem Radnego Rady Powiatu Grzegorza Jankowskiego w sprawie udostępnienia umowy zawartej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na zaciągnięty kredyt– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Opinia Radcy Prawnego odnośnie możliwości udostępnienia umowy kredytowej  stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie podjął decyzję o udostępnieniu umowy kredytowej Radnemu.

Ponadto, Przewodniczący Zarządu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ do przygotowania stosownego pisma, z zastrzeżeniem, że powyższa umowa nie może być udostępniana osobom trzecim.

 

Ad. 25

W sprawach różnych:

 1.     Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotyczącą wniosku Członka Zarządu Roberta Gwoździa w sprawie wykonania naprawy drogi powiatowej Nr 0125T Biechów – Pacanów – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 2.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił ofertę szkoleniową, zachęcając do udziału Członków Zarządu, dotyczącą nowych zasad finansowania ochrony zdrowia, skutków zmian dla podmiotów leczniczych i pacjentów – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.   

 3.     Członek Zarządu Krzysztof Gajek zgłosił wniosek w sprawie możliwości wykorzystania herbu Powiatu w związku z organizacją „Turnieju w Piłce Błotnej – Błotnowola 2017”.

W związku z przyznaniem środków w ramach małych grantów na organizację Turnieju, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na umieszczenie herbu Powiatu na materiałach dotyczących „Turnieju w Piłce Błotnej – Błotnowola 2017”.

 4.     Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski poinformował Członków Zarządu, o piśmie, jakie wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, dotyczącym weryfikacji informacji, czy Rada Powiatu jest współautorem opinii wystosowanej przez Międzygminną Organizację Związkową z siedzibą w Stopnicy – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zobowiązał Sekretarza Powiatu do przygotowania zawiadomienia na policję w w/w sprawie.

 

Ad. 26

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1050 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-09-04
Data publikacji:2017-09-04
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:490