Protokół Nr 138/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2017

Protokół Nr 138/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.138.2017

Protokół Nr 138/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 23 sierpnia 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Wiesław Marzec

oraz

 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Jolanta Radosz – Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju
 • Jolanta Mrugała – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju
 • Stanisław Kozioł – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Tomasz Łukawski – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Monika Nawrot – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim
 • Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Krzysztof Zapiórkowski – Naczelnik Wydziału KT
 • Urszula Kustra – Naczelnik Wydziału OR
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie szacunkowych kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 0022T Chmielnik – Stopnica polegającej na budowie pasa awaryjnego (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 6. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju z wykorzystania środków finansowych za II kwartał 2017 roku (Kier. WTZ przy TPD w Busku – Zdroju, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku – Zdroju, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za II kwartał 2017 roku (Kier. WTZ przy DPS w Gnojnie, Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania środków finansowych za II kwartał 2017 roku (Kier. WTZ przy Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach w sprawie wykonania niezbędnych prac budowlanych przy budynku gospodarczym Placówki (Dyr. PO-W w Winiarach, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji projektu „Nowy Start – Nowe Życie” za okres od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017 (Dyr. PP-P, Nacz. Wydz. EK).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017 (Dyr. PP-P, Nacz. Wydz. EK).
 14. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia liczby sekcji sportowych (Nacz. Wydz. EK).
 15. Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego Handbalove Busko w sprawie nieodpłatnego użyczenia hali sportowej PMOS (Nacz. Wydz. EK).
 16. Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Nacz. Wydz. EK).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie prowadzenia dziennika elektronicznego (Nacz. Wydz. EK).
 19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Nacz. Wydz. KT).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawiezwrotu środków finansowych uzyskanych z odszkodowania za zniszczone bariery sprężyste (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planiewydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 27. Sprawy różne (OR).
 28. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 138 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (2 nieobecnych usprawiedliwionych), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 4

Protokół Nr 137/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak, nawiązując do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, przedstawionego na posiedzeniu Zarządu w dniu 2 sierpnia 2017 r., w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 0022T Chmielnik – Stopnica polegającej na budowie pasa awaryjnego, zapoznał Członków Zarządu z informacją w zakresie szacunkowych kosztów przebudowy powyższego pasa – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PZD poinformował, że ważną kwestią będzie zaprojektowanie pasa, ponieważ jeżeli Projektant stwierdzi, że można wykonać pas bez kanalizacji burzowej to koszt budowy wyniósłby około 103 500 zł, natomiast jeżeli okazałoby się, że ze względów formalnych jest potrzeba wykonania kanalizacji burzowej koszty wzrosłyby blisko o 100%.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się podjął decyzję o wystąpieniu do Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z propozycją, że jeżeli Burmistrz pokryłby koszty opracowania dokumentacji to Powiat Buski partycypowałby w kosztach w wysokości 25 % udziału, w sytuacji gdy Burmistrz nie wyrazi zgody, wniosek o budowę pasa awaryjnego przejdzie do planu na rok następny.

Ponadto,  Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przedstawił Członkom Zarządu nowe kryteria odnośnie składania wniosków o dofinansowanie zadań w 2018 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z kryteriami przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m kwalifikuje się do zgłoszenia na listę priorytetową.

Lista zadań inwestycyjnych i remontowych dróg powiatowych do realizacji w 2018 roku z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wraz z uwagami stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ze względu na termin składania wniosków, który upływa 15 września oraz nowe kryteria, Zarząd Powiatu, w głosowaniu jednogłośnie, zobowiązał Starostę Buskiego i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do jak najszybszego przeprowadzenia rozmów z Burmistrzami i Wójtami z terenu Powiatu Buskiego, w sprawie uzyskania ostatecznych deklaracji odnośnie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 25% udziału własnego na zgłoszone zadania, co pozwoli zweryfikować odcinki dróg, na które będą przygotowywane wnioski.

 

Ad. 6

Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju Jolanta Radosz oraz KierownikWarsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju Jolanta Mrugała przedstawiły sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku – Zdroju z wykorzystania środków finansowych za II kwartał 2017 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do sprawozdania finansowego z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju za II kwartał 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Podczas omawiania powyższego sprawozdania Dyrektor PCPR Andrzej Smulczyński oraz Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócili uwagę, aby wzmóc aktywność w zakresie siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przy zmieniających się przepisach dotyczących warunków lokalowych, może się okazać, że w pewnym okresie zostaną postawione takie bariery, że ich nie spełnienie może skutkować nawet zamknięciem Warsztatów. Dlatego warto cały czas poszukiwać miejsca na nową siedzibę, co w przyszłości dodatkowo pozwoli na zwiększenie liczby uczestników.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski przedstawili sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za II kwartał 2017 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do sprawozdania finansowego z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie za II kwartał 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Dyrektor PCPR Andrzej Smulczyński poinformował o możliwości pozyskiwania środków finansowych z programów unijnych, które dedykowane są dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim Monika Nawrot przedstawiła sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej za II kwartał 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do sprawozdania finansowego z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej za II kwartał 2017 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przekazał, że w niedługim czasie ma zamiar zorganizować spotkanie wszystkich Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Buskiego, odnośnie ujednolicenia opracowywania sprawozdań z działalności, eliminując z nich umieszczanie danych osobowych uczestników.

Ponadto, Dyrektor PCPR, podając przykład Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim, w zakresie pozyskiwania środków ze sprzedaży wykonywanych przez uczestników produktów (figurek gipsowych), zaproponuje Kierownikom, aby w którymś z Warsztatów powstała pracownia ceramiki, która stworzy możliwość większego zarobkowania.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie wykonania niezbędnych prac budowlanych przy budynku gospodarczym Placówki – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, zobowiązał Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach do podjęcia działań dotyczących uzyskania zgody na rozbiórkę budynku oraz szukania ewentualnych wykonawców do przeprowadzenia prac, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.

Ponadto, Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach przekazał informacje uzyskane w rozmowie telefonicznej od Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie w sprawie funkcjonowania Ośrodka.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaproponował zorganizowanie spotkania wyjazdowego, w celu bliższego zapoznania się z działalnością Ośrodka.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński poinformował Członków Zarządu o trwających pracach nad wnioskiem aplikacyjnym projektu partnerskiego pn.: „Rodzina Wspólna Troska” w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z wymogami konkursowymi do projektu musi przystąpić m.in.: Samorząd Powiatowy/PCPR, dwie gminy oraz jeden podmiot ekonomii społecznej. Dyrektor PCPR przedstawił propozycję zawarcia partnerstwa w projekcie pomiędzy podmiotami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju oraz Caritas Diecezji Kieleckiej. Główne działania w projekcie skierowane będą na usługi opiekuńczo – asystenckie, doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającej w PCPR oraz likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – uczestników projektu. Ponadto Dyrektor PCPR podał, że konstruując projekt podejmowane są rozwiązania dla budżetu projektu w taki sposób, aby nie obciążały bezpośrednio finansów Samorządu Powiatu.

Następnie Dyrektor PCPR przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 766/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji projektu „Nowy Start – Nowe Życie” za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PCPR do zamieszczenia w lokalnej prasie informacji dotyczącej efektów uzyskiwanych z w/w projektu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ponadto, Dyrektor PCPR nawiązując do propozycji przeniesienia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach do budynku Internatu ZSTiO w Busku – Zdroju, zaproponował, aby budynek Szkoły w przyszłości został przeznaczony na działalność: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Podczas dyskusji, Zarząd Powiatu zasugerował, że jeżeli Dyrektor PCPR przedstawi koncepcję zagospodarowania całego obiektu ZSTiO wraz z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na adaptację, to być może obiekt nie będzie musiał być przedmiotem sprzedaży tylko pozostanie w zasobach Powiatu i zostanie przeznaczony pod w/w Instytucje.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017.  

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 767/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017.  

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 768/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień ponownie zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia liczby sekcji sportowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem Klubu Sportowego Handbalove Busko w sprawie nieodpłatnego użyczenia hali sportowej PMOS w okresie od września 2017 roku do maja 2018 roku na rozgrywki Drugiej Ligi piłki ręcznej oraz na treningi, które odbywać się będą dwa razy w tygodniu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, z wyłączeniem okresu dwóch miesięcy (kwiecień – maj), kiedy w PMOS będzie prowadzony remont.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy IV Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie prowadzenia dziennika elektronicznego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapiórkowski zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawiezwrotu środków finansowych uzyskanych z odszkodowania za zniszczone bariery sprężyste w miejscowości Palonki – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora PZD w Busku – Zdroju o wymianę barier sprężystych w miejscowości: Widuchowa, Maciejowice oraz na skrzyżowaniu za miejscowością Budy.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju Znak: ZSP.0722.32.2017 z dn. 14.08.2017r. w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju Znak: PPP.034.7.2017 z dn. 07.07.2017r. w sprawie dokonania przeniesień w planiewydatków budżetowych na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 769/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie. 

Uchwała Nr 770/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 771/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 772/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 27

W sprawach różnych:

1.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak odniósł się z rezerwą do przedstawionej przez Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza propozycji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie zagospodarowania obiektu ZSTiO w Busku – Zdroju, uzasadniając, potrzebę posiadania wkładu własnego na finansowanie w kolejnych latach inwestycji bez konieczności zaciągania kredytów.

 2.     Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra zapoznała Zarząd Powiatu z informacją w sprawie pozyskania dodatkowych pomieszczeń na składowanie akt z wydziałów tut. Starostwa do czasu utworzenia archiwum docelowego.

Naczelnik przekazała, że tymczasowo zostały pozyskane pomieszczenia jedno w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz drugie pomieszczenie w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju. Dyrektorzy zobowiązali się do przeprowadzenia drobnych prac remontowych w celu dostosowania pomieszczeń do przechowywania dokumentów.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

3.     Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w dniu wczorajszym Powiat Buski otrzymał promesę w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości 169 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022T Oleszki – Kostki Duże od km 0+000 do km 0+751”.

 

Ad. 28

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1030 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-09-04
Data publikacji:2017-09-04
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:428