Protokół Nr 139/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2017

Protokół Nr 139/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.139.2017

Protokół Nr 139/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Krzysztof Gajek
 3. Robert Gwóźdź
 4. Wiesław Marzec

oraz

 • Edyta Ziółkowska - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie
 • Agnieszka Śmiech - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie
 • Aneta Łukasik - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie
 • Paulina Lasak - pedagog w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
 • Ewelina Szymczyk - Krzemińska - nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju
 • Michał Sokołowski - nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
 • Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 • Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 • Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
 • Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
 • Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 • Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
 • Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Zbigniew Pietraszewski - Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 • Aneta Chwalik - Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
 • Tadeusz Sempioł - Kierownik Referatu IP
 • Aneta Chrobot - Inspektor w Wydziale OR
 • Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ
 • Adrian Lasak - Inspektor w Wydziale SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku posiedzenia.

4.     Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

5.     Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz ślubowanie nauczycieli (Dyr. SOS-W w Broninie, Pani Edyta Ziółkowska, Pani Agnieszka Śmiech, Pani Aneta Łukasik, Dyr. PP-P w Busku - Zdroju, Pani Paulina Lasak, Dyr. ZSTiO w Busku - Zdroju, Pan Michał Sokołowski, Dyr. I LO w Busku - Zdroju, Pani Ewelina Szymczyk - Krzemińska, Nacz. Wydz. EK).

6.     Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o zorganizowanie robót publicznych i wycofanie wniosku
o zorganizowanie prac interwencyjnych (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. DPS
w Zborowie, Nacz. Wydz. SOZ).

7.     Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika na stanowisku obsługi - praczka (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).

8.     Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracowników (2 etaty) na stanowisku wychowawcy (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. PO-W w Winiarach,
Nacz. Wydz. SOZ).

9.     Zapoznanie się z informacją o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2017 roku (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

10.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

11.  Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region” (Nacz. Wydz. EK).

12.  Zatwierdzenie Diagnoz - identyfikacji problemów i potencjałów placówek specjalnych przystępujących do Projektu „Świętokrzyskie bez e-B@rier” (Nacz. Wydz. EK).

13.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
(Nacz. Wydz. EK).

14.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
(Nacz. Wydz. EK).

15.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia
pełniącego obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (Nacz. Wydz. EK).

16.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (Nacz. Wydz. EK).

17.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela przedmiotów zawodowych bez pełnych kwalifikacji oraz na zwiększenie jego wynagrodzenia zasadniczego (Nacz. Wydz. EK).

18.  Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).

19.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

20.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

21.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

22.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksów
nr 1 i 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

23.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksów
nr 1 i 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

24.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

25.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018
(Nacz. Wydz. EK).

26.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

27.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

28.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

29.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Nacz. Wydz. EK).

30.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium (Nacz. Wydz. GKN).

31.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium (Nacz. Wydz. GKN).

32.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powołania komisji przetargowej (Nacz. Wydz. GKN).

33.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).

34.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój o wyrażenie zgody
na nadanie nazewnictwa działce ewidencyjnej (drogowej) nr 622, położonej w obrębie Zbludowice na ulicę Piaskową (Nacz. Wydz. GKN).

35.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Buskiego (Kier. Ref. IP).

36.  Zapoznanie się z wynikami konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Powiatu Buskiego (Kier. Ref. IP).

37.  Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. OR).

38.  Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Kielcach o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2016 (Nacz. Wydz. RLO).

39.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie kwoty 6 366 zł z paragrafu 4040 na paragraf 4220 (Skarbnik Powiatu).

40.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

41.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

42.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w sprawie zwiększenia limitu dochodów (Skarbnik Powiatu).

43.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w sprawie zwiększenia limitu dochodów i wydatków budżetowych w 2017 r. (Skarbnik Powiatu).

44.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju o zabezpieczenie w rozdziale 85508 § 3110 środków w wysokości 80 000 zł (Skarbnik Powiatu).

45.  Rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu o uwzględnienie w Wieloletnim Planie Finansowym zadania polegającego na wykonaniu i dostawie tablic rejestracyjnych oraz zabezpieczenie środków finansowych na w/w zadanie (Skarbnik Powiatu).

46.  Rozpatrzenie wniosku Referatu Inwestycji i Promocji w sprawie wyrażenia zgody
na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Montaż regałów jezdnych
w pomieszczeniu archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju” (Kier. Ref. IP, Skarbnik Powiatu).

47.  Zapoznanie się z informacją w zakresie wielkości planowanych wydatków na podwyżki wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Buskiego
w miesiącach IX-XII 2017 r. (Skarbnik Powiatu).

48.  Przyjęcie informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań z zakresu remontu i przebudowy dróg powiatowych wg stanu
na 28.08.2017 r. (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

49.  Zapoznanie się z korektą informacji dotyczącej szacunkowej wartości zamówienia
na świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

50.  Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb”
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

51.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków z budżetu Powiatu w kwocie 124 370 zł (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

52.  Ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont nawierzchni na odc. dł. 40 m drogi powiatowej 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn, w m. Czarkowy (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

53.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 0022T Chmielnik - Stopnica polegającej na budowie pasa awaryjnego w m. Stopnica (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

54.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej
Nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza dł. 163 mb w m. Wójcza (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

55.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

56.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr  0023 T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

57.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

58.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiewyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m, Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju
do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego
pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"(Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

59.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiewyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79  w miejscowości Pacanów od km  0+012 do km 0+540  długości  528 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

60.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiewyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda - Piasek Mały - Solec - Zdrój od km 9+730 do km 10+150 odcinek długości 420 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

61.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiewyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świniary - Trzebica od km 4+518 do km 4+702 długości 184 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

62.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiewyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km 1+631 do km 3+551 długości 1920 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

63.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiewyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola – Wójcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

64.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiewyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od  km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

65.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiewyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów związana z budową chodnika przy ulicy Wójczańskiej  w miejscowości Pacanów od km  0+407 do km 0+780  dł.  373 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

66.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa  drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

67.  Zapoznanie się z zestawieniem poniesionych wydatków w okresie 6 m-cy 2017 r.
w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz przewidywane niedobory i nadwyżki w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

68.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

69.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

70.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

71.  Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

72.  Przyjęcie Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

73.  Sprawy różne.

74.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 139 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 138/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 1 głosie –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Nauczyciele kontraktowi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Pani Edyta Ziółkowska, Pani Agnieszka Śmiech, Pani Aneta Łukasik, pedagog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju Pani Paulina Lasak, nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju Pan Michał Sokołowski, nauczyciel z I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Pani Ewelina Szymczyk - Krzemińska zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju.

W dniu dzisiejszym w/w osoby w obecności Członków Zarządu Powiatu, Dyrektorów placówek oświatowych, w których są zatrudnieni oraz Naczelnika Wydziału EK złożyły uroczyste ślubowanie.

Następnie Członkowie Zarządu wręczyli w/w nauczycielom Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – załączniki nr 3 – 8 do niniejszego protokołu.

Nastąpiły gratulacje.

 

Ad. 6

Zarząd Powiatu na posiedzeniu Nr 136/2017 w dniu 2 sierpnia 2017 r. rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie zatrudnienia dwóch osób
na stanowisku opiekuna. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie w DPS w Zborowie w/w osób za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych,
a koszty zatrudnienia mają zostać pokryte z budżetu DPS.

W związku z pojawieniem się możliwości zorganizowania robót publicznych, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosku w ramach robót publicznych, a wycofanie wniosku o zorganizowanie prac interwencyjnych - załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. W przedłożonym na dzisiejsze posiedzenie Zarządu piśmie Dyrektor DPS w Zborowie poinformowała, że z uzyskanych informacji dotyczących warunków organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych wynika, że dla jednostki bardziej korzystne będzie zorganizowanie robót publicznych. W związku z powyższym Dyrektor DPS zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wniosku.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju dotycząca wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, wyraził zgodę na złożenie wniosku w ramach robót publicznych, a wycofanie wniosku o zorganizowanie prac interwencyjnych.

 

Ad. 7

Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika na stanowisku: praczka na umowę o pracę w ramach posiadanych środków - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że wakat na w/w stanowisku powstał w związku ze złożeniem przez pracownika zatrudnionego na stanowisku praczki wypowiedzenia umowy o pracę.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju dotycząca wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. W opinii PCPR, w przyszłości, należałoby rozważyć zlecenie tej usługi na zewnątrz - po wcześniejszym rozpoznaniu kosztów.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na stanowisku wychowawcy na umowę o pracę w ramach posiadanych środków (2 etaty)
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Dyrektor PO-W
w Winiarach poinformował, że wakaty na w/w stanowisku powstaną w związku ze złożeniem wypowiedzenia umów o pracę przez pracowników. Jeden z pracowników rozwiązuje umowę
o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 31.08.2017 r. Drugi etat zwolni się w związku
z przejściem pracownika na emeryturę w dniu 27.10.2017 r.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju dotycząca wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznali Członków Zarządu Powiatu z informacją o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2017 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Główny Księgowy ZOZ w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski poinformował, że strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 46,05%. W podstawowych źródłach przychodów (NFZ) plan został zrealizowany w 51,81% zawartych umów. Nadwykonania
za I kwartał zostały zapłacone przez NFZ w ok. 93%. Jednocześnie ZOZ oczekuje na zapłatę zweryfikowanych przez NFZ nadwykonań za II kwartał 2017 r. w wysokości 1 369 900,17 zł. Negocjacje w powyższym zakresie będą prowadzone w miesiącu wrześniu br. W pozostałych grupach przychodów (przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 52,04% i 46,87%. Koszty na działalności podstawowej zostały zrealizowane
w 53,63%. Przekroczenie w wykonaniu planu kosztów wynika m.in. z realizacji nadwykonań. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 50,05% i 38,55%. Zapłata zobowiązań określonych w planie została zrealizowana w 100%. Spłata rat pożyczki realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Zakupy sprzętu medycznego i aparatury zostały zrealizowane w 22,71%, natomiast zakupy inwestycyjne
i remonty w 34,52%.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poprosił o przekazanie informacji w zakresie stanu należności i zobowiązań bieżących, zobowiązań wymagalnych i nadwykonań na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, że nadwykonania na koniec miesiąca sierpnia br. stanowią kwotę ok. 2 500 000 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wynoszą ok. 2 300 000 zł.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że w/w dane są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania Radnych zadawane podczas Komisji i Sesji Rady Powiatu
i zobowiązał Dyrektora oraz Głównego Księgowego ZOZ do ich przedłożenia do tut. Starostwa
do dnia 07.09.2017 r.

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą informację należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, realizowanego przez ZST-I przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego za okres maj
2017 r. - lipiec 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła Członkom Zarządu Powiatu:

-       Diagnozę - Identyfikację problemów i potencjałów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu,

-       Diagnozę - Identyfikację problemów i potencjałów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu,

-       Diagnozę - Identyfikację problemów i potencjałów Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W/w dokumenty są niezbędne do przystąpienia do projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Powyższy projekt realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w szkołach specjalnych. Celem projektu jest rozszerzenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych. W jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego projekt zakłada zorganizowanie m.in.: zajęć z zakresu stymulacji funkcji poznawczych i percepcyjno - motorycznych z wykorzystaniem multimedialnych systemów nowoczesnej technologii oraz
w zakresie stosowania TIK, a także zajęć rozwijających kompetencje społeczne uczniów. Przewiduje się również przeprowadzenie szeregu szkoleń dla nauczycieli m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa i programowania. Dzięki realizacji projektu Szkoły biorące w nim udział otrzymają dodatkowe wyposażenie w postaci nowoczesnego sprzętu multimedialnego, w tym m.in. laptopy dla nauczycieli i tablety dla uczniów. Projekt zakłada wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej.

Po analizie, powyższe diagnozy zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu
pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 21
do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu
pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 773/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 774/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie
bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 775/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie
wyrażenia zgody na zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 (na okres od 01.09.2017 r.
do 31.08.2018 r.) nauczyciela, który nie posiada pełnych kwalifikacji w niepełnym wymiarze godzin przy 18 godzinnym pensum godzin nauczycielskich, w celu prowadzenia zajęć
w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Z przedłożonego przez Dyrektora ZSTiO w Busku - Zdroju wniosku wynika, że pomimo poinformowania PUP o istniejącym wakacie na w/w stanowisko pracy oraz umieszczenia informacji na ten temat na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach nie udało się znaleźć pracownika z kwalifikacjami do nauczania w/w przedmiotów zawodowych. W/w nauczyciel wyraził zgodę na podjęcie studiów podyplomowych z architektury na podstawie skierowania Dyrektora Szkoły w celu uzyskania pełnych kwalifikacji do nauczania przedmiotów w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Jednocześnie Dyrektor ZSTiO w Busku – Zdroju zwróciła się o wyrażenie zgody na zwiększenie o 25% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla w/w nauczyciela przedmiotów zawodowych w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Dyrektor ZSTiO zobowiązała się do finansowania podwyżki dla w/w nauczyciela z własnych środków.

W/w wniosek stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy drugiej Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju – załącznik
nr 26
do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniuprzy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy drugiej V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju – załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniuprzy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Ad. 19

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 776/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 777/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 778/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1 i 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 779/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1 i 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do przedstawienia informacji odnośnie obłożenia internatów - stan na dzień 11.09.2017 r.

 

Ad. 23

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1 i 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 780/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1 i 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 781/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 25

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
na rok szkolny 2017/2018.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 782/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 26

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2017/2018.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 783/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 27

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 784/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 28

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że potrzeba dokonania zmian w arkuszu organizacji Poradni związana jest z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron z nauczycielem logopedą i zatrudnieniem emerytowanego nauczyciela psychologa.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie emerytowanego psychologa na czas określony tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 785/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 29

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 786/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 31

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 787/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 32

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji przetargowej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 788/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 33

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 34

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój o wyrażenie zgody na nadanie działce ewidencyjnej (drogowej) nr 622, położonej w obrębie Zbludowice nazwy ulica Piaskowa
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN poinformował, że zgodnie z uchwałą Nr XL/411/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie Gminy Busko - Zdrój do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu na terenie Powiatu Buskiego, droga ta została zaliczona do dróg powiatowych o Nr 1021T pn. „Owczary - Radzanów”. Ulica Piaskowa w Zbludowicach będzie przedłużeniem ulicy Piaskowej
w Owczarach.

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 35

Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Buskiego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 789/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Buskiego stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 36

Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wynikami konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Powiatu Buskiego - załącznik nr 45
do niniejszego protokołu.

Kierownik Referatu IP poinformował, że w dniu 22.08.2017 r. Komisja Konkursowa podczas sesji wyjazdowej dokonała oceny wieńców w gminach w eliminacjach powiatowych konkursu pn. „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Do konkursu zgłoszono następujące delegacje wieńcowe: Miasto i Gmina Busko - Zdrój z miejscowości Widuchowa, Gmina Nowy Korczyn z Nowego Korczyna, Gmina Pacanów z Wójczy, Gmina Solec - Zdrój z Kikowa, Miasto
i Gmina Stopnica z Dziesławic oraz Gmina Tuczępy z Tucząp. Po wnikliwej analizie Komisja Konkursowa wybrała zwycięski wieniec z miejscowości Tuczępy, który będzie reprezentował Powiat Buski podczas XVII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Masłowie (Powiat Kielecki) w dniu 3 września br. W związku z powyższym Kierownik Referatu IP zwrócił się
z wnioskiem o uhonorowanie zwycięskiej delegacji wieńcowej - Koła Gospodyń Wiejskich
w Tuczępach nagrodą w wysokości 1 200 zł brutto.

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 37

Inspektor w Wydziale OR Aneta Chrobot zapoznała Zarząd Powiatu z projektem obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt obwieszczenia został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe obwieszczenie należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 38

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Zarząd Powiatu z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2016 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą informację należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 39

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach z dnia 22.08.2017 r. Znak: POW 8120.141.2017
w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie kwoty 6 366 zł z paragrafu 4040 na paragraf 4220 – załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 40

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 790/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 41

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 791/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 42

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach z dnia 09.05.2017 r. Znak: POW 8120.83.2017
o zwiększenie limitu dochodów na łączną kwotę 7 380 zł – załącznik nr 51 do niniejszego protokołu. Skarbnik Powiatu poinformował, że po rozmowie z Główną Księgową PO-W
w Winiarach ustalono, że wniosek o zwiększenie dochodów będzie opiewał na łączną kwotę 4 970 zł.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 43

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach z dnia 22.08.2017 r. Znak: POW 8120.140.2017
o zwiększenie limitu dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla wychowanków – załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 44

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 29.08.2017 r. Znak: PCPR.ZAF.3011.6.2017 o zabezpieczenie w rozdziale 85508 § 3110 środków w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dla rodzin zastępczych, pokrycie kosztów przyjęcia dzieci do rodzin zastępczych, zwrot kosztów utrzymania lokalu dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wypłaty usamodzielnień finansowych i rzeczowych dla pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych – załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby dla w/w jednostki zabezpieczyć środki w kwocie
45 190 zł. Pozostała część brakującej kwoty zostanie zabezpieczona poprzez dokonanie przesunięć w ramach budżetu PCPR.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Skarbnika Powiatu
w przedmiotowej sprawie w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 45

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem tut. Wydziału Komunikacji i Transportu o uwzględnienie w Wieloletnim Planie Finansowym zadania polegającego na wykonaniu i dostawie tablic rejestracyjnych oraz zabezpieczenie środków finansowych na w/w zadanie w wysokości:

-       84 000 zł netto (103 320 zł brutto) na 2018 r.

-       84 000 zł netto (103 320 zł brutto) na 2019 r. - załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 46

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Referatu Inwestycji
i Promocji o wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Montaż regałów jezdnych w pomieszczeniu archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju” – załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 47

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z Informacją w zakresie wielkości planowanych wydatków na podwyżki wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Buskiego w miesiącach IX-XII 2017 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.

Po wysłuchaniu informacji Skarbnika Powiatu w przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podwyżkę wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi zatrudnionym w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Buskiego w wysokości 125 zł
brutto + pochodne na 1 etat od 1 września 2017 roku. Ostateczna decyzja w zakresie podziału środków przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń będzie leżeć w gestii Dyrektora danej jednostki.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 48

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z informacją na temat realizacji zadań z zakresu remontu i przebudowy dróg powiatowych wg stanu na 28.08.2017 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą informację należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 49

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z korektą informacji dotyczącą szacunkowej wartości zamówienia
na świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował w/w korektę szacunkowej wartości zamówienia na lata 2017 - 2020.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 50

W związku z tym, że Powiat nie uzyska dofinansowania z programu wieloletniego
pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”
na wykonanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb”, Skarbnik Powiatu
Artur Polniak zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w sprawie realizacji
w/w zadania.

Umowa, zawarta w dniu 14 września 2016 r., pomiędzy Gminą Tuczępy a Powiatem Buskim, dotycząca realizacji w/w zadania stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzja w powyższym zakresie zostanie podjęta na jednym
z kolejnych posiedzeń, po przeprowadzeniu rozmów z Wójtem Gminy Tuczępy odnośnie realizacji powyższego zadania przy 50% udziale środków budżetu Powiatu i 50% udziale środków budżetu Gminy.

 

Ad. 51

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dodatkowe środki z budżetu Powiatu w kwocie 124 370 zł dla pracowników wykonujących: dokumentację projektowo - kosztorysową, projekty stałej organizacji ruchu, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla zadań inwestycyjnych na terenie Powiatu Buskiego na 2018 rok w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 52

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak ponownie zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont nawierzchni na odcinku długości 40 m drogi powiatowej 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn, w m. Czarkowy - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na realizację przedmiotowego zadania środki finansowe w kwocie 15 000 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 53

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 15 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 0022T Chmielnik - Stopnica polegającej na budowie pasa awaryjnego w m. Stopnica od km 25+410 do km 25+640 o długości 230 mb - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 54

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków pieniężnych w wysokości 20 000 zł związanych z remontem nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 8+368 do km 8+531 długości 163 mb w m. Wójcza - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na realizację przedmiotowego zadania środki finansowe w kwocie 15 000 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 55

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju
do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego
pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 56

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr  0023T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego
pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 57

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 8+370
do km 9+710 dł. 1340 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 58

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m., Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 59

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79  w miejscowości Pacanów od km  0+012 do km 0+540  długości  528 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 60

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda - Piasek Mały - Solec - Zdrój od km 9+730 do km 10+150 odcinek długości 420 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 69 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 61

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świniary - Trzebica
od km 4+518 do km 4+702 długości 184 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego
pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 70 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 62

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km 1+631 do km 3+551 długości 1920 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju
do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego
pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"–
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 63

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola – Wójcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 72 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 64

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od  km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 73 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 65

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów związana z budową chodnika przy ulicy Wójczańskiej  w miejscowości Pacanów od km  0+407 do km 0+780  dł.  373 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 74 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 66

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 75 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Mając na uwadze obowiązujące kryteria, zadania„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m, Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m” kwalifikują się do wpisania na pierwsze i drugie miejsce listy zadań priorytetowych. Na ostatnich miejscach umieszczone zostaną zadania, do realizacji których Gminy zadeklarują najmniejsze dofinansowanie.  

 

Ad. 67

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z zestawieniem wykonania planowanych wydatków w okresie 6 m-cy 2017 r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz przewidywane wykonanie na koniec 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 76 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw
i 0 głosach –wstrzymał się, zaakceptował przedstawione przez Skarbnika Powiatu propozycje zwiększenia lub zmniejszenia limitu wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu.

 

Ad. 68

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 77 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 69

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 78 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 70

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 79 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 71

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 80 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą informację należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 72

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 81 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą informację należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 73

W sprawach różnych:

 1.     Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem Wójta Gminy Wiślica w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi Łatanice - Skorocice łączącej drogę wojewódzką 776 Kraków - Busko - Zdrój w m. Łatanice z drogą powiatową nr 0070T Pasturka - Skorocice - Łatanice w m. Skorocice - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 82 do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektor PZD w Busku - Zdroju przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi Łatanice - Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie Wiślica.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 792/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi Łatanice - Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie Wiślica stanowi załącznik nr 83 do niniejszego protokołu.

2.     Członek Zarządu Robert Gwóźdź poinformował, że złożył wniosek o zmianę organizacji ruchu na przebudowanej ul. Oleśnickiej w m. Pacanów.

 

Ad. 74

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1220 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-09-15
Data publikacji:2017-09-15
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:599