Protokół Nr 141/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2017

Protokół Nr 141/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 września 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.141.2017

Protokół Nr 141/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 13 września 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

  1. Jerzy Kolarz
  2. Stanisław Klimczak
  3. Krzysztof Gajek
  4. Robert Gwóźdź
  5. Wiesław Marzec

oraz

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku posiedzenia.

4.     Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 dł. 2850 m”, Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (Skarbnik Powiatu).

5.     Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

6.     Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – podział rezerwy celowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne drogowe związane z przebudową dróg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy (Skarbnik Powiatu).

7.     Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1120 otworzył 141 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 dł. 2850 m”, Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

O godz. 1130 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarządu
do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

O godz. 1335 obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad.

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 797/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – podział rezerwy celowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne drogowe związane z przebudową dróg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 798/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – podział rezerwy celowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne drogowe związane z przebudową dróg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 799/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 9

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1350 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-09-22
Data publikacji:2017-09-22
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:371