Protokół Nr 142/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 września 2017

Protokół Nr 142/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.142.2017

 

Protokół Nr 142/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 września 2017 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Leszek Zelek - Kierownik Zespołu Projektowego i Realizacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 140/2017 z dnia 12 września 2017 roku oraz 141/2017 z dnia 13 września 2017 roku.
 5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXX Sesji Rady Powiatu z dnia 13 września 2017 roku.
 6. Zapoznanie się z wnioskiem aplikacyjnym projektu partnerskiego pn.: „Rodzina Wspólna Troska” przygotowanym w odpowiedzi na konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-145/17
  w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 7. Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej (Nacz. Wydz. EK).
 9. Rozpatrzenie wniosku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury i Fundacji Perfekta Dance w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej PMOS
  w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
  w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Mutual Online and Open Skills” (Nacz. Wydz. EK).
 11. Rozpatrzenie wniosku Buskiego Stowarzyszenia „Pro Memoria” w sprawie wyrażenia zgody na zmianę struktury kosztów realizacji zadania publicznego z zakresu kultury
  (Nacz. Wydz. EK).
 12. Rozpatrzenie wniosku p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).
 13. Rozpatrzenie wniosku p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
  na zwiększenie stawki żywieniowej (Nacz. Wydz. EK).
 14. Rozpatrzenie wniosku p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie objęcia honorowym patronatem oraz dofinansowania X Ogólnopolskiego Turnieju Piosenki Poetyckiej
  (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 15. Rozpatrzenie wniosku Komendy Hufca ZHP Busko - Zdrój w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu kultury w ramach tzw. „małych grantów”
  (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia
  o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju do zawierania umów cywilnoprawnych (Skarbnik Powiatu).
 17. Zapoznanie się z interpelacją Radnego Rady Powiatu Piotra Wąsowicza dotyczącą ponownego wszczęcia działań mających na celu uruchomienie procedury budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie.
 18. Rozpatrzenie wniosków Członka Zarządu Powiatu Roberta Gwoździa w sprawie wycinki drzew, zamontowania bariery ochronnej oraz przebudowy przepustu.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 142 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 140/2017 z dnia 12 września 2017 roku oraz
Nr 141/2017 z dnia 13 września 2017 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5
Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXX Sesji Rady Powiatu z dnia 13 września 2017 roku - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

a) Uchwała Nr XXX / 299 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
  w Sandomierzu.
 • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

b) Uchwała Nr XXX / 300 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
  w Sandomierzu.
 • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

c) Uchwała Nr XXX / 301 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały
  w formie elektronicznej w programie BESTIA do:
 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
  w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

d) Uchwała Nr XXX / 302 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Naczelnik SOZ Sławomir Dalach.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

e) Uchwała Nr XXX / 303 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

f) Uchwała Nr XXX / 304 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023 T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

g) Uchwała Nr XXX / 305 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu „Remont drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

h) Uchwała Nr XXX / 306 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m , Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

i) Uchwała Nr XXX / 307 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda - Piasek Mały - Solec - Zdrój od km 9+730 do km 10+150 odcinek długości 420 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

j) Uchwała Nr XXX / 308 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świniary - Trzebica
od km 4+518 do km 4+702 długości 184  m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego
pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

k) Uchwała Nr XXX / 309 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km 1+631 do km 3+551 długości 1920 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

l) Uchwała Nr XXX / 310 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola – Wójcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

m) Uchwała Nr XXX / 311 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655  m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego
pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

n) Uchwała Nr XXX / 312 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego
pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

o) Uchwała Nr XXX / 313 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

p) Uchwała Nr XXX / 314 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

r) Uchwała Nr XXX / 315 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapiórkowski.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

s) Uchwała Nr XXX / 316 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

t) Uchwała Nr XXX / 317 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień (w tym do przekazania uchwały zainteresowanym podmiotom) oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
 • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

u) Uchwała Nr XXX / 318 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju Justyna Kwiatkowska, p. o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych w Busku - Zdroju Waldemar Wójcik, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

w) Uchwała Nr XXX / 319 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2017-2020.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

x) Uchwała Nr XXX / 320 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

y) Uchwała Nr XXX / 321 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój”.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

z) Uchwała Nr XXX / 322 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

a ') Uchwała Nr XXX / 323 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka, oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Obwieszczenie Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego.

 • za wdrożenie powyższego Obwieszczenia i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra w tym do przekazania Obwieszczenia do - Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższego obwieszczenia do:
 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński oraz Kierownik Zespołu Projektowego i Realizacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Leszek Zelek zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem aplikacyjnym projektu partnerskiego pn.: „Rodzina Wspólna Troska” przygotowanym w odpowiedzi na konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-145/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 i złożonym
w dniu 8 września 2017 r. w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach - załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński oraz Kierownik Zespołu Projektowego i Realizacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego w PCPR w Busku - Zdroju Leszek Zelek poinformowali, że przeprowadzony został nabór partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych. W wyniku powyższego do partnerstwa przystąpiły następujące instytucje:

 • Powiat Buski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju;
 • Gmina Busko - Zdrój / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju;
 • Gmina Solec - Zdrój / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu - Zdroju;
 • Caritas Diecezji Kieleckiej.

Funkcję Lidera w w/w projekcie objęło PCPR w Busku - Zdroju.

Główne działania po stronie Lidera w projekcie skierowane są na:

 • usługi opiekuńczo - asystenckie;
 • doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającej w PCPR;
 • likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych - uczestników projektu.

Budżet projektu wynosi: 3 960 321,01 zł. Wkład własny w wysokości min. 7,5% wartości projektu zostanie wniesiony poprzez: wynagrodzenia pracowników, części powierzchni użytkowej PCPR przeznaczonej na realizację projektu. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r. Przewidywany termin zakończenia oceny formalnej, merytorycznej, negocjacji i skierowania wniosków do dofinansowania wyznaczony został do 31.03.2018 r. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej projekt wniosku aplikacyjnego zostanie poddany negocjacjom podczas których ostatecznie zostanie określona wartość projektu w poszczególnych zadaniach. 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora PCPR do przygotowania informacji dotyczącej w/w projektu celem zamieszczenia jej w Tygodniu Ponidzia.

Ad. 7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju – załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że Dyrektor I LO w Busku - Zdroju zwraca się również z prośbą o zwiększenie funduszu płac na czas realizacji zajęć indywidualnego nauczania od IX - XII 2017 r.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że wniosek w sprawie zwiększenia funduszu płac zostanie rozpatrzony w terminie późniejszym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju – załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Ad. 8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju (dwie godziny w tygodniu) w celu podnoszenia sprawności fizycznej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju, postanawiając jednocześnie, że na w/w użytkownikach sali będzie spoczywał obowiązek ponoszenia kosztów wynikających z jej eksploatacji.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury oraz Prezesa Zarządu Fundacji Perfekta Dance w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju w dniach 28 - 29 października 2017 r. w celu zorganizowania turniejów tańca Open Polish Dance Cup oraz Eliminacji do Mistrzostw Świata International Cheer Union - Orlando 2018 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie hali sportowej PMOS w Busku - Zdroju, pod warunkiem poniesienia przez Wnioskodawców kosztów wynikających z jej eksploatacji.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji projektu pn. „Mutual Online and Open Skills” za okres od 01.05.2017 r. do 31.08.2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 11
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Buskiego Stowarzyszenia “Pro Memoria” w sprawie wyrażenia zgody na zmianę struktury kosztów realizacji zadania publicznego z zakresu kultury dotyczącego organizacji rekonstrukcji historycznej „Zamach na Petersa” w ramach I Pikniku Historycznego w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zasugerował, że na stronie internetowej tut. Starostwa powinna być zamieszczana dokumentacja fotograficzna z imprez / przedsięwzięć dofinansowywanych przez Powiat.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, że zaproponowana kwota stypendium w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju wynosi 200 zł dla ucznia. Stypendia przyznano 7 uczniom.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju.  

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie dziennej stawki żywieniowej od dnia 01.10.2017 r. z kwoty 9 zł na kwotę 11 zł dla uczniów/wychowanków korzystających ze stołówki Ośrodka - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pismo p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju zawierające prośbę o:

 • objęcie honorowym patronatem X Ogólnopolskiego Turnieju Piosenki Poetyckiej,
 • ufundowanie I nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,
 • udzielenie dofinansowania w wysokości 6 000 zł na organizację koncertu zespołu Universe.

W/w pismo p.o. Dyrektora SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem X Ogólnopolskiego Turnieju Piosenki Poetyckiej. Środki na organizację w/w Turnieju (w tym na zakup nagrody) zostały już zabezpieczone w budżecie Ośrodka na rok 2017. Ponadto Zarząd Powiatu postanowił przekazać z budżetu Powiatu środki finansowe w wysokości 3 000 zł na organizację koncertu zespołu Universe sugerując jednocześnie podjęcie negocjacji dotyczących wysokości honorarium za koncert.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia oferty na realizację zadania publicznego w ramach tzw. „małych grantów”.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko - Zdrój złożył ofertę z zakresu kultury na realizację zadania publicznego pn. „Betlejemskie Światło Pokoju” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą ofertę oraz postanowił zabezpieczyć dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko - Zdrój środki finansowe w kwocie 1 500 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju do zawierania umów cywilnoprawnych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 800/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju do zawierania umów cywilnoprawnych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z interpelacją Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju Piotra Wąsowicza w sprawie ponownego wszczęcia działań mających na celu uruchomienie procedury budowy sali gimnastycznej (sportowej) przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaznaczył, że takie działania podejmowane są od wielu miesięcy. Kierownik Referatu IP został zobowiązany do przygotowania aktualnej informacji
w powyższym zakresie.

Ad. 18
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedłożył wnioski Członka Zarządu Roberta Gwoździa w sprawie wycinki drzew pochylonych nad drogą powiatową Stopnica - Solec - Zdrój, zamontowania bariery ochronnej na zakręcie na końcu zjazdu od strony Magierowa oraz przebudowy przepustu pod drogą powiatową w Sroczkowie - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił skierować przedmiotowe wnioski do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, celem rozpatrzenia oraz wystąpienia do Nadleśnictwa Chmielnik o podjęcie prac związanych z usunięciem drzew pochylonych nad drogą powiatową.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 19
W sprawach różnych:

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z opinią prawną o braku możliwości przyznania Dyrektorowi ZOZ w Busku - Zdroju nagrody rocznej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał pozostałym Członkom Zarządu informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu Szpitali, pogotowia ratunkowego i nocnej opieki medycznej uzyskane podczas Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, który odbył się 19 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Ad. 20
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 950 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-09-29
Data publikacji:2017-09-29
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:389