Protokół Nr 143/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2017

Protokół Nr 143/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.143.2017

Protokół Nr 143/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 27 września 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

 • Stanisław Kozioł – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Tomasz Łukawski – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Urszula Kustra – Naczelnik Wydziału OR
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie likwidacji zmywarki oraz wyrażenie zgody na zakup nowej zmywarki i przeniesienie środków finansowych (Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 6. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza (Kier. WTZ w Gnojnie, Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tucholskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku nawałnicy (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej (Nacz. Wydz. EK).
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Nacz. Wydz. EK).
 11. Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie zmiany Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017(Nacz. Wydz. EK).
 12. Rozpatrzenie wniosku Centrum Edukacji „Sigma” w Tarnowie w sprawie udzielenia dotacji od września br. (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 13. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
  w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 24. Zapoznanie się z założeniami do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2018 rok
  (Skarbnik Powiatu).
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 750 otworzył 143 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (Członek Zarządu Krzysztof Gajek dołączył do posiedzenia Zarządu o godz. 805, a Członek Zarządu Robert Gwóźdź o godz. 820), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 142/2017 z dnia 20 września 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zmywarki oraz o wyrażenie zgody na zakup nowego urządzenia i przeniesienie środków finansowych z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia na paragraf wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 4 600 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, jednocześnie zobowiązując Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownej inicjatywy uchwałodawczej.

 

Ad. 6

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania WTZ w 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych (4 zespołów komputerowych i drukarki) – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, jednocześnie zobowiązując Dyrektora PCPR do sporządzenia stosownych dokumentów z przeprowadzonej likwidacji.

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o możliwości utworzenia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdrój Stowarzyszenia Mediatorów podając przykłady funkcjonowania tego typu organizacji w innych powiatach.

Następnie, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do rozeznania w kwestii możliwości przeniesienia hostelu działającego przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej do pomieszczeń znajdujących się w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju.

Do posiedzenia Zarządu dołączył Członek Zarządu Krzysztof Gajek.

 

Ad. 8

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z pismem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tucholskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku nawałnicy – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wystąpił z wnioskiem, aby ostateczne podjęcie decyzji komu zostanie przekazana pomoc i w jakiej wysokości odłożyć do następnego posiedzenia Zarządu, kiedy zostanie rozeznane, który z powiatów ucierpiał najbardziej.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ Sławomira Dalach do przekazania wykazu powiatów, które ucierpiały w wyniku sierpniowych nawałnic.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej w roku szkolnym 2017/2018, w piątki w godz. 1430 – 1730, w celu przeprowadzenia zajęć z piłki siatkowej chłopców z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił uwagę, aby do kolejnych wniosków w sprawie udostępnienia hali sportowej była dołączana analiza kosztów eksploatacyjnych wynajmu hali.

Do posiedzenia Zarządu dołączył Członek Zarządu Robert Gwóźdź.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła Członkom Zarządu wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe wnioski zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz poprosił o wyłączenie Go z głosowania.

Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz poprosił o wyłączenie Go z głosowania.

Uchwała Nr 801/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie zmiany Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Powyższy wniosek został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem Centrum Edukacji „SIGMA” w Tarnowie w sprawie udzielenia od września br. dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej „SIGMA” na kierunku technik masażysta prowadzonym w formie stacjonarnej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ze względu na brak środków na sfinansowanie przedmiotowej dotacji, która nie została zaplanowana w tegorocznym budżecie Powiatu oraz ze względu na brak wniosku w ustawowym terminie, Zarząd Powiatu podjął decyzję o nieudzieleniu w roku bieżącym w/w dotacji. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na przekazywanie dotacji od stycznia 2018 roku.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju z dnia 08.09.2017 r. Znak: PF.0760.6.2017 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dnia 18.09.2017 r. Znak: LO.321.36.2017 w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z przyjętą zasadą, że każdy wniosek w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych musi posiadać uzasadnienie, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu, aby cofał wnioski, które nie będą go posiadać.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z dnia 18.09.2017 r. Znak: ZSP.0722.37.2017 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z dnia 25.09.2017 r. Znak: ZSP.0722.40.2017 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z dnia 22.09.2017 r. Znak: ZSTiO.3010.1084.2017 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW-3011-7/2017 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 802/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 803/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 804/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 805/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 806/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z założeniami do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

 

Ad. 25

W sprawach różnych:

1. Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do dokonania czynności cywilnoprawnych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 807/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 września 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do dokonania czynności cywilnoprawnych stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na wniosek Członka Zarządu Krzysztofa Gajka w sprawie wykonania naprawy nawierzchni drogi powiatowej Nr 0127T w miejscowości Brzostków – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

3. Członek Zarządu Robert Gwóźdź zgłosił wniosek dotyczący umocnienia skarpy rowu płytami ażurowymi na całej długości przebudowywanego odcinka drogi powiatowej przy ul. Oleśnickiej w m. Pacanów.

4. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zachęcił Członków Zarządu do wzięcia udziału w organizowanym przez Urząd Marszałkowski spotkaniu pn. „Lekcje o Samorządzie”, które odbędzie się w sali konferencyjnej tut. Starostwa Powiatowego dnia 27 października br., o godz. 900 i 1100.

 

Ad. 26

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 920 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-10-09
Data publikacji:2017-10-09
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:370