Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2018

K L A U Z U L A      I N F O R M A C Y J N A

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane jako RODO, informuję, iż:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku –Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój,

2)     funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Bartosz Świetnicki, tel. 41 370 50 27, adres e-mail: iod@powiat.busko.pl,

3)     dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu umożliwienia wykonywania przez Wy-dział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, czynności i zadań, wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa określonych w:

 • ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym,
 • ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym dla osób fizycznych,
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej,
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 • uchwale nr XIX/178/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce
 • oraz w innych ustawach, przepisach wykonawczych i prawnie wiążących regulacjach,

4)     Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie ww. przepisów prawa,

5)     dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt,

6)     klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprosto-wania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7)     klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)     w większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani,

9)     dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,

10)      dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Prędka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:903