Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2019

S T A R O S T A      B U S K I

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018, poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz

nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka numer 409/17 położona w Busku-Zdroju (obręb 09) uregulowana w księdze wieczystej KI1B/00002648/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju.

2. Powierzchnia nieruchomości

0,0107 ha

3. Opis nieruchomości

Działka gruntu położona przy nowo-wybudowanej ulicy łączącej ulicę Grotta z ulicą 1-go Maja. Zabudowana jest tymczasowym obiektem handlowym stanowiącym własność dotychczasowego dzierżawcy.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

A.UZ.10 – przeznaczenie podstawowe: zabudowa uzdrowiskowa wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, przeznaczenie uzupełniające: usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska. Sposób zagospodarowania – jak dotychczas: prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

5. Forma i okres dzierżawy:

Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 8 lat – po uzyskaniu zgody Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i zasady aktualizacji

Miesięczny czynsz w wysokości 535,00 zł plus 23% podatek VAT, waloryzowany corocznie stosownie do dodatniego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS.

7. Termin wnoszenia opłat.

Do 20 – go każdego miesiąca.

8. Uwagi

Informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami – ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 24, Tel. 41 3705062. Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie.

 

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju a informacja o jego wywieszeniu zostaje podana przez ogłoszenie w prasie lokalnej obejmującej co najmniej teren powiatu buskiego, na stronie internetowej (www.bip.powiat.busko.pl) w BIP Starostwa oraz na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w BIP.

 

Busko-Zdrój, dnia 18 stycznia 2019 roku


Do pobrania:

  • Wykaz [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-01-24
Data publikacji:2019-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Jasonek
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1274