Decyzja GKN.6810.4.45.2016 z dnia 19.03.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2019

Busko-Zdrój, dnia 19.03.2019 r.

Znak: GKN.6810.4.45.2016

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 8a ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając na wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2016 r.,

orzekam co następuje:

            orzeka się o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Korczyn, której grunty położone są w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 380, 381, 382, 427, 428, 431, 432, 436 o łącznej powierzchni 19.41 ha, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy tj. osób fizycznych lub prawnych posiadających gospodarstwo rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy (5 lipca 1963 r.) faktycznie korzystały ze wspólnoty.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Nowy Korczyn oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Po upływie tego okresu decyzję uważa się za doręczoną

 

U z a s a d n i e n i e

            Starosta Buski na wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2016 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa  w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Nowy Korczyn.

            Prawomocną w pkt. 2 decyzją Starosty Buskiego Znak:GKN.6810.4.45.2016 z dnia 27.12.2017 r. za wspólnotę gruntową wsi Nowy Korczyn uznano nieruchomość oznaczoną numerami działek 380, 381, 382, 427, 428, 431, 432, 436 o łącznej powierzchni 19.41 ha. Zgodnie z treścią art. 8a ust. 1 w/w ustawy ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie następuje na wniosek złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. przez uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, albo przez ich następców prawnych.

            Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty. Ustawa weszła w życie w dniu 5 lipca 1963 r.

            Do dnia 30.12.2016 r. do tutejszego urzędu wpłynęło dwadzieścia pięć wniosków.

            Tutejszy organ po przeanalizowaniu złożonych do dnia 31 grudnia 2016 r. wniosków wystąpił do stron postępowania  o ich uzupełnienie czy też złożenie stosownych wyjaśnień. Po uzupełnieniu wniosków należało stwierdzić, że 8 wniosków było zupełnych i można było na ich podstawie ustalić uprawnionych do przedmiotowej wspólnoty.

            Ponadto Starosta Buski zawiadomieniem z dnia 13.11.2018 r. znak jw. wezwał do złożenia wniosków przez wszystkich uprawnionych, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. W odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie do tutejszego urzędu wpłynęło 19 wniosków i tylko na podstawie dwóch można było ustalić uprawnionych do udziału w przedmiotowej wspólnocie.

            W Rejestrze Pomiarowo Klasyfikacyjnym wsi Nowy Korczyn z roku 1959 dla użytków gruntów prywatnych wpisanych było 516 numerów rejestrowych. Należy zatem wnioskować, że liczba gospodarstw rolnych sięgała blisko tej liczby (mogła jednakże być od niej niższa). Po analizie złożonych wniosków oraz liczbie pozycji rejestrowych dla posiadaczy - właścicieli gruntów prywatnych należy stwierdzić, że uprawnionych do udziału w przedmiotowej wspólnocie gruntowej było znacznie więcej niż osób, które złożyły wnioski o ustalenie ich uprawnionymi do udziału w w/w wspólnocie. W związku z powyższym, wobec braku możliwości ustalenia wszystkich uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej na dzień 5 lipca 1963 r. należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu jej podania do publicznej wiadomości.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania albo jeżeli decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

 

Otrzymują:

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn
  2. Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn

 A/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:Anna Majkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:123