Otwarty konkurs ofert (PCPR w Busku-Zdroju)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2019

UCHWAŁA NR 219/2019
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 15 listopada 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2020 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z poźn.zm.), art. 19 pkt. 10, art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/125/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020” Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na:
1) Prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku.
2) Prowadzeniu domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

§ 2. 

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz na stronie internetowej: www.centrumbusko.pl 

§ 3. 

3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz


  • Uchwała [ PDF ]
  • Rozporządzenie w sprawie ofert, umów, sprawozdań [ PDF ]
  • Zaproszenie do komisji [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2019-11-15
Data publikacji:2019-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Chwalik
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:1296