Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.5.2019 z dnia 19.12.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2019

Busko – Zdrój, dn. 19.12.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.5.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.12.2019 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie i przebudowie  ul. Rokosza: odcinek I od km 0+000 do km 0+582,32 oraz odcinek II od km 0+000 do km 0+370,8, w Busku-Zdroju w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową i przebudową sieci: linii elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu, wodociągu i linii telekomunikacyjnej:

1. Działka drogowa, której właścicielem jest Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju:
- w całości stanowiąca pas drogowy – działki Nr: 267/1, 267/2 obr. 0012, 201/1, 207/1 obr. 0013
  Busko-Zdrój – miasto,
 (kolor wytłuszczony oznacza działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

2. Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:
- w całości przeznaczone pod projektowany pas drogowy – działki Nr: 1/4, 154/2 obr. 0013, 256/5
  obr. 0012 Busko-Zdrój – miasto,
  (kolor wytłuszczony oznacza działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

3. Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:
- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej -
  działki Nr: 39 (39/1, 39/2), 40 (40/1, 40/2), 41 (41/1, 41/2), 42 (42/1, 42/2), 43 (43/1, 43/2), 56 (56/1,
  56/2), 57 (57/1, 57/2), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 72 (72/1, 72/2), 73 (73/1, 73/2),
  74 (74/1, 74/2), 75 (75/1, 75/2), 76/1 (76/2, 76/3), 77/1 (77/2, 77/3), 84/1 (84/2, 84/3), 148 (148/1,
  148/2), 149/1 (149/3, 149/4), 149/2 (149/5, 149/6), 150/1 (150/2, 150/3), 153/1 (153/2, 153/3)
  obr. 0013 Busko-Zdrój – miasto,
  256/1 (256/6, 256/7), 256/3 (256/8, 256/9) obr. 0012 Busko-Zdrój – miasto,
  (kolor wytłuszczony oznacza wydzielone działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

3. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
- do czasowego zajęcia poprzez budowę / przebudowę infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii -
  działki Nr: 200/1, 206/1, 216, 202, 207/2 obr 0013 Busko-Zdrój – miasto.

    Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju ul. Mickiewicza 15  w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 26 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 730 do 1530. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

    Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie stron o wydaniu decyzji uważa się za dokonane.
    W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji, stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2019-12-19
Data publikacji:2019-12-19
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:140