Protokół Nr XV/2020 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2020

Protokół Nr XV/2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2020 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

 Znak: BR. 0002.2.15.2020                                                                                                     

Protokół   Nr   XV / 2020
z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   31  stycznia   2020   roku
w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego
w   Busku  -  Zdroju

 

 

w  Sesji  udział  wzięli:

 • Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
 • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Radca Prawny oraz Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów  Starostwa  Powiatowego w Busku -  Zdroju
 • Mieszkańcy  Powiatu  Buskiego
 • Przedstawiciele  lokalnej  prasy  i  telewizji

                     

Listy  obecności  radnych  oraz  zaproszonych  osób  stanowią  załączniki  nr  1  i  2  do   niniejszego  protokołu.

 

Porządek  obrad: 

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu.
 5. Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Buskiego.
 6. Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020-2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom na stanowiskach kierowniczych.
 10. Podjęcie   uchwały   Rady   Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  sprawie  zasad rozliczania tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 11. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu w  Busku - Zdroju w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju.
 12. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie  zmiany Uchwały Nr XIV/150/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 13. Podjęcie    uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok.
 14. Podjęcie    uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 rok.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 16. Sprawozdanie  Starosty  Buskiego  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku w Busku - Zdroju  za  2019 rok.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych   i  o  godz.  8.00  otworzył   XV  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

➢        Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

➢        Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna,  a  dane  osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

➢        Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych (Radny Roman Duda uczestniczył w Sesji od godz. 8.40), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie  prawomocnych  uchwał  oraz decyzji.

 

Ad. 5

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty - Katarzyna Nowacka oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz dokonali wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych
z terenu Powiatu Buskiego. 

Lista  uczniów stanowi  załącznik   nr   3   do   niniejszego  protokołu.

Nastąpiły gratulacje  oraz  okolicznościowe  przemówienia.

 

Ad. 3

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Radny  Jan  Bartosik  zgłosił  uwagę do Protokołu  Nr  XIV / 2019  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  30  grudnia  2019  roku, informując, iż Przewodniczący Rady Powiatu nie poddał pod głosowanie zgłoszonego wniosku formalnego o przerwę w obradach Sesji. Radny poinformował, iż za wnioski formalne uznaje się również wnioski o przerwę w obradach. Brak jest odnotowania tego faktu w protokole. Radny prosi o uzupełnienie protokołu w tym zakresie,  a Pana Przewodniczącego prosi o wyjaśnienie dlaczego tak postąpił. Radny Jan Bartosik przytoczył swoją wypowiedź z XIV Sesji, która brzmiała:  "Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu postawiła zarzuty Stanisławowi Klimczakowi Wicestaroście Buskiemu,  zarzuty  szeregu  przestępstw,  dlatego  wzywam  Pana Wicestarostę  do rezygnacji z funkcji, a nawet z mandatu radnego. Panie Przewodniczący wnioskuję  o  5 minutową  przerwę, aby towarzysze partyjni z Polskiego Stronnictwa  Ludowego  pomogli  Panu  Wicestaroście  w  podjęciu   stosownej  decyzji".   

Radny Jan Bartosik  raz jeszcze zaznaczył, iż wniosek formalny należy poddać pod głosowanie,
a  Przewodniczący Rady tego nie uczynił.

 

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek przyznał rację, iż nie poddał powyższego wniosku pod głosowanie, bowiem uznał, iż żadne dokumenty, o których mówił Radny Jan Bartosik nie wpłynęły do Starostwa. W związku z powyższym podjął decyzję, iż wniosek ten jest bezpodstawny.

 

Radny Jan Bartosik poinformował, iż z wnioskami się nie dyskutuje, to Radni zdecydują co z tym zrobić. W uzupełnieniu, że Starostwo nie otrzymało dokumentów, Radny Jan Bartosik odczytał pismo z Prokuratury Rejonowej z dnia 27 marca 2019 roku, jako odpowiedź na pismo Jana  Bartosika z dnia 21 marca 2019 roku, informujące, iż o toczącym się postępowaniu przeciwko Stanisławowi Klimczakowi został poinformowany Jego pracodawca, a więc Starosta Powiatu Buskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podtrzymał stanowisko, iż nie wiedział o toczącym się postępowaniu przeciwko Stanisławowi Klimczakowi. Pan Starosta Buski Jerzy Kolarz takiej informacji  ani pisemnej ani ustnej  nie przekazał. Również jako Przewodniczący Rady Powiatu żadnej informacji pisemnej nie otrzymał. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek przeprosił za przeoczenie i nie poddanie  pod  głosowanie  wniosku  Radnego Jana Bartosika,  zobowiązując się w przyszłości do przestrzegania powyższego. Uwaga Radnego Jana Bartosik zostanie wniesiona do protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 

Radny Stanisław Lolo zabierając głos poinformował, iż protokół jest niepełny, bo brakuje w nim  wypowiedzi Radnego Jana Bartosika. Ponadto Radny Stanisław Lolo poinformował, iż na początku kadencji wnioskował na jednej z Komisji o dostarczanie protokołów Radnym do domu wraz
z projektami uchwał. Zdaniem Radnego nie ma przeszkód prawnych, aby każdy protokół przed przegłosowaniem został dostarczony Radnym w formie ksera lub e-mailem do domu, celem zapoznania się z nim.  Do tej pory nie jest to realizowane. Radny Stanisław Lolo stwierdził, iż On nie zapoznaje się z protokołami i jak stwierdził  inni radni też się nie zapoznają, bo nikt nie będzie jechał 50 kilometrów do Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, żeby czytać dokumenty, które powinien dostawać do domu. Radny Stanisław Lolo stwierdził, iż praktyka jest taka, że Radni  głosują w ciemno. Ponadto, Radny Stanisław Lolo poinformował również, iż odsłuchując transmisję z ostatniej Sesji zauważył, że zostało wykasowane kilka fragmentów wypowiedzi. Radny nie sprawdzał protokołu, ale  prawdopodobnie te wypowiedzi nie są tam ujęte. Radny Stanisław Lolo po raz kolejny wnioskuje o to, żeby przed przegłosowaniem projekty protokołów, były przekazywane Radnym celem zapoznania się wraz z  materiałami  na  Sesję  lub  e-mailem. 

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż protokół nie jest stenogramem, protokół ma odzwierciedlić tylko to co najważniejszego się na Sesji wydarzyło. Dokładne odzwierciedlenie
i przebieg Sesji stanowi nagranie audio - video. Odnosząc się do uwagi Radnego Stanisława Lolo
o niemożliwości zapoznania się przed głosowaniem z treścią protokołu, Starosta poinformował, iż zarówno protokoły jak i nagrania z Sesji  są  dostępne  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz tradycyjne w Biurze Obsługi Rady
i Zarządu Powiatu. Nie ma więc konieczności kserowania czy przesyłania e-mailem Radnym protokołów,  bowiem są  one  ogólnie  dostępne.  

 

Radny Stanisław Lolo podziękował za informację o dostępności protokołów na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, wyjaśniając, iż musiał tego nie zauważyć. Podtrzymał natomiast uwagę, iż wniosek formalny jest sprawą ważną.

 

Starosta Jerzy Kolarz przypomniał, iż Przewodniczący Rady przeprosił za to, że przeoczył ten wniosek nie poddając go pod głosowanie. Natomiast w protokole z XIV Sesji znajduje się wypowiedź zarówno Radnego Jana Bartosika jak również wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka oraz Starosty Buskiego Jerzego Kolarza.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował również, iż sprawa, którą podnosi Radny Jan Bartosik
w stosunku do Wicestarosty Stanisława Klimczaka nie dotyczy spraw związanych z działalnością Powiatu Buskiego, lecz dotyczy spraw prywatnych Pana Stanisława Klimczaka. Gdyby były to sprawy dotyczące majątku i działalności Powiatu Buskiego na pewno byłaby reakcja zarówno ze strony Starosty Buskiego jak i całego Klubu.

 

W odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady Andrzeja Gądka, Starosta Buski Jerzy Kolarz potwierdził, iż nie informował o powyższym Przewodniczącego Rady Powiatu. Informacja została przekazana do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, bowiem Starosta uznał, iż na tym etapie postępowania  nie jest to rzecz istotna, aby dzielić się nią ze wszystkimi, ponieważ jest jeszcze domniemanie niewinności i nikt nie został skazany. O tym jak się ta sprawa skończy zdecyduje niezawisły Sąd.

 

Protokół  Nr  XIV / 2019  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  30  grudnia 2019 roku
z uwzględnieniem poprawki wniesionej przez Radnego Jana Bartosika, został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

za - 12

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

Ad. 6

Sprawozdanie Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  30  grudnia  2019  roku  do  dnia 31 stycznia 2020 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W  okresie  tym   Zarząd   odbył   4  posiedzenia. 

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   4   do   niniejszego  protokołu.

 

Ponadto  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w związku ze złożoną przez Radnego Stanisława Lolo skargą na uchwałę Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, Wojewoda Świętokrzyski stwierdził, że brak jest podstaw prawnych i faktycznych do stwierdzenia  nieważności  zaskarżonej  uchwały.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek  podziękował  za  przedstawione  sprawozdanie.

Radny Jan Bartosik poinformował, że na przełomie miesięcy wrzesień /październik w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju został przeprowadzony audyt wewnętrzny w zakresie procedur zamówienia  publicznego dotyczącego projektu "Dla Dobra Rodziny". Przez audyt zostały ujawnione pewne nieprawidłowości. Zgodnie z treścią przepisu  art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego Starosta miał prawny obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiedniego organu
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju. Radny zwrócił się z pytaniem, co Starosta z tą wiedzą zrobił?

 

Starosta  Buski  Jerzy Kolarz  poinformował, że stosowny wniosek, zawiadomienie zostało złożone i toczy się postępowanie.  Czekamy na jego wynik. Starosta poinformował również, że została przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju rekontrola, która stwierdziła wykonanie wszystkich zaleceń, nałożonych na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w trakcie kontroli. W tym zakresie temat jest zamknięty, natomiast w zakresie postępowania temat jest otwarty, bo to nie Starosta jest władny do udzielania w tej materii odpowiedzi.

 

Radna Teresa Krupska w odniesieniu do sprawozdania stwierdziła, iż nie jest ono szczegółowe. Zdaniem Radnej brakuje wniosków z posiedzeń Komisji. Komisja do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na wyjazdowym posiedzeniu składała wnioski dotyczące Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju. Czy Starosta zapoznał się z tym protokołem,  bo do tej pory Radni nie usłyszeli, czy któryś z wniosków został wykonany? Również ostatnio na w/w Komisji też była dyskusja w tym zakresie. Starosta informował, iż w ramach oszczędności, aby nie zatrudniać nowych pracowników, w miarę możliwości podjęte zostaną działania w kierunku przenoszenia pracowników między jednostkami w tym między innymi do pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju. Czy Starosta podjął jakieś kroki w tej sprawie?

 

Radna Teresa Krupska zwróciła też uwagę, iż Starosta poinformował o wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie  wycinki drzew owocowych, natomiast nie informował o wycince drzew w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.  Sprawa ta toczy się od września i zdaniem Radnej nie jest załatwiana prawidłowo. Radna zwróciła uwagę na brak nadzoru w trakcie wycinki, na bałagan na placu po wycince i niegospodarność ze strony Zarządu Powiatu, bowiem wycinka drzew mogła się odbyć bez kosztów, w zamian za drzewo. Radna prosi o przekazanie szczegółowych informacji w tym zakresie.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż o wnioskach Komisji, o których mówiła  Radna Teresa Krupska, informował w sprawozdaniu na poprzedniej Sesji Rady Powiatu. Wówczas wyjaśnił jakie zostały podjęte decyzje. Na dzisiejszej Sesji Starosta przedstawiał sprawozdanie za okres  od  30  grudnia  2019  roku  do 31 stycznia 2020 roku.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w związku z tragediami jakie zdarzyły się na placach użyteczności publicznej z udziałem drzew, Wojewoda Świętokrzyski przysłał pismo nakazujące dokonania natychmiastowego przeglądu pod kątem zagrożenia w tym zakresie. W związku
z powyższym wystosowane zostały pisma do wszystkich jednostek Powiatu Buskiego, celem dokonania przeglądu. Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach stwierdził, iż w zarządzanej przez Niego Placówce, drzewa mogą stwarzać niebezpieczeństwo i w drodze procedury administracyjnej podjął dalsze czynności w tym zakresie, zlecając  wykonanie opinii dendrologicznej, która wykazała, że drzewa zagrażają zdrowiu i życiu. W oparciu o opinię dendrologiczną Dyrektor przeprowadził postępowanie w zakresie zapytania
o wycinkę drzew i podpisał stosowną umowę w tym zakresie. Wycinka drzew wiązała się
z koniecznością  rozpięcia  linii energetycznej i ścinaniem drzewa po kawałku.  Drzewo zostało wycięte, przewiezione i składowane jest na placu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiarach. Część drzewa zostanie przekazana na działalność jednostek kultury, a część
w drodze przetargu na sprzedaż. Starosta poinformował, iż wszystkie czynności  wykonane zostały zgodnie z prawem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  W dniu wczorajszym Członkowie Zarządu dokonali wizytacji w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach pod tym kątem, nie stwierdzając uchybień. Starosta stwierdził również, iż nie miał obowiązku informowania Radnych o procedurach i postępowaniu administracyjnym dotyczącym wycinki.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za szczegółową informację
w przedmiotowej sprawie.

 

Radna Teresa Krupska podtrzymała swoje stanowisko o niegospodarności w tym działaniu
w zakresie opłaty za opinię dendrologia, za wycinkę drzew oraz brak nadzoru Dyrektora Placówki podczas  w/w  prac.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdził, iż prywatnie można się umówić w taki sposób jaki sugeruje Radna Teresa Krupska, natomiast jednostki organizacyjne obowiązują stosowne przepisy prawa, które  należy  respektować. 

 

Radny Grzegorz Jankowski poinformował, iż na ostatniej Sesji Starosta Buski stwierdził, że
w wyniku kontroli, audytor stwierdził drobne niedociągnięcia w pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju. Ze sprawozdania słyszymy, że Starosta złożył zawiadomienie do prokuratury. Z tego co Radnemu jest wiadomo to zawiadomienie do Prokuratury, Starosta skierował nie w związku z niedociągnięciami, lecz z ujawnieniem treści audytu. Radny poprosił
o doprecyzowanie w związku z czym  zawiadomienie do Prokuratury zostało złożone.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju audytu stwierdzającego uchybienia, wydane zostały zalecenia pokontrolne.  W wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż wszystkie zalecenia zostały wykonane. W związku z tym w postępowaniu co do zakresu kontroli Starosta Buski uznał, że nie ma potrzeby składania wniosku do Prokuratury.  Natomiast złożony został wniosek do Prokuratury w innym trybie,  a mianowicie w zakresie udostępnienia dokumentów audytowych.
W związku z opinią Audytora jak i Radców Prawnych materiał audytu nie może być udostępniany na zewnątrz.

 

W związku z ponownym zapytaniem Radnego Grzegorza Jankowskiego, Starosta Buski potwierdził, iż zawiadomienie do Prokuratury skierował w związku z udostępnieniem dokumentów audytowych. W pierwszym postępowaniu w odczuciu Starosty nie było podstaw do składania wniosku do Prokuratury.

 

Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem jakie Starosta Buski zamierza podjąć kroki
w stosunku do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w związku ze stwierdzonymi przez audyt  niedociągnięciami?

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdził, iż to zawiadomienie, o którym mówił jest już wystarczającym działaniem. W związku z wykonaniem przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju wszystkich zaleceń  pokontrolnych, na dziś nie ma podstaw prawnych do wyciągania wobec Dyrektora konsekwencji, poza upomnieniem czy przeprowadzeniem  rozmowy  dyscyplinującej. 

 

Radny Grzegorz Jankowski stwierdził, iż gdyby nie działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Starosta Buski nadal nie wiedziałby o nieprawidłowościach, które stwierdził audyt przeprowadzony
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku - Zdroju.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

 

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 2                                                              

Uchwała   Nr  XV / 161 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   31  stycznia   2020  roku  w  sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku  -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 8

    Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju  w sprawie zmiany  uchwały  Nr XIV/147/2019  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

 

Uchwała   Nr  XV / 162 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   31  stycznia   2020  roku w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XIV/147/2019  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 -  stanowi  załącznik nr  6  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 9

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w  sprawie   zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom na stanowiskach kierowniczych.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

 

 

 

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

 

Uchwała   Nr  XV / 163 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   31  stycznia   2020  roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom na stanowiskach kierowniczych -  stanowi  załącznik nr  7  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 10

     Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  w  sprawie  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                               

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XV / 164 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   31  stycznia   2020  roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego -  stanowi  załącznik nr  8  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 11

Projekt   Uchwały  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  zamiaru likwidacji Przedszkola  Specjalnego  w  Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 10

przeciw - 6

wstrzymał się - 1

 

Uchwała   Nr  XV / 165 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   31  stycznia   2020  roku  w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju -  stanowi  załącznik nr  9  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 12

   Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  zmiany  Uchwały
Nr XIV/150/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XV / 166 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   31  stycznia   2020   roku  w  sprawie   zmiany  Uchwały  Nr  XIV/150/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia  a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu - stanowi  załącznik nr  10  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 13

Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  w   sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy Rady Powiatu na 2020 rok.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

     Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:        

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała   Nr  XV / 167 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   31  stycznia   2020  roku w  sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok -  stanowi  załącznik nr  11  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 14

Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  w   sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji  Rady  Powiatu  na  2020  rok.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała   Nr  XV / 168 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   31  stycznia   2020  roku w  sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 rok -  stanowi  załącznik nr  12  do  niniejszego  protokołu.

 

Imienny  wykaz  głosowań przeprowadzonych podczas  XV Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju w  dniu  31 stycznia  2020  roku  -  stanowi  załącznik  nr  13 do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 15

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 -
w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  14  do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 16

Sprawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju  za  2019 rok - w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  15  do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 17

W  sprawach  różnych   i  wolnych  wnioskach:  

 

1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Buskiego
i przygotowania Szpitala w Busku - Zdroju w obliczu koronawirusa.

 

2. Rady Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju odnośnie zamieszczonego na stronie internetowej otwartego przetargu na odbiór, transport  i utylizację odpadów medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.  Na ten cel Dyrektor ma zabezpieczoną  kwotę  228 tys. zł, a wpłynęła jedna oferta o wartości brutto 670 tys. zł. Radny zwrócił się z pytaniem - skąd Dyrektor zamierza pozyskać środki finansowe oraz  dlaczego  przetarg nie został unieważniony i rozpisany raz jeszcze?

Ponadto Radny przypomniał, iż w jednej  z poprzednich kadencji  szumnie  otwieraliśmy spalarnię z kilkumilionowym wyposażeniem w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.  Radny zwrócił się z pytaniem co się z tą spalarnią na dzień dzisiejszy dzieje? Czy w celu ograniczenia kosztów Szpitala w tym zakresie jest możliwość ponownego uruchomienia tej spalarni?

 

3. Radny Grzegorz Jankowski zgłosił wniosek w sprawie programu jerzyki - ptaków zwalczających komary i muchy. Jeden ptak w ciągu doby zjada 36 tys. komarów. Radny zachęcił Starostę Buskiego, aby wspólnie z gminami, wzorem innych samorządów rozważyć zakup tych ptaków. 

 

4. Radny Piotr Wąsowicz zabrał głos w sprawie dalszego funkcjonowania Poradni Laryngologicznej w Busku - Zdroju. Podczas Komisji Rady Powiatu problem ten był już sygnalizowany. Radny w imieniu mieszkańców, zwrócił się z pytaniem czy Poradnia Laryngologiczna będzie funkcjonować i czy Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  podejmuje  działania  w  celu  pozyskania  nowych  lekarzy?

 

5. Radny Piotr Wąsowicz nawiązując do nowej regulacji w związku ze wzrostem wysokości najniższego wynagrodzenia płac od stycznia 2020 roku, wyrażając nadzieję, że zostało to spełnione, zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju jaki to będzie miało wpływ na wynik finansowy Szpitala?

 

6. Radny Stanisław Krzak przypomniał, iż składał wniosek dotyczący podjęcia w stosunku do samorządów działań przez Starostę wspólnie z Zarządem Powiatu w kierunku udzielenia pomocy finansowej dla Hospicjum w Busku - Zdroju na wyposażenie w sprzęt. Radny zwrócił się
z pytaniem czy były podjęte jakiekolwiek działania w tym zakresie i jakie są reakcje samorządów?

 

7. Radna Teresa Krupska poinformowała, iż przeglądając  protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu w jednym z nich znalazła informację o zamiarze przeniesienia Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Winiarach do innego obiektu. Nowa placówka ma się mieścić w Owczarach. Starosta prawdopodobnie wytypował Dyrektora Placówki do tego, aby dokonał oględzin tego obiektu czy nadaje się do wykorzystania. Radna zwróciła się z pytaniem, czy rzeczywiście Dyrektor jest na tyle fachowcem, aby określić powyższe? Ponadto Radna chce usłyszeć deklarację, co Starosta  zamierza zrobić z budynkiem w Winiarach. Jest to budynek, który powstał w 1930 roku, na którego budowę kamień węgielny położył Józef Piłsudski.  Mieszkańcy budowali tę szkołę
w czynie społecznym. Radna nie chciałaby, aby budynek niszczał. Czy są plany zagospodarowania tego budynku oraz czy dotychczasowi pracownicy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiarach będą zagospodarowani, czy nie zostaną zwolnieni? 

 

8. Radna Teresa Krupska nawiązała do wyjazdowego posiedzenia Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na drogi na terenie Gminy Nowy Korczyn. Wówczas Członkowie Komisji stwierdzili, iż przy sprzyjających warunkach pogodowych pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju  mogliby wykonywać wycinkę krzewów. Czy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju wie o powyższym i czy podejmuje działania w tym zakresie?

 

9. Radny Grzegorz Jankowski poinformował, iż zwróciła się do Niego grupa Pracowników  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju  z  prośbą  o  interwencję,  gdyż  są  Oni  w  pracy  zastraszani   likwidacją  Ośrodka.

 

10. Radna  Bogusława  Majcherczak  zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju jak wygląda w tej chwili kontrakt dla Szpitala w zakresie rehabilitacji? W ubiegłym roku kontrakt skończył się już pod koniec miesiąca października. Radna zwróciła  uwagę  na  bardzo  duże  zapotrzebowanie  mieszkańców  w  tym  zakresie oraz  długi okres oczekiwania  na  rehabilitację.

 

11. Radny Grzegorz Jankowski podzielił się informacją zasłyszaną w mediach, iż Uzdrowisko Busko - Zdrój otrzymało  kontrakt na rehabilitację poudarową na 20 łóżek. Radny zwrócił się do Dyrektora z pytaniem czy Zespół Opieki Zdrowotnej  w Busku - Zdroju też mógłby postarać się
o taki kontrakt?

 

12. Starosta Buski Jerzy Kolarz odniósł się pokrótce do powyższych zapytań, zobowiązując jednocześnie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju i Dyrektora Powiatowego Zarządu  Dróg  w  Busku - Zdroju do udzielenia odpowiedzi, każdy we własnym zakresie działania.

 

Starosta  poinformował, iż spalarnia odpadów, o którą pyta Radny Grzegorz Jankowski nie funkcjonuje już od ok. 12 lat. Obowiązujące  przepisy  w  zakresie  ochrony  środowiska są tak rygorystyczne, że spalarnia, aby mogła funkcjonować wymagałaby nowych drogich inwestycji.

 

Co do programu - jerzyki, Starosta Buski zobowiązał się do rozeznania powyższego tematu.

 

Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakresie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Starosta poinformował, iż do Niego nie dotarły żadne uwagi ze strony pracowników tej jednostki. Starosta przyznał, iż przeprowadzane były rozmowy z dyrektorami i kierownikami wszystkich jednostek organizacyjnych  Powiatu w zakresie podejmowania działań w celu zracjonalizowania wydatków
w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600,-. Starosta przyznał, iż problemem będzie przyszły 2021 rok, gdy wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3.000,- brutto + pochodne. Sprawy te na bieżąco będą analizowane. Starosta zasygnalizował, iż w przypadku jednostek oświatowych być może w przyszłości będzie musiało powstać Centrum Usług Wspólnych, co wówczas  niestety  będzie się wiązało z ograniczeniem zatrudnienia.  Starosta Buski poprosił Z-cę Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju do odniesienia się do uwagi Radnego Grzegorza Jankowskiego.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż praktycznie we wszystkich jednostkach powiatu  wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600,- został uregulowany, nowe angaże zostały wydane. Skutki finansowe dla budżetu w tym zakresie będą bardzo wysokie. Ze wstępnych analiz   wynika,  że   poza  Zespołem  Opieki  Zdrowotnej   w  Busku - Zdroju,  będzie to koszt
ok. 1 mln 800 tys. zł. W związku ze spłaszczeniem wynagrodzeń, Starosta poinformował, iż rozważana jest  kwestia podniesienia poborów również dla wszystkich innych pracowników, co może kosztować ok. 1 mln  zł, co daje w  sumie  ok. 3 mln zł.

 

W odniesieniu do zapytania Radnego Stanisława Krzaka, Starosta Buski poinformował, iż z uwagi na to, że samorząd powiatowy nie jest organem prowadzącym w stosunku do Hospicjum, brak jest podstaw prawnych, aby kierować pisemne wnioski do gmin o dofinansowanie Hospicjum.
Zatem w rozmowie z przedstawicielem Hospicjum Starosta przekazał intencje Radnego Stanisława Krzaka i pisma miały być wystosowane z ramienia Hospicjum. Ponadto podczas spotkań Starosty Buskiego z Burmistrzami i Wójtami Gmin również podnoszony był temat zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowania dla Hospicjum. Powiat Buski zabezpieczył w budżecie określone środki na ten cel w ramach  konkursu.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż na Zarządzie Powiatu podejmowane są dyskusje  dotyczące przeniesienia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach do nowego obiektu. Wynika to z przepisów prawa w zakresie zmniejszenia ilości wychowanków do 14. Obiekt
w Owczarach, o którym wspomniała Radna Teresa Krupska to jedna z propozycji nowej siedziby. Są rozważane też inne obiekty na terenie miasta Buska - Zdroju. Działania idą w kierunku przeorganizowania placówki i zmniejszenia wydatków. Starosta poinformował, iż  być  może nie wszyscy dotychczasowi pracownicy Placówki znajdą zatrudnienie. Co do zagospodarowania obiektu w Winiarach również na dzień dzisiejszy nie ma decyzji, jednak na pewno obiekt  będzie zagospodarowany i zadbany. Na dziś nie ma żadnych ostatecznych ustaleń. Rada Powiatu będzie na bieżąco  informowana  w  tym  zakresie.

 

Odnosząc się do zapytania Radnej Teresy Krupskiej, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował,
iż wnioski z Komisji są przekazywane do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju,
i  Dyrektor  na  bieżąco  podejmuje  działania.

 

13. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, że
w województwie świętokrzyskim jeszcze niedawno było 5 Oddziałów Chorób Zakaźnych. Obecnie  są tylko 3, w tym 1 w Busku - Zdroju. Gdyby zaistniała taka potrzeba to Szpital w Busku - Zdroju  ma zabezpieczyć pacjentów  nie  tylko  z  terenu  Powiatu Buskiego, lecz z dużej części województwa, bowiem są tylko 3 oddziały na ponad milion mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Dyrektor poinformował, iż osobiście był zwolennikiem, aby Oddziały Chorób Zakaźnych były finansowane nie z ryczałtu, lecz w inny sposób z uwagi na to, że muszą one pozostawać w gotowości do świadczenia usług na wypadek epidemii czy pandemii.
W zakresie koronawirusa zarówno Minister Zdrowia jak i Główny Inspektor Sanitarny wydali pewne wytyczne, którymi wszystkie szpitale mają się kierować. Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju podlega pod Inspektorat Sanitarny w Kielcach. Dyrektor poinformował
o wprowadzonych w Szpitalu zabezpieczeniach zgodnie z wytycznymi. Na Oddziale Chorób Zakaźnych wprowadzony został też zakaz odwiedzin.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakresie ogłoszonego przetargu na transport
i utylizację odpadów medycznych. Dyrektor poinformował, iż w tym zakresie w Polsce istnieje monopol. Firma z Bełchatowa,  ma swój oddział w województwie świętokrzyskim przy Szpitalu
w Sandomierzu. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju ogłasza przetarg tylko dlatego, że procedura tego wymaga. Dyrektor poinformował, iż unieważnienie przetargu tylko wydłuży proces postępowania z dodatkowym ryzykiem, że firma podniesie cenę. Tak więc mimo wysokiej ceny oferta zostanie przyjęta i zostanie jednocześnie podpisana stosowna umowa z odpowiednim okresem wypowiedzenia. Dyrektor poinformował, iż już w grudniu ubiegłego roku podjął działania w kierunku rozeznania możliwości zakupu, czy też wydzierżawienia mobilnej komory gazowej do spalania odpadów, spełniającej wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska.  Koszt  takiej  komory to  ok. 250 tys. zł + eksploatacja,  czyli  ok. 300  tys. zł rocznie. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przedstawi Zarządowi Powiatu stosowną informację w tej sprawie.

 

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie nowej regulacji w związku ze wzrostem wysokości  najniższego  wynagrodzenia  płac od  stycznia  2020  roku do kwoty 2.600,-. Dyrektor poinformował, iż w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w uzgodnieniu z 5 Związkami  Zawodowymi podwyższono tę  kwotę do 2.650,-. Skutki tych regulacji będą znane po 10 lutego 2020 roku i wówczas podjęte zostaną dalsze rozmowy dotyczące spłaszczenia wynagrodzeń. Dyrektor stwierdził, iż będzie to trudny rok. Liczy na zysk, ale jednocześnie zapewnił, że nie zrobi nic kosztem ani pracowników ani pacjentów. 

 

Odnośnie zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakresie kontraktu na rehabilitację poudarową, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak stwierdził, iż dopiero zostanie ogłoszony konkurs w tym zakresie i zapewnił, iż Zespół Opieki Zdrowotnej zamierza do niego przystąpić. O powyższym Dyrektor będzie informował na bieżąco.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza odnośnie dalszego funkcjonowania Poradni Laryngologicznej, zapewniając o ciągłości jej funkcjonowania. Dyrektor podejmuje działania
w celu pozyskania nowych lekarzy. Ponadto Dyrektor opracowuje koncepcję w zakresie rozszerzenia działalności Poradni Laryngologicznej. Szczegółową koncepcję w tym zakresie Dyrektor przedstawi Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnej Bogusławy Majcherczak w zakresie kontraktu na rehabilitację. Dyrektor przypomniał, iż pomimo niższego kontraktu w latach poprzednich, to Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju  przyjmował pacjentów w takim trybie i w takim tempie jakby kontrakt był realizowany w 100%. Zgadza się z Radną, że rosną kolejki, ale to, zdaniem Dyrektora wynika
z zadowolenia pacjentów z rehabilitacji w Szpitalu. Jest to zasługa pracowników Działu Rehabilitacji i ich podejścia do pacjentów. To duża ilość pacjentów ogranicza dostęp do rehabilitacji. Nie dotyczy to sytuacji pilnych, bowiem ci pacjenci przyjmowani są stosunkowo szybko.  Dyrektor poinformował, iż rehabilitacja ambulatoryjna prowadzona jest też w podmiotach uzdrowiskowych oraz w podmiotach prywatnych.

 

14. Z-ca Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Wiesław Lipiec poinformował, iż z racji specyfiki placówki, cyklicznie odbywają się spotkania ze wszystkimi pracownikami obsługi i administracji, celem omówienia bieżącej działalności. Odnosząc się do zarzutu straszenia pracowników zwolnieniami, Z-ca Dyrektora poinformował, iż co innego jest mówić o racjonalizacji zatrudnienia, bo to jest koniecznością, a co innego mówić o zwolnieniach. Z-ca Dyrektora poinformował, że nikogo z osób obecnie pracujących Dyrektor nie zamierza zwalniać. Natomiast jest kilka osób, które mogą w tym roku przejść na emeryturę i w miejsce tych osób planowane jest o ile to będzie możliwe - zracjonalizowanie zatrudnienia tak, aby nie zatrudniać nowych osób.

 

15. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej w zakresie prac porządkowych i wycinki krzewów, a także
w  zakresie posiadanego sprzętu do wycinki. Dyrektor przypomniał, iż prace te w sumie na długości 1300 km poboczy dróg powiatowych sukcesywnie w miarę sprzyjających warunków pogodowych oraz możliwości kadrowych jakie Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju posiada są prowadzone przez cały rok. Obecnie  prace te  wykonywane są  na terenie gminy Pacanów i Busko - Zdrój.

 

16. Odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka w sprawie terminu utwardzenia odcinka nawierzchni drogi Zborów - Magierów - Piestrzec, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż to w gestii Rady Powiatu leży decyzja oraz  zabezpieczenie  środków finansowych na to zadanie. Kolejną ważną sprawą jest wcześniejsze uregulowanie własności pasa drogowego w/w odcinka drogi. Wydatkowanie środków publicznych musi być uzasadnione i posiadać podstawę prawną.

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Starosty Buskiego o przyspieszenie prac w tym zakresie. W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w związku
z wnioskami z roku ubiegłego, Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tutejszego Starosta zobowiązany został przez Zarząd Powiatu do działań
w zakresie regulacji stanu prawnego pasów drogowych dróg powiatowych. Starosta zaznaczył, iż  jest to proces żmudny, długoletni.

 

17. Radna Teresa Krupska nawiązując do informacji przekazanej na Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, gdzie Starosta informował o przesunięciach pracowników między jednostkami w tym do pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju, zwróciła się z pytaniem czy Dyrektor wie, że dostanie nowych pracowników? Ponadto podczas wizytacji drogi  Grotniki - Rataje, Członkowie Komisji  zwrócili uwagę, iż przy zabudowaniach rowy są wykoszone, natomiast  tam gdzie brak zabudowań  rowy są zarośnięte  i  należy to usunąć. Radna zwróciła się z pytaniem czy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg posiada środki na zakup przyczepy, która byłaby pomocna przy wycince krzewów?

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż są podejmowane działania w zakresie ewentualnych przesunięć pracowników między jednostkami. Analiza w tym zakresie trwa, jednak są trudności
z pozyskaniem pracowników fizycznych do pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju.

 

18. Radny Stanisław Krzak stwierdził, iż nie jest zadowolony z odpowiedzi udzielonej przez Starostę Buskiego, bowiem na Sesji w miesiącu grudniu 2019 roku była mowa, że pisma zostaną wysłane do samorządów, a tak się nie stało. Same rozmowy nie są skuteczne, w ślad za rozmową powinny być wysłane pisma. Radny zwraca się z prośbą o skuteczne załatwienie sprawy, a nie pozorowane działania. 

Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdził, iż w rozmowie z przedstawicielem Hospicjum uzgodniono, że pisma Starosty do samorządów nie mają żadnego przełożenia z uwagi na brak możliwości prawnych, ponieważ nie są to zadania powiatu. W związku z tym  ustalono, że to Hospicjum zwróci się  do wszystkich samorządów o wsparcie działalności i wyposażenia Hospicjum. Starosta nie wie, czy ostatecznie takie pisma zostały wysłane. Ponadto poinformował o zabezpieczeniu ze strony Powiatu  Buskiego środków  na  powyższy  cel. 

W związku z ponownym wnioskiem Radnego Stanisława Krzaka do skutecznego załatwienia sprawy, Starosta Buski zadeklarował, iż zobowiąże Naczelnika Wydziału SOZ tutejszego Starostwa do przygotowania stosownych pism do samorządów o zabezpieczenie środków na funkcjonowanie
i wyposażenie hospicjum, kierując samorządy do kontaktu z Pełnomocnikiem Hospicjum.

 

 

 

19. Radna Teresa Krupska zwróciła uwagę na funkcjonujące Centrum Integracji Społecznej
i ewentualne pozyskanie stamtąd pracowników do pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Busku - Zdroju.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż podejmie działania
w tym zakresie poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju. Zwrócił jednocześnie uwagę na  trudne warunki pracy pracowników fizycznych w Powiatowym Zarządzie Dróg z czego wynikają główne trudności  w  pozyskaniu  nowych  pracowników.

 

20. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż uczestniczył w spotkaniu, na którym padła ciekawa  propozycja do rozważenia z korzyścią dla mieszkańców powiatu w zakresie utworzenia klastra na rzecz zdrowia, w tym również w zakresie rehabilitacji. Szczegółowe informacje w tym zakresie Starosta  przekaże Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku- Zdroju.

 

Ad. 18

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 11.00  zamknął  XV  Sesję  Rady  Powiatu
w Busku  -  Zdroju.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 31 stycznia  2020 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju [nagranie video  https://bip.powiat.busko.pl/p,203,sesje-rady-nagrania-video ].

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-02-18
Data publikacji:2020-02-18
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:396

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-04-15 14:59:52Mateusz OlszewskiDokonano korekty błędnej daty w ad. 14Protokół Nr XV/2020 z Sesji Rady Powiatu