Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny, od 31 stycznia do 20 marca 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny,

za okres od 31 stycznia do 20 marca 2020 roku [ PDF ]

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

za okres międzysesyjny

 

Zarząd Powiatu w okresie od 31 stycznia do 20 marca 2020 roku odbył 8 posiedzeń:

 

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Uchwały z Sesji Rady Powiatu w sprawie:

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku;

-       zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030;

-       zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom na stanowiskach kierowniczych;

-       zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

-       zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju;

-       zmiany Uchwały Nr XIV/150/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego
z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;

-       zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok;

-       zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 rok.


 

Z zakresu gospodarki finansowej:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (x3);

-       przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (x6);

-       zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (x2);

-       zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (x4);

-       wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do czynności prawnych w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu w 2020 roku;

-       zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020-2030 (x2).

 

 

1.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020.

2.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie przesunięć środków dla projektu pn.: „Wymiar międzynarodowy
w kształceniu zawodowym”, realizowanego przez szkołę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w planie finansowym na rok 2020.

4.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju o zwiększenie planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.

5.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju o zwiększenie do planu finansowego na 2020 rok do projektu pn.: „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” niewykorzystanych środków w 2019 r.

6.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki w związku z realizacją programu
„Za życiem”.

7.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Finansowo - Budżetowego tut. Starostwa Powiatowego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

8.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2020 rok w ramach ustalonego limitu wydatków.

9.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2020 rok.

10.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (x2).

11.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2020 rok.

12.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok.

13.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2020.

14.  W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków w dodatkowym naborze na termomodernizację budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju oraz biblioteki przy I LO oraz potrzebą opracowania audytu energetycznego dla tych budynków, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 7 000 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku - Zdroju.”

15.  Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nr 27/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego.

16.  Analizując wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia funduszu płac na 2020 rok o kwotę 186 883,00 zł w związku z planowanym przyjęciem 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy (po tym okresie obowiązkowe zatrudnienie na 4 miesiące), Zarząd Powiatu zdecydował o odłożeniu procedowania nad powyższym wnioskiem na koniec miesiąca marca początek kwietnia. Uzasadniając, że na kolejnych posiedzeniach Zarządu Powiatu będą odbywać się spotkania ze wszystkimi Dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu, pod kątem analizy zatrudnienia pracowników. Po dokonaniu powyższej analizy, jeżeli będzie to możliwe, aby nie zatrudniać nowych pracowników, zostaną dokonane przesunięcia, w przypadku braku osób, które będą spełniały oczekiwania Dyrektora i same zechciałyby pracować w Powiatowym Zarządzie Dróg, na koniec miesiąca marca początek kwietnia zostanie podjęta decyzja w sprawie
w/w wniosku.

17.  Zarząd Powiatu zapoznał się z kwartalnym sprawozdaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji RB-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku; rocznym sprawozdaniem uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych RB-UZ wg stanu na koniec 2019 roku; kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych RB-N wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku oraz z rocznym sprawozdaniem uzupełniającym o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej RB-UN wg stanu na koniec 2019 roku.

18.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o dofinansowanie z budżetu Powiatu Buskiego inwestycji pn.: „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Ogólnego zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi”. Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu zabezpieczonych w budżecie Powiatu środków finansowych w wysokości 250 000 zł na realizację
w/w inwestycji.

19.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w przedmiocie wypłaty kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 r.

20.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł celem realizacji prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, jak również w celu zrealizowania inwestycji pn. „Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc” o szacunkowej wartości 1 500 000,00 zł. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki na spłatę zasądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu kwoty i ewentualnie do 1 000 0000 zł na realizację inwestycji „Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc” z warunkiem, że najpierw zostaną wykorzystane rządowe możliwości dofinansowania inwestycji.

21.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Informację o przebiegu realizacji planu
 finansowego za 2019 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.
Powyższa Informacja będzie przedmiotem obrad Sesji Rady Powiatu w Busku – Zdroju w miesiącu czerwcu 2020 roku.

22.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiadamiającym, że ustalona kwota środków (limit) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne
od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju, realizujących zadania określone ustawą, wynosi 263 tys. zł. Stosownie do art. 108c ust. 5 ustawy, ustalona powyżej kwota środków Funduszu Pracy będzie przekazywana samorządowi powiatu w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2020.  Zgodnie z art. 108c
ust. 10 ustawy środki niewykorzystane na wskazane wyżej zadanie do dnia 31 grudnia 2020 roku, podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 stycznia 2021 roku.

23.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych w 2020 roku.

24.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia limitu wydatków na 2020 rok.

25.  Zarząd Powiatu przeprowadził rozmowy z Dyrektorami: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju, Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju, Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju, I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w zakresie bieżącej sytuacji w/w jednostek oświatowych oraz planów finansowych na 2020 rok. Zarząd Powiatu oraz Skarbnik Powiatu zapoznali się
i dokonali analizy m. in. w zakresie: stanu zatrudnienia, w tym stanu zatrudnienia nauczycieli, administracji i obsługi, ilości etatów, liczby uczniów w szkole, liczby klas oraz średniej liczby uczniów w klasie w roku szkolnym bieżącym i przyszłym, wielkości planowanej subwencji, wysokości planowanych wydatków, dochodów budżetowych, wynagrodzeń pracowników w tym wyrównania płacy zasadniczej
do 2600, - oraz występującym spłaszczeniem wynagrodzeń pomiędzy pracownikami administracji a obsługi, uwzględnieniem 6% podwyżki dla nauczycieli od m-ca września, przewidywane niedobory, plany i propozycje dyrektorów w zakresie zrównoważenia wydatków budżetowych.

 

Z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu:

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

‒          powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i  Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju.

 

1.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski: Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju, Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju, Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku – Zdroju
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju o podjęcie decyzji w sprawie zagospodarowania zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Szkoły.
Ze względu na znaczącą wartość sprzętu Atlas do ćwiczeń Zarząd Powiatu postanowił, aby podjąć próbę jego sprzedaży poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Szkoły i Powiatu. W przypadku braku nabywcy należy podjąć próbę przekazania w/w sprzętu jednostkom oświatowym, stowarzyszeniom. Odnośnie pozostałych zbędnych składników majątku wyszczególnionych w w/w wniosku Zarząd Powiatu postanowił, iż należy podjąć próbę ich przekazania jednostkom oświatowym, stowarzyszeniom poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej Szkoły i Powiatu. W przypadku braku zainteresowania przedmiotowym majątkiem należy go przeznaczyć do likwidacji.

3.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju o podjęcie decyzji w sprawie zagospodarowania zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Szkoły. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju zbędnego telewizora – zgodnie z wnioskiem Dyrektora w/w jednostki. Odnośnie pozostałych zbędnych składników majątku wyszczególnionych w w/w wniosku Zarząd Powiatu postanowił, aby podjąć próbę ich sprzedaży poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Szkoły i Powiatu. W przypadku braku nabywcy w/w sprzęt należy przeznaczyć do likwidacji.

4.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju
w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I semestr roku szkolnego 2019/2020. Kwota stypendium wynosi 210 zł dla ucznia. Do stypendium za wyniki w nauce wytypowano 19 uczniów. Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzyma 1 uczeń.

5.     Zarząd Powiatu zatwierdził kwotę stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju w wysokości 200 zł.
Do stypendium wytypowano łącznie 56 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen
co najmniej 4,89 lub wyższą oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

6.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski Związku Strzeleckiego „Strzelec” – Jednostka Strzelecka nr 2130 oraz Dyrekcji Szkół w Busku – Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w sprawie udostępnienia powierzchni wystawienniczej podczas XVI Powiatowych Targów Edukacyjnych.

7.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość”za okres od 01.11.2019 r. do 31.01.2020 r.

 

Z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

-       ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2020 roku;

-       powołania i zasad działania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na temat projektów zgłoszonych do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III” na 2020 rok.

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących
w ramach pieczy zastępczej” współfinansowanego w ramach projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” skierowanego do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS. Okres realizacji projektu grantowego: 01.04.2020 - 30.11.2020 r. Budżet projektu wynosi: 99 396,28 zł (100% dofinansowania bez konieczności wnoszenia wkładu własnego).

3.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego - Notebook nr inwentarzowy - I/PCPR/IV/5/ST/15 EFS.

4.     W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej dotyczącej standaryzacji placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału SOZ o podjęcie stosownych działań zmierzających do wydzierżawienia oraz rozbudowy budynku, w którym znajdowała się Szkoła Podstawowa w Kostkach Dużych z przeznaczeniem na prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej. Decyzją Zarządu Powiatu Naczelnik Wydziału SOZ został zobowiązany do przygotowania wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój w przedmiocie uzyskania zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w/w budynku oraz dokonanie przebudowy, modernizacji i rozbudowy przedmiotowego obiektu na koszt Powiatu. W związku z planowaną rozbudową w/w budynku Naczelnik Wydziału SOZ oraz Kierownik Referatu IP zostali zobowiązani do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

5.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew owocowych znajdujących się na nieruchomości oddanej w trwały zarząd przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku - Zdroju. Członkowie Zarządu zapoznali się z protokołem
z oględzin drzew rosnących na przedmiotowej działce. Zgodnie z w/w protokołem drzewa wnioskowane do usunięcia to dziewięć drzew gatunku orzech włoski rosnące na działce nr 73/33 obręb 11 położonej przy ul. Boh. Warszawy w Busku - Zdroju dla których uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie nie jest wymagane. Decyzję w sprawie usunięcia przedmiotowych drzew Zarząd Powiatu pozostawił w gestii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

6.     Analizując wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody na budowę garażu na działce nr 73/33 przy ul. Bohaterów Warszawy 120, której właścicielem jest Powiat Buski, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na budowę garażu, po uzyskaniu niezbędnych zgód i akceptacji związanych
z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych.

7.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach w sprawie bezterminowego przekazania samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter o nr rejestracyjnym TBU 29FY.

8.     Analizując wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
w sprawie wskazania sposobu zagospodarowania wyciętego drzewa, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Placówki do wystąpienia z pismem do wszystkich Domów Kultury z terenu Powiatu Buskiego z informacją o możliwości przekazania drzewa
do wykorzystania na własny użytek. Następnie, wszystko to, co nie zostanie przekazane w trybie darowizny na rzecz kultury czy dla innych podmiotów non – profit, po ustaleniu ceny drzewa w nadleśnictwie, Dyrektor zamieści w ogłoszeniu o sprzedaży (przetarg). Jeżeli nie będzie chętnych na zakup drzewa, Dyrektor Placówki został zobowiązany do skontaktowania się z firmą, która zajmuje się pozyskiwaniem drewna z przeznaczeniem na zrębki, czy byłaby zainteresowana kupnem.

9.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie o aneksowanie umowy z dnia 19 kwietnia 2007 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Domem Pomocy Społecznej w sprawie prowadzenia i finansowania
ze środków PFRON oraz środków Powiatu WTZ w części dotyczącej obsady – zatrudnienia w WTZ. Zmiana dotyczy obsady – zatrudnienia Warsztatu i polega na zwiększeniu etatu inspektora ds. płac z ¼ etatu na 1/3 etatu. Po wprowadzeniu zmiany do umowy obsada warsztatu składać się będzie z 8 i 23/24 etatu.

10.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie rehabilitanta.

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na temat przyjętego przez Zarząd PFRON dokumentu
pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku”.

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, jaki został skierowany do Ministra Zdrowia w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 1 500 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc”.

13.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju skierowanym do Ministra Zdrowia w sprawie ponownego przeanalizowania możliwości sfinansowania inwestycji pn. „Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc”. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju do przygotowania wniosku z całym programem inwestycyjnym, harmonogramem prac oraz z określeniem czy wniosek ma być realizowany z rezerwy ogólnej czy celowej. Następnie, Powiat skieruje powyższy wniosek, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, albo do właściwego Ministra albo do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

14.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w przedmiocie realizacji zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną kontrolą na Oddziale Chirurgicznym.

15.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie przedstawienia stanowiska w zakresie ewentualnego uruchomienia na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju gazowej bądź elektrycznej komory do spalania odpadów medycznych. Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do powyższego wniosku z założeniem, aby Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przedstawił wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz koszty uruchomienia
i eksploatacji komory do spalania odpadów medycznych.

16.  Zarząd Powiatu przyjął sprawozdania z działalności za 2019 rok jednostek:

‒          Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie;

‒          Domu Pomocy Społecznej w Zborowie;

‒          Domu Pomocy Społecznej w Słupi;

‒          Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich;

‒          Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie;

‒          Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim;

‒          Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju.

17.  Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju.

18.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w zakresie opieki społecznej, działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

19.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego skierowanym do Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach, w związku z wnioskiem Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, związane z koniecznością przeprowadzenia remontu zgodnie z zaleceniami Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Chirurgii.

20.  Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na pismo Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, na temat aktualnej informacji dotyczącej funkcjonowania izolatek na Oddziale Chorób Zakaźnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

21.  W związku ze złożoną skargą na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Busku - Zdroju oraz wniosku o Jego dymisję, biorąc pod uwagę działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju,  Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju nie znajduje żadnych przesłanek ani podstaw, aby przychylić się do wniosku o dymisję Dyrektora Szpitala. W związku z powyższym w/w skarga oraz wniosek o dymisję są bezpodstawne
i bezprzedmiotowe. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju spełnia oczekiwania Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w zakresie zarządzania Szpitalem.

22.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zwiększenie zatrudnienia
z 1/2 etatu na cały etat pracownika na stanowisku kucharka oraz dodatkowe zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie, z uwagą, iż w/w zatrudnienie winno zostać zrealizowane w ramach własnego budżetu jednostki.

23.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian do miesięcznych opłat za pobyt w lokalach aktywizujących od 01.04.2020 roku.

24.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie zamiaru ogłoszenia naboru
na stanowiska: Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych w wymiarze ¾ etatu, Opiekun Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w wymiarze ¼ etatu oraz Kierowca w pełnym wymiarze czasu pracy. Powyższe zatrudnienie jest niezbędne w celu realizacji zadań
w projekcie pn. „Lepsze Oblicze Życia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku.

25.  Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie sfinansowania tablicy informacyjnej – pylonu, który ma zostać zainstalowany w pasie drogowym przy bramie wjazdowej na teren w/w instytucji. Szacunkowy koszt pylonu wynosi około 8 tys. zł. Z uwagi na brak środków finansowych Zarząd Powiatu zaproponował rozważenie rozwiązania podobnego
do zastosowanego przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy. Tablica informacyjna znajdująca się przed budynkiem Starostwa zawiera elementy reklamy firm, ale również stanowi oznaczenie Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

 

Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

‒          wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;

‒          sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o zawarciu umowy najmu powierzchni użytkowej 3 m2 (hol Ośrodka) z przeznaczeniem
na ustawienie dwóch automatów samosprzedających napoje i przekąski na czas oznaczony tj. trzy lata (od 02.03.2020 r. do 02.03.2023 r.).

2.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu – dot. wydania decyzji potwierdzającej przejście na własność Powiatu Buskiego nieruchomości gruntowej zajętej pod drogi powiatowe, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki:

‒          nr 36 – obręb Szczeglin

‒          nr 174 – obręb Nowa Wieś

‒          nr nr 232, 303 – obręb Klępie Górne.

3.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie bezpłatnego udostępnienia na okres do trzech lat, czterech pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku – Zdroju w celu prowadzenia przez CKZ turnusów z dokształcania zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników. W odniesieniu do przekazanej przez Naczelnika Wydziału GKN informacji, iż zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami brak jest możliwości użyczenia pomieszczeń dla własnej jednostki organizacyjnej. Powyższe, według przekazanych informacji może nastąpić jedynie poprzez przekazanie jednostce w trwały zarząd.

Zarząd Powiatu odłożył procedowanie nad wnioskiem do czasu rozeznania przez Wiceprzewodniczącego Zarządu wspólnie z Naczelnikiem Wydziału EK i Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju kwestii udostępnienia pomieszczeń w celu prowadzenia przez CKZ turnusów z dokształcania zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników.

 

4. 

Z zakresu komunikacji i drogownictwa:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

‒           wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wiślica;

‒           wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Busko – Zdrój.

 

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem skierowanym do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w odpowiedzi na wniosek dotyczący akceptacji projektów umów w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Powiat Buski pomocy rzeczowej na: opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko - Zdrój oraz opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg istniejącej DW 973 w miejscowości Busko - Zdrój.
W przedmiotowym piśmie Powiat Buski zwraca się o wstępne określenie lokalizacji i potrzebnych środków finansowych na w/w koncepcję i dokumentację projektową w celu określenia możliwości dofinansowania przez Powiat. W w/w piśmie Dyrektor PZD w Busku - Zdroju informuje, że podpisanie wstępnych umów nastąpi dopiero po określeniu przez ŚZDW w Kielcach wstępnych kosztów opracowania koncepcji
i dokumentacji projektowej w/w odcinków. Decyzją Zarządu Powiatu, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju został zobowiązany do przeanalizowania, w porozumieniu z przedstawicielem UMIG w Busku – Zdroju prowadzącym przedmiotową sprawę, przedłożonych projektów umów i skierowania do ŚZDW w Kielcach uwag w tym zakresie.

2.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju - Członka Zarządu Powiatu Jerzego Kordosa w sprawie wykonania chodnika na drodze powiatowej Nr 0114T od drogi krajowej Nr 73 - Pacanów na ulicy Stopnickiej
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gałązki do Rynku w Pacanowie po lewej stronie drogi na długości ok. 200 m. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora PZD w Busku - Zdroju o dokonaniu wizji lokalnej w terenie, w wyniku której stwierdzono, że na wnioskowanym odcinku drogi znajduje się istniejący jednostronny chodnik o szer. 2,0 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego o szer. 7,30 m oraz „pas zieleni” o zmiennej szerokości od 1,5 m do 1,70 m. Szerokość „pasa zieleni” nie spełnia normy, jaką powinna spełniać przy budowie chodnika około 2,50 m tj. chodnik - 2,0 m plus krawężnik oraz obrzeże, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się
z informacją Dyrektora PZD w Busku – Zdroju o możliwości wykonania ścieżki jednostronnej o szer. 1,5 m przylegającej do jezdni. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do rozeznania kosztów opracowania dokumentacji na wykonanie przedmiotowego zadania.

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia
22 stycznia 2020 roku dotyczący zamieszczanych na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju ogłoszeń o wynikach postępowań przetargowych. Członkowie Komisji wnioskowali aby w/w ogłoszenia zawierały informacje
m.in. o: składzie komisji przetargowej, wielkości środków, którymi dysponuje Zamawiający, liczbie złożonych ofert, cenach ofert, kryteriach wyboru ofert, nazwie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji. Członkowie Komisji Rewizyjnej zwracali się również o włączenie do składu Komisji Przetargowej przedstawiciela Rady Powiatu w Busku – Zdroju.

4.     Zarząd Powiatu analizował pismo Radnego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Piotra Wąsowicza dotyczące prośby o rozpoczęcie działań związanych z budową chodnika
w miejscowości Łagiewniki wzdłuż drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin oraz pismami dotyczącymi w/w sprawy z roku 2019. Koszt opracowania dokumentacji na wykonanie przedmiotowego zadania będzie opiewał
na kwotę ok. 100 000 zł. Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali, że możliwość zabezpieczenia środków na realizację powyższego zadania będzie analizowana
po otrzymaniu ostatecznych wartości subwencji i dotacji na rok 2020. Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do rozeznania, czy istnieje możliwość, aby wydatek na wykonanie dokumentacji był zaklasyfikowany jako wydatek kwalifikowalny.

5.     Zarząd Powiatu analizował pismo w sprawie interpelacji Radnego Rady Gminy Solec – Zdrój dotyczącej utwardzenia pobocza masą bitumiczną przy drodze powiatowej Nr 0093T Szczaworyż – Kików – Zborów w m. Sułkowice. Zgodnie z przedstawioną informacją przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju, prace będące przedmiotem interpelacji ze względu na zmianę parametrów korpusu drogowego nie mieszczą się w ramach remontu i wymagają przebudowy drogi, co może również wiązać się m.in. z poszerzeniem pasa drogowego oraz budową kanałów technologicznych.  W związku z powyższym roboty nie mogą zostać zrealizowane w ramach wydatków bieżących. Realizacja przedmiotowego zadania byłaby wydatkiem inwestycyjnym.

Zarząd Powiatu zdecydował, że jeżeli będą możliwości i środki to wniosek zostanie ujęty do planu potrzeb i zgłoszony przy naborach na lata kolejne.

6.     Zarząd Powiatu zapoznał się z planem potrzeb przebudowy i remontów dróg powiatowych na 2020 rok wynikających z protokołów zniszczeń w skutek nawalnych deszczy, Programu Fundusz Dróg Samorządowych, zgłoszonych wniosków przez Urzędy Gmin i zainteresowanych mieszkańców oraz z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2020 roku.

 

W sprawach różnych:

1.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę – „Zagospodarowanie terenu i ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Zborowie”.

2.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie dokonania naprawy orynnowania wokół budynku i naprawy dachu, naprawy dachu na garażu oraz wymiany bramy wjazdowej do garażu. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału OR do przekazania powyższego pisma Kierownikowi Referatu IP, celem wystąpienia w trybie pilnym
do firmy, która realizowała zadanie o wykonanie naprawy orynnowania wokół budynku w ramach gwarancji.

3.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie zdjęcia ze stanu dwóch środków trwałych (dwóch samochodów) w związku z ich przekazaniem. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału OR do dopełnienia wszelkich procedur w powyższym zakresie.

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w zakresie środków transportu pozostających na stanie jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego w 2020 roku.

5.     Zarząd Powiatu analizował wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie regałów jezdnych do archiwum zlokalizowanego w Internacie Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju, które będzie przeznaczone dla Wydziału Komunikacji i Transportu tut. Starostwa Powiatowego. Szacunkowy koszt wykonania regałów wynosił będzie około 70 000 zł brutto. Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu na w/w cel środków finansowych w wysokości 40 tys. zł.
W pierwszej kolejności należy jednak optymalnie zapełnić obecnie posiadane archiwum.

 

 

Wnioski Komisji Stałych Rady Powiatu:

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1.     Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wnioskują do Zarządu Powiatu, aby Starosta Buski Jerzy Kolarz wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy Korczyn wypracowali propozycję rozwiązania problemu zgłoszonego przez Sołtysa i Mieszkańców wsi Czarkowy gm. Nowy Korczyn w zakresie odwodnienia w obrębie drogi powiatowej Nr 0073T Kozubów – Koniecmosty – Winiary – Korczyn Stary przez miejscowość Czarkowy oraz powiadomienia zainteresowanych o podjętych działaniach.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy Korczyn w powyższym zakresie celem rozwiązania problemu.

2.     Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 4 marca 2020 roku rozpatrywali anonimowe pismo zawierające treść skargową na dyrektorów jednostki organizacyjnej powiatu - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju. Komisja ustaliła, iż w/w skarga nie zawiera oznaczenia nadawcy (imienia i nazwiska), ani adresu zwrotnego, a zatem zgodnie z zapisami  paragrafu 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku, skargę anonimową pozostawia się bez rozpoznania. Jednak z uwagi na to, iż w w/w skardze podnoszone są ważne aspekty dotyczące nieprawidłowości funkcjonowania jednostki w tym zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, Członkowie Komisji jednogłośnie wnioskują, aby anonimowa skarga została przekazana do Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego, celem dogłębnego zbadania sprawy.

W odniesieniu do powyższego wniosku Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w/w anonimowa skarga została już przekazana do Naczelnika Wydziału EK Starostwa Powiatowego, celem zbadania sprawy oraz odniesienia się przez dyrektorów w/w jednostki oświatowej do podnoszonych w skardze zarzutów.

 

Zarząd wnosi pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał w sprawie:

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

-       przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

-       zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

-       udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań
z zakresu kultury.

-       udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.

-       udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury.

-       udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury.

-       wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Go for it - hands - on Europe" (Do dzieła - praktyczna Europa").

-       wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 2".

-       utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Busku - Zdroju w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju.

-       udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej
z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

-       udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

-       wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Oddziału Chorób Zakaźnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

-       rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju.

oraz n/w informacje i sprawozdania:

-       Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Buskiego za 2019 rok.

-       Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.

-       Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2019 rok.

-       Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 - stan na dzień 14.02.2020 r.

-       Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w Busku - Zdroju za rok 2019.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-03-20
Data publikacji:2020-03-20
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:383