Protokół Nr 72/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2020

Protokół Nr 72/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.72.2020

Protokół Nr 72/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 kwietnia 2020 roku
które odbyło się w formie telekonferencji

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Krzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału OR

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie budowy drogi na odcinku Skotniki Duże - Sułkowice (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 6. Ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0086T Busko - Zdrój - Owczary - Pęczelice - ul. Wyszyńskiego w m. Busko - Zdrój (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 7. Zapoznanie się z kosztami robót z Funduszu Dróg Samorządowych 2020 - wnioski wrzesień 2019 (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 8. Zapoznanie się z kosztami wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika lub ścieżki rowerowej w miejscowości Pacanów (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 9. Zapoznanie się z pismem dotyczącym kosztów wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Łagiewniki (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 10. Zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju samochodu osobowego Opel Combo TBU 5V38 (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Nacz. Wydz. OR).
 12. Rozpatrzenie i zajęcie stanowiska w sprawie petycji złożonej w interesie publicznym
  w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) (Nacz. Wydz. OR).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium motywacyjnego (Nacz. Wydz. EK).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 900 otworzył 72 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 71/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Ministra Infrastruktury dotyczącym wniosku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie budowy drogi na odcinku Skotniki Duże - Sułkowice - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju poinformował, że przedmiotowa droga nie jest zaliczona
do kategorii dróg powiatowych, nie jest ujęta w rejestrze dróg powiatowych. Zarząd Powiatu nie jest zarządcą w/w drogi.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora PZD w Busku - Zdroju
do sprawdzenia w ewidencji czy w/w droga podlega komunalizacji.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku w sprawie budowy drogi na odcinku Skotniki Duże - Sułkowice. Przedmiotowa droga nie należy do kategorii dróg powiatowych. W związku z powyższym Powiat nie może wydatkować środków finansowych niezgodnie z przepisami prawa.

 

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju został zobowiązany do udzielenia odpowiedzi Wnioskodawcy oraz Ministerstwu Infrastruktury.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z ponownym wnioskiem w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0086T Busko - Zdrój - Owczary - Pęczelice - ul. Wyszyńskiego w m. Busko - Zdrój - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju poinformował, że przedmiotowa sprawa była analizowana
w miesiącach grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r. i została rozpatrzona negatywnie po dokonaniu objazdu drogi przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju.

 

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie oraz stanowiskiem Dyrektora PZD w Busku - Zdroju, Zarząd Powiatu zaopiniował przedmiotowy wniosek negatywnie.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z zestawieniem - Koszty robót z Funduszu Dróg Samorządowych 2020 - wnioski wrzesień 2019 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że złożone przez Powiat Buski wnioski w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych we wrześniu 2019 roku, opiewające na kwotę 21 407 638,00 zł, otrzymały pozytywną rekomendację Wojewody Świętokrzyskiego i Premiera RP oraz dofinansowanie w wysokości 60% wartości zadań tj. 12 844 582,00 zł. Wkład własny Powiatu (20%) przy w/w poziomie dofinansowania będzie wynosił 4 281 528,00 zł, natomiast wkład Gmin (20%) 4 281 528,00 zł. Następnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił informację uzyskaną od Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu odnośnie możliwości partycypacji poszczególnych Gmin w kosztach realizacji w/w inwestycji. Zgodnie z przedmiotową informacją większa część Gmin nie będzie w stanie udzielić wsparcia finansowego dla realizacji przedmiotowych zadań.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wyraził stanowisko, iż Powiat ze względu na obecną sytuację budżetową, spadek dochodów budżetowych, sytuację spowodowaną koronawirusem COVID-19 nie będzie w stanie realizować przedmiotowych inwestycji. Powiat Buski zwróci się z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przesunięcie realizacji w/w robót na lata 2020/2021 z jednoczesnym zwiększeniem dofinansowania do 80%.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał, że podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich będzie wnioskował, aby w związku z pandemią koronawirusa zwrócić się do Rządu RP o udzielenie wsparcia finansowego dla samorządów a ponadto
o określenie, że minimalny poziom dofinansowania zadań realizowanych w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych będzie wynosił 80% wartości zadań.

 

Członkowie Zarządu Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, przychylili się do stanowiska Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza
w przedmiotowej sprawie.

 

Ad. 8

Na posiedzeniach Nr 62/2020 w dniu 13 lutego 2020 roku oraz Nr 65/2020 w dniu 5 marca 2020 roku Zarząd Powiatu analizował wniosek Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju - Członka Zarządu Powiatu Jerzego Kordosa w sprawie wykonania chodnika lub ścieżki rowerowej w miejscowości Pacanów na drodze powiatowej Nr 0114T od drogi krajowej Nr 73 - Pacanów na ulicy Stopnickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gałązki do Rynku w Pacanowie po lewej stronie drogi na długości ok. 200 m.

 

Zgodnie z zobowiązaniem z posiedzenia Zarządu Nr 65/2020 z dnia 5 marca 2020 r. dotyczącym rozeznania kosztów wykonania dokumentacji projektowej na budowę w/w chodnika lub ścieżki rowerowej, Dyrektor PZD w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, że koszt wykonania dokumentacji jest kosztem kwalifikowalnym z Programu Fundusz Dróg Samorządowych i wynosić będzie ok. 18 000 zł.

Pismo Dyrektora PZD w Busku - Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu postanowił, że do procedowania przedmiotowego wniosku powróci w miesiącu lipcu br., po dokonaniu analizy wykonania budżetu Powiatu za I półrocze br.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Na posiedzeniu Nr 65/2020 w dniu 5 marca 2020 roku Zarząd Powiatu analizował pismo Radnego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Piotra Wąsowicza dotyczące prośby o rozpoczęcie działań związanych z budową chodnika w miejscowości Łagiewniki wzdłuż drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin oraz pisma dotyczące w/w sprawy z roku 2019. Wówczas Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do rozeznania, czy istnieje możliwość, aby wydatek na wykonanie dokumentacji był zaklasyfikowany jako wydatek kwalifikowalny.

 

Na dzisiejszym posiedzeniu, Dyrektor PZD w Busku - Zdroju poinformował, że koszt wykonania dokumentacji projektowej jest kosztem kwalifikowalnym z programu Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Pismo Dyrektora PZD w Busku - Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu postanowił, że do procedowania przedmiotowego wniosku powróci w miesiącu lipcu br., po dokonaniu analizy wykonania budżetu Powiatu za I półrocze br.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PZD w Busku - Zdroju zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Drogowej Pracowni Projektowej w Kielcach w sprawie wydania opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na
rz. Nidzie oraz Wiśle” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju przekazał, że obwodnica (strona północna) projektowana jest od drogi krajowej Nr 79 w km 277+755, przez drogę wojewódzką Nr 973 i drogę powiatową Nr 0134T Szczerbaków - Szczytniki - Nowy Korczyn od km 7+556 do km 7+907, most na rzece Nidzie, do drogi krajowej Nr 79 w km 274+751.

 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyrektora PZD w Busku - Zdroju w przedmiotowej sprawie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projektowany przebieg obwodnicy m. Nowy Korczyn.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju udzielił wyjaśnień na pytania:

-       Wiceprzewodniczącego Zarządu Stanisława Klimczaka w kwestii przebiegu prac inwestycyjnych na drogach powiatowych w związku z pandemią koronawirusa;

-       Członka Zarządu Jerzego Kordosa w sprawie wykonania remontu na drodze powiatowej w m. Grabowica;

-       Członka Zarządu Wiesława Marca w kwestii podjętej na dzisiejszym posiedzeniu decyzji dotyczącej przesunięcia realizacji dróg w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych oraz terminu do którego most w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skorocice będzie spełniał wymogi bezpieczeństwa.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformował, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III i Modułu IV tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

 

Następnie Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju zapoznał Zarząd Powiatu z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w zakresie realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Jednocześnie Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do realizacji przedmiotowego programu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju samochodu osobowego Opel Combo TBU 5V38 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc poinformował, że w dniu 3 kwietnia 2020 roku do Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju wpłynęła petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) poprzez:

1)     umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gmin / Powiatów / Województw (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym;

2)     niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum;

3)     niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy;

4)     umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej;

5)     niepobieranie opłat za parking przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania;

6)     wydanie uchwały solidarnościowej - jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce z Koronawirusem w tym zakresie.

Przedmiotowa petycja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu uznał, że postulaty zawarte w petycji nie dotyczą spraw samorządu powiatowego.

 

W związku z tym, że wnosząca petycję zaznaczyła w nagłówku, że petycja została skierowana do wszystkich Rad Gmin w Polsce i wszystkich Sejmików Województw w Polsce Zarząd Powiatu uznał, że nie ma potrzeby przesyłania petycji do poszczególnych Rad Gmin
i Sejmików Województw w Polsce.

 

Odnośnie wydania „uchwały solidarnościowej” Zarząd Powiatu stwierdza, że brak jest podstaw prawnych do podjęcia takiej uchwały.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Następnie Naczelnik Wydziału OR przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 305/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 kwietnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium motywacyjnego za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020 wypłacane
w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału EK przekazała, że zaproponowana kwota stypendium w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju wynosi 210 zł dla ucznia. Do stypendium wytypowano 32 uczniów.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium motywacyjnego
w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju z dnia 09.04.2020 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w II kwartale 2020 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

Ad. 15

W sprawach różnych:

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak przekazał informację w zakresie bieżącej sytuacji, związanej z koronawirusem SARS-CoV-2, w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z danymi statystycznymi dotyczącymi liczby osób zakażonych koronawirusem oraz liczby osób objętych kwarantanną w Powiecie Buskim.

 

Przewodniczący Zarządu złożył podziękowania Dyrektorowi ZOZ w Busku - Zdroju, personelowi medycznemu i pracownikom Szpitala, którzy walczą z epidemią koronawirusa.

 

 

Ad. 16

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1040 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-05-06
Data publikacji:2020-05-06
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:106