Protokół Nr 73/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2020

Protokół Nr 73/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.73.2020

Protokół Nr 73/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
które odbyło się w formie telekonferencji

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Marian Szostak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju
 • Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Anna Majkowska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku Drogowej Pracowni Projektowej w Kielcach w sprawie ponownego wyrażenia opinii dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko – Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 6. Zapoznanie się z pismami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującymi o przyznaniu kwot dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie określonych zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju (Dyr. PUP w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 7. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2020 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2020 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2020 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).
 13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).
 14. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach w arkuszach organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Buski za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. (Nacz. Wydz. EK).
 15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego „Dobry start 2.0” za okres styczeń – marzec 2020 r. (Nacz. Wydz. EK).
 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego „Dobry start 2.0” za okres styczeń – marzec 2020 r. (Nacz. Wydz. EK).
 17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego „Dobry start 2.0” za okres styczeń – marzec 2020 r. (Nacz. Wydz. EK).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie przyznania środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku – podział rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe (Skarbnik Powiatu).
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).
 29. Sprawy różne (Skarbnik Powiatu).
 30. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 73 posiedzenie Zarządu Powiatu, które zgodnie z § 39a ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego odbyło się w trybie telekonferencji.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 72/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Drogowej Pracowni Projektowej w Kielcach w sprawie ponownego wyrażenia opinii do wnioskowanego upoważnienia o udzieleniu odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko – Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju przekazał, że odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych dotyczy możliwości włączenia projektowanej obwodnicy Nowego Korczyna – drogi wojewódzkiej Nr 973 do drogi krajowej Nr 79 klasy GP przy braku możliwości spełnienia minimalnych odległości (1 km) między skrzyżowaniami z istniejącymi drogami gminną, powiatową, wojewódzką.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię odnoszącą się konkretnie do wnioskowanego upoważnienia o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych dotyczącego możliwości włączenia projektowanej obwodnicy Nowego Korczyna – drogi wojewódzkiej Nr 973 do drogi krajowej Nr 79 przy braku możliwości spełnienia minimalnych odległości (1 km) między skrzyżowaniami z istniejącymi drogami gminną Nr 353035T oraz powiatową Nr 0130T.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

W nawiązaniu do pism wysłanych do Ministerstwa Cyfryzacji dotyczących odstępstwa od art. 39 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) na podstawie art. 39 ust. 6c w/w ustawy, dotyczących zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach planowanych do realizacji zadań na drogach powiatowych, Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o upoważnienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Pana Krzysztofa Tułaka zawierające umocowanie do reprezentowania Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju, jako zarządcy drogi w zakresie przedmiotowych wniosków.

Pismo w w/w sprawiestanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju upoważnił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Pana Krzysztofa Tułaka do występowania do Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach planowanych do realizacji zadań na drogach powiatowych:

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 1+650 do km 3+150 dł. 1500 m”;
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość od km 0+805 do km 2+205 dł. 1400 m”;
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn od km 17+313 do km 19+000 dł. 1687m”;
 4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec – Zdrój od km 7+900 do km 10+140 dł. 2240 m”;
 5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce od km 1+930 do km 3+930 dł. 2000 m”.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Tomasza Mierzwy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju przekazał informacje na temat postępu prac na drogach powiatowych.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek, aby w m. Łagiewniki po lewej stronie w rowie wyłożonym ażurami usunąć zatory.

 

W odpowiedzi na wniosek Członka Zarządu Jerzego Kordosa w sprawie rowu w m. Zborówek, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju poinformował, że powyższe zgłoszone jest do programu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

Ad. 6

Przed przystąpieniem do omawiania kolejnego punktu porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Marian Szostak zapoznał Członków Zarządu z informacją na temat realizacji wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 

Następnie, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd Powiatu z pismami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiadamiającymi, że ustalone zostały z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy kwoty dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju w 2020 roku zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wysokości 7 000,0 tys. zł oraz w wysokości 500,0 tys. zł.

Pisma w w/w sprawiestanowią załącznik nr 5 i nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

W związku z pytaniem Wiceprzewodniczącego Zarządu Stanisława Klimczaka, czy w Powiecie Buskim odnotowano wzrost stopy bezrobocia, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PUP w Busku – Zdroju, aby na koniec miesiąca przekazał informację odnośnie liczby osób bezrobotnych rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2020 roku.

Sprawozdanie wraz z opinią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do przedstawionego sprawozdania kwartalnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu oraz Naczelnik Wydziału SOZ pozytywnie zarekomendowali powyższe sprawozdanie.

 

Po przeanalizowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2020 roku. Sprawozdanie wraz z opinią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do przedstawionego sprawozdania kwartalnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu oraz Naczelnik Wydziału SOZ pozytywnie zarekomendowali powyższe sprawozdanie.

 

Po przeanalizowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2020 roku. Sprawozdanie wraz z opinią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do przedstawionego sprawozdania kwartalnego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu oraz Naczelnik Wydziału SOZ pozytywnie zarekomendowali powyższe sprawozdanie.

 

Po przeanalizowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Wiceprzewodniczący Zarządu, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak zapoznał Członków Zarządu z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

W odpowiedzi na uwagi Członka Zarządu Jerzego Kordosa, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił szczegółowych wyjaśnień.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 306/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w najbliższym czasie zamierza ogłosić nabór projektów, którym będą mogły być objęte wszelkiego rodzaju podmioty zaangażowane w walkę z koronawirusem lub najbardziej narażone na skutki rozprzestrzeniania się epidemii (m.in. szpitale powiatowe, domy opieki, domy pomocy społecznej itp.). W ramach projektu można będzie kupować i rozprowadzać głównie środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące i drobne wyposażenie, niezbędne do sprawnego funkcjonowania systemów. Przewidywana wstępnie kwota do podziału między powiaty wynosi 43 mln zł dofinansowania unijnego, a wkład własny do projektu w wysokości 15%.  

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, wyraził zgodę na złożenie deklaracji przystąpienia do udziału w naborze projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w związku z działaniami na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 (Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych).

 

Ad. 12

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 307/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do uzupełnienia w uzasadnieniu do powyższej inicjatywy uchwałodawczej informacji o dotychczasową cenę najmu.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z informacją o dokonanych zmianach w arkuszach organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Buski za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego „Dobry start 2.0” za okres styczeń – marzec 2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego „Dobry start 2.0” za okres styczeń – marzec 2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego „Dobry start 2.0” za okres styczeń – marzec 2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w zakresie niezrealizowanych działań w związku z COVID-19 dotyczących projektów: „Dobry start 2.0”, „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”, „Hotelarze przyszłości” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.510.2020 z dn. 08.04.2020 r. w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.35.2020 z dn. 20.04.2020 r. w sprawie przyznania środków finansowych w kwocie 6 000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów do wykonania napraw zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu.

Pismo w w/w sprawiestanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 308/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 309/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku – podział rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 310/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku – podział rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 311/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 312/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 313/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 314/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 315/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

W sprawach różnych:

1.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju zmieniający uchwałę w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Buskim i jego jednostkach organizacyjnych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 316/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Buskim i jego jednostkach organizacyjnych stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

2.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

3.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju skierowanym do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Powiat Buski pomocy rzeczowej na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie gminy Busko – Zdrój oraz opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg istniejącej DW 973 w miejscowości Busko – Zdrój – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

5.     W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Wiesława Marca, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał, że na dzień dzisiejszy funkcjonują wszystkie oddziały w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

6.     W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Jerzego Kordosa w sprawie wykonywania badań z krwi, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że laboratorium w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju działa w trybie ostrym tzn. wykonywane są przypadki szpitalne i przypadki nagłe, które wymagają badania. Wynika to z zaleceń Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczących obostrzeń w związku z COVID-19.

7.     W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Tomasza Mierzwy, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał informacje na temat funkcjonowania i sytuacji w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Buskiego w związku z COVID-19.

W nawiązaniu do powyższego, Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zwrócił uwagę na przyjęcia nowych pensjonariuszy do Domów Pomocy Społecznej i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

8.     W związku z licznymi pytaniami w zakresie przyjazdu pracowników sezonowych z zagranicy, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał wytyczne Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przebywania w/w osób na terenie kraju.

 

Ad. 30

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1005 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-05-19
Data publikacji:2020-05-19
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:90