Protokół Nr 74/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2020

Protokół Nr 74/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.74.2020

Protokół Nr 74/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 14 maja 2020 roku

które odbyło się w formie telekonferencji

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Marian Szostak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 • Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Waldemar Wójcik – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 • Zbigniew Pietraszewski – Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
 • Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
 • Andrzej Lasak – Naczelnik Wydziału RLO
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotyczącego możliwości włączenia do drogi krajowej Nr 79 starodroża odcinka drogi powiatowej
  Nr 0131T Nowy Korczyn - Podraje - Łęka, celem wykorzystania go jako ciągu pieszego lub pieszo - rowerowego (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 6. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę powiatową, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2.41/2, 2.41/1 - obręb Chałupki, Gmina Tuczępy) (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).
 7. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogi powiatowe, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 27/1, 27/2, 131/2 - obręb Dobrów, Gmina Tuczępy, 172 - obręb Góra, Gmina Tuczępy, 672, 625/1 - obręb Januszkowice, Gmina Tuczępy, 1231, 1228 - obręb Jarosławice, Gmina Tuczępy, 325/1, 331/2, 334/2 - obręb Nieciesławice, Gmina Tuczępy, 173/4 - obręb Rzędów, Gmina Tuczępy, 187, 253, 124 - obręb Tuczępy)
  (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).
 8. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogi powiatowe, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 542/1, 544/1 - obręb Podwale, nr 462, 470, 463 - obręb Trzebica, nr 2175/1, 2175/2 - obręb Wola Biechowska, nr 3896, 3897, 3873, 3872, 3881 - obręb Biechów,
  nr 379, 380/1, 419 - obręb Grabowica, nr 1189, 1172, 1180, 1174, 1164/1, 1155, 1152/1, 1151 - obręb Oblekoń, nr 179, 55/3, 77 - obręb Niegosławice, nr 879/1, 742/2, 801, 731/1 - obręb Komorów, nr 422 - obręb Kółko Żabieckie, nr 88 - obręb Karsy Duże, nr 242 - obręb Karsy Małe, nr 145/1 - obręb Kępa Lubawska, nr 1414, 1489, 1408/2 - obręb Rataje Słupskie, nr 75, 127 - obręb Zborówek, nr 972 - obręb Żabiec) (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).
 9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).
 10. Zapoznanie się z Informacją o bezrobociu w Powiecie Buskim w kwietniu 2020 r.
  (Dyr. PUP w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Zapoznanie się ze stanowiskiem negocjacyjnym Grantodawcy - Fundacji Fundusz Współpracy dotyczącym wniosku pn. „Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej” oraz odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na przedmiotowe stanowisko (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informującym o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowego naboru ofert w ramach programu Wieloletniego „Senior+” (edycja 2020) (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie instytucji zewnętrznej opracowania „Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2030” oraz zabezpieczenia w budżecie Powiatuśrodków na realizację powyższego zadania (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Zapoznanie się z ofertą Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży
  i Osobom Fizycznym przy SOS-W w Busku - Zdroju Błękitne Niebo złożoną w trybie pozakonkursowym (Nacz. Wydz. SOZ).
 16. Zapoznanie się z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych
  w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego
  (Nacz. Wydz. SOZ).
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. SOZ).
 18. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego za rok 2019 oraz Sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za 2019 rok (Nacz. Wydz. RLO).
 19. Rozpatrzenie wniosku najemcy w sprawie obniżenia opłaty za najem pomieszczenia
  w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Busku - Zdroju (Dyr. SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski
  (Nacz. Wydz. EK).
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku -Zdroju w sprawie ogłoszenia konkursu
  na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
  w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 22. Wytypowanie przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej
  (Nacz. Wydz. EK).
 23. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia KS Handbolove Busko w sprawie nieodpłatnego użyczenia boiska zewnętrznego przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 24. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zakup dodatkowych laptopów
  dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
  (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 25. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zabezpieczenia środków na dokumentację projektowo - kosztorysową na Rozbudowę oraz przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej
  z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Kostkach Dużych

  (Kier. Ref. IP, Skarbnik Powiatu).
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 74 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 73/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

W nawiązaniu do Protokołu Nr 70/2020 z dnia 31 marca 2020 r. dotyczącego możliwości włączenia do drogi krajowej Nr 79 starodroża odcinka drogi powiatowej Nr 0131T Nowy Korczyn - Podraje - Łęka, celem wykorzystania go jako ciągu pieszego lub pieszo - rowerowego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, że po przeprowadzeniu rozmów ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach istnieje możliwość włączenia starodroża odcinka drogi Nr 0131T Nowy Korczyn - Podraje - Łęka jako ciągu pieszo - jezdnego, ale na koszt Powiatu Buskiego
i wykonania nowej dokumentacji projektowej na tym odcinku drogi, co jest niezasadne
ze względów ekonomicznych. Ponadto Dyrektor PZD w Busku - Zdroju poinformował,
że komunikacja piesza i rowerowa odbywać się będzie wzdłuż drogi krajowej Nr 79
po planowanym do budowy ciągu pieszo - jezdnym (około 100 m od istniejącego obecnie przebiegu drogi powiatowej Nr 0131T Nowy Korczyn - Podraje – Łęka).

Pismo Dyrektora PZD w Busku – Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Członkowie Zarządu uznali, że wobec zapewnienia komunikacji pieszej i rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 79 po planowanym do budowy ciągu pieszo – jezdnym (około 100 m od istniejącego obecnie przebiegu drogi powiatowej Nr 0131T Nowy Korczyn - Podraje – Łęka), wniosek Powiatu stał się bezprzedmiotowy.

 

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Wiesław Marzec zwrócił się z wnioskiem
o ponowne zamontowanie lustra drogowego na drodze w kierunku rezerwatu Karabosy.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do zgłoszenia
do Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju faktu niestosowania się przez kierujących do znaków drogowych dot. dopuszczalnego ciężaru całkowitego na drodze od m. Chotelek
w kierunku m. Skorocice.

 

Ad. 6

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił Członkom Zarządu
do zaopiniowania wniosek Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu
(dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę powiatową, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:

-       2.41/2, 2.41/1 - obręb Chałupki, Gmina Tuczępy) - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak nie wniósł uwag
do w/w wniosku.

 

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Z uwagi na obecną sytuację Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby w/w wniosek w imieniu całego Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju podpisał Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił Członkom Zarządu
do zaopiniowania wniosek Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu
(dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogi powiatowe, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:

-       27/1, 27/2, 131/2 - obręb Dobrów, Gmina Tuczępy,

-       172 - obręb Góra, Gmina Tuczępy,

-       672, 625/1 - obręb Januszkowice, Gmina Tuczępy,

-       1231, 1228 - obręb Jarosławice, Gmina Tuczępy,

-       325/1, 331/2, 334/2 - obręb Nieciesławice, Gmina Tuczępy,

-       173/4 - obręb Rzędów, Gmina Tuczępy,

-       187, 253, 124 - obręb Tuczępy) - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak nie wniósł uwag
do w/w wniosku.

 

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Z uwagi na obecną sytuację Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby w/w wniosek w imieniu całego Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju podpisał Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił Członkom Zarządu
do zaopiniowania wniosek Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu
(dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogi powiatowe, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

-       nr 542/1, 544/1 - obręb Podwale,

-       nr 462, 470, 463 - obręb Trzebica,

-       nr 2175/1, 2175/2 - obręb Wola Biechowska,

-       nr 3896, 3897, 3873, 3872, 3881 - obręb Biechów,

-       nr 379, 380/1, 419 - obręb Grabowica,

-       nr 1189, 1172, 1180, 1174, 1164/1, 1155, 1152/1, 1151 - obręb Oblekoń,

-       nr 179, 55/3, 77 - obręb Niegosławice,

-       nr 879/1, 742/2, 801, 731/1 - obręb Komorów,

-       nr 422 - obręb Kółko Żabieckie,

-       nr 88 - obręb Karsy Duże,

-       nr 242 - obręb Karsy Małe,

-       nr 145/1 - obręb Kępa Lubawska,

-       nr 1414, 1489, 1408/2 - obręb Rataje Słupskie,

-       nr 75, 127 - obręb Zborówek,

-       nr 972 - obręb Żabiec) - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak nie wniósł uwag
do w/w wniosku.

 

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Z uwagi na obecną sytuację Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby w/w wniosek w imieniu całego Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju podpisał Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd Powiatu z Informacją o bezrobociu w Powiecie Buskim w kwietniu 2020 r.- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Następnie Dyrektor PUP w Busku – Zdroju przekazał Członkom Zarządu informację
nt. realizacji wniosków o pomoc jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał informacje
nt. wytycznych dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych.

 

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa Ocena została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą Ocenę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński poinformował, że wniosek Nr W.172.II.2019 pn. „Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej” jest na etapie negocjacji.

 

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju zapoznał Członków Zarządu ze stanowiskiem Grantodawcy – Fundacji Fundusz Współpracy dotyczącym przedmiotowego wniosku a także odpowiedzią Beneficjenta – PCPR w Busku – Zdroju na w/w stanowisko – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ponadto Dyrektor PCPR poinformował, że w związku z koniecznością podjęcia radykalnych działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, mając na uwadze przede wszystkim życie oraz zdrowie uczestników projektu, a także obawy, strach oraz oczekiwania
i potrzeby zgłoszone przez kadrę medyczną i ekspertów stanowiących grupę docelową Projektu, PCPR wystąpiło z propozycjami zmian w Projekcie zwracając się z wnioskiem
o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć w harmonogramie realizacji Projektu, które przyczynią się do jego efektywnej i prawidłowej realizacji zgodnie z pierwotnie zaplanowanymi działaniami, a także umożliwią Beneficjentowi osiągnięcie wszystkich założonych w Projekcie wskaźników. W związku z powyższym PCPR zgłosiło następujące propozycje:

 1. Wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.05.2021 r.
 2. Przesunięcie planowanych wizyt na późniejszy termin oraz aktualizację harmonogramu projektu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 13

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformował Członków Zarządu Powiatu, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach programu Wieloletniego „Senior+” (edycja 2020). Konkurs polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+” w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu finansowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu. Dyrektor PCPR przekazał, że na terenie Powiatu Buskiego funkcjonują 4 ośrodki utworzone w ramach w/w programu. Otwarcie w/w Domu/Klubu planuje również Miasto i Gmina Pacanów oraz Stopnica.

 

Pisma Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w powyższej sprawie oraz założenia konkursowe stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił, że w 2020 roku nie będzie aplikował
o środki w ramach w/w Programu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie instytucji zewnętrznej opracowania „Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2030” oraz zabezpieczenia w budżecie Powiatuśrodków na realizację powyższego zadania - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju poinformował, że obecnie obowiązujący dokument „Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020” w bieżącym roku traci swoją ważność. W związku z tym następuje konieczność rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem przedmiotowego dokumentu. Koszt opracowania w/w dokumentu może wynieść w granicach od 5 000 zł do 10 000 zł.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie instytucji zewnętrznej opracowania „Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2030” oraz zabezpieczył na realizację powyższego zadania środki finansowe
w kwocie 10 000 zł.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia oferty na realizację zadania publicznego w ramach tzw. „małych grantów”.

 

Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Błękitne Niebo złożyła ofertę z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania publicznego pn. „Start po zdrowie” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Fundacja wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 10 000 zł.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą ofertę oraz postanowił zabezpieczyć dla Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Błękitne Niebo środki finansowe w kwocie 4 000 zł
z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Przedmiotowy projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacji są organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje dziedziny podlegające regulacji w konsultowanym projekcie uchwały. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 15 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 317/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 maja 2020 roku
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Naczelnik Wydziału RLO Andrzej Lasak zapoznał Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem
z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego
za rok 2019 oraz Sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za 2019 rok– w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 16 i nr 17 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdania zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe sprawozdania należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Waldemar Wójcik oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznali Członków Zarządu z wnioskiem najemcy w sprawie obniżenia opłaty za najem pomieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały zostanie przekazany do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, celem zaopiniowania.

 

Ad. 21

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 318/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 maja 2020 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wytypowania 3 przedstawicieli Powiatu do udziału w pracach komisji konkursowej, przewodniczącego komisji konkursowej (spośród w/w 3 przedstawicieli), osoby zastępującej przewodniczącego komisji konkursowej (spośród w/w 3 przedstawicieli) w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Zgodnie z wnioskiem, Zarząd Powiatu wytypował trzech przedstawicieli Powiatu do udziału
w pracach komisji konkursowej:

-       Wicestarostę Buskiego Stanisława Klimczaka, jako Przewodniczącego Komisji Konkursowej;

-       Członka Zarządu Jerzego Kordosa, jako osobę zastępującą przewodniczącego komisji konkursowej;

-       Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Renatę Krzemień.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Stowarzyszenia KS Handbalove Busko o nieodpłatne użyczenie boiska zewnętrznego przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju
w celu prowadzenia treningów z dziećmi w okresie maj – sierpień br. (w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki) w godzinach 15 – 19 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do powyższego wniosku. Ostateczną decyzję
w przedmiotowej sprawie oraz w kwestii ustalenia harmonogramu zajęć Zarząd Powiatu pozostawił w gestii Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, planowany jest zakup 32 laptopów za cenę brutto 88 835,52 zł, co oznacza,
że po uwzględnieniu planowanych we wniosku aplikacyjnym kosztów ubezpieczenia, pozostaje do wykorzystania kwota 9 664,64 zł. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału EK zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na realizację stosownych procedur
z zakresu zamówień publicznych, które umożliwią zakup kolejnych 5 laptopów dla uczniów, zwłaszcza uczniów szkół specjalnych. Koszty przedmiotowego zakupu mogą zostać pokryte
z zaoszczędzonych w/w środków oraz kwoty dodatkowej zabezpieczonej w budżecie Powiatu w wysokości 7 000 zł.

Pismo Naczelnika Wydziału EK w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację stosownych procedur
z zakresu zamówień publicznych umożliwiających zakup kolejnych 5 laptopów dla uczniów. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że koszty przedmiotowego zakupu zostaną pokryte
z zaoszczędzonych środków oraz dodatkowo zabezpieczył w budżecie Powiatu środki
w wysokości 7 000 zł.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o zabezpieczenie środków na dokumentację projektowo - kosztorysową na Rozbudowę oraz przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Kostkach Dużych w wysokości 25 000 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na rozbudowę i przebudowę przedmiotowego budynku środki finansowe w kwocie 250 000 zł.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

W sprawach różnych:

 

1.     Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nr 64/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019 rok wraz
z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

3.     Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznał Zarząd Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I kwartał 2020 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

 

4.     Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dofinansowanie
z budżetu Powiatu inwestycji pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu odłożył procedowanie nad powyższym wnioskiem do czasu dokonania analizy wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

5.     Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zwrócił uwagę na brak danych dot. liczby mężczyzn w grupie wiekowej 60 - 64 w tabeli przedstawiającej Liczbę mieszkańców wg grup wiekowych i płci, znajdującej się na stronie 4 Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego.

 

Naczelnik Wydziału SOZ został zobowiązany do przekazania w/w uwagi Dyrektorowi PCPR w Busku – Zdroju.

 

Ad. 27

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1040 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-05-29
Data publikacji:2020-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:75