Protokół Nr 75/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2020

Protokół Nr 75/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.75.2020

Protokół Nr 75/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 maja 2020 roku,
które odbyło się w formie telekonferencji

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Grzegorz Owsiński - Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju
 • Krzysztof Welenc – Naczelnik Wydziału OR
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie nieodpłatnego przekazania szlabanu parkingowego (Dyr. ZSTiO w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. OR).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2020 (Dyr. ZSTiO w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie całkowitego zwolnienia z czynszu za wynajem powierzchni pod automaty w okresie od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. oraz wyrażenie zgody na pozostawienie automatów na ustalonym miejscu (Nacz. Wydz. EK).
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji Projektu pn. „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” za okres od 01.02.2020 r. do 30.04.2020 r. (Nacz. Wydz. EK).
 9. Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału EK o braku opinii Związków Zawodowych do inicjatyw uchwałodawczych w sprawie wyłączenia Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju oraz w sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2026 (Nacz. Wydz. EK).
 11. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie zwiększenia planu wydatków o otrzymaną darowiznę (Skarbnik Powiatu).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w związku z otrzymaną darowizną (Skarbnik Powiatu).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 22. Raport o stanie Powiatu Buskiego za rok 2019.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 75 posiedzenie Zarządu Powiatu, które zgodnie z § 39a ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego odbyło się w trybie telekonferencji.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 4 Członków Zarządu (Członek Zarządu Tomasz Mierzwa brał udział w posiedzeniu od godz. 805), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 74/2020 z dnia 14 maja 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Od godz. 805 Członek Zarządu Tomasz Mierzwa brał udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 

Ad. 5

Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Grzegorz Owsiński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju szlabanu parkingowego pozostawionego w bramie wjazdowej na plac przy ul. Boh. Warszawy 120 w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3do niniejszego protokołu.
 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wgłosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie szlabanu parkingowego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

 

Ad. 6

Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Grzegorz Owsiński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2020. Zwiększone środki finansowe przeznaczone będą na wykonanie klimatyzacji w serwerowni oraz w pracowni komputerowej.

Pismo w w/w sprawiestanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pozytywnie odniósł się do powyższego wniosku informując, iż środki finansowe na wykonanie klimatyzacji w serwerowni oraz w pracowni komputerowej zostaną zabezpieczone z rozliczeń zakończonego projektu, który był realizowany przez ZSTiO w Busku – Zdroju w wysokości 17 000,00 zł oraz 13 000,00 zł ze środków Powiatu.
 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju Znak: ZSP-071.7.13.2020 z dn. 15.05.2020 r. w sprawie całkowitego zwolnienia z czynszu firm Vending, MAKK oraz AMIGO za wynajem powierzchni pod automaty w okresie od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. oraz wyrażenie zgody na pozostawienie automatów na ustalonym miejscu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 
Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Naczelnika Wydziału EK, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.
 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji Projektu pn. „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” za okres od 01.02.2020 r. do 30.04.2020 r.w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała Zarząd Powiatu, że Związki Zawodowe nie wyraziły opinii w ustawowym terminie 30 dni do inicjatyw uchwałodawczych w sprawie wyłączenia Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju oraz w sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju, co uznaje się za akceptację.

Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pozytywną opinią Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Decyzją Członków Zarządu, inicjatywy uchwałodawcze w sprawie wyłączenia Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju oraz w sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Podczas omawiania Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2026 Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zgłosił uwagę dotyczącą profili klas. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że uwagi w powyższym zakresie zostaną wykorzystane przy naborze do szkół, natomiast w omawianym projekcie inicjatywy uchwałodawczej uwaga skoncentrowana jest na rozwoju bazy lokalowej.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Zgodnie z procedurą, po pozytywnym zaopiniowaniu, projekt Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2026 Zarząd Powiatu skierował do konsultacji.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem z realizacji w roku 2019 Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższe sprawozdanie należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Znak: DPS-3110/32/2020 z dn. 04.05.2020 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków na par. 4230 o kwotę 500,00 zł w celu możliwości zrealizowania otrzymanej darowizny – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Znak: POW.8120.82.2020 z dn. 11.05.2020 r. informującym, iż na konto placówki wpłynęła kwota 1500,00 zł tytułem darowizna na wydatki związane z COVID-19 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, iż darowizna została zwrócona na konto Starostwa Powiatowego i w związku z powyższym Dyrektor Placówki zwrócił się z prośbą o zakup środków niezbędnych do zabezpieczenia wychowanków i osób zatrudnionych w Placówce w czasie występowania COVID-19 i przekazania ich do Placówki.

Wykorzystanie w powyższy sposób otrzymanych środków nie wpłynie na zwiększenie kosztów utrzymania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju Znak: ZSP.071.7.11.2020 z dn. 06.05.2020 r. w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 319/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 320/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 321/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 322/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku posiedzenia Zarządu Powiatu, Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.40.2020 z dn. 18.05.2020 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego celem zabezpieczenia środków na płatności za media w internacie. Płatności za bieżące funkcjonowanie internatu w większej części pokrywane były z rachunku dochodów własnych pozyskanych m.in. z wpłat młodzieży za zakwaterowanie, ze sprzedaży posiłków. Od miesiąca kwietnia internat nie uzyskał żadnych dochodów.

Pismo w w/w sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć środki finansowe na płatności za media w internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w wysokości 30 000,00 zł.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Następnie, Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.41.2020 z dn. 19.05.2020 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego o kwotę 31 143,00 zł celem wypłaty odprawy pośmiertnej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na powyższy cel środki w wysokości 21 000,00 zł.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Powiatu opracował Raport o stanie Powiatu Buskiego
za rok 2019
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższy Raport zostanie przedstawiony Radzie Powiatu
na najbliższej Sesji Rady Powiatu w dniu 29 maja 2020 roku.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

W sprawach różnych:

1.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec I kwartału 2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

Po przeanalizowaniu, powyższa Informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

2.     Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał informacje odnośnie funkcjonowania w najbliższym czasie Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju w zakresie obsługi interesantów.

3.     W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Wiesława Marca, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o aktualniej sytuacji w zakresie funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w związku z pandemią koronawirusa.

 

Ad. 24

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 935 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-06-05
Data publikacji:2020-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:57