Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny, od 20 marca 2020 r. do 29 maja 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny

za okres od 20 marca 2020 r. do 29 maja 2020 r. [ PDF ]

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

za okres międzysesyjny

 

Zarząd Powiatu w okresie od 20 marca 2020 roku do 29 maja 2020 roku odbył  8 posiedzeń:

 

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Uchwały z Sesji Rady Powiatu w sprawie:

‒          zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku;

‒          przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku;

‒          zmiany  uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030;

‒          udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury;

‒          udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej;

‒          udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury;

‒          udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury;

‒          wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. „Go for it – hands – on Europe” („Do dzieła – praktyczna Europa”);

‒          wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. „Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 2”;

‒          utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Busku – Zdroju w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju;

‒          udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

‒          udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu;

‒          wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Oddziału Chorób Zakaźnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;

‒          rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Zarządu Dróg w  Busku – Zdroju;

‒          rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;

‒          pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu;

‒          zmiany Statutu Powiatu Buskiego.

 

 

 

 

 

 

Z zakresu gospodarki finansowej:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

‒          zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (x4);

‒          przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku – podział rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe (x2);

‒          przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (x8);

‒          zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (x3);

‒          zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (x3);

‒          zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych;

‒          zmiany uchwały w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Buskim i jego jednostkach organizacyjnych.

 

1.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na proporcjonalne zwolnienie najemcy z opłaty za wynajem powierzchni użytkowej pod automaty do sprzedaży przekąsek w okresie epidemii koronawirusa.

 

2.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na proporcjonalne obniżenie czynszu najemcom za wynajem powierzchni pod automaty do sprzedaży przekąsek.

 

3.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2020.

 

4.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2020 rok.

 

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się z Planem Rzeczowo – Finansowym na 2020 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 

6.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym.

 

7.     Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019 rok. Powyższe Sprawozdanie będzie przedmiotem obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu czerwcu br.

 

8.     Zarząd Powiatu przyjął Informację o stanie mienia Powiatu Buskiego wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Powyższa Informacja będzie przedmiotem obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu czerwcu br.

 

9.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Ogólnego zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi”.

 

10.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców - Szkoła Jazdy „Paweł”, w sprawie obniżenia stawek czynszu. W/w Ośrodek wynajmuje pomieszczenia do prowadzenia szkoleń w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju, który jest obecnie zamknięty z powodu panującej epidemii COVID-19.

 

11.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek firmy Szama-Vending w sprawie zawieszenia czynszu za wynajem powierzchni pod automaty. W/w Firma wynajmuje powierzchnię pod automaty w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  w Busku - Zdroju,  który jest obecnie zamknięty z powodu panującej epidemii COVID-19.

 

12.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek firmy MAKK w sprawie zmniejszenia opłaty dzierżawy za lokal użytkowy z przeznaczeniem na sklepik szkolny. W/w Firma dzierżawi lokal użytkowy z przeznaczeniem na sklepik szkolny w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju, który jest obecnie zamknięty z powodu panującej epidemii COVID-19.

 

13.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie nie naliczania z powodu panującej epidemii COVID-19 opłat czynszowych z tytułu najmu powierzchni pod automat do sprzedaży napojów gorących oraz sklepiku szkolnego podmiotom: Firma Amigo oraz Sklep Spożywczo- Przemysłowy MAGNES.

 

14.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie całkowitego zwolnienia z czynszu firm Vending, MAKK oraz AMIGO za wynajem powierzchni pod automaty w okresie od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. oraz wyrażenie zgody na pozostawienie automatów na ustalonym miejscu.

 

15.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w pierwszym kwartale 2020 roku.

 

16.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na II kwartał 2020 roku.

 

17.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału EK o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Buskiego środków finansowych na realizację Programu Zdalna Szkoła finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu". Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Powiat Buski został w w/w Programie zakwalifikowany do grupy VI, co oznacza możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości 100.000 zł. W ramach tych środków mogą zostać zakupione komputery dla uczniów.

 

18.  Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie rzeczowo - finansowe samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie pierwszego kwartału 2020 roku.

 

19.  Zarząd Powiatu zapoznał się z korektą planu potrzeb z zakresu wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2020 roku.

 

20.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiadamiającymi, że ustalone zostały z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy kwoty dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju w 2020 roku zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wysokości 7 000,0 tys. zł oraz w wysokości 500,0 tys. zł.

 

21.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2020.

 

22.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie przyznania środków finansowych w kwocie 6 000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów do wykonania napraw w Internacie zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu.

 

23.  Zarząd Powiatu przyjął Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec III i IV kwartału 2019 rokuorazInformację o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec I kwartału 2020 r.

 

24.  Zarząd Powiatu przyjął sprawozdania kwartalne z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2020 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej.

 

25.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Promocji w sprawie zabezpieczenia środków na dokumentację projektowo - kosztorysową na Rozbudowę oraz przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Kostkach Dużych. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na prace związane z rozbudową i przebudową przedmiotowego budynku środki finansowe w kwocie 250 000 zł.

 

26.  Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nr 64/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019 rok wraz
z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

 

27.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I kwartał 2020 roku.

 

28.  Zarząd Powiatu odłożył procedowanie nad wnioskiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o dofinansowanie z budżetu Powiatu inwestycji pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19” do czasu dokonania analizy wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku.

 

29.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie zwiększenia planu wydatków na par. 4230 o kwotę 500,00 zł w celu możliwości zrealizowania otrzymanej darowizny.

 

30.  Zarząd Powiatu analizował pismo Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach informujące, iż na konto placówki wpłynęła kwota 1500,00 zł tytułem: darowizna na wydatki związane z COVID-19. Powyższa darowizna została zwrócona na konto Starostwa Powiatowego, a Dyrektor Placówki zwrócił się z prośbą o zakup środków niezbędnych do zabezpieczenia wychowanków i osób zatrudnionych w Placówce w czasie występowania COVID-19 i przekazania ich do Placówki. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach. Wykorzystanie w powyższy sposób otrzymanych środków nie wpłynie na zwiększenie kosztów utrzymania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach.

 

31.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok.

 

32.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia planu finansowego celem zabezpieczenia środków na płatności za media w internacie w wysokości 30 000,00 zł.

 

33.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia planu finansowego o kwotę 31 143,00 zł celem wypłaty odprawy pośmiertnej. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na powyższy cel środki w wysokości 21 000,00 zł.

 

34.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych z bieżącego utrzymania dróg w kwocie 33 050,00 zł z zadania pn. „Remont dróg powiatowych” na zadanie „Remonty cząstkowe” w związku ze zwiększonym zakresem robót.

 

35.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych.

 

Z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

‒          unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju;

‒          ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju.

 

 

 

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych pn.: „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” oraz „Korpus fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno – hotelarskiej” za okres grudzień 2019 r. – luty 2020 r..

 

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju oraz Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego „Dobry start 2.0” za okres styczeń – marzec 2020 r..

 

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych pn.: „Hotelarze przyszłości” oraz „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” za okres grudzień 2019 r. – luty 2020 r..

 

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji Projektu pn. „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” za okres od 01.02.2020 r. do 30.04.2020 r..

 

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w zakresie niezrealizowanych działań w związku z COVID-19 dotyczących projektów: „Dobry start 2.0”, „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”, „Hotelarze przyszłości”.

 

6.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie emerytowanego nauczyciela w wymiarze ½ etatu od 1 września 2020 r. Zarząd Powiatu postanowił odłożyć procedowanie nad powyższym wnioskiem do końca miesiąca czerwca br.. Jednocześnie, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju została zobowiązana do złożenia wniosku w powyższym zakresie do Powiatowego Urzędu Pracy.

 

7.     Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Buski.

 

8.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium motywacyjnego za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020 wypłacane w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020. Kwota stypendium wynosi 210 zł dla ucznia. Do stypendium wytypowano 32 uczniów.

 

9.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o dokonanych zmianach w arkuszach organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Buski za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r..

 

10.  Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek najemcy w sprawie obniżenia opłaty za najem pomieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Busku – Zdroju.

 

11.  Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału EK, Zarząd Powiatu wytypował trzech przedstawicieli Powiatu do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju:

‒          Wicestarostę Buskiego Stanisława Klimczaka, jako Przewodniczącego Komisji Konkursowej;

‒          Członka Zarządu Jerzego Kordosa, jako osobę zastępującą przewodniczącego komisji konkursowej;

‒          Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Renatę Krzemień.

 

12.  Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku Stowarzyszenia KS Handbalove Busko o nieodpłatne użyczenie boiska zewnętrznego przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju w celu prowadzenia treningów z dziećmi w okresie maj – sierpień br. (w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki) w godzinach 15 – 19. Ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie oraz w kwestii ustalenia harmonogramu zajęć Zarząd Powiatu pozostawił w gestii Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju.

 

13.  W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, planowany jest zakup 32 laptopów za cenę brutto 88 835,52 zł, co oznacza, że po uwzględnieniu planowanych we wniosku aplikacyjnym kosztów ubezpieczenia, pozostaje do wykorzystania kwota 9 664,64 zł. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału EK zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na realizację stosownych procedur z zakresu zamówień publicznych, które umożliwią zakup kolejnych 5 laptopów dla uczniów, zwłaszcza uczniów szkół specjalnych. Koszty przedmiotowego zakupu mogą zostać pokryte z zaoszczędzonych w/w środków oraz kwoty dodatkowej zabezpieczonej w budżecie Powiatu w wysokości 7 000 zł. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację stosownych procedur z zakresu zamówień publicznych umożliwiających zakup kolejnych 5 laptopów dla uczniów. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że koszty przedmiotowego zakupu zostaną pokryte z zaoszczędzonych środków oraz dodatkowo zabezpieczył w budżecie Powiatu środki w wysokości 7 000 zł.

 

14.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski. Przedmiotowy projekt uchwały zostanie przekazany do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, celem zaopiniowania.

 

15.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2026. Zgodnie z procedurą, projekt Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2026 Zarząd Powiatu skierował do konsultacji.

 

16.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Powyższa inicjatywa uchwałodawcza będzie przedmiotem obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

 

17.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy o pracę od dnia 1 lipca 2020 r., pomocy biurowej w wymiarze ½ etatu, w sekretariacie Szkoły.

 

18.  Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” z zakresu kultury na realizację zadania publicznego pn. Kultywowanie tradycji wikliniarskich poprzez organizacje warsztatów wikliniarskich pn. „Żywy labirynt” oraz postanowił zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

 

19.  Zarząd Powiatu przekazał dyrektorom szkół prowadzonym przez Powiat Buski sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu pn. Doposażenie jednostek oświatowych Powiatu Buskiego w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 

 

 

 

 

 

Z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

‒           ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku;

‒           konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego.

 

1.     Zarząd Powiatu przyjął sprawozdania z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach oraz z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie za 2019 rok.

 

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na temat Projektu „Lepsze Oblicze Życia” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja założeń projektowych obejmuje okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r..

 

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z realizacji Projektu „Rodzina Wspólna Troska” oraz Projektu „Dla Dobra Rodziny” za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r..

 

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej” współfinansowanego w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3. Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa skierowana do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS.

 

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w przedmiocie określenia, czy planowane do realizacji zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Ogólnego zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi” kwalifikowane jest jako wydatek inwestycyjny czy jako remont. Planowane do realizacji zadanie jest inwestycją.

 

6.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju  dotyczącą naboru wniosków do programów „Opieka wytchnieniowa” i „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2020.

 

7.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III i Modułu IV tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku
z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Zarząd Powiatu zapoznał się z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w zakresie realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Jednocześnie Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do realizacji przedmiotowego programu.

 

8.     Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.

 

9.     Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie deklaracji przystąpienia do udziału w naborze projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w związku z działaniami na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 (Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych).

 

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją o bezrobociu w Powiecie Buskim w kwietniu 2020 r.

 

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanowiskiem negocjacyjnym Grantodawcy - Fundacji Fundusz Współpracy dotyczącym wniosku pn. „Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej” oraz odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na przedmiotowe stanowisko. W związku z koniecznością podjęcia radykalnych działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, mając na uwadze przede wszystkim życie oraz zdrowie uczestników projektu, a także obawy, strach oraz oczekiwania i potrzeby zgłoszone przez kadrę medyczną i ekspertów stanowiących grupę docelową Projektu, PCPR wystąpiło z propozycjami zmian w Projekcie zwracając się z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć w harmonogramie realizacji Projektu, które przyczynią się do jego efektywnej i prawidłowej realizacji zgodnie z pierwotnie zaplanowanymi działaniami, a także umożliwią Beneficjentowi osiągnięcie wszystkich założonych w Projekcie wskaźników. W związku z powyższym PCPR zgłosiło następujące propozycje:

    1. Wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.05.2021 r.
    2. Przesunięcie planowanych wizyt na późniejszy termin oraz aktualizację harmonogramu projektu.

 

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informującym o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowego naboru ofert w ramach programu Wieloletniego „Senior+” (edycja 2020).

Zarząd Powiatu postanowił, że w 2020 roku nie będzie aplikował o środki w ramach w/w Programu.

 

13.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie instytucji zewnętrznej opracowania „Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2030” oraz zabezpieczył na realizację powyższego zadania środki finansowe w kwocie 10 000 zł.

 

14.  Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Błękitne Niebo z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania publicznego pn. „Start po zdrowie” oraz postanowił zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

 

15.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego. Przedmiotowy projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacji są organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje dziedziny podlegające regulacji w konsultowanym projekcie uchwały. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 15 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.

 

16.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawiewyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób na wolne stanowiska pracy w związku z przejściem na emeryturę dwóch opiekunów.

 

17.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie wprowadzenia na posiedzenie Zarządu Powiatu informacji z kontroli Projektu nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 pn. „Dla Dobra Rodziny”. Instytucja Zarządzająca w zakresie objętym kontrolą nie stwierdziła żadnych uchybień w projekcie.

 

 

 

 

 

 

Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

‒          ustanowienia służebności przesyłu;

‒          wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;

‒          wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie.

 

 

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z operatem szacunkowym określającym wartość rynkową służebności przesyłu celem ustalenia jednorazowego wynagrodzenia w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej napowietrznej na kablową średniego napięcia na działkach nr 572/15 i 572/16 w obrębie m. Wełecz, gm. Busko – Zdrój. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ustaloną kwotę służebności w wysokości 9 700,00 zł.

 

2.     W związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu w Busku – Zdroju Nr XVI/180/2020 z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie udzielenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej ustalonej w pkt 9 ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z tytułu trwałego zarządu, ustanowionego do udziału 63251/95961 części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 73/33 o pow. 0,4325 ha, położonej w Busku – Zdroju, obręb 11.

 

3.     Zarządu Powiatu zaopiniował wnioski do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu – dot. wydania  decyzji potwierdzającej przejście na własność Powiatu Buskiego nieruchomości gruntowej zajętej pod drogi powiatowe, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki na terenie: gminy Stopnica, gminy Tuczępy - obręb Chałupki, obręb Dobrów, obręb Góra, obręb Januszkowice, obręb Jarosławice, obręb Nieciesławice, obręb Tuczępy; obręb Podwale, obręb Trzebica, obręb Wola Biechowska, obręb Biechów, obręb Grabowica, obręb Oblekoń, obręb Niegosławice, obręb Komorów, obręb Kółko Żabieckie, obręb Karsy Duże, obręb Karsy Małe, obręb Kępa Lubawska, obręb Rataje Słupskie, obręb Zborówek, obręb Żabiec.

 

4.     Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosekfirmy Up-Telecom Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie możliwości umiejscowienia uzupełniającej stacji operatora sieci na dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju.

 

5.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wystąpienia do Gminy Solec – Zdrój o przekazanie na rzecz Powiatu Buskiego odcinka końcowego - 21 mb drogi gminnej Nr 591 – droga dojazdowa do DPS oraz o wsparcie finansowe budowy ogrodzenia. Droga gminna nr 591 jest drogą dojazdową do Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, która łączy się z wjazdem na teren domu. Zgodnie z projektem opracowanym na zagospodarowanie terenu i ogrodzenia DPS, projektowana brama wjazdowa na teren domu zamyka końcowy odcinek drogi gminnej na długości 21 mb. Władanie tym odcinkiem drogi jest niezbędne do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -  do Wniosku o pozwolenia na budowę na realizację projektu. Zarząd Powiatu, po wcześniejszym sprawdzeniu przez Wydział GKN możliwości prawnych czy droga publiczna nieposiadająca charakteru drogi gminnej może być przedmiotem przekazania, jeżeli tylko prawo na to pozwoli, podejmie działania, aby w/w drogę przejąć na własność Powiatu Buskiego. Następnie, ze względu na długie procedury związane z przejęciem, Zarząd Powiatu zasugerował, aby Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Solec – Zdrój o użyczenie w/w gruntu w celu posadowienia ogrodzenia. W odniesieniu do wsparcia finansowego budowy ogrodzenia wg opracowanego projektu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie do przekazania na posiedzenie Zarządu informacji na temat całkowitych kosztów i zakresu prac w/w inwestycji. Po zapoznaniu się z kosztami zostanie podjęta decyzja o ewentualnym zabezpieczeniu środków finansowych na budowę ogrodzenia.

 

6.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projektinicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie (pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Broninie a Stowarzyszeniem „Daj Dziecku Nadzieję” na użyczenie pomieszczenia gospodarczego, w którym znajdują się dwa boksy dla koni). Przedmiotowy projekt będzie przedmiotem obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

 

 

Z zakresu komunikacji i drogownictwa:

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

‒          wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Solec – Zdrój.

 

1.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie wytypowania odcinków dróg powiatowych do zawnioskowania w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” podczas naboru w 2020 roku z zamiarem realizacji w 2021 roku. Zarząd Powiatu zdecydował, aby wnioski, które zostały złożone w drugim naborze w 2019 roku z możliwością realizacji w 2020 roku, powtórzyć podczas naboru w 2020 roku z zamiarem realizacji w 2021 roku.

 

2.     Zarząd Powiatu analizował wniosek mieszkańców wsi Siesławice w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od basenu ppoż. przy rondzie do Szkoły Podstawowej. Zarząd Powiatu zdecydował, aby realizację wniosku mieszkańców wsi Siesławice odłożyć na lata następne.

 

3.     Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Radnego Rady Miejskiej w Wiślicy dotyczący budowy chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 776 w Gorysławicach do cmentarza parafialnego.

 

4.     Zarząd Powiatu analizował pisma Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie udzielenia przez Powiat Buski we współpracy z Gminą Busko – Zdrój pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego dla zadań pn.: „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko – Zdrój” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg istniejącej DW 973 w miejscowości Busko – Zdrój”. Zarząd Powiatu stwierdził, iż nie ma możliwości sfinansowania i przystania na proponowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich warunki. Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na przedstawiony przez ŚZDW w Kielcach zakres współpracy.

W ocenie Zarządu Powiatu, wykonawcą całości dokumentacji powinien być Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, a Powiat może zaproponować pomoc na innym etapie realizacji zadania, jakim może być przekazanie gruntów, które w wyniku podziału przeszły na Skarb Państwa.

 

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nr 1248/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych przy tworzeniu rankingu inwestycji drogowych do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz możliwości współpracy Samorządów lokalnych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i użytkowników dróg.

 

6.     Zarząd Powiatu analizował pismo Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczące możliwości włączenia do drogi krajowej Nr 79, starodroża – odcinka drogi powiatowej Nr 0131T Nowy Korczyn - Podraje - Łęka, celem wykorzystania go, jako ciągu pieszego lub pieszo – rowerowego. Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do prowadzenia negocjacji w/w sprawie. Po przeprowadzeniu rozmów ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach istnieje możliwość włączenia starodroża odcinka drogi Nr 0131T Nowy Korczyn - Podraje - Łęka jako ciągu pieszo - jezdnego, ale na koszt Powiatu Buskiego i wykonania nowej dokumentacji projektowej na tym odcinku drogi, co jest niezasadne ze względów ekonomicznych. Ponadto, komunikacja piesza i rowerowa odbywać się będzie wzdłuż drogi krajowej Nr 79 po planowanym do budowy ciągu pieszo - jezdnym (około 100 m od istniejącego obecnie przebiegu drogi powiatowej Nr 0131T Nowy Korczyn - Podraje – Łęka). Zarząd Powiatu uznał, że wobec zapewnienia komunikacji pieszej i rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 79 po planowanym do budowy ciągu pieszo – jezdnym (około 100 m od istniejącego obecnie przebiegu drogi powiatowej Nr 0131T Nowy Korczyn - Podraje – Łęka), wniosek Powiatu stał się bezprzedmiotowy.

 

7.     Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Ogólnego Zebrania Członków spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Siesławice z dn. 13 marca 2020 roku w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju środków pieniężnych w wysokości 90 000,00 zł zgromadzonych przez Wspólnotę Gruntową wsi Siesławice na realizację celu publicznego – remont drogi powiatowej położonej w Siesławicach. Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju, aby we współpracy z Radcą Prawnym przygotował projekt porozumienia, które będzie określało zakres robót, koszty oraz że za przekazane środki zostanie zrealizowane wskazane zadanie.

 

8.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju skierowanym do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju dotyczącym  nowo powstałej bazy transportowej w m. Galów.

 

9.     Zarząd Powiatu analizował pismo Ministra Infrastruktury dotyczące wniosku w sprawie budowy drogi na odcinku Skotniki Duże - Sułkowice. Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku w sprawie budowy drogi na w/w odcinku. Przedmiotowa droga nie należy do kategorii dróg powiatowych. W związku z powyższym Powiat nie może wydatkować środków finansowych niezgodnie z przepisami prawa. Dyrektor PZD w Busku - Zdroju został zobowiązany do sprawdzenia w ewidencji czy w/w droga podlega komunalizacji.

 

10.  Zarząd Powiatu analizował ponowny wniosek w sprawie wyznaczenia przejścia
dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0086T Busko - Zdrój - Owczary - Pęczelice
- ul. Wyszyńskiego w m. Busko - Zdrój. Przedmiotowa sprawa była analizowana
w miesiącach grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r. i została rozpatrzona negatywnie
po dokonaniu objazdu drogi przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju. Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie oraz stanowiskiem Dyrektora PZD w Busku - Zdroju, Zarząd Powiatu zaopiniował przedmiotowy wniosek negatywnie.

 

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zestawieniem - Koszty robót z Funduszu Dróg Samorządowych 2020 - wnioski wrzesień 2019. Złożone przez Powiat Buski wnioski
w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych we wrześniu 2019 roku, opiewające na kwotę 21 407 638,00 zł, otrzymały pozytywną rekomendację Wojewody Świętokrzyskiego i Premiera RP oraz dofinansowanie w wysokości 60% wartości zadań tj. 12 844 582,00 zł. Wkład własny Powiatu (20%) przy w/w poziomie dofinansowania będzie wynosił 4 281 528,00 zł, natomiast wkład Gmin (20%) 4 281 528,00 zł. Zgodnie z informacją uzyskaną od Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu większa część Gmin nie będzie w stanie udzielić wsparcia finansowego dla realizacji przedmiotowych zadań. Członkowie Zarządu stwierdzili, iż Powiat ze względu na obecną sytuację budżetową, spadek dochodów budżetowych, sytuację spowodowaną koronawirusem COVID-19 nie będzie w stanie realizować przedmiotowych inwestycji. Powiat Buski zwróci się z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przesunięcie realizacji w/w robót na lata 2020/2021 z jednoczesnym zwiększeniem dofinansowania do 80%.

 

12.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju - Członka Zarządu Powiatu Jerzego Kordosa w sprawie wykonania chodnika lub ścieżki rowerowej w miejscowości Pacanów na drodze powiatowej Nr 0114T od drogi krajowej Nr 73 - Pacanów na ulicy Stopnickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gałązki do Rynku w Pacanowie po lewej stronie drogi na długości ok. 200 m. Po zapoznaniu się z informacją Dyrektora PZD w Busku - Zdroju, iż koszt wykonania dokumentacji jest kosztem kwalifikowalnym z Programu Fundusz Dróg Samorządowych i wynosić będzie ok. 18 000 zł, Zarząd Powiatu postanowił, że do procedowania przedmiotowego wniosku powróci w miesiącu lipcu br., po dokonaniu analizy wykonania budżetu Powiatu za I półrocze br.

 

13.  Zarząd Powiatu analizował pismo Radnego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Piotra Wąsowicza dotyczące prośby o rozpoczęcie działań związanych z budową chodnika
w miejscowości Łagiewniki wzdłuż drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin oraz pisma dotyczące w/w sprawy z roku 2019. Po zapoznaniu się z informacją Dyrektora PZD w Busku - Zdroju, iż koszt wykonania dokumentacji projektowej jest kosztem kwalifikowalnym z programu Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego nie jest kosztem kwalifikowalnym, Zarząd Powiatu postanowił, że do procedowania przedmiotowego wniosku powróci w miesiącu lipcu br., po dokonaniu analizy wykonania budżetu Powiatu za I półrocze br.

 

14.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Drogowej Pracowni Projektowej w Kielcach
w sprawie wydania opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” w ramach zadania
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz Wiśle”. Obwodnica (strona północna) projektowana jest od drogi krajowej Nr 79 w km 277+755, przez drogę wojewódzką Nr 973 i drogę powiatową Nr 0134T Szczerbaków - Szczytniki - Nowy Korczyn od km 7+556 do km 7+907, most na rzece Nidzie, do drogi krajowej
Nr 79 w km 274+751. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projektowany przebieg obwodnicy m. Nowy Korczyn.

 

15.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Drogowej Pracowni Projektowej w Kielcach w sprawie ponownego wyrażenia opinii do wnioskowanego upoważnienia o udzieleniu odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko – Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”. Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię odnoszącą się konkretnie do wnioskowanego upoważnienia o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych dotyczącego możliwości włączenia projektowanej obwodnicy Nowego Korczyna – drogi wojewódzkiej Nr 973 do drogi krajowej Nr 79 przy braku możliwości spełnienia minimalnych odległości (1 km) między skrzyżowaniami z istniejącymi drogami gminną Nr 353035T oraz powiatową Nr 0130T.

 

16.  W nawiązaniu do pism wysłanych do Ministerstwa Cyfryzacji dotyczących odstępstwa od art. 39 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) na podstawie art. 39 ust. 6c w/w ustawy, dotyczących zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach planowanych do realizacji zadań na drogach powiatowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju upoważnił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Pana Krzysztofa Tułaka do występowania do Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach planowanych do realizacji zadań na drogach powiatowych:

-       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 1+650 do km 3+150 dł. 1500 m”;

-       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość od km 0+805 do km 2+205 dł. 1400 m”;

-       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn od km 17+313 do km 19+000 dł. 1687m”;

-       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec – Zdrój od km 7+900 do km 10+140 dł. 2240 m”;

-       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce od km 1+930 do km 3+930 dł. 2000 m”.

 

W sprawach różnych:

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

-       rozpatrzenia petycji.

1.     Odnosząc się do wniosku z dnia 16.03.2020 r. o udzielenie nagany Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w związku z posługiwaniem się nieprawdziwymi informacjami opisanymi w skardze z dnia 07.02.2020 r., biorąc pod uwagę działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, który sprawnie realizuje wszystkie zadania, Zarząd Powiatu odrzucił wniosek o udzielenie nagany Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 

2.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju samochodu osobowego Opel Combo TBU 5V38.

 

3.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku –Zdroju o nieodpłatne przekazanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju szlabanu parkingowego pozostawionego w bramie wjazdowej na plac przy ul. Boh. Warszawy 120 w Busku – Zdroju.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie szlabanu parkingowego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

 

4.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2020. Środki finansowe na wykonanie klimatyzacji w serwerowni oraz w pracowni komputerowej zostaną zabezpieczone z rozliczeń zakończonego projektu, który był realizowany przez ZSTiO w Busku – Zdroju w wysokości 17 000,00 zł oraz 13 000,00 zł ze środków Powiatu. Zwiększone środki finansowe przeznaczone będą na wykonanie klimatyzacji w serwerowni oraz w pracowni komputerowej.

 

5.     W związku z wnioskiem Członka Zarząd Powiatu Jerzego Kordosa o zakup pięciu tabletów dla Członków Zarządu Powiatu, Zarząd Powiatu przyjął wniosek do realizacji po wcześniejszym rozeznaniu kosztów oraz możliwości technologicznych.

 

Zarząd wnosi pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał w sprawie:

 

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030 (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej(Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       w sprawie wyłączenia Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       w sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

 

oraz

‒          Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego za rok 2019 oraz Sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za 2019 rok;

‒          Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Busku – Zdroju  za  2019  rok  wraz  z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej;

‒          Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego;

‒          Informację na temat realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia w 2019 roku na terenie Powiatu Buskiego, a także Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 – 2020;

‒          Sprawozdaniem z realizacji w roku 2019 Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu Buskiego za rok 2019.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-06-09
Data publikacji:2020-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:201