Protokół Nr 78/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2020

Protokół Nr 78/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.78.2020

Protokół Nr 78/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 10 czerwca 2020 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Renata Szymańska - Gałązka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Krzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału OR
 • Mateusz Kocjan - Inspektor w Wydziale GKN

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 76/2020 z dnia 28 maja 2020 roku oraz Nr 77/2020 z dnia 29 maja 2020 roku.
 5. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę powiatową, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 895, 899/1, 878, 873, 869 - obręb Owczary, Gmina Busko - Zdrój) (Dyr. PZD
  w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0018T Brzeście - Szczypiec od km 2+060 do km 2+295 (działki nr 16/8, 114, 165, 453) obręb Szczypiec położonej na terenie Gminy Pińczów (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 7. Zapoznanie się z informacją na temat poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2020 r. (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia stosownych działań, które poprawią bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów
  (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. OR).
 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie kierownika zespołu pielęgniarek (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnie, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Zapoznanie się z pismami Ministerstwa Zdrowia Departament Analiz i Strategii oraz Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w zakresie wsparcia finansowego modernizacji Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania go do wymogów sanitarno - epidemiologicznych a także dalszego funkcjonowania w/w Oddziału (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Zapoznanie się z Protokołem z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu
  w Busku - Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
  do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego
  (Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
  na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia konkursu
  na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
  (Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Zaakceptowanie wniosku o przyznanie akredytacji Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa
  i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju, składanego do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (Nacz. Wydz. EK).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia zawodów
  w Szkole Policealnej Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
  (Nacz. Wydz. EK).
 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z działalności projektowej za okres marzec - maj 2020 roku (Nacz. Wydz. EK).
 17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+ (Nacz. Wydz. EK).
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 78 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 76/2020 z dnia 28 maja 2020 roku oraz
Nr 77/2020 z dnia 29 maja 2020 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Inspektor w Wydziale GKN Mateusz Kocjan przedstawił Członkom Zarządu do zaopiniowania wniosek Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę powiatową, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki nr:

-       895, 899/1, 878, 873, 869 - obręb Owczary, Gmina Busko - Zdrój) - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak nie wniósł uwag
do w/w wniosku.

 

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby w/w wniosek w imieniu całego Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju podpisał Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz powrócił do problemu dotyczącego drogi powiatowej w miejscowości Jastrzębiec, Gmina Stopnica, która znajduje się w działce stanowiącej własność Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” spółka z o.o.
w Biechowie. Przewodniczący Zarządu zobowiązał Wydział GKN do skierowania do obecnego właściciela nieruchomości ponownego pisma o przeniesienie wydzielonej części faktycznie zajętej pod drogę na rzecz Powiatu Buskiego (wyznaczając 7-dniowy termin na odpowiedź). W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w w/w terminie, Wydział GKN skieruje stosowny wniosek do Sądu.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu z pismem Zarządu Powiatu Pińczowskiego z dnia 12.05.2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 0018T Brzeście - Szczypiec od km 2+060 do km 2+295 (działki nr 16/8, 114, 165, 453) obręb Szczypiec położonej na terenie Gminy Pińczów
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Dyrektor PZD w Busku - Zdroju przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0018T Brzeście - Szczypiec od km 2+060 do km 2+295 (działki nr 16/8, 114, 165, 453) obręb Szczypiec położonej na terenie Gminy Pińczów.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 327/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0018T Brzeście - Szczypiec od km 2+060 do km 2+295 (działki nr 16/8, 114, 165, 453) obręb Szczypiec położonej na terenie Gminy Pińczów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z informacją na temat poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.- wbrzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Mając na względzie obecną sytuację budżetową, Skarbnik Powiatu zwrócił się do Dyrektora PZD w Busku - Zdroju, aby bez zgody Zarządu Powiatu, nie dokonywał przesunięć środków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg na inne zadania.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Członek Zarządu Wiesław Marzec podziękował za ponowne zamontowanie lustra drogowego przy drodze powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skorocice.

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc poinformował, że w dniu 11 maja 2020 roku do Rady Miejskiej w Busku - Zdroju wpłynęła petycja dotycząca podjęcia stosownych działań, które poprawią bezpieczeństwo na drodze powiatowej Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów. Przedmiotowa petycja, w dniu 2 czerwca 2020 roku, przekazana została według właściwości Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju. W/w petycja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, że oznakowanie na przedmiotowej drodze spełnia wszelkie kryteria i jest kompletne.

 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku - Zdroju
do zwrócenia się do Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju z wnioskiem o wzmożenie kontroli przestrzegania przez kierujących istniejącego oznakowania dot. dopuszczalnego ciężaru całkowitego pojazdu poruszającego się po w/w drodze. Ponadto Dyrektor PZD w Busku - Zdroju został zobowiązany do przekazania przedmiotowego wniosku „do wiadomości” Wnoszącemu petycję.

 

Naczelnik Wydziału OR wyjaśnił, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja powinna zawierać:

1)     oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)     wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3)     oznaczenie adresata petycji;

4)     wskazanie przedmiotu petycji.

W petycji nie ma adresu zamieszkania osoby wnoszącej petycję.

 

Według art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych
w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 

Następnie Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 328/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzeniastanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska - Gałązka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie kierownika zespołu pielęgniarek - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Zarząd Powiatu zapoznał się z:

-       pismem Ministerstwa Zdrowia Departament Analiz i Strategii w kwestii zasadności podjęcia działań zmierzających do rozbudowy i modernizacji oddziałów chorób zakaźnych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz braku możliwości udzielenia wsparcia finansowego modernizacji Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania
go do wymogów sanitarno - epidemiologicznych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-       pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w sprawie dalszego funkcjonowania w/w Oddziału - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11
do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z Protokołem z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału SOZ poinformował, że działając na podstawie Uchwały
Nr XLIII/368/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Zarząd Powiatu w dniu 14 maja 2020 roku podjął Uchwałę Nr 317/2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego. Zgodnie z postanowieniami w/w uchwały jako formę konsultacji przedmiotowego projektu aktu prawa miejscowego wskazano formę ankiety. Uchwała dotycząca przeprowadzenia konsultacji opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz przekazana do Wydziału Organizacyjnego i Kadr celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Powiatu Nr 317/2020 z dnia 14 maja 2020 r. - konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od 15 maja 2020 roku do 1 czerwca 2020 r. W okresie tym żaden
z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag lub propozycji zmian do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się
na terenie Powiatu Buskiego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 329/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdrojustanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie akredytacji Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju, składanego do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Zgodnie z art. 319
ust. 2 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe”, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju zachowuje dotychczasową akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie ustalenia zawodów w Szkole Policealnej Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 330/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia zawodów w Szkole Policealnej Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdrojustanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
ze sprawozdaniem z działalności projektowej za okres marzec - maj 2020 roku w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery”
w ramach programu Erasmus+ - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 18

W sprawach różnych:

1.     Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XVII/191/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 19
do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, że przedmiotowa zmiana uchwały wynika
z potrzeby szczegółowego określenia statusu wzoru wniosku o przyznanie nagrody Starosty/Dyrektora, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Znak: PNK.I.4131.1.49.2020.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Przedmiotowy projekt uchwały zostanie przekazany do zaopiniowania przez Związki Zawodowe.

 

2.     Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na wniosek Członka Zarządu Wiesława Marca
w sprawie zamontowania lustra drogowego przy drodze powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skorocice, w m. Siesławice - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 925 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-06-19
Data publikacji:2020-06-19
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:54