Protokół Nr 76/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2020

Protokół Nr 76/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.76.2020

Protokół Nr 76/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 28 maja 2020 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Renata Szymańska – Gałązka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Jolanta Kałucka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 • Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
 • Jerzy Służalski – Sekretarz Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Zapoznanie się z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącą akceptacji projektów umów w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Powiat Buski pomocy rzeczowej na: opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie gminy Busko – Zdrój; opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg istniejącej DW 973 w miejscowości Busko – Zdrój (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków z zadania pn. „Remont dróg powiatowych” na zadanie „Remonty cząstkowe” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu)
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch opiekunów na wolne stanowiska pracy (Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wystąpienia do Gminy Solec – Zdrój o przekazanie na rzecz Powiatu Buskiego odcinka końcowego drogi gminnej Nr 591 – droga dojazdowa do DPS oraz o wsparcie finansowe budowy ogrodzenia (Dyr. DPS w Zborowie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie wprowadzenia na posiedzenie Zarządu Powiatu informacji z kontroli Projektu nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 pn. „Dla Dobra Rodziny” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Zatwierdzenie oferty Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku – Zdroju Błękitne Niebo złożonej w trybie pozakonkursowym (Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie (Nacz. Wydz. GKN).
 12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie (Nacz. Wydz. GKN).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy o pracę z pracownikiem sekretariatu szkoły (Nacz. Wydz. EK).
 14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Nacz. Wydz. EK).
 15. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyłączenia Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 16. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 18. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 19. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 20. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 21. Przekazanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Projekt grantowy pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (Nacz. Wydz. EK).
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 76 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 4 Członków Zarządu (Członek Zarządu Wiesław Marzec brał udział w posiedzeniu od godz. 805), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 75/2020 z dnia 20 maja 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

O godz. 805 Członek Zarządu Wiesław Marzec dołączył do posiedzenia Zarządu Powiatu.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącą akceptacji projektów umów w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Powiat Buski pomocy rzeczowej na: Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie gminy Busko - Zdrój oraz Opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg istniejącej DW 973 w miejscowości Busko – Zdrój – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zapoznał Członków Zarządu z przytoczoną w piśmie ŚZDW w Kielcach uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 13.09.2019 r. w sprawie przyjęcia zasad współpracy Województwa Świętokrzyskiego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budowy i utrzymania chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych przy drogach wojewódzkich.

 

Po ponownym przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu stwierdził, iż nie ma możliwości sfinansowania i przystania na proponowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich warunki. Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na przedstawiony przez ŚZDW w Kielcach zakres współpracy.

 

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zadeklarował nieodpłatne przekazanie gruntów, które w wyniku podziału przeszły na własność Skarbu Państwa, jako wkład rzeczowo – finansowy.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do udzielenia stosownej odpowiedzi na w/w pismo.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przesunięcie środków z bieżącego utrzymania dróg w kwocie 33 050 zł z zadania pn. „Remont dróg powiatowych” na zadanie „Remonty cząstkowe” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch osób na stanowisku opiekun w związku z przejściem dwóch osób na emeryturę.

Pismo Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie wraz z opinią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do w/w wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wystąpienie do Gminy Solec – Zdrój o przekazanie na rzecz Powiatu Buskiego odcinka końcowego – 21 mb – drogi gminnej Nr 591 – droga dojazdowa do DPS – nr ewidencyjny działki 581/12, obręb 0017 Zborów oraz o wsparcie finansowe budowy ogrodzenia wg opracowanego projektu – „Zagospodarowanie terenu i ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Zborowie” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Droga gminna nr 591 jest drogą dojazdową do Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, która łączy się z wjazdem na teren domu. Zgodnie z projektem opracowanym na zagospodarowanie terenu i ogrodzenia DPS, projektowana brama wjazdowa na teren domu zamyka końcowy odcinek drogi gminnej na długości 21 mb. Władanie tym odcinkiem drogi jest niezbędne do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - do Wniosku o pozwolenie na budowę na realizację projektu.

 

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański poinformował, że aktualnie droga ta, zgodnie z kategorią jej przyznaną, stanowi drogę publiczną. Według Naczelnika Wydziału GKN, jeżeli Dom Pomocy Społecznej w Zborowie chce realizować zadanie, może się zwrócić do Gminy Solec – Zdrój o użyczenie określonej powierzchni na przeprowadzenie inwestycji.

 

Zarząd Powiatu, po wcześniejszym sprawdzeniu przez Wydział GKN możliwości prawnych czy droga publiczna nieposiadająca charakteru drogi gminnej może być przedmiotem przekazania, jeżeli tylko prawo na to pozwoli, podejmie działania, aby w/w drogę przejąć na własność Powiatu Buskiego.

 

Ze względu na długie procedury związane z przejęciem, Zarząd Powiatu zasugerował, aby Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Solec – Zdrój o użyczenie w/w gruntu w celu posadowienia ogrodzenia.

 

W odniesieniu do drugiej części wniosku dotyczącej wsparcia finansowego budowy ogrodzenia wg opracowanego projektu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie do przekazania na posiedzenie Zarządu informacji na temat całkowitych kosztów i zakresu prac w/w inwestycji. Po zapoznaniu się z kosztami zostanie podjęta decyzja o ewentualnym zabezpieczeniu środków finansowych na budowę ogrodzenia.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z pismem w sprawiewprowadzenia na posiedzenie Zarządu Powiatu informacji z kontroli Projektu nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 pn. „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Instytucja Zarządzająca poddała kontroli Projekt pn. „Dla Dobra Rodziny”. W zakresie objętym kontrolą Instytucja Zarządzająca nie stwierdziła żadnych uchybień w realizacji w/w Projektu.

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach poinformował Zarząd Powiatu, że zgodnie z procedurą uproszczona oferta Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju Błękitne Niebo na realizację zadania publicznego pn. „Start po zdrowie” została opublikowana na stronie internetowej tut. Starostwa Powiatowego. W przewidzianym terminie 7 dni od ogłoszenia nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.

 

Oferta Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju Błękitne Niebo na realizację zadania publicznego pn. „Start po zdrowie” stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się zatwierdził ofertę Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju Błękitne Niebo z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania publicznego pn. „Start po zdrowie” oraz podtrzymał dotychczasową decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia ze Stowarzyszeniem „Daj Dziecku Nadzieję” pomieszczeń i terenu na pobyt dwóch koni – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 323/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: I LO.071.3.11.2020 z dn. 19.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy o pracę od dnia 1 lipca 2020 r., pomocy biurowej w wymiarze ½ etatu, w sekretariacie Szkoły – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza czy Dyrektor I LO ma zapewnione finansowanie w/w pomocy biurowej, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała, że dotychczasowe finasowanie zapewnione było z budżetu Szkoły.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemieńzapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawietrybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemieńzapoznała Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyłączenia Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę wraz z autopoprawką należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemieńzapoznała Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę wraz z autopoprawką należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.42.2020 z dn. 20.05.2020 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił autopoprawkę do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę wraz z autopoprawką należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił autopoprawkę do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę wraz z autopoprawką należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił autopoprawkę do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę wraz z autopoprawką należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu przekazał dyrektorom szkół prowadzonym przez Powiat Buski laptopy zakupione w ramach projektu pn. Doposażenie jednostek oświatowych Powiatu Buskiego w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Przekazanych zostało32 laptopy dla uczniów, zakupionych za kwotę 88 835,52 zł.

Sprzęt komputerowy otrzymały następujące szkoły i placówki:

 1. I Liceum Ogólnokształcące – 5 laptopów,
 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika – 5 laptopów,
 3. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych –  5 laptopów,
 4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im Kazimierza Wielkiego – 5 laptopów,
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju – 6 laptopów,
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie – 6 laptopów.

Laptopy zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom w celu wsparcia ich w kształceniu na odległość.

 

Ad. 22

W sprawach różnych:

1.     Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła autopoprawkę do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę wraz z autopoprawką należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

2.     Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia oferty na realizację zadania publicznego w ramach tzw. „małych grantów”.

Stowarzyszenie Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” złożyła ofertę z zakresu kultury na realizację zadania publicznego pn. Kultywowanie tradycji wikliniarskich poprzez organizacje warsztatów wikliniarskich pn. „Żywy labirynt” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 4 640,00 zł.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą ofertę oraz postanowił zabezpieczyć dla Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” środki finansowe w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

3.     W związku ze zmianą publikatora Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski przedstawił autopoprawkę do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę wraz z autopoprawką należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

4.     W związku ze zmianą publikatora Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski przedstawił autopoprawkę do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę wraz z autopoprawką należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

5.     W związku ze zmianą publikatora Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski przedstawił autopoprawkę do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę wraz z autopoprawką należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

6.     Członek Zarządu Jerzy Kordos zgłosił wniosek o zakup pięciu tabletów dla Członków Zarządu Powiatu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału OR, aby po rozeznaniu z Informatykami tut. Starostwa Powiatowego, przedstawił na posiedzeniu Zarządu Powiatu informację w zakresie kosztów zakupu 5 tabletów/laptopów oraz programu do obsługi posiedzeń Zarządu.

 

Zarząd Powiatu przyjął powyższy wniosek do realizacji w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Obecny na posiedzeniu Zarządu Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski zaproponował rozeznanie cenowe zakupu tabletów/laptopów w ilości 19 sztuk celem porównania kosztów zakupu 5 i 19 sztuk tabletów/laptopów.

 

Ad. 23

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 940 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-06-25
Data publikacji:2020-06-25
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:31