Protokół Nr 77/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2020

Protokół Nr 77/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.77.2020

Protokół Nr 77/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 maja 2020 roku

W  posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

 

oraz

 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XVII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 maja 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1145 otworzył 77 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XVII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 maja 2020 roku – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Uchwała Nr XVII / 186 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XVII / 187 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XVII / 188 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

-          Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XVII / 189 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydz. SOZ Sławomir Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XVII / 190 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XVII / 191 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydz. EK Renata Krzemień - w tym do przekazania uchwały Zainteresowanym Podmiotom oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XVII / 192 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyłączenia Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Dyrektor ZSS w Busku - Zdroju Justyna Kwiatkowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień w tym do powiadomienia o treści uchwały zainteresowane Podmioty.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

-          Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XVII / 193 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Dyrektor ZSS w Busku - Zdroju Justyna Kwiatkowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień w tym do powiadomienia o treści uchwały zainteresowane Podmioty.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

-          Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XVII / 194 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Wykonanie Uchwały Rada Powiatu  powierzyła Przewodniczącemu Rady Powiatu w Busku - Zdroju

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Uchwałę otrzymuje Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz oraz Radny Stanisław Lolo.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 324/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 325/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 326/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 9

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1205 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-06-25
Data publikacji:2020-06-25
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:29