Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2020

Busko – Zdrój, dn. 02.09.2020r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020roku poz. 256ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018roku poz. 1474 ze zmianami),

 

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.09.2020 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.1.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego:

 

1.Działka drogowa, której właścicielem jest Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju:

- w całości stanowiąca pas drogowy – działkaNr: 261/2 obr. 0012Busko-Zdrój – miasto,

(kolor wytłuszczony oznacza działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

 

2.Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:

- w całości przeznaczone pod projektowany pas drogowy – działki Nr: 198/7, 198/9, 203/3, 203/1,

206/3, 208/3, 210/5, 210/6, 212/17, 32/3, 28, 27, 198/8, 198/10 obr. 0012Busko-Zdrój

– miasto.

(kolor wytłuszczony oznacza działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

 

3. Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Busko-Zdrój:

- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej -

działki Nr: 31/3 (31/15, 31/16), 30/3 (30/8, 30/9), 30/2(30/6, 30/7), 29 (29/1,29/2), 26/9 (26/25,

26/26),205 (205/3, 205/4,205/5, 206/6), 201 (201/1, 201/2), 199 (199/1, 199/2),197

(197/1, 197/2), 212/18 (212/19, 212/20, 212/21), 211 (211/1, 211/2, 211/3), 210/2 (210/9, 210/10),

obr. 0012Busko-Zdrój – miasto,

(kolor wytłuszczony oznacza wydzielone działki do przejęcia przez Gminę Busko-Zdrój).

 

4. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

- do czasowego zajęcia poprzez budowę / przebudowę infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii -

działki Nr: 33/3, 32/3, 293/17, 265/1, 213, 214/2, 218/1, 220/10, 222, 224,

225, 226/4, 227/5, 228/5, 229/7, 230 obr 0012Busko-Zdrój – miasto.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju ul. Mickiewicza 15 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

 Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie stron o wydaniu decyzji uważa się za dokonane.

W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji, stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2020-09-02
Data publikacji:2020-09-02
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:56