Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny, od 29 maja 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny

za okres od 29 maja 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. [ PDF ]

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

za okres międzysesyjny

 

Zarząd Powiatu w okresie od 29 maja 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku odbył 9 posiedzeń:

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Uchwały z Sesji Rady Powiatu w sprawie:

‒          zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku;

‒          przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku;

‒          zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030;

‒          określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim;

‒          wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;

‒          zmiany uchwały Nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja
2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

‒          wyłączenia Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku – Zdroju;

‒          likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju;

‒          zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 


 

Z zakresu gospodarki finansowej:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (x5);

-       przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (x9);

-       zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (x3);

-       zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych;

-       zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (x5).

 

 

1.     Zarząd Powiatu przyjął bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

 

2.     Zarząd Powiatu przyjął bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wraz z zestawieniem zmian
w funduszu jednostki, rachunkiem zysków i strat jednostki oraz informacją dodatkową.

 

3.     Zarząd Powiatu przyjął korektę Zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.  

 

4.     Zarząd Powiatu przyjął korektę do Informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2019 r. do bilansu za rok 2019.

 

5.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 30 000 zł na zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej służącej do wykaszania poboczy przy drogach powiatowych.

 

6.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym.

 

7.     Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie rzeczowo – finansowe samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie pierwszego półrocza 2020 roku.

 

8.     Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości ok. 10 000 zł na zakup
10 poleasingowych laptopów z przeznaczeniem dla nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych.

 

9.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

 

10.  W związku z upływającym terminem wykonania zalecenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach dotyczącym wyremontowania muru przy fosie na terenie Warsztatów Szkolnych, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju
o zabezpieczenie środków finansowych na powyższe zadanie w wysokości
ok. 30 000 zł. Zalecenie to zostało zawarte w „Protokole Kontroli
nr NHD.9020.3.4.2017 r.” z dnia 13.06.2017 r. i w ubiegłym roku „Decyzją z dnia 19.09.2019 r.” termin wykonania prac był przedłużony do 31.08.2020 r.

 

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach informującym, że zgodnie
z Uchwałą Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 27.07.2020 r. do dnia 10.08.2020 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o przydział środków finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te, zwane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone mogą zostać wyłącznie na wydatki majątkowe. Mogą one być również przeznaczone na wkład własny do inwestycji finansowanych
z udziałem innych środków publicznych, przy czym nie można ich przeznaczyć na refundację już poniesionych wydatków. Wnioski w powyższym zakresie należy kierować do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.

 

12.  Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do prośby Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o wycofanie wniosku o dotację z dnia 11 maja 2020 r. na realizację inwestycji pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19”
w wysokości 128 382,36 zł. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na zadanie pn. „Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala
a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc” środki finansowe w kwocie 350 000 zł.

 

13.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatowego Ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w dziale 801 rozdział 80146 między poszczególnymi paragrafami.

 

14.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju o dofinansowanie zakupu środka pianotwórczego oraz sorbentu w wysokości 20 000 zł. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na powyższy cel środki finansowe w kwocie 15 000 zł.

 

15.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju o przekwalifikowanie wydatków
w planie budżetu na 2020 rok.

 

16.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na 2020 rok.

17.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok.

 

18.  Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia limitu dochodów dział 854 rozdział 85407 paragraf 0940 o kwotę 3 031,47 zł.

 

19.  Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2020 rok dział 854 rozdział 85407 paragraf 4440 o kwotę 3 166,00 zł.

 

20.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami w zakresie:

‒          wykonanych dochodów własnych w Powiecie Buskim z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w okresie od stycznia do maja w latach 2017-2020);

‒          wykonanych dochodów własnych w Powiecie Buskim z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (w okresie od stycznia do maja w latach 2017-2020);

‒          wykonanych dochodów własnych w Powiecie Buskim z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (wykonanie w poszczególnych kwartałach w latach 2007-2020).

 

21.  Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją w zakresie gospodarowania dochodami budżetu Powiatu Buskiego pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

22.  Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją w zakresie gospodarowania dochodami budżetu Powiatu Buskiego pochodzącymi z opłat za udostępnianie zbiorów danych oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

23.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe na budowę ogrodzenia terenu DPS wraz z bramami wjazdowymi i furtkami, zabezpieczając środki finansowe na budowę w/w ogrodzenia w wysokości 76 321,50 zł.

 

24.  Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w cenniku usług w lokalach aktywizujących. Zmiana dotyczy wprowadzenia do cennika lokali aktywizujących dodatkowej usługi – udostępnienie samochodu służbowego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie na cele prywatne dla osób przebywających w lokalach.

 

25.  Zarząd Powiatu przyjął sprawozdania kwartalne z wykorzystania środków finansowych za II kwartał 2020 roku: Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej.

 

26.  Zarząd Powiatu zapoznał się z RB-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku oraz RB-N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku.

 

27.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikiem z otwarcia ofert przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej SOSW w Broninie”, gdzie przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zadanie 1. Komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne; Zadanie 2. Sprzęt do terapii SI; Zadanie 3. Sprzęt sportowy; Zadanie 4. Meble szkolne; Zadanie 5. Sprzęt dydaktyczny. Uzyskana wartość przewyższa kwotę zabezpieczoną przez Powiat na sfinansowanie w/w zamówienia. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć w budżecie Powiatu brakujące środki pozwalające na realizację powyższego zamówienia w wysokości 42 441,70 zł.

 

28.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku – Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą”.

 

29.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania realizowane w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych w związku z wykonaniem dodatkowych robót. (Zadanie „Przebudowa dróg powiatowych o dł. 4,300 km: Nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m. w m. Rzeszutki, Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki – Janina od km 6+835 do km 8+500 dł. 1665 m w m. Janina, Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł. 1655 m w m. Niziny” – na odcinkach: droga Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki – Janina od km 6+835 do km 8+500 dł. 1665 m w m. Janina w wysokości 8 351,70 zł; droga Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł. 1655 m w m. Niziny w wysokości 3 923,70 zł – wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z budową chodnika, ustawienie barier ochronnych oraz wykonanie ubytków w przyczółkach betonem. Zadanie „Przebudowa dróg powiatowych o dł. 10,185 km: Nr 0024T Chmielnik – Stopnica od km 15+830 do km 20+000 dł. 4170 m i od km 21+000 do km 25+680 dł. 4680 m i Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m”  – na odcinkach: droga Nr 0024T Chmielnik – Stopnica od km 15+830 do km 20+000 dł. 4170 m w wysokości 79 464,15 zł; droga Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m w wysokości 83 744,55 zł – stwierdzono konieczność wzmocnienia technologii poszerzenia jezdni poprzez wykonanie dodatkowej warstwy stabilizacji gruntu cementem. Wystąpiła także konieczność przebrukowania istniejących zjazdów.) 

 

30.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym ZOZ za I półrocze 2020 roku.

 

31.  Zarząd Powiatu przyjął Informację o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za I półrocze 2020 roku.

            Niniejsza Informacja będzie przedmiotem obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

 

32.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Pacanowie w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego polegającego na wyposażeniu pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem. Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć na realizację w/w wniosku środki zabezpieczone w budżecie Powiatu w wysokości 100 tys. zł.

 

33.  Zarząd Powiatu odłożył procedowanie nad wnioskiem Referatu Inwestycji i Promocji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych z przeznaczeniem na Publiczną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą”.

 

34.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Referatu Inwestycji i Promocji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł celem przygotowania dokumentacji techniczno – ekonomicznej oraz brakujących audytów w związku z możliwością aplikowania do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego”.

  


35.   Z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

-       ustalenia zawodów w Szkole Policealnej Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju;

-       ustalenia zawodów w Branżowej Szkole II Stopnia Nr 1 w Busku – Zdroju;

-       powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju;

-       powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (x 7);

-       zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju;

-       powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju.

 

 

1.     Członkowie Zarządu Powiatu wręczyli akt powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju Pani Jolancie Maślisze na okres od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2025 roku.

 

2.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie akredytacji Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju, składany do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z art. 319 ust. 2 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe”, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju zachowuje dotychczasową akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności projektowej za okres marzec - maj 2020 roku w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju.

 

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+.

 

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami: Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Busku - Zdroju, Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Busku - Zdroju, Rady Powiatowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Powiatu Buskiego dotyczącymi projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski.
W/w Organizacje nie wnoszą zastrzeżeń do przedmiotowego projektu uchwały.

 

6.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywną opinią Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Busku – Zdroju dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/191/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

7.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem kwartalnym (marzec 2020 r. - maj
2020 r.) Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Hotelarze przyszłości” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach Poddziałania 8.5.1.

 

8.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem kwartalnym (marzec 2020 r. - maj
2020 r.) Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” realizowanego ze środków PO WER w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

9.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
o wprowadzenie zmian do umowy Nr EK-4/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań
z zakresu kultury (bezpośrednim realizatorem zadań będzie Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie). Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w części dotyczącej zmiany terminu realizacji zadania pn. 14. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2020 (przeznaczenie dotacji: nagrody dla laureatów, termin realizacji - 25.10.2020). Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do części wniosku w zakresie wprowadzenia zmian dotyczących realizacji zadania pn. 18. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej.

 

10.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny: atlasu do ćwiczeń, drabinek gimnastycznych oraz tablic i obręczy do kosza Stowarzyszeniu pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy „Karate Kyokushin”.

 

11.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie pomocy dydaktycznych.

 

12.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie III kwartału 2020 roku.

 

13.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

14.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Dobry start 2.0” za okres kwiecień - czerwiec 2020 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

15.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Dobry start 2.0” w II kwartale 2020 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

16.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Dobry start 2.0” za okres kwiecień - czerwiec 2020 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

17.  Zarząd Powiatu zatwierdził przedłożony przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju plan pracy Ośrodka na rok szkolny 2020/2021.

 

18.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Zarządu Buskiego Stowarzyszenia Futsalu
w sprawie bezpłatnego udostępnienia hali sportowej oraz siłowni w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju w okresie od 1 września
2020 r. do 31 marca 2021 r. (dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny oraz w trakcie rozgrywania meczów ligowych w II Lidze Futsalu grupa Małopolsko – Świętokrzyska sezon 2020/2021 w weekendy). Jednocześnie w/w Stowarzyszenie zwróciło się
z propozycją promowania Powiatu Buskiego poprzez udostępnienie logotypów na kolejny sezon rozgrywek. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie (do czasu znalezienia Najemcy ponoszącego pełną odpłatność) pomieszczeń PMOS w Busku – Zdroju, pod warunkiem poniesienia przez Wnioskodawcę kosztów wynikających z ich eksploatacji. Referat IP został zobowiązany do udostępnienia w/w Stowarzyszeniu logotypów.

 

19.  Zarząd Powiatu analizował wniosek p.o. Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju w sprawie zmiany umowy dotyczącej dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej. Uchwałą Nr XVI/173/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej, Rada Powiatu udzieliła pomocy Gminie Busko – Zdrój na zadania, które od wielu lat są dofinansowywane z budżetu Powiatu. Aktualna sytuacja związana z epidemią COVID-19 uniemożliwiła organizację XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona Niechaj Zabrzmi Bukowina. W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie udzielonej pomocy finansowej na w/w cel na inne zadanie, tj. organizację XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz.

 

20.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego.

 

21.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącegow Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Kwota stypendium wynosi 194,00 zł dla ucznia. Do stypendium wytypowano łącznie 35 uczniów.

 

22.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Kwota stypendium wynosi 200,00 zł dla ucznia. Do stypendium wytypowano łącznie 30 uczniów.

 

23.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego w ramach grantu „Korpus fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno – hotelarskiej” za rok szkolny 2019/2020.

 

24.  Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją o dokonanych zmianach w arkuszach organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Buski za okres od 1 kwietnia do 3 lipca 2020 r.

 

25.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021-2026.

Konsultacje trwały od 1 czerwca do 6 lipca 2020 r.. W powyższym okresie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag lub propozycji zmian do konsultowanego Planu.

 

26.  Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” na realizację zadania publicznego pn. „Indiańskie Wakacje” oraz postanowił zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

 

27.  Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju z zakresu kultury na realizację zadania publicznego
pn. „Kolonia wypoczynkowo – krajoznawcza z elementami edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży” oraz postanowił zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

 

28.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski o przyznanie Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce:

‒          I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju (1 wniosek);

‒          Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju (2 wnioski: uczennica III Liceum Ogólnokształcącego oraz uczennica Technikum Nr 1);

‒          Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju (1 wniosek – uczeń Technikum Nr 2);

‒          Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju (2 wnioski: uczennica Technikum Nr 3 oraz uczennica II Liceum Ogólnokształcącego).

Zarząd Powiatu ustalił wysokość w/w stypendium na poziomie 300 zł/m-c.

 

29.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju na temat udziału uczniów w zagranicznych praktykach w związku z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” w czasie zagrożenia epidemiologicznego wywołanego COVID-19. Zaplanowany jest wyjazd w dniach od 29 sierpnia do 12 września br. grupy 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i dwóch opiekunów do Funchal w Portugalii. 

 

30.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zniszczonych książek.

 

31.  Zarząd Powiatu zapoznał sia z odpowiedzią Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w związku z pytaniem Członka Zarządu Tomasza Mierzwy dotyczącym utworzenia klasy przygotowującej do matury międzynarodowej.

 

32.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w roku szkolnym 2020/2021 emerytowanego psychologa w wymiarze ½ etatu.

 

1.      

Z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

-       ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju;

-       zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju;

-       udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju(dot. realizacji projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” w ramach 9 Osi Priorytetowej – Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020);

-       udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju(dot. realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”
w ramach 9 Osi Priorytetowej – Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020);

-       udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju(dot. realizacji projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” w ramach
9 Osi Priorytetowej – Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020);

-       upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej;

-       udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju (dot. realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020);

-       wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w roku 2020.

 

 

1.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie kierownika zespołu pielęgniarek.

 

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z:

-       pismem Ministerstwa Zdrowia Departament Analiz i Strategii w kwestii zasadności podjęcia działań zmierzających do rozbudowy i modernizacji oddziałów chorób zakaźnych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz braku możliwości udzielenia wsparcia finansowego modernizacji Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania go do wymogów sanitarno - epidemiologicznych.

-       pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w sprawie dalszego funkcjonowania w/w Oddziału.

 

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z Protokołem z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego.

 

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju na temat sytuacji finansowej Szpitala w związku z epidemią
COVID-19. Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju wskazał na zagrożenie w zakresie finansowania podmiotów leczniczych, w tym buskiego Szpitala, w związku z pandemią koronawirusa.

 

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze zmianami w rocznym planie rzeczowo - finansowym na rok 2020 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 

6.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze złożonym wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy zawartej dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej nieruchomości gruntowej o powierzchni 900 m2, położonej na działce ewidencyjnej 26/14, na której znajduje się apteka ogólnodostępna oraz informacją Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju o niewyrażeniu zgody na przedłużenie przedmiotowej umowy na następne 10 lat. Obowiązująca umowa wygasa 08.11.2020 r. i po jej rozwiązaniu Szpital przejmie budynek z wykorzystaniem na zadania statutowe ZOZ w Busku - Zdroju.

 

7.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie:

‒          osoby na zastępstwo na stanowisku opiekunki (x2);

‒          na stanowisku pielęgniarki – 2 etaty;

‒          osoby do pralni – na umowę zlecenie.

 

8.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zatrudnienia 1 osoby ze stanowiska opiekun na stanowisko instruktora terapii zajęciowej (na posiedzeniu Nr 76/2020 w dniu 28 maja 2020 roku Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o zatrudnienie 2 osób na stanowiskach opiekun).

9.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem z dnia 21.07.2020 r. zawierającym wyniki niezależnej ekspertyzy przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą

w Warszawie dotyczącej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz wniosek o dymisję ze stanowiska Dyrektora Szpitala i powołanie nowego Dyrektora.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ

do przekazania Dyrektorowi ZOZ w Busku – Zdroju w/w ekspertyzy Rzecznika Praw Pacjenta, celem odniesienia się do przedstawionych w niej kwestii.

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny” za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

 

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami kwalifikacji wnioskówdotyczących likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złożonych

od 01.04.2019 r. do 30.06.2020 r.

 

 

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z Planem Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na II półrocze 2020 roku wraz z planem kontroli i nadzoru w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej i rodzinach zastępczych.

 

13.  Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta Kielce w sprawie odkupienia majątku trwałego Fundacji – windy osobowej, w którą został wyposażony wydzierżawiony budynek Szpitala Powiatowego w Busku – Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67.

 

14.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 

15.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie wstrzymania przyjęć w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w dniach od 27 lipca do 30 lipca br. w związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 u pacjentki hospitalizowanej na w/w Oddziale.

 

16.  Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek w sprawie aktualizowania wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju zgodnie z corocznym Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni.

 

 

Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:

 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

-       wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

1.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego
w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu
(dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę powiatową, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 895, 899/1, 878, 873, 869 - obręb Owczary, Gmina Busko - Zdrój).

2.     Odnośnie problemu dotyczącego drogi powiatowej w miejscowości Jastrzębiec, Gmina Stopnica, która znajduje się w działce stanowiącej własność Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” spółka z o.o. w Biechowie, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do skierowania do obecnego właściciela nieruchomości ponownego pisma o przeniesienie wydzielonej części faktycznie zajętej pod drogę na rzecz Powiatu Buskiego (wyznaczając 7-dniowy termin na odpowiedź). W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w w/w terminie, Wydział GKN skieruje stosowny wniosek do Sądu.

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat posadowienia kontenera handlowego na placu przy internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju, aby zgłosił się do Wydziału Architektury i Budownictwa w celu skonsultowania możliwości usytuowania w/w kontenera w innej lokalizacji na placu przy internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju.

 

 

Z zakresu komunikacji i drogownictwa:

 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

 

-       wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0018T Brzeście - Szczypiec od km 2+060 do km 2+295 (działki nr 16/8, 114, 165, 453) obręb Szczypiec położonej na terenie Gminy Pińczów;

 

 

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg

w Busku – Zdroju na temat poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg

w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Z uwagi na utrzymanie się w pogodzie tendencji deszczowej, sprzyjającej wzrostowi trawy oraz potrzebą wykonania trzykrotnego koszenia traw przy drogach powiatowych, Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć zabezpieczone na ten cel środki z kwoty 65 000 zł do kwoty 120 000 zł.

 

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem skierowanym do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącym umów w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Powiat Buski pomocy rzeczowej

na: „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973

na terenie Gminy Busko – Zdrój” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej

na nowy przebieg istniejącej DW 973 w miejscowości Busko – Zdrój” a także odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

na przedmiotowe pismo.

 

3.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o wprowadzenie środków w wysokości 30 000 zł na rok bieżący na wykonanie projektu budowlanego na zadanie pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0098T Solec - Zdrój - Wełnin - Klucz w m. Wełnin o dł. 2670 mb”w związku z niewykorzystaniem środków w ramach wydatków niewygasających.

 

4.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków z budżetu Powiatu w wysokości 34 000 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79 w miejscowości Pacanów od km 0+012 do km 0+064 dł. 52 m”. W/w odcinek drogi był kontynuacją przebudowy, lecz ze względu na wąski pas drogowy (mur kościoła, ogrodzenia posesji) nie spełniał kryteriów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

5.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o ujęcie w planie wydatków wieloletnich zadania

pn. „Odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0049T Strzałków - Smogorzów w m. Strzałków”. Przedmiotowe zadanie ujęte było w planie finansowym na 2020 rok jako środek niewygasający. Wartość zadania 30 000 zł . Ponadto Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora PZD w Busku – Zdroju o ponowne ujęcie w budżecie na 2020 rok środków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Wełecz związana z budową chodnika

w miejscowości Wełecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870m”, które zostały zabezpieczone w planie finansowym na 2020 rok jako środki niewygasające do dnia 30.06.2020 r. i nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury administracyjne uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacji przedsięwzięcia. Wartość zadania 60 000 zł.

 

6.     Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z objazdu drogi powiatowej Nr 0086T Busko – Zdrój – Owczary – Pęczelice przeprowadzonego w dniu 23 lipca 2020 r. w związku z wnioskiem w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Busko – Zdrój. Po terenowym rozpoznaniu oraz analizie odbywającego się ruchu pieszego w obrębie proponowanej lokalizacji przejścia, wniosek został zaopiniowany negatywnie. Sugerowana lokalizacja przejścia dla pieszych nie zachowuje warunków urządzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych. Mając na uwadze konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego Komenda Powiatowa Policji w Busku – Zdroju zobowiązała się do zwiększenia nadzoru na przedmiotowym odcinku drogi (w godzinach porannych i popołudniowych), a zarządca drogi do opracowania i zatwierdzenia zmian w projekcie stałej organizacji ruchu w celu ostrzeżenia o intensywnym ruchu pieszych po drodze (znak A-30 wraz z tabliczką z napisem „PIESI”). W ocenie komisji najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest budowa chodnika na ul. Wyszyńskiego po stronie prawej (na odcinku drogi od ul. Jabłoniowej do ul. Grotta) oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych w miejscu zapewniającym wzajemną widoczność kierowcy i pieszego. Członkowie Zarządu stwierdzili, że z uwagi na istniejący wąski pas drogowy, wykonanie w/w inwestycji wymaga uzyskania decyzji ZRID. Ponadto na chwilę obecną w budżecie Powiatu nie ma środków finansowych, które można by przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego chodnika.

 

7.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem mieszkańców wsi Prusy w sprawie wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 0053T. W związku z informacją Dyrektora PZD w Busku – Zdroju, iż wszelkie prace remontowe lub modernizacyjne

na w/w drodze muszą być poprzedzone regulacją stanu prawnego przedmiotowej drogi, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do podjęcia działań mających na celu regulację stanu prawnego w/w drogi. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju został zobowiązany do ujęcia w/w odcinka drogi we wniosku o usuwanie skutków nawalnych deszczy.

 

8.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o zabezpieczenie środków na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość od km 0+552 do km 0+792 dł. 240 m strona prawa m. Siesławice”. Po otwarciu ofert najniższa cena wynosi 93 417,52 zł. Natomiast zgodnie z umową darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej

Nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość od km 0+552 do km 0+792 dł. 240 m strona prawa m. Siesławice” zawartą w dniu 16 kwietnia 2020 roku w Busku – Zdroju kwota zabezpieczona wynosi 90 000 zł. Brakująca kwota to 3 417,52 zł.

 

9.     Zarząd Powiatu analizował wniosek firmy „ARTEMIS” w sprawie wydania zezwolenia na przejazd samochodami ciężarowymi o ładowności do 24 ton drogami powiatowymi, w związku z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntu niekorzystnie przekształconego obejmującego działkę położoną w miejscowości Szaniec. Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do wydania stosownej decyzji zawierającej powyższe obostrzenia, które zabezpieczać będą drogę przed ewentualnym zniszczeniem oraz przed uciążliwościami dla mieszkańców. Wydanie decyzji powinno być poprzedzone przeprowadzeniem rozmowy z Wnioskodawcą celem wybrania najlepszego rozwiązania.

 

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z przekazanymi przez Gminy Powiatu Buskiego deklaracjami partycypacji w kosztach realizacji zadań na drogach powiatowych na 2021 r. w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych do naboru w miesiącu lipcu 2020 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu 9 wniosków obejmujących odcinki dróg z terenu wszystkich Gmin Powiatu Buskiego. Ostateczna decyzja odnośnie realizacji poszczególnych odcinków dróg zostanie podjęta po dokonaniu formalnej oceny wniosków, ich zakwalifikowaniu oraz po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanego dofinansowania.

 

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

w Busku - Zdroju na wniosek Członka Zarządu Wiesława Marca w sprawie zamontowania lustra drogowego przy drodze powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skorocice, w m. Siesławice.

 

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

w Busku – Zdroju na wniosek Członka Zarządu Tomasza Mierzwy zgłoszony

na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 7 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia poboczy przy drodze powiatowej Nr 0060T.

 

13.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotyczącym ogłoszenia naboru uzupełniającego na dofinansowanie zadań jednorocznych w 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zarząd Powiatu zdecydował, aby do naboru uzupełniającego zostały zgłoszone cztery wnioski: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice – Hołudza – Olganów od km 0+000 do km 1+000 dł. 1 000 m”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów od km 8+330 do km 12+015 dł. 3685 m”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m”. Gminy zadeklarowały 25% udział w realizacji zadania bez względu na poziom dofinansowania.

 

14.  W nawiązaniu do pism otrzymanych od Ministerstwa Cyfryzacji dotyczących zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach planowanych do realizacji zadań na drogach powiatowych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 1+650 do km 3+150 dł. 1500 m”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec – Zdrój od km 7+900 do km 10+140 dł. 2240 m”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce od km 1+930 do km 3+930 dł. 2000 m”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość od km 0+805 do km 2+205 dł. 1400 m”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn od km 17+313 do km 19+000 dł. 1687m”, Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do reprezentowania Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju jako zarządcy drogi w zakresie przedmiotowych wniosków.

 

 

W sprawach różnych:

 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

 

-       pozostawienia petycji bez rozpatrzenia; (Przedmiotowa petycja dotyczyła podjęcia stosownych działań, które poprawią bezpieczeństwo na drodze powiatowej Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku - Zdroju do zwrócenia się do Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju z wnioskiem o wzmożenie kontroli przestrzegania przez kierujących istniejącego oznakowania dot. dopuszczalnego ciężaru całkowitego pojazdu poruszającego się po w/w drodze.)

 

 

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Radnego Rady Powiatu Jana Bartosika w sprawie wprowadzenia zdalnych posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju na czas zagrożenia epidemiologicznego COVID – 19. Zarząd Powiatu informuje, że istnieje taka możliwość po zakupie odpowiedniego sprzętu dla Radnych. Zarząd Powiatu występował z taką propozycją w dniu 16.01.2020 roku, lecz Radni odrzucili takie rozwiązanie.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli Radni zdecydują o potrzebie zakupu odpowiedniego sprzętu, zostaną wdrożone stosowne procedury. 


 

Zarząd wnosi pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał w sprawie:

 

-       udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

-       zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

-       absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030 (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego.

-       ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski.

-       trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

-       ustalenia zasad udzielania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce.

-       przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 - 2026.

-       zmiany uchwały nr XVII/191/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.

-       zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym"
w ramach programu Erasmus+.

-       zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.

-       wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie.

-       wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

oraz n/w informacje i sprawozdania:

 

-       Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2019 rok.

-       Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za rok 2019.

-       Sprawozdania roczne z działań podejmowanych w roku 2019:

-       na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju,

-       na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Proszowicach,

-       na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Połańcu,

-       na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Staszowie,

-       na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Jędrzejowie.

-       Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg powiatowych.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-09-04
Data publikacji:2020-09-04
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:133