Protokół Nr 92/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2020

Protokół Nr 92/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.92.2020

 

Protokół Nr 92/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 25 września 2020 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

 

oraz

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XIX Sesji Rady Powiatu z dnia 25 września 2020 roku.
 5. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1140 otworzył 92 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XIX Sesji Rady Powiatu z dnia 25 września 2020 roku – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

Uchwała Nr XIX / 211 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 212 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 213 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 214 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2019 rok.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 215 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 216 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydz. SOZ Sławomir Dalach, Naczelnik Wydz. GKN Grzegorz Zięba, Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 217 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydz. EK Renata Krzemień oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 218 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. "Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydz. EK Renata Krzemień oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 219 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydz. GKN Grzegorz Zięba oraz Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 220 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydz. GKN Grzegorz Zięba oraz Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 221 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Aneta Chwalik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydz. SOZ Sławomir Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 222 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/320/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II".

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 223 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydz. SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 224 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Stanisława B.M. w Świniarach.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydz. SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 225 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Jakuba Starszego w Szczaworyżu.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydz. SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 226 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Idziego Opata w Zborówku.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydz. SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Uchwała Nr XIX / 227 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydz. SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju Znak: PF.0760.30.2020 z dn. 24.09.2020 r. w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 400/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 401/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

 

W sprawach różnych:

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Buskiego.

 

Ad. 9

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1200 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-10-12
Data publikacji:2020-10-12
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:72