Protokół Nr 91/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2020

Protokół Nr 91/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 września 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.91.2020

Protokół Nr 91/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 24 września 2020 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Jerzy Służalski – Sekretarz Powiatu
 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 • Grzegorz Wojciechowski – Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju
 • Sylwester Pałka – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Tadeusz Sempioł – Kierownik Referatu IP

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie pisma Radnej Rady Miejskiej w Busku – Zdroju w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu na rok 2021 r. potrzeb mieszkańców sołectw: Oleszki i Wełecz (Dyr. PZD
  w Busku – Zdroju).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków z bieżącego utrzymania dróg w kwocie
  17 000 zł z zadania pn.: „Poziome oznakowanie dróg” na zadania pn.: „Pionowe oznakowanie dróg” oraz „Wycinka drzew, nasadzenie” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 361070T ul. Krótka w kierunku Radziwiłłówka (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 361056T Słupia koło oczyszczalni na terenie Gminy Pacanów poprzez jej wyłączenie z użytkowania (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 9. Ponowne rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego Handbalove Busko w sprawie bezpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju (Dyr. ZST-I w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zwolnienie najemcy z opłaty
  za wynajem pomieszczenia (Dyr. PMOS w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu,
  Nacz. Wydz. EK).
 11. Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  w Broninie w sprawie zatwierdzenia wysokości stypendium za wyniki w nauce
  (Nacz. Wydz. EK).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej (Nacz. Wydz. EK).
 15. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informującym o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie Projektu
  pn.: „Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju,
  Nacz. Wydz. SOZ).
 16. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju informującym o ograniczeniu udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Nacz. Wydz. SOZ).
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem (Nacz. Wydz. SOZ).
 19. Zapoznanie się z Protokołem z czynności przeprowadzonych w dniu 22 września 2020 r. przez Komisję do spraw oceny wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku (Nacz. Wydz. SOZ).
 20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach (Nacz. Wydz. SOZ).
 21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim (Nacz. Wydz. SOZ).
 22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Stanisława B.M. w Świniarach (Nacz. Wydz. SOZ).
 23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Jakuba Starszego w Szczaworyżu (Nacz. Wydz. SOZ).
 24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Idziego Opata w Zborówku (Nacz. Wydz. SOZ).
 25. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Referatu IP o zabezpieczenie środków w budżecie
  w wysokości 15 000 zł w celu przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego” w związku z ogłoszeniem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków dla Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej
  z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (Kier. Ref. IP, Skarbnik Powiatu).
 26. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Busku – Zdroju o zwiększenie planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów
  i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian planu wydatków
  w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 30. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).
 31. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/320/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przygotowania
  i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy – Korczyn – etap II” (Skarbnik Powiatu).
 32. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 33. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawieprzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 34. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 35. Zapoznanie się z Informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec
  II kwartału 2020 r.
  (Skarbnik Powiatu).
 36. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności (Sekretarz Powiatu).
 37. Sprawy różne.
 38. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 91 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 90/2020 z dnia 17 września 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł zapoznali Członków Zarządu ze zbiorczym zestawieniem ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawa samochodu osobowego – bus
(17 osobowego) w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”
. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 209 780 zł. Przyjęto następujące kryteria oceny ofert: cena brutto, wyposażenie dodatkowe (8 elementów).
W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęły 2 oferty opiewające na kwoty: 189 500 zł (oferta spełnia 6 z 8 wymagań z zakresu wyposażenia dodatkowego) oraz
224 000 zł (oferta spełnia wszystkie wymagania z zakresu wyposażenia dodatkowego).
Za korzystniejszą pod względem ilości uzyskanych punktów uznana została oferta opiewająca na kwotę 224 000 zł.

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego i ogłoszeniu nowego postępowania. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że dokonane zostaną zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem Radnej Rady Miejskiej w Busku – Zdroju w sprawie ujęcia
w budżecie Powiatu na rok 2021 potrzeb mieszkańców Sołectw: Oleszki i Wełecz, tj.:

-       wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0082T na odcinku około 900 mb biegnącego przez m. Oleszki,

-       wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 249 w Sołectwie Wełecz poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na całej jej powierzchni na odcinku ok. 260 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku wsi Wełecz – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że zadanie dotyczące remontu drogi powiatowej
w m. Wełecz ujęte jest we wniosku zgłoszonym do dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Zarząd Powiatu postanowił, że przedmiotowe wnioski będą analizowane w trakcie konstruowania projektu budżetu Powiatu na rok 2021.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 21.09.2020 r. Znak: PZD.S2.3110.51.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków z bieżącego utrzymania dróg w kwocie 17 000 zł
z zadania pn.: „Poziome oznakowanie dróg” na zadania pn.: „Pionowe oznakowanie dróg”
w kwocie 11 000 zł oraz „Wycinka drzew, nasadzenie” w kwocie 6 000 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów dotyczącym przedstawienia opinii w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 361070T ul. Krótka w kierunku Radziwiłłówka – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 361070T ul. Krótka w kierunku Radziwiłłówka.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 392/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 361070T
ul. Krótka w kierunku Radziwiłłówkastanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej drogi gminnej Nr 361056T Słupia koło oczyszczalni na terenie Gminy Pacanów, poprzez wyłączenie jej z użytkowania – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 361056T Słupia koło oczyszczalni na terenie Gminy Pacanów poprzez jej wyłączenie z użytkowania.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 393/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 361056T Słupia koło oczyszczalni na terenie Gminy Pacanów poprzez jej wyłączenie z użytkowaniastanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju poinformował, że skierował do Zarządu Powiatu wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji na zadanie dotyczące przebudowy
drogi powiatowej Busko – Zdrój – Łagiewniki - Elżbiecin.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do zgłoszenia powyższego wniosku wraz z innymi zadaniami drogowymi do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok.

 

Członek Zarządu Jerzy Kordos zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Stopnickiej w m. Pacanów.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju, aby ten wniosek również zgłosił wraz z innymi zadaniami drogowymi do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok.

 

Ad. 9

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Sylwester Pałka oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Klubu Sportowego Handbalove Busko w sprawie bezpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju na zajęcia sportowe
z elementami piłki ręcznej dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat we wtorki i czwartki w godzinach od 1600 do 1900 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw
i 0 głosach –wstrzymał się, wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie w/w sali gimnastycznej we wtorki i czwartki w godzinach od 1730 do 1900.

 

Dyrektor ZST-I w Busku – Zdroju poinformował, że w umowie użyczenia zawarte zostaną zapisy o ciążącym na w/w Stowarzyszeniu obowiązku dezynfekcji sali ze względu na aktualną sytuację związaną z epidemią COVID-19, a także o możliwości zmiany harmonogramu zajęć ze względu na odbywające się egzaminy, Radę Pedagogiczną.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Grzegorz Wojciechowski zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na montaż wertikali pionowych w oknach kawiarni przez najemcę w/w pomieszczenia w zamian
za zwolnienie go z opłaty za wynajem pomieszczenia do wysokości poniesionych kosztów
tj. ok. 3 000 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia oferty na realizację zadania publicznego w ramach tzw. „małych grantów”.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących Wielki Grosz przy Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie złożyło ofertę z zakresu kultury fizycznej i turystyki – turystyka i krajoznawstwo na realizację zadania publicznego pn. „III edycja Poznajemy Polskę” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 3 500 zł.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla  Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących Wielki Grosz przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie środki finansowe
w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 14.09.2020 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału EK przekazała, że zaproponowana kwota stypendium w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie wynosi 150 zł dla ucznia. Do stypendium wytypowano 2 uczniów.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego dla nauczycieli
za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 394/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejstanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 23 września br. Znak: OIS.033.5.9.2020 informującym, iż Gmina Busko – Zdrój nie przychyla się do prośby Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju o zmianę umowy
nr EK-2/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. i aneksu nr 1 z dnia 19 sierpnia 2020 r. dotyczących udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury
i kultury fizycznej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Naczelnik Wydziału EK zwróciła się do Zarządu Powiatu o wycofanie z porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu zgłosi stosowny wniosek w tym zakresie.

 

Ad. 15

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju informującym, iż z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z epidemią koronawirusa, PCPR w Busku – Zdroju odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej” współfinansowanego w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa skierowanych do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS.

Pismo Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 16

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju informującym, iż decyzją Wojewody Świętokrzyskiego, Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku – Zdroju został zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom
z podejrzeniem COVID-19, chorym na COVID-19, jak i pozostałym pacjentom zgodnie
z jednostkami chorobowymi. W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia pacjentów, jak i pracowników Szpitala przed ewentualnym zakażeniem COVID-19, dla podniesienia bezpieczeństwa oraz pod względem spełnienia wymogów sanitarno – epidemiologicznych konieczna jest realizacja zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi
i dokumentacją projektową”. Planowane jest m.in. wykonanie toalet i natrysków w salach chorych, co wykluczy przemieszczanie się pacjentów po korytarzu do wspólnych łazienek,
a tym samym ograniczy ewentualne zakażenie przez pacjentów z COVID-19 pozostałych – leczonych na inne schorzenia – oraz ograniczy ryzyko zachorowania personelu medycznego. W związku z powyższym planuje się ograniczenie udzielania świadczeń zdrowotnych
w w/w Oddziałach na czas realizacji przedmiotowej modernizacji, tj. od 17 września 2020 roku do 31 października 2020 r. Pacjenci internistyczni i geriatryczni będą hospitalizowani na parterze budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc.

Pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 395/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowiastanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Wiceprzewodniczący Zarządu, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Członków Zarządu Powiatu
z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na wsparcie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 396/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniemstanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Wiceprzewodniczący Zarządu, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Członków Zarządu Powiatu
z Protokołem z czynności przeprowadzonych w dniu 22 września 2020 r. przez Komisję do spraw oceny wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, że w przedmiotowym zakresie złożonych zostało 6 wniosków. W dniu 22 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw oceny wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Kwota przeznaczona w budżecie na realizację przedmiotowego zakresu w roku 2020 wynosi 50 000 zł. Komisja stwierdziła,
że pod względem formalnym jedna z ofert nie zawiera wymaganych informacji i zgodnie
z § 4 ust. 8 pkt 7 Uchwały Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia
14 sierpnia 2020 roku podlega odrzuceniu. Odrzucony wniosek złożony został przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju. Pozostałe wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Zdaniem Komisji zasadnym jest, aby ilość środków finansowych na dofinansowanie prac przy zabytkach w 2020 roku została zwiększona z uwagi na rodzaj planowanych robót oraz ich duży zakres.
W związku z powyższym Komisja wnioskuje o zwiększenie środków przeznaczonych na ten cel o kwotę 50 000 zł i jednocześnie rekomenduje przyznanie dotacji poszczególnym Wnioskodawcom w następującej wysokości:

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim – 18 000 zł.
 2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława B.M. w Świniarach – 28 000 zł.
 3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Strożyskach – 14 000 zł.
 4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu – 20 000 zł.
 5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Idziego Opata w Zborówku – 20 000 zł.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku do kwoty 100 000 zł. Jednocześnie Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Komisji odnośnie przyznania dotacji poszczególnym Wnioskodawcom w w/w wysokościach.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Stanisława B.M. w Świniarach – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Jakuba Starszego w Szczaworyżu–
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Idziego Opata w Zborówku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

W związku z ogłoszeniem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków dla Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dodatkowe zabezpieczenie środków w budżecie w wysokości 15 000 zł w celu przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 17.09.2020 r. Znak: PF.0760.28.2020 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia 18.09.2020 r. Znak: PMOS.3110.10.2020 o zwiększenie planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 397/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 rokustanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 398/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowychstanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/320/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy – Korczyn – etap II”
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z Informacją
o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. –
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Powyższa informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 36

Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności.

 

Do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju i jednostkach organizacyjnych Powiatu Buskiego z wyłączeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wyznaczony został Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak. Ponadto powołano działający pod przewodnictwem Koordynatora do spraw dostępności zespół do spraw dostępności w składzie:

 1. Jerzy Służalski – Sekretarz Powiatu
 2. Ewa Zacharska – Naczelnik Wydziału AB
 3. Krzysztof Welenc – Naczelnik Wydziału OR
 4. Tadeusz Sempioł – Kierownik Referatu IP
 5. Aneta Chwalik – Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 399/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępnościstanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 37

 

W sprawach różnych:

1.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższa Informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą Informację należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

2.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2020 roku
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższa Informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą Informację należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

3.     Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Zarządzeniem Nr 72/2020 Starosty Buskiego z dnia 21 września 2020 roku powołano Komitet Sterujący
do opracowania programu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030” – załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Zarządu przedstawił skład w/w Komitetu Sterującego. Przekazał, że do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu zaproszeni zostaną Radni Rady Powiatu w Busku – Zdroju. W/w dokument opracowany zostanie siłami własnymi.

 

Ad. 38

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1030 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-10-15
Data publikacji:2020-10-15
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:65