Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny, od 14 sierpnia 2020 roku do 25 września 2020 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 października 2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny

od 14 sierpnia 2020 roku do 25 września 2020 roku [ PDF ]

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

za okres międzysesyjny

 

 

Zarząd Powiatu w okresie od 14 sierpnia 2020 roku do 25 września 2020 roku odbył posiedzeń:

 

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Uchwały z Sesji Rady Powiatu w sprawie:

-       udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju;

-       zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;

-       absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku;

-       przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku;

-       zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030;

-       określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego;

-       ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski;

-       trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

-       ustalenia zasad udzielania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce;

-       przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2026;

-       zmiany uchwały nr XVII/191/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej;

-       zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego
do realizacji projektu pn. „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”
w ramach programu Erasmus+;

-       zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój
na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej;

-       wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie;

-       wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie nieruchomości
w najem.

Z zakresu gospodarki finansowej:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (x3);

-       przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (x5);

-       zmiany uchwały Nr 373/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku;

-       zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (x3);

-       zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (x1);

-       zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (x4).

 

 

1.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2020 roku.

 

2.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami w planie wydatków na 2020 r.

 

3.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 3 wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju o przekwalifikowanie wydatków
w planie budżetu na 2020 rok.

 

4.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok.

 

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o ogłoszeniu przez Prezesa Rady Ministrów pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego
w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin składania wniosków – 30.09.2020 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem Wojewody. Propozycje zadań inwestycyjnych, które zostaną zgłoszone do w/w Funduszu:

-       Rozbudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kostkach Dużych.

-       Termomodernizacja: budynek przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku - Zdroju, (instalacja centralnego ogrzewania w budynku I Liceum Ogólnokształcącego
w Busku – Zdroju, Internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, Internacie Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju), budynek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju, budynek przy ul. Kopernika 6 w Busku – Zdroju.

-       Nadbudowa budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku – Zdroju oraz budowa łącznika.

-       Nadbudowa budynku Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju wraz z robotami dostosowującymi obiekt do przepisów przeciwpożarowych.

-       Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych
w Busku – Zdroju.

 

6.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju o wsparcie finansowe w kwocie 1 000 zł
i zwiększenie planu finansowego na 2020 rok. Powyższe pozwoli na dokonanie niezbędnych opłat podczas organizacji koncertu w dniu 12.09.2020 r. w PMOS w Busku – Zdroju. Z uwagi na fakt, że wniosek o wsparcie finansowe wpłynął w ostatniej chwili przed organizowaną imprezą oraz posiedzeniem Zarządu i brakiem możliwości dokonania zmian w budżecie, Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Skarbnika Powiatu, aby na chwilę obecną Dyrektor PMOS w Busku – Zdroju powyższe środki zabezpieczył w ramach ustalonego limitu wydatków. W momencie wpływu środków na rachunek dochodów własnych Dyrektor PMOS będzie mógł dokonać stosownej refundacji.

 

7.     Zarząd Powiatu przyjął korektę bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

 

8.     Zarząd Powiatu przyjął skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Buskiego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

 

9.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na 2020 rok.

 

10.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju o zwiększenie planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
w 2020 r.

 

11.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości ok. 26 000 zł na zakup pracowni informatycznej (10 komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym Windows 10 Pro, oprogramowaniem użytkowym wraz z urządzeniami peryferyjnymi – monitory, klawiatury, myszki).

 

12.  Zarząd Powiatu analizował zestawienie wykonania planowanych wydatków w okresie 6 m-cy 2020 roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz przewidywane wykonanie na koniec 2020 roku. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedłożyli braki na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione przez Skarbnika Powiatu propozycje zwiększenia niezbędnych wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu związanych z bieżącym funkcjonowaniem na łączną kwotę 865 608,00 zł.

 

13.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr
w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 33 000 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów dla Radnych Rady Powiatu.

 

14.  Zarząd Powiatu zapoznał się z założeniami do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2021 rok.

 

15.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie dofinasowania inwestycji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Po analizie i dyskusji z Ordynatorami Oddziałów Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień dzisiejszy wycofał przedmiotowy wniosek.

 

16.  Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego
wg stanu na koniec II kwartału 2020 r.

 

17.  Zarząd Powiatu przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2020 roku.

 

18.  W związku z ogłoszeniem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków dla Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Kierownika Referatu IP o dodatkowe zabezpieczenie środków w budżecie w wysokości 15 000 zł w celu przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego”.

 

Z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

‒          upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo – kongresowej i prozdrowotnej”;

‒          przyznania nagród Starosty Buskiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

 

1.     Zarząd wręczył Akty nadania Stopnia Awansu Zawodowego nauczycielom mianowanym.

 

2.     Członkowie Zarządu Powiatu wręczyli Puchary w Turnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2019/2020.

 

3.     Członkowie Zarządu Powiatu wręczyli Stypendia Starosty Buskiego za wyniki
w nauce na rok szkolny 2020/2021. Wręczono 6 stypendiów.

 

4.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin w Busku – Zdroju  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju w poniedziałki i piątki w godzinach  od 1700 do 1800 (ewentualnie inne godziny popołudniowe) na czas od 7 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., celem prowadzenia treningów karate. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie UKS Karate Kyokushin hali sportowej PMOS w Busku – Zdroju na czas od 7 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że w przypadku znalezienia Najemcy ponoszącego pełną odpłatność godziny udostępnienia hali sportowej mogą ulec przesunięciu.

 

5.     Zarząd Powiatu przyjął Komunikat o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2026.

 

6.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w ofercie z zakresu kultury fizycznej i turystyki (organizacja na terenie kraju rajdów, wycieczek krajoznawczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – mieszkańców Powiatu Buskiego) dotyczącej realizacji zadania pn. „Poznaj swój kraj – wycieczki …od wnuczka do dziadka”. W złożonej ofercie zaplanowano cztery wycieczki, tj. do: Zamościa i Roztocza, Bochni, Krakowa
i Miechowa oraz do Warszawy – Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na panującą epidemię wywołaną koronawirusem COVID-19 w/w Stowarzyszenie zrezygnowało
z wycieczki do Warszawy, a w zamian zorganizowana zostanie wycieczka do: Krynica – Muszyna – Kamianna.

 

7.     Zarząd Powiatu analizował ofertę Buskiego Stowarzyszenia Futsalu Busko - Zdrój
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. „Futsal sposób na aktywny styl życia”. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla w/w Stowarzyszenia środki finansowe w kwocie 5 000 zł
z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

 

8.     W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej, Zarząd Powiatu analizował wniosek Naczelnika Wydziału EK o zabezpieczenie środków finansowych na Nagrody Starosty Buskiego dla nauczycieli i dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć środki na 10 Nagród Starosty Buskiego dla nauczycieli
i dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (I LO – 1 Nagroda, ZSP – 1 Nagroda, ZSTiO – 1 Nagroda, ZST-I – 1 Nagroda, SOS-W w Broninie – 1 Nagroda, SOS-W
w Busku – Zdroju – 1 Nagroda, ZSS – 1 Nagroda, PMOS – 1 Nagroda, PODiDN – 1 Nagroda, PP-P – 1 Nagroda). Całkowita wartość jednej Nagrody z pochodnymi będzie wynosiła 3 120 zł. Łączna wysokość środków przeznaczonych na Nagrody Starosty Buskiego wynosi 31 200 zł. Jednocześnie Zarząd Powiatu rekomenduje, aby Dyrektorzy jednostek oświatowych przyznali 39 Nagród Dyrektora, w tym: I LO – 5 Nagród, ZSP – 5 Nagród, ZSTiO – 5 Nagród, ZST-I – 5 Nagród, SOS-W w Broninie – 8 Nagród, SOS-W w Busku – Zdroju – 5 Nagród, ZSS – 2 Nagrody, PODiDN – 3 Nagrody, PP-P – 1 Nagroda. Maksymalna rekomendowana wartość jednej Nagrody
z pochodnymi - 1 800 zł. Łączna wysokość środków przeznaczonych na Nagrody Dyrektora wynosi 68 720 zł.

 

9.     Zarząd Powiatu analizował wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego
w dziedzinie kultury. Zarząd Powiatu postanowił przyznać osobie nominowanej nagrodę w wysokości 500 zł.

 

10.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego stanowiska – kierownik gospodarczy w miejsce istniejącego stanowiska st. magazynier – zaopatrzeniowiec.

 

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu pn.: „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+ za okres od 04.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

 

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z realizacji projektu pn.: „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” za okres od 01.05.2020 r. do 31.08.2020 r.

 

13.  Zarząd Powiatu analizował ofertę Stowarzyszenia Klub Sportowy Arena Busko z zakresu kultury fizycznej i turystyki – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie piłki siatkowej wśród mieszkańców Powiatu Buskiego”. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Arena Busko środki finansowe w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

 

14.  Zarząd Powiatu analizował ofertę Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących Wielki Grosz przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z zakresu kultury fizycznej
i turystyki – turystyka i krajoznawstwo na realizację zadania publicznego pn. „III edycja Poznajemy Polskę”. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla w/w Stowarzyszenia środki finansowe w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

 

15.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium
za wyniki w nauce. Kwota stypendium wynosi 150 zł dla ucznia. Stypendia przyznano 2 uczniom.

 

16.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

17.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju o wyrażenie zgody
na montaż wertikali pionowych w oknach kawiarni przez najemcę w/w pomieszczenia w zamian za zwolnienie go z opłaty za wynajem pomieszczenia do wysokości poniesionych kosztów tj. ok. 3 000 zł.

 

18.  Zarząd Powiatu analizował wniosek Klubu Sportowego Handbalove Busko w sprawie bezpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju na zajęcia sportowe z elementami piłki ręcznej dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat we wtorki i czwartki w godzinach od 1600 do 1900. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie w/w sali gimnastycznej we wtorki i czwartki w godzinach od 1730 do 1900. (W umowie użyczenia zawarte zostaną zapisy o ciążącym na w/w Stowarzyszeniu obowiązku dezynfekcji sali oraz możliwości zmiany harmonogramu zajęć ze względu na odbywające się egzaminy, Radę Pedagogiczną).

 

19.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój informującym, iż Gmina Busko - Zdrój nie przychyla się do prośby Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju o zmianę umowy nr EK-2/2020
z dnia 7 kwietnia 2020 r. i aneksu nr 1 z dnia 19 sierpnia 2020 r. dotyczących udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury
i kultury fizycznej.

 

 

 

 

 

1.      

Z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

-       ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem;

-       ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w roku 2020;

-       powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem;

-       ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

-       ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

 

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem z dnia 21.07.2020 r. zawierającym wyniki niezależnej ekspertyzy przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą
w Warszawie dotyczącej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz wnioskiem o dymisję ze stanowiska Dyrektora Szpitala i powołanie nowego Dyrektora a także wyjaśnieniami Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Zarząd Powiatu uznał, że działania Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju w zakresie funkcjonowania Szpitala są prawidłowe w związku z czym nie zachodzą przesłanki do odwołania z funkcji Dyrektora ZOZ. Jednocześnie decyzją Zarządu Powiatu, Dyrektor ZOZ został zobowiązany do zwrócenia uwagi na kwestie realizacji zaleceń jakie wskazał Rzecznik Praw Pacjenta w treści swojego pisma.

 

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informującym o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ do informowania Zarządu o postępach prac w zakresie przygotowania dokumentu Strategii, wzięcia czynnego udziału w pracach nad Strategią a także konsultowania jej zapisów.

 

3.     Analizując wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
o bezpłatne przekazanie na rzecz Placówki wycofanych z użytkowania komputerów, będących w zasobach Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, Zarząd Powiatu postanowił przekazać na rzecz Placówki 4 zestawy komputerowe.

 

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
21.08.2020 r. polecającą Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju udzielanie świadczeń specjalistycznych w zakresie hospitalizacji i opieki nad pacjentkami ginekologicznymi i położniczymi zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV 2, z terenu województwa świętokrzyskiego, od dnia 25 sierpnia 2020 roku do odwołania, w obrębie 15 łóżek Oddziału ginekologiczno – położniczego. Przedmiotowa decyzja została wycofana z obiegu prawnego.

 

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z realizacji Projektu „Lepsze Oblicze Życia”
za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

6.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta Kielce w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego polegającego na doposażeniu sal chorych w nowo wybudowanym budynku Hospicjum w łóżka dla chorych. Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć na realizację w/w wniosku zabezpieczone w budżecie Powiatu środki w wysokości 17 000 zł.

 

7.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju informującym, iż decyzją Wojewody Świętokrzyskiego, Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju został zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem COVID-19, chorym na COVID-19, jak
i pozostałym pacjentom zgodnie z jednostkami chorobowymi. W związku
z powyższym, w celu zabezpieczenia pacjentów, jak i pracowników Szpitala przed ewentualnym zakażeniem COVID-19, dla podniesienia bezpieczeństwa oraz pod względem spełnienia wymogów sanitarno – epidemiologicznych konieczna jest realizacja zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi
i dokumentacją projektową”. Planowane jest m.in. wykonanie toalet i natrysków
w salach chorych, co wykluczy przemieszczanie się pacjentów po korytarzu do wspólnych łazienek, a tym samym ograniczy ewentualne zakażenie przez pacjentów
z COVID-19 pozostałych – leczonych na inne schorzenia – oraz ograniczy ryzyko zachorowania personelu medycznego. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się ograniczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w w/w Oddziałach na czas realizacji przedmiotowej modernizacji, tj. od 17 września 2020 roku do 31 października 2020 r. Pacjenci internistyczni i geriatryczni będą hospitalizowani na parterze budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc.

 

8.     Zarząd Powiatu, zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informującym, iż z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z epidemią koronawirusa, PCPR w Busku – Zdroju odstępuje od podpisania umowy
o dofinansowanie Projektu pn.: „Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wsparcia na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej” współfinansowanego w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa skierowanych do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS.

 

 

 

 

Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

-       ustanowienia służebności drogowej;

-       wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni znajdującej się na terenie placu szkoły z przeznaczeniem pod skrzynkę na zamówienia kolczyków dla zwierząt na okres od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r.);

-       wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu: powierzchni 1m2 w celu zainstalowania automatu do sprzedaży napojów gorących na okres od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. znajdującej się w budynku Szkoły, lokalu użytkowego o powierzchni 24 m2 z przeznaczeniem pod działalność handlową (sklepik szkolny) na okres od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 r. znajdującego się w budynku Szkoły, powierzchni 1 m2 znajdującej się na terenie placu Szkoły obok budynku internatu
z przeznaczeniem pod dwie skrzynki na zamówienia kolczyków dla zwierząt na okres od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r.).

 

 

1.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego
w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu
(dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogi powiatowe, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

-       Nr 22, 76, 769, 973 - obręb Stopnica, Gmina Stopnica,

-       Nr 356 – obręb Kąty Nowe, Gmina Stopnica,

-       Nr 319 – obręb Falęcin Nowy, Gmina Stopnica,

-       Nr 618 – obręb Białoborze, Gmina Stopnica,

-       Nr 559/1 – obręb Dziesławice, Gmina Stopnica).

 

2.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica o dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Skotniki Dolne Gmina Wiślica stanowiących własność Gminy Wiślica – dz. nr 75/3 o pow. 0,07 ha oraz własność Powiatu Buskiego – część działki nr 231/2 o pow. 1,17 ha. Przez nieruchomość będącą własnością Gminy Wiślica (dz. nr 75/3) przebiega droga powiatowa Nr 0072T relacji Gacki – Gorysławice, natomiast część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego (dz. nr 231/2) będącej w/w drogą powiatową, w części zajęta jest pod drogę wewnętrzną, parking i tereny zieleni administrowane przez Gminę Wiślica. Zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami możliwe jest dokonanie między jednostkami samorządu terytorialnego zamiany nieruchomości w drodze bezprzetargowej, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Skotniki Dolne Gmina Wiślica stanowiących własność Gminy Wiślica – dz. nr 75/3 o pow. 0,07 ha oraz własność Powiatu Buskiego – część działki nr 231/2 o pow. 1,17 ha.

 

3.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku – Zdroju o przekazanie działki Nr 73/12 o pow. 0,0042 ha na potrzeby
w/w instytucji. Przedmiotowa działka jest potrzebna do prawidłowego oznakowania w/w instytucji i ustawienia tablic informacyjnych. Budynek PCPR i PP-P w Busku – Zdroju znajduje się w znacznej odległości od drogi, a wielu klientów ma problem z jego odnalezieniem. Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Starosty Buskiego reprezentującego Skarb Państwa z wnioskiem o dokonanie na rzecz Powiatu Buskiego darowizny nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka Nr 73/12 o pow.
0,0042 ha, położonej w Busku – Zdroju w obrębie 11, na cel związany z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Powiatu, tj. PCPR i PP-P w Busku – Zdroju. Dalsze działania w przedmiotowej sprawie tj. wystąpienie ze stosownym wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego podejmie Starosta Buski reprezentujący Skarb Państwa.

 

 

Z zakresu komunikacji i drogownictwa:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

-       wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 361070T ul. Krótka w kierunku Radziwiłłówka;

-       wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 361056T Słupia koło oczyszczalni na terenie Gminy Pacanów poprzez jej wyłączenie z użytkowania.

 

 

1.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Europejskiego Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie w sprawie przedłużenia do dnia 31.10.2020 r. terminu zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów – Gace Słupieckie i Nr 0121T Pacanów – Karsy Duże w miejscowości Pacanów w związku
z pracami prowadzonymi przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą”.

 

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. informującym, że w ogłoszonym w dniu 30 lipca 2020 r. naborze uzupełniającym wniosków o dofinansowanie zadań jednorocznych w 2020 roku
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych niedopuszczalne jest składanie tych samych wniosków, które zostały złożone w naborze A/2021 zakończonym w dniu 12 sierpnia 2020 r. Określone zadanie może się znaleźć tylko na jednej liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (przewidzianych do dofinansowania w 2020 r. lub w 2021 r.). Zarząd Powiatu podjął decyzję o wycofaniu złożonych w naborze A/2021 zakończonym w dniu 12 sierpnia 2020 r. wniosków na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 0088T Łatanice – Hołudza – Olganów od km 0+000 do km 1+000 dł. 1 000 m”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów
od km 8+330 do km 12+015 dł. 3685 m”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów
od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m” i złożenie ich w naborze uzupełniającym wniosków o dofinansowanie zadań jednorocznych w 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

3.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Specjalistycznego Biura Inwestycyjno – Inżynierskiego PROSTA – PROJEKT w Kielcach w sprawie wydania opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa
ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku – Zdroju” w ramach zamierzenia budowlanego: „Budowa skrzyżowania dróg gminnych ulic: Partyzantów i Wschodniej z drogą krajową nr 73 w Busku – Zdroju”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował realizację w/w inwestycji drogowej.

 

4.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie przebudowy przepustu zlokalizowanego w km 7+073 drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek – Suchowola – Wójcza w m. Wójeczka. W 2019 roku przepust został przebudowany. Przepust posiada światło jednorodne o średnicy fi 100 cm, które zapewnia swobodny przepływ wód ponadto, jest drożny i spełnia swoją funkcję. Mimo to podczas intensywnych opadów deszczu dochodzi do spiętrzenia wody, co powoduje przelewanie się jej nad przepustem. Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do podjęcia czynności w celu opracowania dokumentacji technicznej, która określi właściwy sposób odprowadzenia wody w związku z zalewaniem drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek – Suchowola - Wójcza w km 7+073 w m. Wójeczka. Jednocześnie, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju został zobowiązany do wystąpienia z pismem do Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów informującym o tym fakcie z jednoczesnym zapytaniem o wysokość partycypacji w kosztach przygotowania w/w dokumentacji.

 

5.     Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Podgaje w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Podgaje, łączącego wieś Podgaje z Koziną.

 

6.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie opracowania koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie gminy Busko – Zdrój. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wstępnie przychylił się do propozycji opracowania koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie gminy Busko – Zdrój. Proponowany udział stron w kosztach realizacji zadania wynosi 50% Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i 50% Gmina Busko – Zdrój. Przewidywany koszt opracowania w/w koncepcji programowo – przestrzennej wynosi 140 000,00 zł.

W związku z wcześniejszą decyzją Zarządu Powiatu, Powiat Buski został wyłączony z realizacji w/w zadania.

 

7.     W związku ze zbliżającym się terminem zgłaszania wniosków o wsparcie finansowe w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji odcinków dróg, które zostaną zgłoszone do w/w Funduszu:

  1. Odcinek drogi Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki o dł. 11,5 km;
  2. Odcinek drogi Kargów – Tuczępy o dł. 5,5 km;
  3. Odcinek drogi Koniecmosty – do drogi powiatowej nr 0140T (m. Ostrów)
   o dł. 4,907 km;
  4. Odcinek drogi od dr nr 0130T Grotniki – Rataje do DK 73 w m. Rataje Słupskie
   o dł. 3,962 km;
  5. Odcinek drogi Siesławice – Biniątki o dł. 4,100 km.
  6. Odcinek drogi od dr nr 0061T Galów – Szaniec – Zwierzyniec o dł. 4,975 km, następnie dr nr 0061T Galów – Kameduły – Mikułowice o dł. 8,946 km oraz odcinek dr nr 0060T od DK 73 w Młynach do Szańca o dł. 5,710 km;
  7. Odcinek drogi Rataje Słupieckie – Komorów – Gace Słupieckie – Słupiec (od DK 73 do granicy Powiatu) o dł. 7 km.

 

 1. Zarząd Powiatu analizował pismo Radnej Rady Miejskiej w Busku – Zdroju w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu na rok 2021 potrzeb mieszkańców Sołectw: Oleszki
  i Wełecz, tj.:

-       wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0082T na odcinku około 900 mb biegnącego przez m. Oleszki,

-       wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 249 w Sołectwie Wełecz poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na całej jej powierzchni na odcinku
od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku wsi Wełecz.

Zarząd Powiatu postanowił, że przedmiotowe wnioski będą analizowane w trakcie konstruowania projektu budżetu Powiatu na rok 2021.

 

 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków
  z bieżącego utrzymania dróg w kwocie 17 000 zł z zadania pn.: „Poziome oznakowanie dróg” na zadania pn.: „Pionowe oznakowanie dróg” w kwocie 11 000 zł oraz „Wycinka drzew, nasadzenie” w kwocie 6 000 zł.

 

 

 

W sprawach różnych:

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

-       wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności.

1.     W związku z upływem okresów umów na dostarczanie energii elektrycznej w dniu
31.12.2020 r. oraz dostarczanie gazu ziemnego w dniu 30.06.2021 r., Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr o wyrażenie zgody na podjęcie współpracy z firmą Voltra Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę energii i gazu.

2.     Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę samochodu osobowego - bus (17 osobowego)
w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”
i ogłoszeniu nowego postępowania.

 

Wnioski Komisji Stałych Rady Powiatu:

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1.     Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu przychylając się do prośby Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju zwrócili się do Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2021, na zakup niezbędnych narzędzi diagnostycznych w kwocie 30 000,00 zł.

 

Zarząd Powiatu postanowił przekazać powyższy wniosek do Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej celem rozeznania i zaopiniowania. Po zaopiniowaniu wniosek Komisji ponownie zostanie skierowany pod obrady Zarządu Powiatu.

 

Zarząd wnosi pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał w sprawie:

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030 (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2019 rok.

-       upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

-       określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

-       zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.

-       zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej (wniosek o wycofanie projektu uchwały).

-       wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. "Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej
i prozdrowotnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

-       wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

-       wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

oraz n/w informację:

-       Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2019.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-10-22
Data publikacji:2020-10-22
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:70