Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny, od 25 września 2020 r. do 23 października 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 października 2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny

od 25 września 2020 r. do 23 października 2020 r. [ PDF ]

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

za okres międzysesyjny

 

Zarząd Powiatu w okresie od 25 września 2020 roku do 23 października 2020 roku odbył 5 posiedzeń:

 

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Uchwały z Sesji Rady Powiatu w sprawie:

‒          zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku;

‒          przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku;

‒          zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030;

‒          zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2019 rok;

‒          upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;

‒          określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;

‒          zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury;

‒          wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. "Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

‒          wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem;

‒          wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem;

‒          zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim;

‒          zmiany uchwały Nr XXX/320/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II";

‒          udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim;

‒          udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Stanisława B.M. w Świniarach;

‒          udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Jakuba Starszego w Szczaworyżu;

‒          udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Idziego Opata w Zborówku;

‒          udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach.

 

Z zakresu gospodarki finansowej:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

‒          zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (x2);

‒           przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (x4);

‒           zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (x2);

‒           zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (x3).

 

1.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2020 rok.

 

2.     Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieprzekazywanie przez PMOS środków finansowych pozyskanych z wynajmu hali sportowej oraz kawiarni.

 

3.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawieprzesunięcia środków do planu finansowego na rok 2020.

 

4.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków.

 

5.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość”.

 

6.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

7.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków Dz. 852 rozdz. 85295 na rok 2020 w ramach ustalonego limitu wydatków.

 

8.     Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków w kwocie 467 304 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju pn.: „Modernizacja pomieszczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19)”.

 

9.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosekDyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.

 

10.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosekDyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok.

 

11.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosekDyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie zwiększenia planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

12.  Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie rzeczowo - finansowe samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie trzech kwartałów 2020 roku.

 

13.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym Związku Powiatów Polskich za rok 2019 oraz z projektem budżetu Związków Powiatów Polskich na rok 2020.

 

14.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w zakresie wykonanych dochodów własnych w Powiecie Buskim z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

15.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok.

 

16.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych.

 

17.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju o przeniesienie niewykorzystanych środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdziały 80146
i 85446) zabezpieczonych w budżecie Powiatu na 2020 rok w wysokości 25 471 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie limituwydatków na wynagrodzenia osobowe
a także o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć wolnych środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

 

18.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu o uwzględnienie w „Wieloletnim Planie Finansowym” zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów na parkingu strzeżonym (planowane jest zawarcie umowy na dwa lata z datą obowiązywania od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.) a także o zabezpieczenie na w/w zadanie środków finansowych
w wysokości:

-       na 2021 r. – 20 325,20 zł netto – 25 000,00 zł brutto,

-       na 2022 r. – 20 325,20 zł netto – 25 000,00 zł brutto.

 

19.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o zwrot środków w wysokości 2 601,65 zł przekazanych
w dniu 08.10.2020 r. oraz środków w wysokości 3 120,72 zł przekazanych w dniu 16.10.2020 r. Środki te zostały zwrócone PZD w Busku – Zdroju z ubezpieczenia jako odszkodowanie za uszkodzenie barier.

 

20.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków
z bieżącego utrzymania dróg w kwocie 11 230 zł z zadania pn.: „Koszenie traw, wycinka krzaków, oprysk” na zadania pn.: „Pionowe oznakowanie dróg” w kwocie 10 000 zł oraz „Poziome oznakowanie dróg” w kwocie 1 230 zł.

 

Z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu:

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych pn.: „Hotelarze przyszłości” oraz „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”za okres czerwiec 2020 r. – sierpień 2020 r..

 

2.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2021, na zakup niezbędnych narzędzi diagnostycznych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju. Naczelnik Wydziału EK pozytywnie zarekomendowała wniosek, z zastrzeżeniem do punktu, gdzie wykazane są narzędzia diagnostyczne dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Aktualnie Poradnia nie prowadzi zajęć w powyższym zakresie, ale zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora PP-P w Busku – Zdroju, Poradnia zamierza przejąć realizację w/w zadań. Powyższe narzędzia będą niezbędne, ale dopiero za ok. dwa lata. Zarząd Powiatu odłożył wniosek do procedowania przy kolejnym omawianiu potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu. Pod koniec roku wniosek ponownie wróci pod obrady Zarządu.

 

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej dla Buskiej Sekcji Karate Kyokushin.

 

4.     Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosekrodziców w sprawie sfinansowania zajęć terapeutycznych dla ich niepełnosprawnych dzieci w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Połańcu.

 

5.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Busku – Zdroju w sprawie przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy w zakresie realizacji drugiego etapu Programu Rozwój Lokalny w ramach tzw. Funduszy Norweskich i EOG.

 

6.     Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia środków finansowych na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania.

 

7.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce w formie pieniężnej dla trzech uczennic Ośrodka (uczennicy V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego po szkole podstawowej, uczennicy V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego po gimnazjum, uczennicy Technikum Specjalnego dla Niepełnosprawnych Ruchowo), w kwocie równoważnej stypendium Starosty Buskiego. Z uwagi na to, że powyższy wniosek nie został złożony w terminie oraz ze względu na to, że Dyrektor zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego może zgłosić jednego kandydata z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu lub ośrodka, w/w wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.

 

8.     Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie z wykonania planu pracy za rok szkolny 2019/2020 przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju.

 

9.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami Dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Dobry start 2.0”.

 

10.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium motywacyjnego. Kwota stypendium wynosi 150 zł dla ucznia. Stypendia przyznano 51 uczniom.

 

Z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

-       powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

‒       ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe,

‒       ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

1.     W związku z brakiem zainteresowania zakupem ściętego drzewa na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora PO-W w Winiarach o wyrażenie zgody na bezpłatne przekazanie drzewa osobie deklarującej przyjęcie drzewa w zamian za jego usunięcie z terenu Placówki.

 

2.     Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkursów na prowadzenie: Domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, Domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Naczelnik Wydziału SOZ zostali zobowiązani do przygotowania stosownych projektów uchwał w powyższym zakresie.

 

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem Nr 2/2020/DDR z realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny” za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
30.09.2020 r. polecającą Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w okresie
od 1 października 2020 roku do odwołania wznowić realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 na Oddziale Chorób Zakaźnych z liczbą łóżek 19, w tym co najmniej 2 łóżka respiratorowe oraz w okresie od 19 października 2020 roku zwiększyć liczbę łóżek dla w/w pacjentów na Oddziale Chorób Zakaźnych o 25, w tym nie mniej niż 3 łóżka respiratorowe.

 

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się z odwołaniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku – Zdroju od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września
2020 r. w przedmiocie realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 

6.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o dofinansowanie z budżetu Powiatu inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju poprzez wymianę grzejników oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne”.  Środki finansowe w kwocie 150 000 zł na realizację powyższej inwestycji zostały przyznane przez Zarząd i Radę Powiatu. Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu dokonano stosownych zmian w budżecie Powiatu w tym zakresie. Przygotowana zostanie umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

 

7.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zmiany w rocznym planie rzeczowo – finansowym na rok 2020 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 

8.     Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.10.2020 r. polecającą Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w okresie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

9.     Zarząd Powiatu zapoznał się z RB-Z kwartalnym sprawozdaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku oraz RB-N kwartalnym sprawozdaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku.

 

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku – Zdroju z dnia 14 października 2020 r. o wydłużeniu do 31 października 2020 r. terminu czasowego częściowego zaprzestania działalności w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym.

 

Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

‒           wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

Z zakresu rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska:

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Znak: RLO.6122.14.2020 z dnia 06.10.2020 r. w sprawie użytkowania działki położonej w miejscowości Galów, w związku
z utworzeniem bazy transportowej.

 

Z zakresu komunikacji i drogownictwa:

 

1.     Zarząd Powiatu włączył do projektu budżetu na rok 2021 wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o zabezpieczenie środków w wysokości 100 000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz na regulacje własności pasa drogowego w związku z budową chodnika w miejscowości Łagiewniki wzdłuż drogi powiatowej Nr 0057T Busko – Zdrój – Łagiewniki – Elżbiecin o długości powyżej 1000 mb oraz w sprawie realizacji zadania na ul. Stopnickiej w Pacanowie (odcinek w stronę Rynku po stronie prawej o dł. ok. 100 – 150 m).

 

2.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Radnego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Stanisława Lolo w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów. Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do przekazania powyższego wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

3.     Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój”.

 

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie deklaracji 50% partycypacji w kosztach przebudowy przepustu w drodze powiatowej Nr 0101T na wysokości ujęcia wody w miejscowości Wójeczka.  Zarząd Powiatu postanowił, aby zadanie dotyczące przebudowy przepustu w drodze powiatowej Nr 0101T w miejscowości Wójeczka przyjąć do projektu budżetu na 2021 rok. Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do przygotowania kosztorysu, a następnie do wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na dokumentację dla w/w zadania.

 

5.     Po zapoznaniu się z pismem Ministra Infrastruktury dotyczącym kryteriów oceny
i weryfikacji zadań wnioskowanych o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej
w roku 2021, Zarząd Powiatu postanowił, że we wniosku o dofinansowanie z rezerwy w 2021 r. ujęte zostanie zadanie dotyczące modernizacji mostu w m. Skorocice w ciągu drogi Nr 0084T Siesławice – Skorocice.

 

Zarząd wnosi pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał w sprawie:

‒          zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały);

‒          przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały);

‒          zmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030 (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały);

‒          zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2019 rok oraz podziału wyniku finansowego za ten okres;

‒          oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;

‒          wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem;

‒          przekazania petycji według właściwości.

oraz n/w informacje:

-       Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za I półrocze 2020 roku.

-       Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2020 roku.

-       Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim  w I półroczu 2020 roku.

-       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2019/2020.

-       Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

-       Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 r. Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał
w sprawie:

-       zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim;

-       wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na okres 5 lat powierzchni użytkowej 142,40 m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez przeprowadzania procedury przetargowej.

Przewodniczący Zarządu będzie wnioskował o wprowadzenie powyższych projektów uchwał do porządku obrad Sesji Rady Powiatu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-10-22
Data publikacji:2020-10-22
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:67