Protokół Nr 93/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 października 2020

Protokół Nr 93/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.93.2020

Protokół Nr 93/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 30 września 2020 roku,
które odbyło się w formie telekonferencji

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Jerzy Kordos
 3. Wiesław Marzec
 4. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Grzegorz Wojciechowski – Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku – Zdroju
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 92/2020 z dnia 25 września 2020 roku.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz na regulacje własności pasa drogowego w związku z budową chodnika w m. Łagiewniki o dł. powyżej 1 000 mb (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieprzekazywanie do budżetu Powiatu środków finansowych pozyskanych z wynajmu pomieszczeń (Dyr. PMOS w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych pn.: „Hotelarze przyszłości” oraz „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” (Nacz. Wydz. EK).
 8. Ponowne rozpatrzenie wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup niezbędnych narzędzi diagnostycznych (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 900 otworzył 93 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 92/2020 z dnia 25 września 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków w wysokości 100 000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz na regulacje własności pasa drogowego w związku z budową chodnika w miejscowości Łagiewniki wzdłuż drogi powiatowej Nr 0057T Busko – Zdrój – Łagiewniki – Elżbiecin o długości powyżej 1000 mb w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu z posiedzenia Nr 91/2020 z dn. 24 września br. wniosek zostaje włączony do projektu budżetu na rok 2021. Następnie, po włączeniu do projektu budżetu i przyjęciu przez Zarząd Powiatu do 15 listopada br. projektu budżetu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju będzie mógł przystąpić ewentualnie do ogłoszenia przetargu na dokumentację na w/w zadanie.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu z posiedzenia Nr 91/2020 z dn. 24 września br. dotyczącym wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie realizacji zadania na ul. Stopnickiej w Pacanowie (odcinek w stronę Rynku po stronie prawej o dł. ok. 100 – 150 m) wniosek zostaje włączony do projektu budżetu na rok 2021.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku – Zdroju Grzegorz Wojciechowski zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na nieprzekazywanie przez PMOS do budżetu Powiatu środków finansowych pozyskanych z wynajmu hali sportowej oraz kawiarni w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W/w dochody zostaną przeznaczone na przekształcenie pomieszczeń wietrzni, wentylatorni oraz rozdzielni w salę na zajęcia treningowe dla sekcji boksu, karate i kung-fu.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił negatywne stanowisko do w/w wniosku. Uzasadniając, Skarbnik Powiatu poinformował, że aby dochody uzyskiwane z najmu mogły pozostać na rachunku danej jednostki wymagana jest zgoda Rady Powiatu, ponieważ to uchwała Rady Powiaty o rachunku dochodów własnych reguluje to, jakie dochody budżetowe mogą pozostać w danej jednostce oświatowej, a jakie są przekazywane. Ponadto, Skarbnik Powiatu dodał, że jakiś czas temu była propozycja, aby jednostki oświatowe mogły z takich dochodów korzystać, ale Regionalna Izba Obrachunkowa to zakwestionowała. Następnie, Skarbnik Powiatu podkreślił, że w ostatnich latach Powiat bardzo dużo inwestuje w jednostki oświatowe i uważa, że byłoby to niewłaściwe, gdyby pozostawić dochody w jednostkach. Przekazywane środki finansowe Powiat z powrotem inwestuje w jednostki oświatowe przy jednoczesnym wykorzystaniu środków zewnętrznych, co umożliwia realizację dużo większych projektów.

Skarbnik Powiatu poinformował, że przekazywane z jednostek dochody stanowią kwotę od 300 do 500 tys. zł rocznie, co można traktować, jako udział własny w większym przedsięwzięciu. Ponadto, Skarbnik Powiatu zaznaczył, że w ostatnich latach w oświacie zostały wykonane inwestycje na ponad blisko 20 mln zł, z czego ok. 8 mln zł stanowiły dochody własne Powiatu.

 

Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Grzegorz Wojciechowski przedstawił zestawienie przyznanych na 2020 rok środków finansowych w wysokości: 5 000 zł na remonty, 10 000 zł na wyposażenie, 16 000 zł na sport i wyposażenie hali, z czego na nagrody dla szkół w turnieju o puchar Starosty wypłacone zostało 5 000 zł, a na koszty związane z sędziowaniem 4 000 zł, jak również Dyrektor przedstawił koszty związane z udostępnieniem obiektu dla ZSTiO i ZST-I w Busku – Zdroju. Dochody za 2019 rok przekazane do budżetu stanowiły 41 000 zł, a dochody własne 32 000 zł.

Nieodpłatne korzystanie z hali sportowej, siłowni oraz kawiarni przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych oraz organizacje pozarządowe generuje wydatki związane ze wzrostem zużycia mediów, opłatą za wywóz śmieci, naprawą zniszczeń.

Ponadto, Dyrektor PMOS w Busku – Zdroju poinformował o środkach pozyskiwanych z innych źródeł np. darowizny od sponsorów.

 

W związku ze zgłoszonym przez Dyrektora PMOS w Busku – Zdroju problemem zaśmiecania przez uczniów terenu wokół Hali, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju do wyznaczenia nauczycieli na dyżury, którzy zmobilizują młodzież do zachowania właściwego porządku.

 

W nawiązaniu do przedstawionych przez Dyrektora PMOS w Busku – Zdroju wyliczeń Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił uwagę, że jeżeli są ponoszone koszty związane z określoną działalnością, to te koszty powinny być ewidencjonowane w konkretnych jednostkach. Szkoły i wszystkie jednostki budżetowe rozliczają się metodą brutto, czyli osiągnięte dochody, poza tymi, które gromadzą na rachunku własnym oddają do budżetu, a Powiat na ich utrzymanie przekazuje stosowne środki. Skarbnik Powiatu zaznaczył, że żadna z wymienionych wyżej jednostek tzn. PMOS, ZSTiO, ZST-I nie zamyka się w swojej subwencji.

Skarbnik Powiatu podkreślił, że w ostatnim czasie w Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju zostało zainwestowane ponad 2 mln zł i w tym momencie nie ma pieniędzy, aby dodatkowo móc przeznaczyć na działalność sportową kolejne środki z budżetu. W momencie, kiedy pojawią się projekty unijne czy inne granty w ramach, których będzie można realizować inwestycje, Powiat będzie w nich uczestniczył.

Według przyjętego kierunku, gdzie ze względu na brak środków na finansowanie różnych pozalekcyjnych zajęć sportowych, Hala zostaje bezpłatnie udostępniana jak największej liczbie organizacji pozarządowych przy większym dofinansowywaniu ze strony Powiatu w obiekty sportowe.

Ponadto, Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na brak rozliczeń, które zobrazowałyby koszty udostępnienia Hali podmiotom zewnętrznym, gdzie byłoby wykazane, w jakiej ilości godzin podmiot zewnętrzny korzysta z obiektu i jakie z tego tytułu ponosi koszty.

 

W nawiązaniu do powyższego, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podkreślił, że ze względu na brak możliwości pozyskiwania dochodów w związku z trwałością projektu, warto posiadać takie rozliczenie.

 

Kontynuując, Skarbnik Powiatu zachęcał do szukania i korzystania z różnych programów typu „Sportowa Polska” składając wnioski o środki zewnętrzne, które pozwolą na dalszy rozwój, a przy tym ograniczą wydatki własne Powiatu. Ponadto, Skarbnik Powiatu zaproponował, aby Dyrektor PMOS namawiał organizacje pozarządowe, które korzystają z Hali do ubiegania się o środki z programów unijnych czy grantów.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału EK oraz Dyrektora PMOS w Busku – Zdroju o dokonanie przeglądu programów pod kątem możliwości pozyskania środków przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, jak również przez Kluby Sportowe korzystające z obiektu.  

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w zakresie wsparcia działań zmierzających do przekształcenia w/w pomieszczeń w salę na zajęcia treningowe.   

 

Zabierając głos w dyskusji Członkowie Zarządu Tomasz Mierzwa i Jerzy Kordos pozytywnie odnieśli się do przekształcenia wskazanych pomieszczeń w salę na zajęcia treningowe przy wsparciu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz przy udziale środków zewnętrznych.

 

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wsparcie dla Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju. Ponadto, Naczelnik Wydziału EK zwróciła również uwagę na wnioskowane przez Dyrektora PMOS w Busku – Zdroju wyrażenie zgody na obciążenie ZSTiO, ZST-I oraz organizacji pozarządowych w 50% kosztami wynajmu za użytkowane pomieszczenia.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zgodził się z powyższym, jak również zaznaczył, że podczas rozpatrywania wniosków w sprawie nieodpłatnego wynajmu Hali, Zarząd Powiatu wyraża zgodę dając możliwość naliczenia przez Dyrektora PMOS w Busku – Zdroju kosztów wynikających z bieżącego utrzymania.

 

Zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu, które udostępniają (wynajmują) pomieszczenia podmiotom zewnętrznym do przygotowania zestawienia za dany rok, z którego będzie wynikało, jakim podmiotom i za jakie stawki został udostępniony obiekt, czy była udzielana bonifikata, a jeżeli użyczenie jest nieodpłatne to, jakie z tego tytułu jednostka poniosła koszty.

Niniejszą informację należy przedstawić do 2021 roku.

 

Po szerokiej dyskusji i przeanalizowaniu wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieprzekazywanie przez PMOS środków finansowych pozyskanych z wynajmu hali sportowej oraz kawiarni, biorąc pod uwagę negatywną rekomendację Skarbnika Powiatu, jak również ze względu na brak podstawy prawnej do jego realizacji, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniami kwartalnymi (czerwiec 2020 r. – sierpień 2020 r.) Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych pn.: „Hotelarze przyszłości” oraz „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu.

 

 

 

Ad. 8

Zgodnie z dyspozycją Zarządu Powiatu z posiedzenia Nr 90/2020 z dn. 17 września br. odnośnie wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu w sprawie zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2021, na zakup niezbędnych narzędzi diagnostycznych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju, Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że wniosek został przeanalizowany z Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju. Naczelnik Wydziału EK pozytywnie zarekomendowała omawiany wniosek, z zastrzeżeniem do punktu jedenastego, gdzie wykazane są narzędzia diagnostyczne dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Aktualnie Poradnia nie prowadzi zajęć w powyższym zakresie, ale zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora PP-P w Busku – Zdroju, Poradnia zamierza przejąć realizację w/w zadań. Powyższe narzędzia będą niezbędne, ale dopiero za ok. dwa lata.

 

Po przedstawieniu informacji Naczelnik Wydziału EK zawnioskowała do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 23 110 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju.

Wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu wraz z wykazem niezbędnych narzędzi diagnostycznych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaproponował odłożenie powyższego wniosku do procedowania przy kolejnym omawianiu potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu – pod koniec roku wniosek ponownie wróci pod obrady Zarządu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 402/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 403/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 404/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 405/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-10-22
Data publikacji:2020-10-22
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:70