Protokół Nr 97/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2020

Protokół Nr 97/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.97.2020

Protokół Nr 97/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 23 października 2020 roku,
które odbyło się w formie telekonferencji

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XX Sesji Rady Powiatu z dnia 23 października 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1130 otworzył 97 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XX Sesji Rady Powiatu z dnia 23 października 2020 roku – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Uchwała Nr XX / 228 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XX / 229 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XX / 230 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

-          Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XX / 231 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2019 rok oraz podziału wyniku finansowego za ten okres.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XX / 232 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 października 2020 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XX / 233 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydz. GKN Grzegorz Zięba oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XX / 234 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przekazania petycji według właściwości.

 

Wykonanie uchwały Rada Powiatu powierzyła Przewodniczącemu Rady Powiatu, który zawiadomi o treści uchwały podmiot wnoszący petycję.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego;

-          Wójta Gminy Gnojno;

-          Naczelnika Wydziału OR.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XX / 235 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Aneta Chwalik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydz. SOZ Sławomir Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XX / 236 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 5 lat powierzchni użytkowej 142,40 m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez przeprowadzania procedury przetargowej.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 415/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 7

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1145 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-11-03
Data publikacji:2020-11-03
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:84