Protokół Nr 95/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2020

Protokół Nr 95/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.95.2020

Protokół Nr 95/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 15 października 2020 roku,
które odbyło się w formie telekonferencji

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Jerzy Kordos
 3. Wiesław Marzec
 4. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Grzegorz Zięba – Naczelnik Wydziału GKN
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku Radnego Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 6. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju skierowanym do Gminy Solec – Zdrój w sprawie podjęcia działań mających na celu rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 7. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie deklaracji partycypacji w kosztach przebudowy przepustu w drodze powiatowej Nr 0101T na wysokości ujęcia wody w miejscowości Wójeczka (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).
 9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).
 10. Zapoznanie się z pismem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej dla Buskiej Sekcji Karate Kyokushin (Nacz. Wydz. EK).
 11. Rozpatrzenie wniosku rodziców w sprawie sfinansowania zajęć terapeutycznych dla ich niepełnosprawnych dzieci w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Połańcu (Nacz. Wydz. EK).
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy w Busku – Zdroju w sprawie przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy w zakresie realizacji drugiego etapu Programu Rozwój Lokalny w ramach tzw. Funduszy Norweskich i EOG (Nacz. Wydz. EK).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia środków finansowych na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków (Skarbnik Powiatu).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość” (Skarbnik Powiatu).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (Skarbnik Powiatu).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków (Skarbnik Powiatu).
 19. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo – Budżetowego tut. Starostwa Powiatowego w sprawie wykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Skarbnik Powiatu).
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030 (Skarbnik Powiatu).
 28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 29. Przyjęcie sprawozdania rzeczowo – finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie trzech kwartałów 2020 roku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 30. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Związku Powiatów Polskich za rok 2019 oraz z projektem budżetu Związków Powiatów Polskich na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 31. Sprawy różne (Nacz. Wydz. SOZ).
 32. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 95 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 94/2020 z dnia 8 października 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Radnego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Stanisława Lolo w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do przekazania powyższego wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem skierowanym do Gminy Solec – Zdrój w sprawie podjęcia działań mających na celu rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój”w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju poinformował, że umowa partnerska została zawarta w styczniu 2016 roku, następnie 17 marca 2017 roku została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej z datą realizacji po aneksowaniu do 30 września 2019 roku. Ze względu na niewykonanie przez Wykonawcę zadania określonego w umowie w określonym czasie Lider Projektu Gmina Solec – Zdrój oraz Partnerzy Projektu Gmina Busko – Zdrój i Powiat Buski na jednym ze spotkań uznali, aby wypowiedzieć umowę z Wykonawcą. Lider Projektu Gmina Solec – Zdrój przesłała stosowny projekt oświadczenia odstąpienia od umowy.

Ponadto, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju poinformował, że zgodnie z zapisami umowy każdy z Partnerów dochodzi roszczeń we własnym zakresie.

 

Członek Zarządu Tomasz Mierzwa podkreślił, że Lider Projektu Gmina Solec – Zdrój rozwiązuje umowę.

 

W uzupełnieniu Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał, że zgodę na rozwiązanie umowy wyrazili Gmina Solec – Zdrój oraz Gmina Busko – Zdrój. Każdy z Partnerów umowy będzie dochodził roszczeń we własnym zakresie, występując z tym samym żądaniem.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój”. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju został zobowiązany, aby w kontakcie z Partnerem Projektu Gminą Busko - Zdrój, podejmować stosowne działania według wcześniej przyjętych ustaleń.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie deklaracji 50% partycypacji w kosztach przebudowy przepustu w drodze powiatowej Nr 0101T na wysokości ujęcia wody w miejscowości Wójeczka w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju zaznaczył, że wdrożenie prac mających na celu przebudowę przepustu wymaga przygotowania dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń wodnoprawnych oraz wiąże się z kosztami w wysokości ok. 120 000 zł.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaproponował, aby zadanie dotyczące przebudowy przepustu w drodze powiatowej Nr 0101T w miejscowości Wójeczka przyjąć do projektu budżetu na 2021 rok. Ponadto, Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do przygotowania kosztorysu, a następnie do wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na dokumentację dla w/w zadania.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

W związku z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu hali sportowej pomiędzy ILO a Football Academy Group na okres od 01.10.2020 r. do 31.03.2021 r. w celu prowadzenia zajęć piłki nożnej w określonych dniach, przy proponowanej miesięcznej opłacie za godzinę najmu hali w wysokości 70,00 zł netto, Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 407/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.66.2020 z dn. 06.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej dla Buskiej Sekcji Karate Kyokushin – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Sala wynajmowana będzie we wtorki i czwartki w godzinach 17:30 – 18:30. Proponowana cena za wynajem 40 zł netto za godzinę zegarową. Ponadto, Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że jest to pierwsza umowa z w/w Najemcą.

Zgodnie z przepisami, w przypadku zawierania pierwszej umowy najmu na okres do trzech lat, to Dyrektor podejmuje decyzję, informując o tym Zarząd Powiatu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

  

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem rodziców z Powiatu Buskiego w sprawie sfinansowania zajęć terapeutycznych dla ich niepełnosprawnych dzieci w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Połańcu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że zgodnie z przepisami, dzieci z danego Powiatu lub uczęszczające do szkół danego Powiatu obejmuje opieką Poradnia właśnie z tego Powiatu.

 

Następnie, Naczelnik Wydziału EK zapoznała Zarząd Powiatu z informacją Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju Znak: PPP.071.69.2020 z dn. 12.10.2020 r. do w/w pisma, w której Dyrektor Poradni informuje, że dzieci były pod opieką Poradni P-P w Busku – Zdroju, były przez Poradnię zdiagnozowane, jak również Dyrektor deklaruje dla nich pomoc.

Pismo Dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy w Busku – Zdroju w sprawie przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy w zakresie realizacji drugiego etapu Programu Rozwój Lokalny w ramach tzw. Funduszy Norweskich i EOG – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Współpraca będzie obejmowała zakres zadań dotyczący:

‒          opracowania i wdrożenia Strategii dla edukacji podstawowej i ponadpodstawowej – celem zadania jest opracowanie dokumentu porządkującego sprawy oświatowe, zapewniającego ciągłość zadań, podnoszący rangę oświaty w jst;

‒          wdrożenia programu „Wakacje w Wiosce Angielskiej Kids” – rekrutacja uczniów;

‒          organizacji obozu na wakacje – „Angielski wcale nie musi być trudny” – rekrutacja uczniów.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.412.2.1.2020 z dn. 08.10.2020 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem ILO w powyższym zakresie.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.1096.2020 z dn. 02.10.2020 r. w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Znak: DPS-3110/66/2020 z dn. 07.10.2020 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków  – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Znak: DPS-3110/72/2020 z dn. 12.10.2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.65.2020 z dn. 02.10.2020 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 6 000 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Znak: DPS.II.311.7.2020 z dn. 12.10.2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków Dz. 852 rozdz. 85295 na rok 2020, w ramach ustalonego limitu wydatków – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania środków w kwocie 467 304 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Następnie, Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju informującym, że zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19)” jest inwestycją, a nie remontem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Ze względu na ściśle określone przepisy dotyczące wydatkowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju do przekazania na piśmie deklaracji odnośnie klasyfikacji budżetowej wydatków na w/w inwestycję potwierdzoną przez Głównego Księgowego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej.

 

Zabierając głos w dyskusji, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju zapewnił, że środki na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19)” nie są jeszcze wydatkowane, a w budżecie Szpitala są zapisane, jako środki własne.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków w kwocie 467 304 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju pn.: „Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19)”.

Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownej inicjatywy w powyższym zakresie na najbliższą Sesję Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

W dalszej części posiedzenia, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Tomasza Mierzwy poinformował o aktualnej sytuacji w Szpitalu, przekazując dane na temat ilości wykonanych wymazów, ilości zakażonych oraz ilości zgonów wywołanych wirusem SARS-Co-V-2, jak również o trudnościach w wykonywaniu planowych zabiegów.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał, że w dniu dzisiejszym odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Ministra Zdrowia, podczas, której zostaną przekazane informacje na temat nowych obostrzeń oraz lista powiatów, które znajdą się od dnia 17 października w strefie czerwonej, w tym Powiat Buski. Ponadto, Przewodniczący Zarządu poinformował o planowanym na dziś posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z sytuacją wywołaną COVID-19, jak również w związku z sytuacją ewentualnego wystąpienia zagrożenia powodziowego.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 408/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 października 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 409/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 października 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 410/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 października 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 411/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 października 2020 roku
w sprawie  zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 412/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 października 2020 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu posiedzeniaSkarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Znak: PMOS.3110.13.2020 z dn. 09.10.2020 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW-301-8/2020 z dn. 13.10.2020 r. o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW-301-9/2020 z dn. 13.10.2020 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 25 000 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu na dzisiejszym posiedzeniu decyzją w sprawie przeznaczenia środków w kwocie 467 304 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju pn.: „Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19)” Skarbnik Powiatu poinformował, iż do powyższej inicjatywy zostanie wprowadzona autopoprawka.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy  4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

W oparciu o raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jak również o sprawozdania przedstawiane przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu zarekomendował ocenę pozytywną dla każdego ze wskaźników pod względem zyskowności, płynności, efektywności oraz zadłużenia.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Ponadto, Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2019 rok oraz podziału wyniku finansowego za ten okres – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformował, że wynik Zespołu Opieki Zdrowotnej zamknął się zyskiem netto w kwocie 1 179 147,44 zł. Następnie, Skarbnik Powiatu przytoczył zapisy ze sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania, gdzie w opinii Biegłego sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, ponadto jest zgodny, co do formy i treści z obowiązującymi SP ZOZ przepisami prawa oraz statutem SP ZOZ, jak również sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

W przedstawionej przez Biegłego Rewidenta opinii znajduję się również zapis, że badany Szpital posiada ujemny fundusz własny. Fundusz własny ogółem na 31.12.2019 r. wynosi minus 2 701 046,17 zł. Nierozliczone starty netto po uwzględnieniu wyniku netto za 2019 r. wynoszą 17 893 002,20 zł. Powyższe fakty świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować poważne wątpliwości, co do zdolności Szpitala do kontynuacji działalności. Opinia Biegłego nie zawiera zastrzeżeń w odniesieniu do w/w sprawy. Skarbnik Powiatu zaznaczył, że podanych przez Biegłego zastrzeżeń nie ma się co obawiać, ponieważ ujemny fundusz występuje praktycznie od początku istnienia Powiatu, a Szpitale są w dużo gorszej sytuacji. Ponadto, Skarbnik Powiatu zaznaczył, że w porównaniu do poprzednich okresów, strata z lat ubiegłych maleje.

Podsumowując, Skarbnik Powiatu poinformował, że wszystkie księgi są prowadzone w sposób prawidłowy i obraz, który przedstawia Dyrektor ZOZ w sprawozdaniach jest właściwy, co pozwala na podejmowanie decyzji w oparciu o należycie przygotowane dokumenty.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze Sprawozdaniem rzeczowo - finansowym samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie trzech kwartałów 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym Związku Powiatów Polskich za rok 2019 oraz z projektem budżetu Związków Powiatów Polskich na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 31

W sprawach różnych:

1.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z informacją w zakresie wykonanych dochodów własnych w Powiecie Buskim z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na poważne zagrożenie, jeżeli nie zostanie wykonany PIT, na poziomie, który jest zaplanowany po stronie dochodów w budżecie Powiatu na kwotę 13 243 899,00 zł. Istnieje wtedy możliwość, że budżet może być mniejszy po stronie dochodów o ok. 800 000,00 zł.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał, że z informacji jakie posiada wynika, że znacznie zostaną obcięte dochody na rok 2021.

 

2.     Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 413/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił propozycję zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.

 

Powyższe zaproszenie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu.

 

3.     W związku z pytaniem Członka Zarządu Wiesława Marca Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał się do uzyskania informacji od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w zakresie pozyskania przez projektanta uzgodnień w sprawie odprowadzenia wód w związku z budową chodnika w m. Wełecz.

 

4.     W odpowiedzi na pytania Członków Zarządu Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał aktualne informacje na temat sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, jak również poinformował, że pobrano do badania wymazy od pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Zborowie i na dzień dzisiejszy nie są znane wyniki. Ponadto, Przewodniczący Zarządu przekazał, że w jednostkach oświatowych zdarzają się pojedyncze przypadki izolacji. W jednej ze szkół ponadpodstawowych uczniowi został stwierdzony pozytywny wynik. Następnie, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w związku z przejściem Powiatu Buskiego do strefy czerwonej, na dzisiejszym spotkaniu u Wojewody, będzie wnioskował o zawieszenie zajęć w szkołach na okres dwóch tygodni.

 

Ad. 32

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 940 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-11-04
Data publikacji:2020-11-04
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:76