Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2020

Busko – Zdrój, dnia 03.11.2020 r.

Znak: GKN.6620.2.300.2020

Starosta Buski

Działając zgodnie z art. 24a ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.  2020 poz. 276 z  późn. zm.)

Informuję
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów
i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski
w obrębach Budzyń, Gadawa.

Wykonawcą prac wyłonionym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U.  2019  poz. 1843), jest firma:

GEOKART Kamil Kasperczyk Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Mietel 34b, 28-130 Stopnica

Przedmiotem prac jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Budzyń, Gadawa.  Prace geodezyjne są współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.              

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  2020 poz.276 z  późn. zm.) pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.

               W wyniku prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego.

Stosownie do art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  2020 poz.276 z  późn. zm.) projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegać, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, przez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia wyłożenia, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, w celu umożliwienia zgłaszania uwag każdemu, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w w/w projekcie. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

W terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt. 2 w/w ustawy, przy udziale przedstawiciela wykonawcy projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, rozstrzygać będzie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządzi w protokole wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia.

Po upływie powyższego terminu, dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo –kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków  i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.  Informację o tym Starosta Buski ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w/w informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Buski rozstrzygnie w drodze decyzji  a do czasu rozstrzygnięcia w stosunku do danych, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące.

 

Do wiadomości:

  1. Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju (tablica ogłoszeń i BIP)
  2. Sołtys wsi Budzyń
  3. Sołtys wsi Gadawa
  4. Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju (tablica ogłoszeń i BIP)
  5. GEOKART Kamil Kasperczyk Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Mietel 34b, 28-130 Stopnica
  6. a/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2020-11-04
Data publikacji:2020-11-04
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Lech
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:60