Protokół Nr 99/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2020

Protokół Nr 99/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.99.2020

Protokół Nr 99/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 10 listopada 2020 roku
które odbyło się w formie telekonferencji
 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
 • Piotr Sokołowski – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Kamil Stępień – Inspektor w Wydziale KT

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kwalifikacji drogi położonej w granicach administracyjnych gminy Nowy Korczyn do kategorii drogi gminnej (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 6. Zapoznanie się z wynikami kwalifikacji wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały
  Nr 331/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
  Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych
  i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
  i środki pomocnicze oraz w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w roku 2020 (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Zatwierdzenie preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej
  w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej na 2021 rok
  (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 9. Zatwierdzenie preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2021 rok (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 10. Zatwierdzenie preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju na 2021 rok (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach (Dyr. PO-W
  w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach (Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju informującym o wykryciu ogniska epidemiologicznego w Oddziale Pediatrycznym
  (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
  o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju narastająco za III kwartał 2020 roku (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nienaliczanie wynajmującym podmiotom opłat czynszowych z tytułu najmu powierzchni pod automat do sprzedaży napojów gorących oraz sklepik szkolny (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych rzeczowych składników majątkowych (Nacz. Wydz. EK).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację należącego do pozostałych środków trwałych wyposażenia internatu (Nacz. Wydz. EK).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie ze stanu budynku gospodarczego (Nacz. Wydz. EK).
 19. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału EK w sprawie upoważnienia Dyrektorów
  I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju i Zespołu Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju do dokonania zakupu sprzętu informatycznego
  w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”oraz w sprawie zwiększenia planów finansowych na rok 2020 I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju i Zespołu Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju o wartość wkładu własnego po 3 500 zł,
  tj. łącznie 7 000 zł wymaganego do zrealizowania zakupu w/w sprzętu informatycznego (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
  w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (Nacz. Wydz. EK).
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
  w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (Nacz. Wydz. EK).
 22. Rozpatrzenie wniosku Bokserskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Ring o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój w sprawie zwolnienia
  z opłat mieszkańców sołectwa Szaniec za wydanie aktualnych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów (Nacz. Wydz. KT, Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 85203 – Lokale Aktywizujące (Skarbnik Powiatu).
 25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie dokonania zmian w związku z podpisaniem aneksu do Umowy Nr 223/2020 zawartej
  w dniu 8 września 2020 r. dotyczącym przesunięcia pomiędzy pozycjami kategorii kosztów dla DPS w Zborowie z kategorii: „Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę” do kategorii: „Koszt zakupu wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej” (Skarbnik Powiatu).
 26. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość” (Skarbnik Powiatu).
 27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków Dz. 852 Rozdz. 85295 na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 28. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 33. Analiza danych przedłożonych do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok (Skarbnik Powiatu).
 34. Sprawy różne.
 35. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 99 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 98/2020 z dnia 28 października 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Piotr Sokołowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kwalifikacji drogi położonej w granicach administracyjnych Gminy Nowy Korczyn do kategorii drogi gminnej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Piotr Sokołowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kwalifikacji drogi położonej w granicach administracyjnych gminy Nowy Korczyn do kategorii drogi gminnej.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 418/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kwalifikacji drogi położonej w granicach administracyjnych gminy Nowy Korczyn do kategorii drogi gminnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wynikami kwalifikacji wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju poinformowała, że kwalifikacji wniosków dokonano
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie prac Komisja rozpatrzyła łącznie 5 wniosków, w tym: 1 wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 3 wnioski o dofinansowanie likwidacji barier technicznych i 1 wniosek
o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr 331/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w roku 2020.

 

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju wyjaśniła, że wprowadzenie zmian w w/w uchwale wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, które zostały określone Uchwałą Nr XX/235/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23.10.2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim. Zwiększenie wysokości dofinansowania likwidacji barier technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze umożliwi wydatkowanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 419/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 331/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia
18 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze oraz w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w roku 2020 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawili preliminarz kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej na 2021 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego preliminarza.

 

Powyższy preliminarz został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawili preliminarz kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2021 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego preliminarza.

 

Powyższy preliminarz został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawili preliminarz kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju na 2021 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego preliminarza.

 

Powyższy preliminarz został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach poinformował, że potrzeba uchwalenia nowego Statutu Placówki związana jest z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo – wychowawczych do standardu w zakresie liczby dzieci, o którym mowa w art. 230 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowy Statut Placówki uwzględnia fakt, że liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z dniem 1 stycznia 2021 r. nie może przekraczać 14.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił uwagę na średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w PO-W w Winiarach, który jest znacznie wyższy od średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w PO-W w Pacanowie.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Członek Zarządu Jerzy Kordos zgłosili uwagi dotyczące zaproponowanych przez Dyrektora Placówki wymiarów etatów dla pracowników w grupie stanowisk ekonomiczno – administracyjnych i grupie stanowisk obsługi. Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora PO-W do dokonania analizy pod kątem możliwości połączenia niektórych stanowisk lub obniżenia wymiaru etatów
w w/w grupach, celem ograniczenia kosztów funkcjonowania Placówki.

 

W związku z przekazaną przez Dyrektora PO-W w Winiarach informacją odnośnie niewielkich możliwości ograniczenia kosztów osobowych, Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zasugerował, aby Dyrektor dokonał analizy kosztów funkcjonowania Placówki (ogrzewania, energii) a następnie zaproponował rozwiązania i zorganizował pracę Placówki w sposób, który pozwoli ograniczyć ten rodzaj kosztów.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 1 głosie –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 420/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował
o otrzymanym z Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju projekcie umowy dotyczącym dzierżawy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą, stwierdzając jednocześnie, że zapisy w/w umowy (dotyczące m.in. czynszu dzierżawnego) powinny zostać poddane szczegółowej analizie.

 

Ad. 13

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem z dnia 22 października 2020 r. informującym, że w kolejnym Oddziale, tj. Pediatrycznym, wykryto ognisko epidemiologiczne, tj. pozytywny wynik na COVID-19 u 2 lekarzy i 5 pielęgniarek – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 14

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju narastająco za III kwartał 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

W trakcie dyskusji nad przedstawioną informacją zwrócono uwagę, że wynik finansowy ZOZ narastająco za III kwartał 2020 roku wyniósł -1 107 006,47 zł, wobec 1 736 420,93 zł wyniku uzyskanego w III kwartale 2019 roku. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju na zakup środków ochrony osobistej Szpital przeznacza miesięcznie ponad 600 000 zł.

 

Następnie Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju przekazał, że w dniu 6 listopada br. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję dotyczącą Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Z zapisów przedmiotowej decyzji nie wynika jednoznacznie czy Szpital ma udzielać w ramach w/w Oddziałów świadczeń w ramach drugiego czy trzeciego poziomu. Kontynuując Dyrektor ZOZ poinformował o obecności żołnierzy w Szpitalu, którzy udzielają wsparcia na Izbie Przyjęć oraz aktualizują bazę danych o wolnych łóżkach a także obecności żołnierzy WOT pełniących dyżury w punkcie wymazowym. Dyrektor ZOZ poinformował, że w Szpitalu hospitalizowanych jest ponad
100 pacjentów. Od dnia 9 listopada 2020 r. wznowiono działalność Oddziału Pediatrycznego w związku z powrotem do pracy personelu medycznego po przebytym zakażeniu koronawirusem. Od dnia 17 listopada br. (na Oddziale Geriatrycznym) dostępnych będzie
12 dodatkowych łóżek, a od dnia 1 grudnia br. - 31 łóżek. Łącznie na Oddziałach Geriatrycznym i Chorób Wewnętrznych od dnia 1 grudnia br. dostępne będą 43 łóżka
w związku z wykonaną modernizacją. Ponadto, od dnia 12 listopada br. dostępnych będzie 15 łóżek na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym. Dyrektor ZOZ poinformował,
że w Jego ocenie Szpital może zadysponować łącznie 180 łóżek dla pacjentów z COVID-19, jednak zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego do końca bieżącego roku Szpital powinien przygotować 190 łóżek.

 

W związku z pytaniami Wiceprzewodniczącego Zarządu Stanisława Klimczaka o stan zdrowia pracowników Szpitala oraz o odpowiedź na apel Dyrektora o pomoc przy hospitalizacji pacjentów w związku z wyeliminowaniem z pracy przez ogniska koronawirusa części pielęgniarek i lekarzy, Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że pracownicy Szpitala powoli wracają do pracy po przebytym zakażeniu koronawirusem. Na dzień wczorajszy chorych na COVID-19 i objętych kwarantanną było 56 osób. Większa część
z tych osób, to nie osoby objęte kwarantanną, a osoby chore z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa. Na apel o pomoc przy hospitalizacji pacjentów odpowiedziały 4 pielęgniarki
i opiekunki medyczne, które zostały zatrudnione.

 

Ad. 15

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nienaliczanie opłat czynszowych z tytułu najmu powierzchni pod automat do sprzedaży napojów gorących oraz sklepik szkolny (począwszy od dnia 1 listopada br. do momentu powrotu uczniów do szkół) w związku z szerzącą się epidemią COVID-19 n/w podmiotom:

 • Firma PHU AMIGO s.c. w Kielcach,
 • Sklep Spożywczo – Przemysłowy „MAGNES” – załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych o ogólnej wartości 108 060,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Konieczność likwidacji rzeczowych składników majątkowych, Dyrektor ZST-I w Busku – Zdroju uzasadnia ich zużyciem naturalnym, brakiem części zamiennych na rynku, a także częstymi remontami, które przewyższają koszty zakupu nowego sprzętu. Niesprawne urządzenia elektroniczne (komputery, drukarki, projektory, itp.) eksploatowane są przez okres ponad 10 lat w związku z czym starzejące się oprogramowanie traci stabilność i zmniejsza produktywność na skutek awarii. W przedłożonym wniosku Dyrektor ZST-I w Busku – Zdroju informuje, że likwidacja wyposażenia zostanie dokonana poprzez rozbiórkę, złomowanie bądź utylizację. Części pochodzące z demontażu zużytego sprzętu posłużą do naprawy wyposażenia pozostającego w użytkowaniu jednostki lub do celów dydaktycznych. Dyrektor ZST-I w Busku – Zdroju poinformował również, że wycofane z użytkowania zostanie zniszczone wyposażenie zaewidencjonowane na kartotekach ilościowych oraz magazynie narzędziowym.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZST-I w Busku – Zdroju do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o sporządzony przez Komisję Likwidacyjną protokół likwidacyjny, z którego wynikać będzie, że w/w Komisja dokonała oględzin składników majątkowych (środków trwałych, wyposażenia) i stwierdziła, że nie nadają się do dalszego użytkowania.

 

Zarząd Powiatu postanowił, że do składanych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu wniosków w sprawie likwidacji rzeczowych składników majątkowych powinien być załączany protokół Komisji Likwidacyjnej dokonującej oceny zużytych składników majątku.

 

Ad. 17

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację należącego do pozostałych środków trwałych wyposażenia internatu zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora I LO w Busku – Zdroju do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o sporządzony przez Komisję Likwidacyjną protokół likwidacyjny, z którego wynikać będzie, że w/w Komisja dokonała oględzin składników majątkowych (środków trwałych, wyposażenia) i stwierdziła, że nie nadają się do dalszego użytkowania.

 

Ad. 18

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie ze stanu budynku gospodarczego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

W związku z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Buskiego wkładu własnego w wysokości 7 000 zł na zakup sprzętu informatycznego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o:

 1. upoważnienie Dyrektorów I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju do dokonania zakupu sprzętu informatycznego w ramach w/w Programu – na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”,
 2. zwiększenie planów finansowych na rok 2020 I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju o wartość wkładu własnego po 3 500 zł, tj. łącznie 7 000 zł. Wkład własny jest wymagany do zrealizowania w/w zakupu zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego Rozporządzenia.

Wniosek Naczelnika Wydziału EK w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawili projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (dot. upoważnienia Dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju do podjęcia działań w celu realizacji
w/w programu).

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 421/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawili projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (dot. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju do podjęcia działań
w celu realizacji w/w programu).

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 422/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Bokserskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Ring w Busku – Zdroju o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w celu zorganizowania w dniu 14.11.2020 r. Meczu Bokserskiego Świętokrzyskie
vs Łódzkie z okazji Dnia Niepodległości – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. W/w zawody odbędą się bez udziału publiczności, w pełnym reżimie sanitarnym. Relacja zawodów odbywać się będzie online na portalu Ponidzie.TV.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Inspektor w Wydziale KT Kamil Stępień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 02.10.2020 r. w sprawie zwolnienia z opłat mieszkańców sołectwa Szaniec za wydanie aktualnych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów w związku
z podjętą Uchwałą Nr XXV/305/2020 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 15 września 2020 roku w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Szaniec – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Inspektor w Wydziale KT Kamil Stępień przedstawił zestawienie kosztów związanych z wymianą dowodów rejestracyjnych pojazdów, spowodowaną zmianami administracyjnymi poczynionymi przez Gminę Busko – Zdrój oraz podstawy prawne dotyczące możliwości zmniejszenia opłaty lub zwolnienia od jej uiszczenia – załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Zgodnie z art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) „W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się
o wydanie tych dokumentów”.

 

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego Rozporządzenie
w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
z dnia 25 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 406) prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.

 

Mając na względzie wieloletnią współpracę z samorządami gminnymi w kwestii realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej, Skarbnik Powiatu wyraził pozytywną opinię odnośnie przedmiotowego wniosku. Ponadto, Skarbnik Powiatu zaproponował, aby
w projekcie uchwały w w/w sprawie określić termin, w którym mieszkańcy sołectwa Szaniec będą mogli dokonać wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów.

 

Zabierając głos w dyskusji Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Członek Zarządu Tomasz Mierzwa przychylili się do stanowiska Skarbnika Powiatu w w/w sprawie.

 

Członek Zarządu Jerzy Kordos wyraził odmienne stanowisko w przedmiotowej sprawie, stwierdzając, że samorząd, który wnioskuje o zwolnienie z opłat powinien przynajmniej pokryć koszt produkcji dowodu rejestracyjnego. Powiat, natomiast mógłby zrezygnować
z pobierania opłaty za dowód rejestracyjny. Członek Zarządu Jerzy Kordos dodał, że żaden samorząd nie finansuje w 100% żadnego z zadań własnych Powiatu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy w części dotyczącej zwolnienia z opłat mieszkańców sołectwa Szaniec za wydanie aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz zobowiązał Wydział KT
do przygotowania projektu inicjatywy uchwałodawczej w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że w projekcie w/w uchwały należy zawrzeć zapis, że mieszkańcy sołectwa Szaniec będą mogli dokonać wymiany dowodów rejestracyjnych
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 1 głosie –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 20.10.2020 r. Znak: DPS-3110/74/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 85203 – Lokale Aktywizujące - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 26.10.2020 r. Znak: DPS-3110/75/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w związku z podpisaniem w dniu 15 października
2020 r. aneksu Nr 1/2020 do Umowy Nr 223/2020 zawartej w dniu 8 września 2020 r. dotyczącym przesunięcia pomiędzy pozycjami kategorii kosztów dla DPS w Zborowie
z kategorii: „Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę” do kategorii: „Koszt zakupu wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej”
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 26.10.2020 r. Znak: DPS-3110/76/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z dnia 23.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków Dz. 852 Rozdz. 85295 na rok 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 26.10.2020 r. Znak: ZSP.071.7.21.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 423/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 424/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 rokustanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 425/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 rokustanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 426/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 427/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył Członkom Zarządu Powiatu, celem zapoznania się:

 • założenia do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2021 rok w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu,
 • informację o dochodach, wydatkach, deficycie/nadwyżce, przychodach, rozchodach
  - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu poinformował, że:

 • dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów tj. 13 382 995 zł, wyższym o 139 096 zł od planowanych wpływów w roku 2020,
 • dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na poziomie 41 892 989 zł tj. wyższym o 638 730 zł od wielkości subwencji w roku 2020,
 • część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu skalkulowana przez Ministerstwo Finansów będzie wyższa o 416 109 zł od tegorocznej,
 • część wyrównawcza subwencji będzie wyższa o 440 132 zł od tegorocznej,
 • łączna kwota subwencji ogólnej będzie o 1 494 971 zł wyższa od tegorocznej,
 • zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Świętokrzyskiego, zaplanowano wyższe środki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi,
 • kwoty otrzymane na zadania własne nie są wystarczające do pełnej realizacji tych zadań,
 • z przedłożonych na dzisiejsze posiedzenie „Założeń do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2021 rok w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne” wynika, że potrzeby zgłoszone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych opiewają na kwotę 123 834 698 zł. Wiele ze złożonych przez Naczelników Wydziałów tut. Starostwa wniosków nie znalazło się w projekcie budżetu. Zaplanowano wykonanie działań tylko tych niezbędnych.
 • prognozowane dochody budżetowe ogółem oszacowano na chwilę obecną na kwotę
  92 577 392 zł,
 • planowane wydatki wynoszą 96 259 520 zł,
 • z przyjętych wielkości budżetowych na przyszły rok wynika, że deficyt budżetowy wyniesie -3 682 128 zł,
 • kwota planowanych rozchodów to 2 418 000 zł,
 • konieczne jest dalsze ograniczanie wydatków i szukanie oszczędności,
 • szczególną uwagę zwrócić należy na drastyczny wzrost wydatków w jednostkach oświatowych, gdzie bez konkretnych rozwiązań systemowych nie będzie możliwości ich ograniczenia, co może skończyć się zaprzestaniem działalności inwestycyjnej i ograniczyć się wyłącznie do administrowania Powiatem,
 • planowane wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych (po już dokonanych ograniczeniach) opiewają na kwotę 46 331 351 zł. Planowana na 2021 rok roczna kwota subwencji to 41 892 989 zł. Zatem braki na etapie prac nad projektem budżetu to kwota
  4 438 000 zł.
 • z analizy wydatków na oświatę w 2020 roku wynika, że na dzień dzisiejszy do bieżących wydatków oświatowych Powiat musiał dołożyć z własnych środków 2 214 000 zł.
 • większe wydatki samorządów na zadania oświatowe wynikają m. in. z decyzji rządowych związanych np. z podwyżkami dla nauczycieli. Kwot tych nie uda się pokryć
  z otrzymywanej subwencji oświatowej.
 • samorządy obciążane są nowymi zadaniami bez zapewnienia adekwatnych środków na ich realizację,
 • na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 5 201 442 zł, w tym 2 000 000 zł ze środków własnych na zadania inwestycyjne drogowe. Planowane jest również wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych na chwilę obecną środków w kwocie
  2 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, ale proponuje się, aby środki te wprowadzić do budżetu dopiero przy uchwalaniu budżetu na 2021 r. lub w trakcie przyszłego roku, kiedy znane będą ostatecznie zadania drogowe jakie będą realizowane.

 

Skarbnik Powiatu poprosił o wnikliwą analizę przedłożonych materiałów. Dalsze procedowanie nad projektem budżetu Powiatu Buskiego na rok 2021 nastąpi na następnym posiedzeniu Zarządu, którego termin wyznaczono na dzień 13 listopada br.

 

Ad. 34

W sprawach różnych:

Skarbnik Powiatu Artur Polniak w związku z omyłkowo przekazaną na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 15 października 2020 r. informacją odnośnie wyniku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2019 rok, wniósł poprawkę do protokołu Nr 95/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2020 r. polegającą na zmianie zapisu na stronie 12 protokołu z słów „Skarbnik Powiatu poinformował, że wynik Zespołu Opieki Zdrowotnej zamknął się zyskiem netto w kwocie 1 179 147,44 zł.” na „Skarbnik Powiatu poinformował, że wynik Zespołu Opieki Zdrowotnej zamknął się zyskiem netto w kwocie
2 592 681,96 zł.”

 

Powyższa poprawka została zaakceptowana przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 35

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1040 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-12-04
Data publikacji:2020-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:95