Protokół Nr 100/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2020

Protokół Nr 100/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.100.2020

Protokół Nr 100/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 13 listopada 2020 roku,
które odbyło się w formie telekonferencji

 

 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Ewa Zacharska – Naczelnik Wydziału AB
 • Grzegorz Zięba – Naczelnik Wydziału GKN
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wydanie opinii dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przyłączenie na obszarze Solec Zdrój” (Nacz. Wydz. AB, Nacz. Wydz. GKN).
 5. Analiza danych przedłożonych do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok (Skarbnik Powiatu).
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1030 otworzył 100 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Naczelnik Wydziału AB Ewa Zacharska i Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Pełnomocnika Inwestora w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 z późn. zm.) na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przyłączenie na obszarze Solec Zdrój” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przyłączenie na obszarze Solec Zdrój”. Inwestycja polegać będzie na przyłączeniu sieci dystrybucyjnej Uzdrowiska Solec Zdrój do sieci przesyłowej gazu ziemnego, której operatorem jest GAZ – SYSTEM S.A..

Projektowana inwestycja obejmuje:

‒          stację pomiarową gazu ziemnego Q=1600Nm3/h MOP 8,4 MPa

‒          gazociąg przyłączeniowy wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa wraz z jego włączeniem do istniejącego gazociągu przesyłowego DN300 relacji Swarzów – Grzybów.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Solec Zdrój, obręb Solec Zdrój na wskazanej w piśmie działce.

 

Po przeanalizowaniu, ze względu, że jest to inwestycja, która będzie wykonana na prywatnej działce, Zarząd Powiatu nie wnosi uwag, a ostateczną decyzję podejmuje właściciel działki.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do przygotowania stosownej odpowiedzi w w/w sprawie.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak po dokonanych zmianach przedłożył Członkom Zarządu Powiatu informację o dochodach, wydatkach, deficycie/nadwyżce, przychodach, rozchodach – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz założenia do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2021 rok w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Analizując przedłożone materiały Skarbnik Powiatu poinformował, że planowane:

‒          dochody wynoszą 98 883 071,00 zł;

‒          wydatki 97 064 163,00 zł;

‒          nadwyżka budżetowa 1 818 908,00 zł;

‒          przychody 600 000,00 zł

‒          rozchody 2 418 908,00 zł.

 

Skarbnik Powiatu zaznaczył, że planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 818 908,00 zł będzie możliwa do zrealizowania tylko w przypadku, jeżeli nauczanie w szkołach byłoby prowadzone w trybie zdalnym, ponieważ wskazana nadwyżka uwzględnia wynagrodzenia z miesiąca października br. bez jakichkolwiek godzin nadliczbowych, nagród, dodatków. Kontynuując, Skarbnik Powiatu poinformował, że uwzględniając spłatę zobowiązań w wysokości 2 418 908,00 zł (rozchody z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji) należy do zbilansowania budżetu dołożyć 600 000,00 zł z wolnych środków.

 

Analizując zadania inwestycyjne roczne na 2021 r. w przedłożonym wstępnym projekcie uchwały budżetowej stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz w związku z podjętymi na wcześniejszych posiedzeniach Zarządu decyzjami zawnioskował o uzupełnienie powyższych inwestycji o zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej na ul. Stopnickiej w Pacanowie” (odcinek w stronę Rynku po stronie prawej o dł. ok. 100 – 150 m) w wysokości 20 000 zł oraz Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego przebudowy przepustu w drodze powiatowej Nr 0101T na wysokości ujęcia wody w miejscowości Wójeczka” w wysokości ok. 40 000 zł (właściwa wartość zadania zostanie ustalona w porozumieniu z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju).

 

Pozostałe zadania drogowe, dla których były zgłaszane wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w momencie otrzymywania decyzji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na bieżąco będą wprowadzane do budżetu.

 

Ponadto, analizując projekt budżetu Powiatu Buskiego na 2021 rok Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o zbliżającym się spotkaniu Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego oraz Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach, które dotyczyć będzie finansowania Szpitali.

 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w przedstawionym projekcie nie ma zabezpieczonych środków na odprawy, jubileusze, na tym etapie projektowania budżetu również nie ma zabezpieczonych środków na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

Według obliczeń w przyszłym roku oświata pochłonie bardzo duże środki finansowe. Następnie, Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na kolejne niebezpieczeństwo w zakresie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach. Budżet Placówki na rok 2021 jest zaplanowany na poziomie 1 379 645,00 zł. Jest to kwota niewystarczająca, braki w jednostce wystąpią na ok. 200 000 zł. Jeżeli zostanie dokonane zwiększenie o wymienione 200 000 zł to koszt na jednego wychowanka na rok 2022 wyniesie ok. 10 000 zł.

Koszt utrzymania na rok 2021 będzie wynosił ok. 8 200 zł. Skarbnik Powiatu zaznaczył, że szukając oszczędności należy przeanalizować strukturę organizacyjną Placówki.

 

W odniesieniu do pytania Członka Zarządu Jerzego Kordosa, Skarbnik Powiatu poinformował, że przeniesienie Placówki do budynku po Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych przyniesie oszczędności w zakresie 10% wydatków. Szukając oszczędności należy zwrócić uwagę na strukturę organizacyjną zatrudnienia. Jeżeli stan zatrudnienia po przeniesieniu nadal będzie utrzymywał się taki jak obecnie, to nadal będą bardzo wysokie koszty. Przeniesienie Placówki spowoduje oszczędności, ale na kosztach stałych.

 

W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Tomasza Mierzwy Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz porównał koszty funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach do kosztów funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie.

Następnie, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu, na którym analizowany był regulamin organizacyjny Placówki, Dyrektor został zobowiązany do dokonania analizy zatrudnienia łącząc niektóre stanowiska lub obniżając wymiar etatów celem ograniczenia kosztów funkcjonowania Placówki. Ponadto, Przewodniczący Zarządu poinformował Członków Zarządu, że w związku z otrzymaną z Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju umową dotyczącą dzierżawy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą polecił, aby w powyższej umowie zawrzeć zapisy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i przedstawić Gminie. Jeżeli warunki nie zostaną zaakceptowane to umowa nie zostanie przez Powiat podpisana.

 

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, porównując koszty funkcjonowania Placówki w Winiarach i Placówki prowadzonej przez Siostry Zakonne w Pacanowie, że koszt utrzymania w Pacanowie wynosi prawie 4 800 zł przy 32 wychowankach, a w Winiarach 8 200 zł przy 14 wychowankach. Skarbnik Powiatu podkreślił, że w momencie, kiedy w Placówce w Winiarach było 29 – 30 wychowanków koszt utrzymywał się na poziomie pomiędzy 4 500 zł, a 5 000 zł. Diametralny wzrost kosztów nastąpił w momencie zmniejszenia liczby wychowanków w Placówce. Obniżenie kosztów wystąpi, kiedy zostanie zmieniona struktura zatrudnienia – zmieniony zostanie sposób funkcjonowania Placówki. W momencie tylko przeniesienia Placówki z Winiar do Kostek Dużych przy obecnym sposobie funkcjonowania przyniesie to zmniejszenie kosztów wyłącznie o jakieś 100 000 zł tj. ok. 500 zł na dziecko.

 

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zwrócił uwagę na zabezpieczone w projekcie budżetu środki na zadanie „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój”.

W związku z rozwiązaniem umowy na realizację w/w zadania Zarząd Powiatu postanowił pozostawić powyższe zadanie w budżecie przesuwając znaczną część zabezpieczonych środków na zadania inwestycyjne roczne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej na ul. Stopnickiej w Pacanowie oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego przebudowy przepustu w drodze powiatowej Nr 0101T na wysokości ujęcia wody w miejscowości Wójeczka.

 

Analizując założenia do projektu budżetu na 2021 rok Skarbnik Powiatu ponownie podkreślił, że z potrzeb zgłoszonych przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, które opiewały na kwotę 123 834 698 zł, aktualnie projekt opiewa na kwotę w wysokości 97 064 163 zł.

W projekcie nie ma ujętych żadnych remontów ani inwestycji w jednostkach. Skarbnik Powiatu zaznaczył, że w ciągu roku wystąpią braki w budżetach jednostek.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Jerzego Kordosa poinformował, że jeżeli zostanie podpisana umowa dotycząca wydzierżawienia budynku w Kostkach Dużych na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą to w projekcie budżetu na 2021 rok jest zabezpieczona kwota 700 000 zł na dostosowanie budynku.

 

Ponadto, Skarbnik Powiatu poinformował, że są zabezpieczone środki finansowe w wysokości 200 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wydatkach bieżących oraz 300 000 zł w rezerwie na zadania inwestycyjne.

 

Członek Zarządu Jerzy Kordos zwrócił się z pytaniem, co Powiat by zyskał/ stracił w przypadku likwidacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach i przeniesieniu dzieci do innych Placówek np. do Placówki w Pacanowie czy do rodzin zastępczych?

Odpowiadając, Skarbnik Powiatu poinformował, że ze względu na liczbę wychowanków w Placówce prowadzonej przez Siostry Zakonne w Pacanowie nie ma możliwości przeniesienia wychowanków. W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie na dzień dzisiejszy przebywa 32 dzieci. Po przeniesieniu PO-W w Pacanowie do nowo wybudowanego budynku i podzieleniu na dwie Placówki dostosowując do nowych przepisów, liczba dzieci nie będzie mogła przekraczać 28 wychowanków. Natomiast, w przypadku rodzin zastępczych również nie ma możliwości w tak krótkim okresie czasu oddać 14 wychowanków.

 

Po dokonaniu wnikliwej analizy przedłożonych materiałów Zarząd Powiatu zaakceptował zgłoszone przez Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza oraz Członka Zarządu Tomasza Mierzwę propozycje zmian do projektu budżetu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do wprowadzenia powyższych zmian do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2021 rok i przedstawienia ostatecznej wersji projektu budżetu na kolejnym posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się w dniu 16 listopada br.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

W sprawach różnych:

 1. W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Wiesława Marca Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał, że z powodu kwarantanny pracowników Wydział Komunikacji i Transportu od 12 listopada br. został zamknięty. Wznowienie pracy Wydziału planowane jest od 19 listopada br.
 2. W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Jerzego Kordosa Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Sanatorium Mikołaj, Sanatorium Oblęgorek i Sanatorium Marconi zostały przekształcone na izolatoria dla osób zakażonych koronawirusem.

 

Ad. 7

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1145 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-12-15
Data publikacji:2020-12-15
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:66