Protokół Nr 101/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2020

Protokół Nr 101/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.101.2020

Protokół Nr 101/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 16 listopada 2020 roku,
które odbyło się w formie telekonferencji

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Grzegorz Zięba – Naczelnik Wydziału GKN
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Rozpatrzenie wniosku Caritas Diecezji Kieleckiej o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim w 2021 r. (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2021 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Zapoznanie z propozycją odpowiedzi Zarządu Powiatu skierowaną do Prezesa Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” sp. z o.o. w sprawie nabycia nieruchomości (Nacz. Wydz. GKN).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok (Skarbnik Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Skarbnik Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1400 otworzył 101 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik poinformowała Zarząd Powiatu, że wpłynął wniosek Caritas Diecezji Kieleckiej o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim w 2021 r.

Następnie, Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju poinformowała, że zgodnie z Rozporządzeniem wniosek powinien zostać oceniony pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 30 dni przez Zespół powołany Zarządzeniem Starosty. Następnie, Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju przedstawiła proponowany skład Zespołu.

Wniosek Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do przygotowania stosownego Zarządzenia w powyższym zakresie, a następnie po przeprowadzeniu procedury do przedstawienia informacji na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2021 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 428/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 listopada 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik przedstawiła propozycję zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie działalności pomocy społecznej w 2021 roku.

 

Powyższe zaproszenie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu.

 

Ad. 6

Przed przystąpieniem do omawiania projektu uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o piśmie, jakie otrzymał do wiadomości z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie, w którym Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, jako Organ Prowadzący Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Domu Ojca Gwidona” w Pacanowie z uwagi na wchodzące w życie przepisy dotyczące Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwraca się do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o przedłużenie pozwolenia na prowadzenie całodobowej placówki typu socjalizacyjnego dla 30 wychowanków, na okres 6 miesięcy – do 30 czerwca 2021 r. W piśmie Zgromadzenie uzasadnia, że aby spełnić określone standardy podjęło się wybudowania nowego obiektu dla dzieci. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku i porządkowanie terenu.

 

Następnie, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku.

 

Z uwagi, że Powiat zobowiązany jest do przeprowadzenia powyższego konkursu do końca roku, Naczelnik Wydziału SOZ poinformował, że konkurs przygotowywany został w oparciu o obecne przepisy – nie uwzględniając zmian, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021r.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odnosząc się do powyższego zwrócił się z pytaniem, czy rozpisując konkurs na dotychczasowych zasadach, nie znając odpowiedzi Wojewody Świętokrzyskiego na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie, nie należałoby poczekać z ogłoszeniem konkursu do momentu uzyskania odpowiedzi na wniosek?

 

Naczelnik Wydziału SOZ udzielając wyjaśnień poinformował, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obliguje do zachowania właściwych terminów do ogłoszenia otwartego konkursu na w/w zadanie.

Ponadto, Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju poinformowała, że jeżeli Placówka złoży swoją ofertę w konkursie to spełni określone wymogi, ponieważ aktualne pozwolenie prowadzenia Placówki jest wydane na czas nieokreślony i zgodnie z przepisami wygaśnie dopiero z dniem 31 grudnia br. 

Uzupełniając, Naczelnik Wydziału SOZ poinformował, że w przypadku zmian, zawartą umowę można aneksować bądź też wypowiedzieć.   

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 429/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału SOZ przedstawił propozycję zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu działalności wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku.

 

Powyższe zaproszenie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu.

 

 

 

Ad. 7

Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba zapoznał Zarząd Powiatu z przygotowaną propozycją odpowiedzi do Prezesa Zarządu Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” sp. z o.o. w sprawie wykupu nieruchomości za kwotę 35 000 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz nawiązał do wcześniejszych ustaleń dotyczących przeniesienia wydzielonej części zajętej pod drogę na rzecz Powiatu Buskiego w miejscowości Jastrzębiec, która znajduje się w działce stanowiącej własność Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” spółka z o.o..

Analizując dokumenty wyceny i wielkości środków poniesionych przez właścicieli (podatek za wydzielony grunt) po ustaleniach z Wydziałem GKN Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wliczając wartość rynkową nieruchomości (27 000 zł) oraz płacony podatek (ok. 8 000 zł) zaproponował cenę wykupu nieruchomości w wysokości 35 000 zł.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” spółka z o.o. na przedstawioną propozycję wykupu nieruchomości zostanie skierowany stosowny wniosek do Sądu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaakceptował przygotowaną propozycję odpowiedzi do Prezesa Zarządu Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” sp. z o.o. w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał nieoficjalne informacje dotyczące zakwalifikowania wniosków składanych do naboru uzupełniającego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Następnie, Skarbnik Powiatu omówił informację w zakresie dochodów, wydatków, nadwyżce/deficycie, przychodach, rozchodach z uwzględnieniem zmian zgłoszonych podczas ostatniego posiedzenia Zarządu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu ponownie zaznaczył, że do projektu budżetu nie są wprowadzone środki finansowe w wysokości 2 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 430/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 

Skarbnik Powiatu omówił prognozę kształtowania się dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Powiatu w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową na lata 2021 – 2030.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 431/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 432/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 433/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 listopada 2020 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

W sprawach różnych:

 1. Odnosząc się do projektu umowy dzierżawy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych z przeznaczeniem pod potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o przeprowadzonej rozmowie z Burmistrzem Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, w wyniku, której przeprowadzone zostaną konsultacje w celu dopracowania warunków umowy.
 2. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z informacją na temat aktualnej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przekazując dane dotyczące ilości zajętych łóżek przez osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2; ilości pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przebywających na zwolnieniach oraz ilości zajętych respiratorów.
 3. W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Tomasza Mierzwy Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że po konsultacjach i wielu pismach Wojewoda Świętokrzyski wydał ostateczną decyzję w sprawie zabezpieczenia w ZOZ w Busku – Zdroju 190 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz na realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem w zakresie chirurgii, jak również ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 4. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o zbliżającym się spotkaniu Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego, Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach oraz Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego na temat finansowania Szpitali, ponieważ potwierdza się informacja dotycząca braku finansowania pacjentów zakażonych COVID-19 po 13 dniu hospitalizacji.

 

Ad. 13

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1500 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-12-15
Data publikacji:2020-12-15
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:67