zawiadomienie GKN.683.52a.2020 z dnia 25.02.2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2021

Busko-Zdrój, dnia 25.02.2021 r.

Znak: GKN.683.52a.2020

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za udział ¼ części własności do nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr 205/3, 205/5 o łącznej pow. 0,0581 ha, położonej w obrębie 12 miasta Busko-Zdrój, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko-Zdrój, z dniem w którym decyzja Nr 1/2020 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r.o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, nie może zostać zakończone w terminie do dnia 26 lutego 2021 r., określonym w piśmie znak jw. z dnia 10.02.2021 r., z uwagi na konieczność ustosunkowania się rzeczoznawcy majątkowego do uwag powstałych podczas analizy operatu szacunkowego.

W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia, w tym przypadku do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Starosty Buskiego.

Na podstawie art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń i udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2021-02-26
Data publikacji:2021-02-26
Osoba sporządzająca dokument:Klaudia Bartos
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:30