Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny, od 30 września 2021 roku do 26 listopada 2021 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 listopada 2021

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny [ PDF ]

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

za okres międzysesyjny

 

Zarząd Powiatu w okresie od 30 września 2021 roku do 26 listopada 2021 roku odbył 8 posiedzeń:

 

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Uchwały z Sesji Rady Powiatu w sprawie:

 

 • zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku;
 • przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku;
 • zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030;
 • zmiany uchwały Nr XXIV/266/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim;
 • przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021 – 2025;
 • wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy w zakresie realizacji projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”;
 • wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem;
 • wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem;
 • wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę.

 


Z zakresu gospodarki finansowej:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2021 (x7);
 • przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku (x14);
 • przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku - podział rezerwy ogólnej (x2);
 • zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku (x6);
 • zmiany Uchwały nr 507/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 marca
  2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w Powiecie Buskim w 2021 roku;
 • zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (x7);
 • zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych;
 • zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030;
 • przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok;
 • przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 3 wnioski Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80120 paragrafie 4270 w kwocie 23 310 zł na remont dachu nad starą salą gimnastyczną. Dotychczas zabezpieczone środki finansowe w kwocie 61 387 zł są niewystarczające. W wyniku rozeznania ofertowego wpłynęły dwie oferty na kwoty 84 697,11 zł oraz 92 410, 23 zł.

 

 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w rozdziale 80120 paragrafie 4270 o kwotę 16 550 zł na remont hali sportowej. Jest to różnica jaka wynika z kosztorysu inwestorskiego w wysokości 24 259,98 zł a kwotą odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela tj. 7 710,00 zł. Kwota otrzymana z ubezpieczenia nie jest uznana za ostateczną. Szkoła wniosła odwołanie do ubezpieczyciela od otrzymanej decyzji.

 

 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków budżetowych w 2021 roku. Zwiększone dochody wynikają z wpłat wkładu własnego przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

 

 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju o zwiększenie planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych w 2021 roku.

 

 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Finansowo - Budżetowego tut. Starostwa Powiatowego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień planowanych wydatków budżetowych.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 3 wnioski Starosty Buskiego o dokonanie przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 3 wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2021 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki i wydatków nimi finansowanych w roku 2021.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju o zwiększenie planów finansowych na 2021 rok o przekazane dochody w kwocie 14 095 zł.
 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
  w Busku - Zdroju o dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2021 rok. Pozyskane środki zabezpieczą wydatki na wypłatę wynagrodzeń za m-c grudzień 2021 r. w rozdziale 80117 paragraf 4010. Natomiast w rozdziale 80115 paragraf 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” brak środków na m-c grudzień wynosi 26 000 zł. Dyrektor ZSP w Busku – Zdroju zwrócił się z wnioskiem
  o zwiększenie planów finansowych na 2021 rok o kwotę 26 000 zł na wynagrodzenia osobowe w w/w rozdziale. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w części dotyczącej dokonania przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2021 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2021 r.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
  o dokonanie zmian między rozdziałami w planie finansowym wydatków na 2021 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
  o dokonanie zmian między działami w planie finansowym wydatków na 2021 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
  o przekazanie niewykorzystanych środków z rozdziału 85446 – dokształcanie
  i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zabezpieczonych w budżecie Powiatu,
  w wysokości 22 410 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków w 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie o zwiększenie w budżecie funduszy na pochodne od wynagrodzeń w związku z niewykorzystanymi środkami na dokształcanie nauczycieli w kwocie 26 530 zł.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju o zwiększenie limitu wydatków w dziale 852 rozdziale 85218 § 4210 o kwotę 1 600 zł w związku z likwidacją szkody.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach o zwiększenie limitu dochodów i wydatków budżetowych w 2021 roku z tytułu wpływu odszkodowania w związku z uszkodzeniem mienia.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o zwiększenie planu finansowego wydatków w roku bieżącym w dziale 852 rozdział 85202 w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w związku z wpływem środków z odszkodowania w wysokości 18 175 zł.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych
  w budżecie lokali aktywizujących.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku - Zdroju o dokonanie zwiększeń w planie finansowym wydatków na 2021 rok. Zwiększenia w planie związane są z otrzymanym odszkodowaniem po zalaniu jednostki i niezbędne do zabezpieczenia środków finansowych do usunięcia szkód.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 31 400,55 zł na wykonanie robót dodatkowych na realizowanym zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów od km 5+660 do km 8+015 długości 2355 m” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 2. Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2022 r. w kwocie
  100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu sprężonego o dł. 17,60 m w miejscowości Karsy Dolne na drodze powiatowej Nr 0122T Słupia – Komorów. Zarząd Powiatu zdecydował o uwzględnieniu w/w wniosku do projektu budżetu na 2022 rok.
 3. Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami przetargu na zadanie pn.: „Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w sezonie zimowym 2021/2022”. Na zadanie wpłynęły cztery oferty: dwie na świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Busku – Zdroju (zadanie nr 1) oraz dwie na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Stopnicy (zadanie nr 2). Najkorzystniejsza oferta na zadanie nr 1 wynosi 332 920,00 zł, natomiast na zadnie nr 2 wynosi 303 480,00 zł. Zabezpieczone w budżecie Powiatu środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 400 000,00 zł na sezon zimowy 2021/2022. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć brakującą kwotę w wysokości 236 400,00 zł na realizację zadania.
 4. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zwrotu środków w wysokości 2 500 zł, środki zostały zwrócone z ubezpieczenia, jako odszkodowanie za uszkodzenie zjazdu w m. Parchocin.
 5. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zwrotu środków w wysokości 1 748 zł, środki zostały zwrócone z ubezpieczenia, jako odszkodowanie za uszkodzenie barier.
 6. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia brakującej kwoty w wysokości 60 700 zł na zakup soli.
 7. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 30 000 zł na zadanie pn. Kopanie, renowacja i czyszczenie rowów.
 8. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu w kwocie 149 900,00 zł wraz z pochodnymi na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku.
 9. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z otwarcia ofert na zadanie pn.: Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego (Remont drogi powiatowej Nr 1016T Nowy Folwark – Wełecz od km 3+084 do km 3+349 długości 265 m; Remont drogi powiatowej Nr 0089T Radzanów – Kawczyce – Hołudza – Chotel Czerwony od km 3+925 do km 5+960 długości 2035 m; Remont drogi powiatowej Nr 0054T Ruczynów – Janina od km 0+000 do km 2+200 dł. 2200 m). Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia brakujących środków finansowych w wysokości 104 898,52 zł. Kwota może ulec zmniejszeniu w zależności od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przesunięcia środków finansowych z dotacji celowej z zadania pn.: Remont drogi powiatowej Nr 0089T Radzanów – Kawczyce – Hołudza – Chotel Czerwony od km 3+925 do km 5+960 długości 2035 m w kwocie 21 552,43 zł na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej Nr 1016T Nowy Folwark – Wełecz od km 3+084 do km 3+349 długości 265 m.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2021 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju o zwiększenie planu wydatków budżetowych na rok 2021 z dokształcania i doskonalenia nauczycieli o kwotę 4 510 zł.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju o dokonanie zmian w planie dochodów budżetowych oraz w planie wydatków budżetowych na 2021 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju o przesunięcie wolnych środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok oraz dokonania przesunięć między paragrafami dochodów na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczonych
  w budżecie Powiatu na 2021 rok w wysokości 15 976 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz o dokonanie przesunięcia wolnych środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 4 wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2021.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju o zwiększenie środków do planu finansowego na rok 2021.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2021 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju o uruchomienie środków
  w kwocie 230 zł zabezpieczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Jednocześnie Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora PMOS
  w Busku – Zdroju o przeniesienie kwoty 230 zł z działu 854 rozdziału 85446 paragrafu 4700 na dział 854 rozdział 85407 paragraf 4210.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju o uruchomienie środków zabezpieczonych na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2021 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie przesunięcia środków finansowych między paragrafami.
 1. Zarząd Powiatu analizował pismo Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju informujące, że przetarg na zakup samochodów osobowych typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej został rozstrzygnięty. Kwota planowanego dofinansowania
  do zakupu w/w pojazdu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju będzie mniejsza niż zakładano pierwotnie i dokonano zwrotu pozostałej kwoty
  8 861,50 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju o przekazanie pozostałej kwoty na zakup defibrylatora AED, toreb medycznych
  z wyposażeniem oraz materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki społecznej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju.
 1. W związku z wymianą okien w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku – Zdroju, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju, Zarząd Powiatu analizując wniosek Referatu Inwestycji i Promocji, postanowił zabezpieczyć
  w projekcie budżetu Powiatu na 2022 rok środki w wysokości 50 000 zł w celu realizacji w/w robót.
 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Referatu Inwestycji i Promocji dotyczący projektu nr RPSW.03.03.00-26-0066/20 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku – Zdroju”. W związku z otwarciem ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony dnia 5 października 2021 r. przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6
  w Busku – Zdroju, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Referatu Inwestycji i Promocji o zwiększenie środków w budżecie na zabezpieczenie realizacji w/w zamówienia o kwotę 190 000 zł.

 

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nr 131/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2021 roku.
 1. W związku z zakończeniem najmu lokalu w internacie Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora ZST-I w Busku – Zdroju
  o wyrażenie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na przekazanie wyposażenia
  in. regały do archiwum, klimatyzatory, zabudowa pomieszczeń socjalnych, system dostępu do serwerowni oraz elementy sieci LAN w zamian za odstąpienie od pobrania opłaty czynszowej za ostatni miesiąc najmu tj. za listopad 2021 r. Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Skarbnika Powiatu o braku możliwości odstąpienia od pobrania opłaty czynszowej. Rozliczenie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące opłaty czynszowej powinno nastąpić zgodnie z umową.
  Po zakończeniu okresu najmu lokalu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna wystawić fakturę lub notę obciążeniową tytułem sprzedaży
  w/w wyposażenia. W związku z powyższym Powiat winien zabezpieczyć Dyrektorowi ZST-I w Busku – Zdroju środki w kwocie 9 803 zł w celu zapłaty za zakupiony sprzęt.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z Analizą wykonanych wydatków za 10 m-cy 2021 r. oraz przewidywanym wykonaniem na koniec 2021 r.Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu zgłosili niedobry związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek na łączną kwotę 2 992 017,75 zł. Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Skarbnika Powiatu, aby dokonać zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 2 319 582 zł, w tym dla:
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w kwocie
   34 949 zł,
  • Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w kwocie 330 000 zł,
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju w kwocie 23 259 zł,
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w kwocie 410 000 zł,
  • Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w kwocie 35 000 zł,
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w kwocie 280 000 zł,
  • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w kwocie 380 000 zł,
  • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w kwocie 80 000 zł,
  • Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w kwocie 80 000 zł,
  • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w kwocie
   88 000 zł,
  • Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju
   w kwocie 59 000 zł,
  • Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju w kwocie 28 000 zł,
  • Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w kwocie 130 000 zł,
  • Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju w kwocie 361 374 zł.

Z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

 • zmiany uchwały Nr 475/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 r. opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia i doskonalenia;
 • upoważnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
  w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;
 • upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;
 • upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;
 • upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;
 • upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju do podejmowania czynności
  w zakresie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;
 • upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie do podejmowania czynności w zakresie realizacji rządowej inicjatywy pod nazwą „Laboratoria przyszłości”;
 • upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji rządowej inicjatywy pod nazwą „Laboratoria przyszłości”;
 • przyznania nagród Starosty Buskiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 • upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
 • upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
 • upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie do podejmowania czynności w zakresie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
 • upoważnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
 • upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
 • upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
 • upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
 • upoważnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Klasa akademicka SGH”.

 

 

 1. Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie z wykonania planu pracy za rok szkolny 2020/2021 przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju.
 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Bokserskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ring” Busko – Zdrój w sprawie bezpłatnego udostępnienia hali sportowej PMOS w Busku – Zdroju w celu organizacji „Gali Boksu Olimpijskiego
  Józefa Grudnia – Świętokrzyskie vs Lubelskie”, która odbędzie się 30 października 2021 r. Zarząd Klubu zwrócił się również o możliwość nieodpłatnego korzystania z sal treningowych PMOS w Busku – Zdroju do końca roku 2021. Treningi odbywałyby się trzy razy w tygodniu przez ok. 1,5 godziny. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odpłatne udostępnienie BMUKS „Ring” Busko – Zdrój hali sportowej PMOS w Busku – Zdroju. Za korzystanie z hali pobierana jest opłata zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką wynikającą z Uchwały Nr 523/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu
  i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego oraz Uchwały
  Nr 532/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 czerwca 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił udzielić bonifikaty w wysokości 50% od stawki określonej w przedmiotowych uchwałach.
 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku – Zdroju hali sportowej w celu przeprowadzenia zajęć SKS dla uczniów w/w Szkoły w środy od godz. 1500 do 1630. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odpłatne udostępnienie Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku – Zdroju hali sportowej w celu przeprowadzenia zajęć SKS dla uczniów w/w Szkoły w środy
  od godz. 1500 do 1630. Za korzystanie z hali pobierana jest opłata zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką wynikającą z Uchwały Nr 523/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu
  z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego oraz Uchwały Nr 532/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 czerwca 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił udzielić bonifikaty w wysokości 50% od stawki określonej w przedmiotowych uchwałach.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie o 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu w okresie od 01.10.2021 r. do 24.06.2022 r.
 1. Zarząd Powiatu analizował ofertę Bokserskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ring” Busko - Zdrój z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu na salę treningową BMUKS „Ring” Busko – Zdrój”. Klub wnioskował o udzielenie dotacji
  w kwocie 1 250 zł. Zarząd Powiatu odrzucił powyższą ofertę.
 1. Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę Bokserskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ring” Busko - Zdrój z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć bokserskich dla dzieci i młodzieży Powiatu Buskiego” oraz postanowił zabezpieczyć dla w/w Klubu Sportowego „Ring” Busko - Zdrój środki finansowe w kwocie 1 250 zł
  z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium motywacyjnego za drugie półrocze roku szkolnego 2020/2021. Kwota stypendium wynosi 245 zł dla ucznia. Stypendium za wyniki w nauce przyznano 22 uczniom.

 

 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie IV kwartału 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 1. Zarząd Powiatu przyjął Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 r.
 1. Zarząd Powiatu analizował wykaz wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył łącznie
  69 wniosków, w tym: w dyscyplinie bilard 8 wniosków, w dyscyplinie lekkoatletyka
  12 wniosków, w dyscyplinie lekkoatletyka osób niepełnosprawnych 14 wniosków,
  w dyscyplinie wędkarstwo rzutowe 7 wniosków, w dyscyplinie taniec 1 wniosek,
  w dyscyplinie boks 11 wniosków, w dyscyplinie mini siatkówka 15 wniosków,
  w dyscyplinie piłka nożna 1 wniosek. Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował
  7 wniosków złożonych przez AKS Busko – Zdrój w dyscyplinie piłka nożna ze względu na to, że wyszczególnione we wnioskach osiągnięcia nie są wystarczające do przyznania Nagrody oraz 10 wniosków złożonych przez Międzyszkolny Klub Sportowy UNIA ze względu na to, że zostały złożone po wyznaczonym terminie tj. 15 listopada br. Nabór wniosków został ogłoszony we wrześniu i trwał do 10 listopada 2021 roku. Łączna wysokość środków przeznaczonych na Nagrody – 19 900 zł.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odpracowanie dnia 12 listopada 2021 r. w dniu 6 listopada 2021 r.
 2. Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację stanowiska Pomocy Administracyjnej i utworzenia w to miejsce stanowiska Samodzielnego Referenta. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację stanowiska Pomoc Administracyjna z rozwiązaniem umowy o pracę, a następnie utworzenie stanowiska Samodzielny Referent bez zwiększania kosztów i rozpoczęcie procedury konkursowej na nowe stanowisko.
 3. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce. Kwota stypendium wynosi 150 zł dla ucznia. Do stypendium za wyniki w nauce wytypowano jedną uczennicę, która w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskała średnią ocen 4,82 oraz wzorową ocenę z zachowania.
 4. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami kwartalnymi Dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju oraz Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Dobry strat 2.0” za okres lipiec – wrzesień 2021 r.
 5. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Zagraniczne praktyki drogą do kariery 2” za okres 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.
 6. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny – krzeseł szkolnych drewnianych w ilości 150 sztuk dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Strożyskach.
 7. Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie złożenia do Wojewody Świętokrzyskiego wniosku o udzielenie wsparcia w latach 2022-2025 w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3.
 8. Zarząd Powiatu analizował wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
  w Busku – Zdroju i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w szkole psychologa.

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji pomocy szkołom poprzez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Poradnia zorganizowałaby w czterech szkołach (ZSP, ZSTiO, ZST-I, ILO) punkty konsultacyjne. Propozycja trzech godzin tygodniowo na szkołę. W punktach psycholog przychodziłby bezpośrednio do szkoły i bezpośrednio pracowałby z konkretnymi uczniami. Druga forma wsparcia szkół, została zaproponowana przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli i skierowana do nauczycieli. PODiDN zadeklarował zaproszenie nauczycieli do współpracy w ramach sieci (samokształcenie pozwalające nauczycielom dowiedzieć się jak mają postępować w określonych sytuacjach, jak reagować, co robić, kiedy dzieje się coś złego). Przyjmując pięć tygodni w roku bieżącym, w zależności od harmonogramu koszt wyniósłby ok. 3,5 tys. zł, natomiast w 2022 roku przyjmując, że powyższe zajęcia trwałyby do miesiąca czerwca koszt wyniósłby ok. 16 tys. zł.

Zarząd Powiatu zabezpieczył środki finansowe na rok bieżący i rok 2022 dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju na sfinansowanie godzin ponadwymiarowych dla dwóch psychologów.

Z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

 • przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku;
 • udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Busku – Zdroju;
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2022 roku;
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2022 roku;
 • powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku;
 • ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku.

 

 

 1. Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie rzeczowo – finansowe samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie trzech kwartałów 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się ze zmianami w rocznym planie rzeczowo – finansowym na rok 2021 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Busku – Zdroju w sprawie zmiany organizacji pracy w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Busku – Zdroju.

 

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Nr 10/2021 z dnia 27 września 2021 roku Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie wniosku
  o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za rok 2020. W związku z osiągnięciem przez Zespół Opieki Zdrowotnej
  w Busku – Zdroju dodatniego wyniku finansowego za rok 2020 oraz w związku
  z prawidłową realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 – Rada Społeczna przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wnioskuje do Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju o przyznanie nagrody rocznej dla Pana Grzegorza Lasaka – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – za rok 2020. Zarząd Powiatu postanowił przyznać nagrodę roczną za rok 2020 – Panu Grzegorzowi Lasakowi – Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, w wysokości 25 000 zł brutto.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2021 r. dotyczącym wyników kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej
  w Busku – Zdroju w zakresie oceny prawidłowości całości postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości procesu diagnostyczno – terapeutycznego zastosowanego wobec pacjentki i jej zmarłego dziecka. Zarząd Powiatu zapoznał się
  z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi w związku z przeprowadzeniem w/w kontroli.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z: Rb-N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem
  o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu analizował sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej
  w Piasku Wielkim prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania środków finansowych za trzeci kwartał 2021 roku. Zarząd Powiatu zapoznał się
  z informacją Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju, że Caritas Diecezji Kieleckiej
  w III kwartale 2021 roku wydatkował środki PFRON niezgodnie z zatwierdzonym preliminarzem kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim stanowiącym załącznik nr 1 do aneksu nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 roku do umowy zawartej w dniu 1 grudnia 2016 roku w sprawie prowadzenia i finansowania ze środków PFRON oraz Powiatu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim. Przekroczenie środków nastąpiło w wydatkach usługi materialne i niematerialne
  w wysokości 11 493,73 zł (plan: 8 500 zł, wydatkowanie: 19 993,73 zł). Członkowie Zarządu Powiatu zobowiązali Kierownika WTZ w Piasku Wielkim do przedłożenia skorygowanego rozliczenia kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania środków finansowych za trzeci kwartał 2021 roku i ujęcie tylko tych kosztów, które wynikają
  z zawartej umowy.
 1. Zarząd Powiatu przyjął:
  • sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju z wykorzystania środków finansowych za trzeci kwartał 2021 roku;
  • sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za trzeci kwartał 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu przyjął:
  • preliminarz kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej na 2022 rok;
  • preliminarz kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju na 2022 rok;
  • preliminarz kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2022 rok.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem Nr 3/2021/DDR z realizacji projektu „Dla Dobra Rodziny” za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

 

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem Nr 3/2021/LOŻ z realizacji projektu „Lepsze Oblicze Życia” za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

 

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia na Stanowisko XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie finansowania pediatrii w Polsce.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju z dnia 12.11.2021 r. informującym o wstrzymaniu przyjęć pacjentów
  w Oddziale Geriatrycznym z uwagi na chorobę pracownika na COVID-19. Z dniem 17.11.2021 r. przyjęcia w Oddziale Geriatrycznym zostały wznowione.

 

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przekazanym według właściwości przez Wydział Polityki Społecznej
  i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotyczącym prośby
  o przyznanie dofinansowania na realizację inwestycji polegającej na zakupie aparatury w celu utworzenia dodatkowej sali operacyjnej wraz z salą wybudzeniową dla pacjentów z COVID-19 oraz z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o dotację celową na inwestycję pn.: „Zakup aparatury medycznej w celu utworzenia dodatkowej sali operacyjnej wraz z salą wybudzeniową dla pacjentów z COVID-19” oraz
  z odpowiedzią Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, w której Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia informuje,
  iż Wojewoda Świętokrzyski nie ma możliwości przekazania dotacji bezpośrednio do podmiotu leczniczego. Powyższy wniosek winien być złożony do Wojewody Świętokrzyskiego przez Starostę Buskiego.

 

 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na zastępstwo pracownika na stanowisku kucharz.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim na 2021 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy zawartej w dn. 01.12.2016 r. w sprawie prowadzenia i finansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków Powiatu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim. Zmiana dotyczy obsady zatrudnienia Warsztatu i polega na zwiększeniu etatu pracownika na stanowisku sprzątaczki i rehabilitanta. Proponowane zmiany mają zastosowanie od chwili podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu i podpisaniu stosownego aneksu.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
  10.2021 r. polecającą Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju:
 • w ramach I poziomu zabezpieczenia realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w wyżej wymienionym podmiocie leczniczym w okresie od 27 października 2021 r. do odwołania 4 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 • w ramach II poziomu zabezpieczenia realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w wyżej wymienionym podmiocie leczniczym na Oddziale Zakaźnym w okresie od 27 października 2021 r. do odwołania 44 łóżek oraz 3 łóżka na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pacjentów
  z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej skierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie wymiany dostarczonych respiratorów na właściwą aparaturę medyczną, która może być przeznaczona do leczenia chorych na COVID-19 w oddziale intensywnej terapii.

 


Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

 • wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem;
 • wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 1. Zarząd Powiatu przyjął projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem
  (dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na dalszy okres trzech lat pomieszczenia garażowego znajdującego się w przybudówce budynku internatu szkolnego SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju). Przedmiotowy projekt uchwały będzie przedmiotem obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.
 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek o prawo pierwokupu gruntu „starej, nieistniejącej już drogi powiatowej”. Przedmiotem wniosku jest część działki nr 231/2 położonej
  w Skotnikach Dolnych gm. Wiślica. Aktualnie geodeta uprawniony przygotowuje mapę podziałową, w celu wydzielenia przedmiotowej części działki 231/2. Po jej wydzieleniu planowana jest jej zamiana w zamian za działkę Nr 75/3 zajętą pod drogę powiatową
  a będącą własnością Gminy Wiślica. Na części działki 231/2 przeznaczonej do wydzielenia i zamiany z Gminą Wiślica posadowione są studzienki szamba należące do Wnioskodawczyni. Gmina Wiślica we wniosku o zamianę, skierowanym w dniu 16.07.2020 r. poinformowała, że przedmiotowy teren zajęty jest pod drogę wewnętrzną, parking i tereny zieleni administrowane przez Gminę Wiślica. Odnośnie prośby Wnioskodawczyni o prawo pierwokupu - wprawdzie art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje prawo pierwokupu - jednakże Wnioskodawczyni nie podlega pod w/w przepis. Natomiast art. 34 ugn przewiduje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zbywanej osobom fizycznym i prawnym, niemniej jednak Wnioskodawczyni nie spełnia warunków w nim określonych. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do zorganizowania spotkania z udziałem przedstawiciela Gminy Wiślica oraz Wnioskodawczyni, celem uzgodnienia ostatecznego stanowiska dotyczącego podziału przedmiotowej działki. Ponadto, Naczelnik Wydziału GKN został zobowiązany do dokonania, w miarę potrzeb, aktualizacji zlecenia dotyczącego przygotowania mapy podziałowej w formie stosownego aneksu do umowy zawartej z geodetą uprawnionym. Jednocześnie Zarząd Powiatu zasugerował, że Gmina Wiślica i Wnioskodawczyni powinni partycypować
  w kosztach wykonania przedmiotowego podziału.
 2. Zarząd Powiatu analizował wniosek dotychczasowego dzierżawcy o kontynuację dzierżawy całej działki nr 581/4 i części działki 581/12, położonych w obrębie
  Zborów gm. Solec – Zdrój, stanowiących własność Powiatu Buskiego, będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Dodatkowo Wnioskodawca prosi o zgodę na wykarczowanie sadu, gdyż rosnące tam drzewa owocowe są już stare i mimo zastosowanych zabiegów pielęgnacyjnych zbiory są nieopłacalne. Zgodnie z przepisami Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie do ogłoszenia przetargu na dzierżawę w/w gruntu oraz, aby we współpracy z Wydziałem GKN zostały ustalone warunki. Ponadto, w odniesieniu do wyrażenia zgody na wykarczowanie sadu Dyrektor, jako zarządzający, może wyrazić zgodę na powyższe określając warunki, co i w jaki sposób ma być użytkowane.
 3. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek firmy Orange Polska S.A. działającej przez swojego pełnomocnika reprezentującego firmę wykonawczą Optobudowa
  z o.o. dotyczący dysponowania na cele budowlane oraz wyrażenia zgody na umieszczenie przyłącza telekomunikacyjnego do PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Busku – Zdroju w budynku przy ul. Kopernika 6.
 4. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Stowarzyszenia Wiosna z siedzibą
  w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsca na magazyn paczek holu Hali Sportowej w Busku – Zdroju w związku z akcją charytatywną „Szlachetna paczka” w dniach od 10 do 12 grudnia 2021 r. (10 grudnia 2021 r. od godz. 1500 do godz. 2100; 11 grudnia 2021 r. od godz. 900 do godz. 2200;
  12 grudnia 2021 r. od godz. 900 do 2100).

Z zakresu komunikacji i drogownictwa:

 

 

 1. Zarząd Powiatu analizował pismo Firmy Gepard w sprawie dotyczącej rozwiązania skomplikowanej sytuacji zakłócenia gospodarki wodnej w przedsięwzięciu
  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0049 Strzałków – Smogorzów w m. Strzałków związana z odwodnieniem pasa drogowego w km 3+050¸3+250”. Zgodnie ze stanowiskiem w/w Firmy zobowiązanie Zarządu Powiatu, zawarte w piśmie z dnia 31.08.2021 r. jest niemożliwe do zrealizowania. Urządzenie wodne (rowy przydrożne) musi mieć ujście do najbliższego cieku, lub innego urządzenia wodnego, które ma zdolność przejęcia ilości wód zgromadzonych w proponowanych rowach przydrożnych. Jeśli tak nie będzie, to na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, skonstruowany wniosek z brakiem ujścia wód opadowych i roztopowych, będzie odrzucony. W/w Firma proponuje likwidację wszelkich urządzeń wodnych tj. przepustu i istniejącego rowu przydrożnego i doprowadzenie gospodarki wodnej na tym obszarze do pierwotnego stanu, w którym woda swobodnie przepływała przez cały ten obszar (czyli drogę i tereny prywatne). Urządzenia wodne (mosty, przepusty i rowy przydrożne) projektuje się wtedy, gdy droga zakłóca gospodarkę wodną w strefie, przez którą ta droga zostaje poprowadzona. W/w droga powiatowa, po likwidacji niewłaściwie wykonanych urządzeń wodnych (przepust i rów przydrożny), nie będzie zakłócać przepływu swobodnie płynących wód opadowych i roztopowych. Natomiast będzie się to wiązać ze zwróceniem szczególnej uwagi na późniejsze utrzymanie drogi na tym odcinku, zwłaszcza w okresie zimowym. Zarząd Powiatu zaakceptował zawartą w w/w piśmie propozycję Firmy Gepard dotyczącą rozwiązania skomplikowanej sytuacji zakłócenia gospodarki wodnej w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0049 Strzałków – Smogorzów m. Strzałków związana z odwodnieniem pasa drogowego w km 3+050¸3+250”. Jednocześnie Członkowie Zarządu wyrazili wątpliwości odnośnie wydanego przez Sąd w przedmiotowej sprawie rozstrzygnięcia, gdyż zdaniem Członków Zarządu nie rozwiąże ono w pełni problemu zalewania działek.
 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów
  o zaplanowanie w 2022 r. przebudowy przepustu zlokalizowanego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce z drogą gminną Nr 361058T w miejscowości Słupia. Gmina Pacanów deklaruje opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i 50% udział w kosztach realizacji inwestycji. Członkowie Zarządu Powiatu zadeklarowali współpracę przy realizacji w/w zadania. Zarząd Powiatu oczekuje na przekazanie przez Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu zobowiązali Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do uzgodnienia ze Skarbnikiem Powiatu kwestii zabezpieczenia w budżecie środków na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

 

 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Radnej Rady Miejskiej w Busku – Zdroju Pani Danuty Prędkiej w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość (dz. nr ewid. gr. 290 obręb Biniątki) na odcinku ok. 300 m. Członkowie Zarządu Powiatu stwierdzili, że na chwilę obecną nie ma możliwości realizacji przedmiotowego zadania.

 

 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Radnych Rady Powiatu w Busku – Zdroju Pani Teresy Krupskiej i Pana Krzysztofa Wojtasia w sprawie remontu drogi powiatowej
  Nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów na odcinku od km 8+015 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0130T Grotniki Małe – Oblekoń – Rataje
  w miejscowości Pawłów z jednoczesną prośbą o ujęcie realizacji zadania we wnioskach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  Zarząd Powiatu postanowił, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na wskazanym odcinku drogi należy wyznaczyć pas drogowy w/w drogi. W chwili obecnej prowadzone są przez Wydział GKN działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego przedmiotowego odcinka drogi.

 

 1. Zarząd Powiatu analizował pismo Radnej Rady Miejskiej w Busku – Zdroju Pani Barbary Wielgo w sprawie uwzględnienia w budżecie Powiatu na 2022 r. środków finansowych na częściowe pokrycie zadania związanego z wykonaniem projektu lub projektu wraz z budową obwodnicy miejscowości Dobrowoda i miejscowości Olganów. Członkowie Zarządu Powiatu zwrócili uwagę, że Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach nie skierował do Zarządu Powiatu w tej sprawie żadnego wniosku. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora PZD w Busku – Zdroju
  w chwili obecnej opracowywana jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla
  w/w zadania. Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu uznali, iż Zarząd Powiatu partycypuje w realizacji przedmiotowego zadania poprzez zrzeczenie się odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonych pod realizację przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu zadeklarowali dalszą możliwość nieodpłatnego przekazania prawa własności gruntów pod realizację w/w inwestycji.
 1. W związku z podpisaniem umowy na zadanie : „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice na działkach nr 333, 339, 307 w Siesławicach gmina Busko – Zdrój, wraz z przebudową drogi
  Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów”,
  Zarząd Powiatu zapoznał się
  z informacją
  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju, że koszt inwestycji po przetargu wyniósł 2 728 530,73 zł. Przyznane dofinansowanie z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na w/w zadanie zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury Departament Dróg Publicznych z dnia 26.05.2021 r. wynosi
  1 926 286,00 zł.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
  w Busku – Zdroju, że w dniu 22.09.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na zadanie
  : „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Buskiego”. Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Zabezpieczona kwota środków finansowych na przedmiotowe zadanie wynosi
  73 500 zł. Łączna kwota oferty wynosi 365 700 zł, zatem brakująca kwota to
  292 200 zł. Członkowie Zarządu Powiatu podjęli decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego ze względu na brak możliwości zwiększenia kwoty środków na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu zaproponowali, aby przedmiotową dokumentację wykonali pracownicy PZD w Busku – Zdroju.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
  w Busku – Zdroju na temat wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie dróg
  w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.
 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o wprowadzenie zmiany w budżecie Powiatu na rok 2021 w zakresie nazw zadań oraz o zwiększenie środków finansowych na wykonanie zadań:
 2. Obecnie jest: Utwardzenie poboczy na wysokości cmentarza na drodze powiatowej
  Nr 0096T Stopnica – Gorysławice w m. Gorysławice – odc. około 220 mb wartość około 100 000 zł.

Winno być: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica – Gorysławice od km 18+735 do km 18+955 dł. 220 m w m. Gorysławice – szacunkowa wartość kosztorysowa 253 915,39 zł.

 1. Obecnie jest: Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej Nr 0072T Gacki – Gorysławice – odc. około 80 mb w m. Kobylniki przy strażnicy OSP – wartość około 30 000 zł.

Winno być: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0072T Gacki – Gorysławice od km 10+769 do km 10+805 w m. Kobylniki związana z budową chodnika – szacunkowa wartość kosztorysowa 67 656,59 zł.

Powyższe zadania będą realizowane w ramach wydatków majątkowych. Gmina Wiślica zadeklarowała częściowy udział finansowy w wykonaniu inwestycji.

Członkowie Zarządu Powiatu pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy wniosek
w części dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na rok 2021 w zakresie nazw zadań. Decyzję odnośnie realizacji przedmiotowych zadań i wysokości środków jakie zostaną przeznaczone na ich wykonanie Zarząd Powiatu podejmie po przedstawieniu przez Dyrektora PZD w Busku – Zdroju informacji z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na przebudowę w/w dróg oraz informacji odnośnie wysokości udziału finansowego Miasta i Gminy Wiślica.

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego informującym, iż w dniu 15 września 2021 r. został ogłoszony uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie w 2021 r. zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych, na przejściach oraz w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych – poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości. Zarząd Powiatu podtrzymał dotychczasową decyzję, iż nie będzie brał udziału w naborze uzupełniającym.
 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Rady Sołeckiej sołectwa Balice, gmina Gnojno w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej: Nr 0026T Śladków Mały – Palonki – Kargów z drogą powiatową Nr 0029T Gnojno – Janowice Poduszowskie – Balice w miejscowości Balice. Ze względu, iż został złożony wniosek do Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz do Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 0029T obejmujący m.in. skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 0026T Śladków Mały – Palonki – Kargów z drogą powiatową Nr 0029T Gnojno – Janowice Poduszowskie – Balice w m. Balice oraz opracowano stosowną dokumentację, która posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia i spełnia wszystkie kryteria w zakresie bezpieczeństwa użytkowników w/w dróg tzn. zawiera właściwe parametry i właściwe oznakowanie, a wprowadzenie obecnie jakichkolwiek zmian do projektu spowoduje rozpoczęcie procedury od początku i konieczność wycofania złożonych wniosków, a tym samym odłożenie przebudowy na bliżej nieokreślony czas Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Rady Sołeckiej sołectwa Balice.
 1. W związku z przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 sierpnia br. informacją na temat wysokości kosztów wykonania malowania oznakowania pozimowego ścieżek rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykonaniu malowania oznakowania pozimowego ścieżek rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego w roku bieżącym (z wyłączeniem ścieżki rowerowej w m. Wełnin ze względu na rozpoczynającą się przebudowę drogi).
 2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
  w Busku – Zdroju na wnioski Członka Zarządu Powiatu Jerzego Kordosa oraz Członka Zarządu Powiatu Tomasza Mierzwy zgłoszone na posiedzeniu Zarządu w dniu 21.09.2021 r. w sprawie wykonania robót z zakresu bieżącego utrzymania.
 1. Zarząd Powiatu analizował pismo mieszkanki m. Skotniki Górne gm. Wiślica w sprawie zalewania działki położonej w w/w miejscowości przy drodze powiatowej Nr 0072T Gacki – Gorysławice. Pismo zostało przesłane wg właściwości przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, jako skarga na działanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju. Wnioskodawca – mieszkanka m. Skotniki Górne zwróciła się z prośbą o podjęcie skutecznych działań dotyczących zalewania jej nieruchomości przez rów melioracyjny, który przebiega wzdłuż działki przy drodze powiatowej Nr 0072 Gacki – Gorysławice w m. Skotniki Górne. Ponadto, w piśmie zawarta jest również prośba o przeprowadzenie rowu melioracyjnego we właściwym miejscu, w polach, skąd spływa woda i odprowadzenie wody z obecnego rowu melioracyjnego, który jest usytuowany przy drodze powiatowej Nr 0072T Gacki – Gorysławice w miejscowości Skotniki Górne i nieruchomości do pobliskiego zbiornika wodnego. W/w rów melioracyjny jest własnością Skarbu Państwa. Zarząd Powiatu uznał przedmiotowe pismo mieszkanki m. Skotniki Górne gm. Wiślica nie, jako skargę, lecz jako wniosek. Zarząd Powiatu stwierdził, iż w/w zadania nie leżą w kompetencji Powiatu, zobowiązując Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do udzielenia Wnioskodawczyni stosownej odpowiedzi. Jednocześnie, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do przygotowania wniosków, które dotyczą rowów usytuowanych przy drogach powiatowych, ale niebędących własnością Powiatu Buskiego a Skarbu Państwa, aby w przyszłości móc ubiegać się o środki od Wojewody Świętokrzyskiego.

W sprawach różnych:

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

 

 • skierowania do konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Buskiego projektu dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030”.
 1. Zarząd Powiatu analizował pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju informujące o możliwości przekazania nieodpłatnie 8 zestawów komputerowych wskazanej przez Zarząd instytucji/organizacji. Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią informatyka tut. Starostwa Powiatowego dot. w/w zestawów komputerowych, zgodnie z którą według informacji zaczerpniętych ze stron producenta w/w modele komputerów nie powinny być używane w jednostkach organizacyjnych Powiatu ze względu na przestarzałą technologię oraz brak wsparcia dla systemów operacyjnych.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zarządu Towarzystwa Miłośników Buska – Zdroju dotyczącym wsparcia jak również czynnego udziału w organizowanej przez TMB oraz Komendę Hufca ZHP w Busku – Zdroju zbiórce publicznej do puszek kwestarskich na Cmentarzu Parafialnym w Busku – Zdroju w dniu 31 października
  i 1 listopada 2021 r.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Stowarzyszenia Miłośników Szańca o przekazanie pięciu komputerów nie używanych już w Urzędzie Starostwa Powiatowego. Komputery będą wykorzystywane w Wiejskim Domu Kultury w Szańcu na potrzeby społeczne w czasie zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Wnioski z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Powiatu:

 1. Analizując projekt uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego, Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak poinformował, iż w związku z pojawiającymi się interpretacjami przepisów ustawy z dn. 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) wprowadzono zmiany w treści uchwały, które przedstawia zaproponowany nowy projekt uchwały. Komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały projekt nowej uchwały.

 

Zarząd Powiatu nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionego projektu.

 1. Analizując projekt uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku – Zdroju grupa Radnych Rady Powiatu zgłosiła wniosek o podniesienie wartości procentowej diety o 5% dla: Przewodniczących Komisji z 65% na 70%; dla Wiceprzewodniczących Komisji z 60% na 65%; dla radnych nie pełniących żadnej funkcji z 50% na 55%. Komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały powyższy wniosek.

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję przedstawioną przez radnych i przedstawia projekt uwzgledniający wniosek.

Zarząd wnosi pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).
 • przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).
 • zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030 (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).
 • zmiany uchwały Nr XXIV/266/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego.
 • ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 • wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 • udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (DPS Zborów).
 • udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (DPS Gnojno).
 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).
 • określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku – Zdroju (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

oraz n/w informacje:

 • Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2020.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 • Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 • Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-11-26
Data publikacji:2021-11-26
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:262