Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny, od 22 grudnia 2021 roku do 21 stycznia 2022 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2022

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny [ PDF ]

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

za okres międzysesyjny

Zarząd Powiatu w okresie od 22 grudnia 2021 roku do 21 stycznia 2022 roku odbył 5 posiedzeń:

 

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Uchwały z Sesji Rady Powiatu w sprawie:

 • zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku;
 • przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku;
 • zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia
  11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030;
 • wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
 • wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem;
 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok;
 • zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2022 rok.


 

Z zakresu gospodarki finansowej:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2021;
 • przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku (x5);
 • zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku;
 • zmiany Uchwały Nr 507/2021 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych w Powiecie Buskim w 2021 roku;
 • zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych;
 • wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji wynikającej z art. 243
  1 ustawy o finansach publicznych.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego
  wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju w 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu przyjął:
  • sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju z wykorzystania środków finansowych
   za IV kwartał 2021 roku;
  • sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za IV kwartał 2021 roku;
  • sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania środków finansowych za IV kwartał 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2021 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Starosty Buskiego w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.
 2. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie o przesunięcie środków finansowych w projekcie planu finansowego na rok 2022 w wysokości 45 000 zł w ramach działu 852 rozdział 85202 z paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na paragraf 4220 – zakup żywności.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie o przesunięcie środków finansowych w projekcie planu finansowego na rok 2022 w wysokości 31 382 zł w ramach działu 852 rozdział 85202 z paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady
  i Zarządu w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 18 624 zł brutto na wykonanie transkrypcji archiwalnych i przyszłych nagrań wideo z posiedzeń Sesji Rady Powiatu w Busku – Zdroju.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju o przeniesienie środków finansowych na rok 2022 otrzymanych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju o zwiększenie do planu finansowego na rok 2022 do projektu POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063507
  „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” w związku
  z niewykorzystaniem środków w 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju o zwiększenie limitu wydatków w planie budżetowym na 2022 rok o kwotę 150 476 zł na realizację projektu pn. „Zagraniczne praktyki – drogą do kariery 2”.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju o zmianę w planie finansowym wydatków budżetowych na 2022 rok.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie
  I - III 2022 roku.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju o wprowadzenie zwróconych w dniu 29.12.2021 r. środków do budżetu na 2022 rok dotyczących projektu „Rodzina w Centrum”
  w wysokości 7 824,77 zł.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju o wprowadzenie zwróconych w dniu 27.12.2021 r. środków do budżetu na 2022 rok dotyczących projektu „Lepsze Oblicze Życia”
  w wysokości 125 642,24 zł.
 2. Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałami VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dn. 14 grudnia 2021 r.:
  • Uchwała Nr 197/2021 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2022 rok;
  • Uchwała Nr 198/2021 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2022 rok;
  • Uchwała Nr 199/2021 w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2022-2030.
 1. Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie rzeczowo - finansowe samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie 2021 roku.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o przesunięcie środków finansowych w projekcie planu finansowego na rok 2022 w wysokości 27 003 zł w ramach działu 852 rozdział 85202 z paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Starosty Buskiego o zabezpieczenie w budżecie na 2022 rok dodatkowych środków w łącznej kwocie 468 208 zł, z czego:
  • 12 678 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna stanowiącej wkład własny Powiatu w realizacji zadania związanego z pokryciem kosztów utrzymania uczestników w WTZ, powyższe wynika ze zmiany w dniu 3 stycznia 2022 roku rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków
   z PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym,
  • 455 530 zł, w tym: 355 530 zł w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków związanych z obsługą zadłużenia oraz 100 000 zł w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń
   i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
   na pokrycie wydatków związanych z udzielonym poręczeniem. Powyższe spowodowane jest wzrostem stóp procentowych.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2022 r.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami w planie finansowym wydatków na 2022 r.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pisemną opinią Komisji Finansowo – Budżetowej z dnia 18.01.2022 r. dotyczącą projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030.


 

Z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 • upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Kosmiczni hotelarze”;
 • ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 r. opłat za udział nauczycieli
  w formach kształcenia i doskonalenia.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego
  : „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” za okres od 01.09.2021 r. do 30.11.2021 r.

 

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami kwartalnymi Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych pn.: „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” za okres wrzesień 2021 r. – listopad 2021 r. oraz „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo – kongresowej i prozdrowotnej” za okres wrzesień
  2021 r. – listopad 2021 r.

 

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju o przebiegu realizacji przedsięwzięć edukacyjnych pn.: „Seminarium jakości kształcenia matematycznego”, „Ekonomia społeczna dla szkół” oraz „Klasa akademicka SGH”.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami Dyrektorów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Dobry start 2.0” za okres
  od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Zagraniczne praktyki – drogą do kariery 2” za okres od 01.10.2021 r.
  do 31.12.2021 r.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. wyników spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie propozycji przekazania szkoły przyszpitalnej – Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z analizą poniesionych w 2021 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Buski w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa
  w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
  w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce za drugi semestr roku szkolnego 2020/2021. Kwota stypendium wynosi 150 zł dla ucznia. Stypendium za wyniki w nauce przyznano 19 uczniom.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Kwota stypendium wynosi
  200 zł dla ucznia. Stypendium za wyniki w nauce przyznano 7 uczniom. Stypendium
  za osiągnięcia sportowe zostało przyznane 1 uczennicy.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją o dokonanych zmianach w arkuszach organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Buski za okres od 1 września do 31 grudnia 2021 r.
 1. W związku ze zbliżającym się terminem naboru kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, Zarząd Powiatu podjął decyzję
  w sprawie ustalenia - na potrzeby elektronicznej rekrutacji (na dzień symulacji) - minimalnej liczby uczniów w oddziałach klas pierwszych n/w typów szkół ogólnodostępnych na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej:
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • szkoły branżowej pierwszego stopnia.

Zarząd Powiatu ustalił minimalną liczbę uczniów w przypadku:

 • liceum ogólnokształcącego na poziomie 30 osób (w klasach, w których występuje podział na grupy) i 24 osób (w szczególnie uzasadnionych przypadkach w klasach, w których ten podział nie występuje),
 • technikum – na poziomie 30 osób (w klasach, w których występuje podział na grupy) i 24 osób (w szczególnie uzasadnionych przypadkach w klasach, w których ten podział nie występuje).
 • szkoły branżowej pierwszego stopnia – na poziomie 24 osób.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektorów szkół, aby przy konstruowaniu oferty edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 – poza decyzją Zarządu Powiatu dotyczącą minimalnej liczby uczniów w oddziałach klas pierwszych – uwzględniali
w szczególności:

 • zapisy obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, które jest publikowane do dnia 1 lutego danego roku, zgodnie z art. 46b ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe;
 • spodziewaną liczbę absolwentów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w liczbie ok. 870.

Zarząd Powiatu upoważnił Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu Stanisława Klimczaka, aby w indywidualnych przypadkach w dniu symulacji podejmowali decyzje w oparciu o analizę konkretnego oddziału co do obniżenia minimalnej liczby uczniów.

 1. Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę Wydawnictwa Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie, która dotyczy podpisania umowy na zamieszczanie informacji promujących Powiat Buski. Na podstawie projektu umowy miesięczny koszt wyniesie 500 zł netto, co daje kwotę 615 zł brutto, okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Ilość materiałów promujących i informacyjnych: łączna objętość ½ strony tygodnika (kolumny), tj. 24 modułów w formacie A3
  jeden raz w miesiącu oraz na stronie internetowej: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/busko przez okres 7 dni w miesiącu.


Z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

 

 • ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
  12.2021 r. Znak: PSZ.VIII.967.238.2021 o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2021 r. Znak: PSZ.VIII.976.236.2021 dotyczącej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Pacanowie w sprawie korekty kalkulacji kosztów realizacji wykonania zadania publicznego w roku 2021 pn.: Prowadzenie Placówki „Dom Ojca Gwidona Nr 1”, całodobowej, socjalizacyjnej od 1 lipca 2021 r. w Placówce „Dom Ojca Gwidona Nr 1”.
 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Pacanowie w sprawie korekty kalkulacji kosztów realizacji wykonania zadania publicznego w roku 2021 pn.: Prowadzenie Placówki „Dom Ojca Gwidona Nr 2”, całodobowej, socjalizacyjnej od 1 lipca 2021 r. w Placówce „Dom Ojca Gwidona Nr 2”.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju skierowanym do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Busku – Zdroju o wydłużenie terminu usunięcia nieprawidłowości określonych
  w decyzji PZ-5580/22/ZŻ/03 dotyczącej dostosowania obiektów Szpitala Powiatowego do wymogów obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu na 2022 rok na pokrycie części kosztów funkcjonowania Policji. KPP w Busku – Zdroju informuje, że wsparcie zostanie przeznaczone na ewentualne służby ponadnormatywne, które spowodują zwiększenie liczby patroli na ulicach, co z pewnością przyczyni się do skutecznego eliminowania zagrożeń i poprawę bezpieczeństwa na terenie Powiatu Buskiego lub zakup pojazdu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju współfinansowanego przez samorządy lokalne. Powyższy wniosek, ze względu na brak środków finansowych, został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.

 

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat przyjętych przez Zarząd PFRON kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozesłało pisma do jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Gmin z terenu Powiatu w celu uzyskania informacji na temat przystąpienia
  do w/w Programu. Odpowiedzi należało przekazać do dnia 17 stycznia 2022 r. Wystąpienia i wnioski jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszarów B,C,D,F i G należy składać do Oddziału PFRON w terminie od 01.12.2021 r. do 01.03.2022 r.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju dotyczącym wstrzymania przyjęć w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym ZOZ w Busku – Zdroju od 10 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. Powyższa decyzja podyktowana jest brakami kadrowymi w w/w Oddziale. Zostanie zapewniona opieka zarówno lekarska, jak i pielęgniarska w stosunku do pacjentek przebywających
  w w/w Oddziale, aż do momentu ich wypisu. Cały personel Oddziału Ginekologiczno – Położniczego zostanie skierowany do pracy z pacjentami z potwierdzonym wynikiem SARS-CoV-2 w tzw. „oddziałach covidowych”, w których również są braki kadrowe. Opieka z zakresu ginekologii zostanie zabezpieczona pacjentkom w Poradni Ginekologiczno – Położniczej zgodnie z rozszerzonym harmonogramem pracy Poradni.

 

 

Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:

 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

 

 • wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości.

 

 

 1. Zarząd Powiatu analizował podanie Radnego Rady Powiatu Pana Piotra Wąsowicza
  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie regulacji stanu prawnego drogi
  Nr 0060T Młyny – Szaniec – Nowy Folwark w miejscowości Młyny. Działki nr 535
  i 387 stanowiące część drogi objętej wnioskiem mają uregulowany stan prawny na Powiat Buski. Odnośnie ewentualnego wyznaczenia granic w/w nieruchomości Wydział GKN informuje, że w miejscowości Młyny zlecona została modernizacja ewidencji gruntów i budynków, której zakończenie przewidziano na lipiec 2022 r. Zarząd Powiatu postanowił, że dalsze decyzje odnośnie regulacji stanu prawnego
  w/w drogi będą podejmowane po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów
  i budynków w miejscowości Młyny, kiedy wyjaśniony zostanie przebieg i granice pasa drogowego w/w drogi oraz jeśli stwierdzone zostanie, że nastąpiła zajętość gruntów pod pas drogowy.
 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek w sprawie zamiany działek położonych
  w Janowicach Poduszowskich, gm. Gnojno. Członkowie Zarządu Powiatu stwierdzili, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zamiana nieruchomości nie jest możliwa, gdyż drogi publiczne nie mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany ani darowizny (przedmiotem obrotu). Członkowie Zarządu Powiatu stwierdzili, że możliwym rozwiązaniem sprawy jest wniesienie przez Wnioskodawczynię do Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju wniosku o stwierdzenie nabycia własności działek będących w jej posiadaniu przez zasiedzenie. Decyzją Zarządu Powiatu Dyrektor PZD w Busku – Zdroju oraz Naczelnik Wydziału GKN zostali zobowiązani do dokonania wizji w terenie i rozeznania czy grunty będące przedmiotem w/w wniosku są zbędne Powiatowi.
 1. W związku ze zgodą na zamianę gruntu udzieloną przez Komendę Hufca ZHP Busko – Zdrój, Komendę Chorągwi Kieleckiej ZHP, Komisję Rewizyjną ZHP Chorągwi Kieleckiej oraz Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie, Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju o podjęcie działań mających na celu zamianę części gruntu należącego do ZST-I z częścią gruntu należącego do ZHP w Busku – Zdroju. Zamiana pozwoli na zaprojektowanie i wybudowanie szkolnej sali sportowej o wymiarach spełniających potrzeby związane z prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego
  w szkole. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do wykonania stosownego podziału gruntów na koszt Powiatu. Według wcześniejszych ustaleń koszt aktu notarialnego zamiany również poniesie Powiat. Ponadto, z uwagi na propozycję złożenia wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zespołu do przygotowania wyceny zadania celem podjęcia decyzji.


 

Z zakresu komunikacji i drogownictwa:

 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Wójta Gminy Solec – Zdrój w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Solec – Zdrój: Nr 0091T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec – Zdrój, ul. Kościuszki
  (nr ewid. dz. 77/3) i Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin, ul. Partyzantów (nr ewid. dz. 172). W związku z tym, że w/w wniosek nie podlega ocenie Zarządu Powiatu, został skierowany do Wydziału Komunikacji i Transportu tut. Starostwa Powiatowego, celem realizacji.

 

 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów
  o partycypację w 2022 roku przez Powiat Buski na poziomie minimum 95% w kosztach przebudowy przepustu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce z drogą gminną Nr 361058T w miejscowości Słupia. Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów wartość kosztorysu inwestorskiego wynosi 129 377,20 zł netto za całość inwestycji. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje o wycofaniu wniosku o dofinansowanie przebudowy przepustu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów – Gace Słupieckie z drogą gminną Nr 361068T w miejscowości Zborówek. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w wniosek oraz podjął decyzję o realizacji przedmiotowego zadania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej przyznanej w 2021 roku, które pozostają do wykorzystania na przebudowę dróg w 2022 roku.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju propozycjami wykonania przebudowy dróg powiatowych
  w ramach dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 926 286 zł przyznanej w 2021 roku dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice na działkach nr 333, 339, 307 w Siesławicach gmina Busko – Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów dł. 999 m”. W związku z przeprowadzeniem przetargu na w/w zadanie i kosztami Inspektora Nadzoru wystąpiły oszczędności
  w subwencji w kwocie 548 520 zł. Subwencja musi być wykorzystana pod warunkiem 50% dofinansowania Powiatu Buskiego, co stanowi kwotę 548 521 zł. Ogólna wartość środków finansowych, które pozostają do wykorzystania na przebudowę dróg to kwota 1 097 041 zł. Zarząd Powiatu zaproponował realizację ze środków z rezerwy subwencji ogólnej przyznanej w 2021 roku, które pozostają do wykorzystania na przebudowę dróg w 2022 roku, następujących zadań:
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda od km 5+990 do km 6+290 długości 300 m – szacunkowa wartość inwestycji wynosi 470 000 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T Młyny – Szaniec – Nowy Folwark na odc. przez wieś Szaniec dł. około 300 m – szacunkowa wartość inwestycji wynosi
  347 042 zł.
 • Przebudowa przepustu zlokalizowanego na skrzyżowaniu drogi powiatowej
  Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce z drogą gminną
  w m. Słupia – szacunkowa wartość inwestycji wynosi 280 000 zł.

Łączna kwota na w/w zadania wynosi 1 097 042 zł.

W związku z informacją Dyrektora PZD w Busku – Zdroju o braku możliwości realizacji ze środków z rezerwy subwencji ogólnej przyznanej w 2021 roku, zadania: Przebudowa przepustu zlokalizowanego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce z drogą gminną Nr 361058T
w miejscowości Słupia,
Zarząd Powiatu podjął decyzję o realizacji w ramach
w/w środków przebudowy odcinka drogi powiatowej – ul. Stopnicka w m. Pacanów
dł. ok. 300 m.

 1. Zarząd Powiatu analizował pismo Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój
  o udzielenie informacji, czy Powiat zamierza zwiększyć środki finansowe na realizację zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej: Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój” do wysokości umożliwiającej wybór Wykonawcy.

Oferta najkorzystniejsza dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI III złożona została przez Wykonawcę DROCAD SP. Z O.O. z siedzibą w Tychach, odpowiednio:

 • CZĘŚĆ I:

Zadanie 1 Solec – Zdrój – Piasek Mały dł. ok. 4600 mb.

Zadanie 2 ul. Sienkiewicza w Solcu – Zdroju dł. ok. 750 mb.

Zadanie 3 Piasek Mały dł. ok. 600 mb.

Zadanie 4 Piasek Mały – Baranów Chwalikówka dł. ok. 3100 mb.

za cenę 492 000 zł brutto.

 • CZĘŚĆ III:

Baranów – Skotniki Małe dł. ok. 3200 mb.

za cenę 221 400 zł brutto.

Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć brakujące środki na przedmiotowe zadanie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą 752 200 zł.
Na rok 2022 zabezpieczono 499 380 zł, a na rok 2023 zaplanowano 214 020 zł.

 1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Radnej Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
  w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn na odcinku od remizy w Starym Korczynie do drogi krajowej Nr 79 w Winiarach Dolnych. Zarząd Powiatu postanowił, iż powyższy wniosek będzie analizowany pod kątem złożenia go we wnioskach do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jeżeli ilość wniosków pozwoli to wniosek Radnej Rady Miejskiej w Nowym Korczynie zostanie złożony do aktualnie ogłoszonego naboru, jeśli nie, to w kolejnym naborze, który się pojawi.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją, iż w związku z ogłoszonym naborem drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  jednostka samorządu terytorialnego może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie
  wg następujących wytycznych:
 • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł;
 • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł;
 • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł.

Pierwszy wniosek będzie obejmował n/w propozycje zadań:

 • Gmina Solec – Zdrój – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów – Parchocin – Podwale;
 • Gmina Stopnica – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki;
 • Gmina Nowy Korczyn – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów – Parchocin - Podwale (z doprojektowaniem 470 m);
 • Gmina Gnojno – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0026T Śladków Mały – Palonki – Kargów;
 • Gmina Busko – Zdrój – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów – Żerniki Górne.

Drugi wniosek będzie obejmował n/w propozycje zadań:

 • Gmina Pacanów – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce;
 • Gmina Busko – Zdrój – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice – Szaniec – Zwierzyniec;
 • Gmina Busko – Zdrój – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko – Zdrój - Łagiewniki – Elżbiecin;
 • Gmina Nowy Korczyn – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn.

Złożenie wniosku o maksymalnej wartości dofinansowania w wysokości do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby samorząd mógł wnioskować także o wsparcie
w pozostałych dwóch – wyższych limitach. W/w wniosek będzie obejmował termomodernizację budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju oraz wykonanie izolacji i remont ścian ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Dodatkowo, powiaty popegeerowskie mogą składać wnioski także w równoległym naborze. Dla powiatów, obowiązujące limity to:

 • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł;
 • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł.

Pierwszy wniosek będzie obejmował zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0104T Stopnica – Mariampol – Borek, a drugi wniosek budowę sali gimnastycznej wraz
z zapleczem, modernizacją placu szkolnego oraz wykonaniem ogrodzenia przy Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych przy ul. Mickiewicza 23 w Busku - Zdroju, a także ewentualnie rozbudowę oraz przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej
z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kostkach Dużych.

Termin naboru trwa od 28 grudnia 2021 r. do 15 lutego 2022 r.

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego informującym
  o wytycznych naboru do programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” w 2022 roku. Wojewoda Świętokrzyski informuje, że w ramach kolejnych naborów na zadania drogowe (w tym przejścia dla pieszych), ogłaszanych zgodnie z postanowieniami
  21 Ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zgłaszane wnioski będą musiały spełniać wymogi gotowości dokumentacyjnej. Oznacza to, że warunkiem przystąpienia do naboru będzie posiadanie dla wnioskowanego zadania dokumentów technicznych i formalno – prawnych pozwalających rozpocząć roboty drogowe w dniu złożenia wniosku. W ten sposób zakwalifikowane wnioski do dofinansowania będą miały korzystny wpływ na pełne wykorzystanie puli środków RFRD przydzielonych dla województwa świętokrzyskiego, bez konieczności zwrotu do budżetu centralnego. Wnioski niespełniające tych wymogów będą pozostawione bez rozpatrzenia wskutek niezachowania warunków formalnych. Podobnie jak wcześniej, kwalifikowane do finansowania będą wydatki przeznaczone na roboty budowalne
  w pasie drogowym, nadzór inwestorski nad tymi robotami, tablice informacyjne oraz na przygotowanie dokumentacji technicznej w przypadku zadań w trybie „zaprojektuj
  i wybuduj”.
 1. Analizując pismo Radnej Rady Miasta i Gminy Nowy Korczyn dotyczące wykonania dwóch zatok przystankowych przy drogach powiatowych w miejscowości Parchocin, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do dokonania
  wizji w terenie i rozeznania czy istnieje możliwość wykonania w/w zatok przystankowych/peronów przystanków autobusowych we wskazanych
  w przedmiotowym piśmie miejscach.
 1. Przewodniczący Zarządu oraz Wiceprzewodniczący Zarządu podpisali dokument
  PT Nr 26/2021 z dnia 31.12.2021 r. dotyczący Starodroża Drogi Wojewódzkiej Nr 973 w miejscowościach: Zbludowice, Podlesie, Radzanów oraz dokument PT Nr 24/2021
  z dnia 31.12.2021 r. odnośnie Starodroża Drogi Wojewódzkiej Nr 776 w miejscowości Zbludowice. Powyższe ma na celu uregulowanie stanu prawnego w/w dróg.
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem firmy ROBIMART Sp. z o.o. w sprawie zaopiniowania rozwiązań projektowych dotyczących skrzyżowania drogi krajowej
  Nr 79 z drogami powiatowymi, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 79 na odcinku Połaniec – Słupia”. Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do sporządzenia stosownej opinii nt. przedstawionych rozwiązań projektowych dotyczących skrzyżowania drogi krajowej Nr 79 z drogami powiatowymi.

Z zakresu rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska:

 

 

 1. Zarząd Powiatu analizował zarządzenie pokontrolne Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, które zobowiązuje Starostę Buskiego do niezwłocznego utworzenia miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów, o którym mowa w art. 24a ust. 2 w/w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr IV/62/19 zatwierdził „Aktualizację planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016 – 2021” w zakresie wskazania miejsc magazynowania zatrzymanych transportów odpadów. W zatwierdzonym planie, jako miejsce magazynowania odpadów wskazano miejsce zlokalizowane w msc. Rzędów 37, 28-142 Tuczępy, gm. Tuczępy. Członkowie Zarządu Powiatu zasugerowali, aby po zasięgnięciu opinii prawnej, miejsce magazynowania zatrzymanych transportów odpadów utworzyć we wskazanym w zatwierdzonym planie miejscu tj. w msc. Rzędów 37, 28-142 Tuczępy, gm. Tuczępy. W związku z tym, że w/w miejsce nie spełnia określonych przepisami prawa warunków magazynowania odpadów nie będzie możliwości przyjmowania tam zatrzymanych transportów odpadów.

Wnioski Komisji Stałych Rady Powiatu:

 

Komisji Finansowo - Budżetowej:

 

„Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Ludomir Leszczyński poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek przez Wiceprzewodniczącego Komisji Stanisława Krzaka
o zwiększenie zabezpieczonej w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2022 kwoty w wysokości 1 miliona złotych o dodatkowy 1 milion złotych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.”

Powyższy wniosek został przyjęty przez Zarząd Powiatu do realizacji. Jednocześnie w związku z tym, że realizacja przedmiotowego wniosku wymaga poważnej przebudowy budżetu, w chwili obecnej w projekcie uchwały budżetowej nie zostaną wprowadzone zmiany. W/w wniosek znajdzie odzwierciedlenie w nowelizacji budżetu w m-cu lutym br., która zostanie dokonana po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i dotacji.


 

W sprawach różnych:

 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

 

 • przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2022 rok.


 

Zarząd wnosi pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał w sprawie:

 

 • uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2022 (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały);
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022-2030 (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały);
 • wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. "Kosmiczni hotelarze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego;
 • wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości.

 

 

WYSOKA RADO !

Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 10, pkt 11 w brzmieniu:

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski za rok 2021.

Kolejne punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji, tak więc:

dotychczasowy pkt 11 otrzyma numerację 12

dotychczasowy pkt 12 otrzyma numerację 13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2022-01-21
Data publikacji:2022-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:236