Protokół Nr 27/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2015

Protokół Nr 27/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.27.2015

Protokół Nr 27 / 2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 10 czerwca 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz

 2. Stanisław Klimczak

 3. Krzysztof Gajek

 4. Robert Gwóźdź

 5. Wiesław Marzec

oraz

Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

Mariusz Sobowski – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

Zbigniew Pietraszewski – Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK

Ireneusz Augustowski – Główny Księgowy

Urszula Kustra – Naczelnik Wydziału OR

Jerzy Służalski – Sekretarz Powiatu

Tadeusz Sempioł – Kierownik Referatu IPI

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 5. Omówienie Programu Restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

 6. Przedstawienie stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy firmie Cardinox (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

 7. Zapoznanie się z informacją na temat planowanego utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Powiatowym w Busku – Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

 8. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c kwiecień 2015 r. (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

 9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie poniesionych nakładów inwestycji pn. „Dostosowanie do wymagań obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych długości dojść ewakuacyjnych budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju poprzez wykonanie wydzielenia p. poż. klatki schodowej” użytkownikowi obiektu (Kier. Ref. IPI, Skarbnik Powiatu).

 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie sali terapii grupowej (Nacz. Wydz. EK).

 11. Ponowne rozpatrzenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury (Nacz. Wydz. EK).

 12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym (Nacz. Wydz. EK).

 13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2014 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.

 14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2014 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.

 15. Rozpatrzenie wniosku znak: ZSTiO.3010.636.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków w planie finansowym projektu na rok 2015 pn. „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” realizowanego w ramach projektu Erasmus+ (Skarbnik Powiatu).

 16. Rozpatrzenie wniosku znak: ZSTiO.3010.637.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2015 w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” realizowanego w ramach projektu Erasmus+ (Skarbnik Powiatu).

 17. Rozpatrzenie wniosku znak: ZSTiO.3010.635.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków w planie finansowym projektu na rok 2015 pn. „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” realizowanego w ramach projektu Erasmus+ (Skarbnik Powiatu).

 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).

 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku – podział rezerwy ogólnej (Skarbnik Powiatu).

 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

 24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (Skarbnik Powiatu).

 25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2014 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres (Skarbnik Powiatu).

 26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok (Skarbnik Powiatu).

 27. Sprawy różne (Nacz. Wydz. OR).

 28. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 27 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do nin. protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 4

Protokół Nr 26/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 5

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał, że należy zastanowić się w jakim kierunku Powiat powinien zmierzać i dokonać wyboru w jakiej formie organizacyjnej pozostawić szpital. Rada Powiatu musi podjąć decyzję w bieżącym roku albo w zakresie niedofinansowania szpitala tj. przyjęcia sprawozdania zatwierdzonego przez biegłych rewidentów i przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego poprzez prywatyzację, wydzierżawienie, ewentualnie przekształcenie go w spółkę pracowniczą bądź pozostawienie szpitala jako powiatowego, publicznego w oparciu o przedmiotowy Program Restrukturyzacji. Zgodnie z informacją przekazaną przez Skarbnika Powiatu jeżeli Powiat pokryje stratę w wysokości ok. 1,5 mln. zł z dochodów bieżących wówczas w 2016 roku mogą zostać zablokowane wszystkie inne inwestycje i budżet Powiatu może zatwierdzać Regionalna Izba Obrachunkowa z uwagi na to, że nie będzie możliwości zaciągania zobowiązań. Starosta podkreślił, że przekazując ZOZ w Busku – Zdroju środki w wysokości ok. 1,5 mln. zł Powiat zamyka sobie drogę do płynności finansowej. W dalszej części dyskusji Przewodniczący Zarządu poinformował, że prawdopodobnie Zarząd Powiatu w Pińczowie podjął decyzję o likwidacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Na obecną chwilę dwie spółki z Krakowa i z Tuchowa są zainteresowane wydzierżawieniem Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w ZOZ w Busku – Zdroju. Oddział Ginekologiczno – Położniczy i Neonatologiczny w naszym szpitalu przynoszą bowiem największą stratę ok. 1,5 mln. zł w ciągu roku.

Jednocześnie Starosta Jerzy Kolarz przekazał, że w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł z bezprecedensowym wyrokiem Sądu, który orzekł, że bez względu na to, czy operacje bądź zabiegi są tymi ratującymi życie, czy też nie, NFZ ma obowiązek za powyższe zapłacić i przyznać 100 % wykonanych procedur szpitalowi. Jest to pierwszy taki bezprecedensowy wyrok w zakresie zapłaty za nadwykonania.

Należy zatem podjąć decyzję w zakresie dalszego funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno – Położniczego tj. ewentualnego przejęcia pacjentów z Pińczowa i innych miejscowości i wydzierżawienia Oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego przy jednoczesnej realizacji Programu Restrukturyzacji w zakresie wdrażania poszczególnych zmian.

Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec zapytał jaka jest kwota zobowiązań wymagalnych w szpitalu.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że wartość zobowiązań wymagalnych stanowi kwotę ok. 6 mln. zł. Kwota w wysokości 1,5 mln. zł, którą Powiat pokryłby oraz 270 tys. zł, którą szpital dostanie z NFZ pozwoli na zmniejszenie zobowiązań wymagalnych.

Starosta Jerzy Kolarz wraz z Wicestarostą Stanisławem Klimczakiem zaznaczyli, że nie chcieliby dopuścić do prywatyzacji szpitala. Podkreślili, że jest to ostateczne rozwiązanie. Do tematu prywatyzacji można powrócić w przyszłym roku, a na obecną chwilę próbować pośrednich działań tj. wydzierżawienia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego oraz wdrożenia innych zmian reorganizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów.

W dalszej części posiedzenia do Członków Zarządu dołączyła Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w osobie Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju Grzegorz Gałuszki, Z-cy Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku – Zdroju Zbigniewa Pietraszewskiego oraz Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Busku – Zdroju Mariusza Sobowskiego.

W odpowiedzi na zapytanie Członków Zarządu Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował, że na dzień dzisiejszy na poziomie ok. 16 tys. zł kształtują się ogólne koszty portierni. Przetarg w zakresie ochrony w Czerwonej Górze został rozstrzygnięty na kwotę ok. 7 200 zł netto. Obejmuje on 2 ochroniarzy na zmianie dziennej i 1 na zmianie nocnej oraz monitoring. Powyższe pokazuje, że można o połowę zmniejszyć obecne koszty. Jednocześnie Dyrektor dodał, że zgodnie z wnioskami ujętymi w Programie Restrukturyzacji ZOZ w Busku - Zdroju szpital dąży do utworzenia własnej grupy sprzątającej bądź przekazania tej sfery działalności firmie zewnętrznej w formie outsourcingu.

Następnie dodał, że portierzy mają w zakresie obowiązków sprzątanie i odśnieżanie lecz tego nie realizują. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej firmy ochroniarskiej zewnętrznej będą natomiast zawarte w/w czynności oraz dozór pełnoobiektowy i patrol interwencyjny, który będzie pełnił dyżur na terenie szpitala.

Czynnik ludzki tj. osoby pracujące w obecnej chwili na portierni będą miały możliwość przejścia do ochrony bądź zostaną w inny sposób zagospodarowane. Dyrektor podkreślił, że nikt nie zostanie zwolniony.

W odpowiedzi na zapytanie Naczelnika Wydziału SOZ Sławomira Dalacha w zakresie centrali Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że w PUP w Busku – Zdroju są środki finansowe na utworzenie stanowiska pracy. W związku z tym ZOZ będzie chciał za w/w środki takie stanowisko pracy utworzyć i kupić centralę telefoniczną.

W dalszej części dyskusji Dyrektor odniósł się do wydzierżawienia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego. Nadmienił, że jest opinia Rady Społecznej przy ZOZ w Pińczowie odnośnie likwidacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Przekazał, że po uzgodnieniach z Dyrektorem ZOZ w Pińczowie prawdopodobnie w miejsce Oddziału Ginekologiczno – Położniczego zostanie utworzony Oddział Neurologiczny. Następnie Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju wspomniał o ewentualnych zamiarach utworzenia Oddziału Dermatologicznego w ZOZ w Busku – Zdroju w pomieszczeniach po byłym ZOL-u. Na tą chwilę analizowana jest wysokość kosztów i możliwość finansowania w powyższym zakresie.

W związku z zapytaniem Wicestarosty Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju przekazał, że oszczędności dotyczące firmy ochroniarskiej stanowiłyby ok. 8 tys. zł w skali m-ca. Odnośnie wydzierżawienia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Dyrektor przekazał, że oszczędności z tytułu dzierżawy będą stanowiły ok. 150 tys. zł rocznie. Za prąd i inne media, które zostaną zawarte w dodatkowej umowie firma wydzierżawiająca w/w Oddziały będzie płacić, jak również pokrywać koszty z tytułu wynajęcia bloku operacyjnego (w zależności od czasu wykorzystania bloku operacyjnego). Dyrektor poinformował, że pielęgniarki mogłyby zostać przejęte przez firmę wydzierżawiającą w/w Oddziały. Firma ta będzie realizowała trakt porodowy oraz remont i wyposażenie przedmiotowych Oddziałów. W związku z zapytaniem Członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Gajka Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju przekazał, że przedmiotowa dzierżawa będzie dotyczyła 10 lat.

Następnie Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju wyjaśnił, że aby wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Powiatu musi posiadać pismo intencyjne o chęci przejęcia w/w Oddziałów, które najprawdopodobniej otrzyma od zainteresowanych firm w przyszłym tygodniu. Zarząd Powiatu musi jednak zaakceptować Program Restrukturyzacji ZOZ opracowany przez Dyrekcję. W dalszej kolejności Dyrektor przekaże do BIP na 40 dni informację o możliwości wydzierżawienia w/w Oddziałów pod działalność ginekologiczno – położniczą i neonatologiczną. Jeżeli wpłynie wniosek od w/w firm wówczas Dyrektor zwróci się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na wydzierżawienie powierzchni.W ślad za tym Dyrektor przedłoży Zarządowi wniosek w zakresie wydzierżawienia powierzchni, a następnie stosowny projekt uchwały Zarządu Powiatu i projekt inicjatywy uchwałodawczej.

Wicestarosta Stanisław Klimczak podsumował wnioski wynikające z programu restrukturyzacji ZOZ w Busku – Zdroju, tj. wydzierżawienie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologicznego, przejęcie obowiązków portierni przez firmę ochroniarską zewnętrzną, utworzenie własnej grupy sprzątającej (zmiana formy sprzątania).

Przewodniczący Zarządu zaapelował do Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Busku – Zdroju Mariusza Sobowskiego, aby trzymać reżim lekowo – sprzętowy, kosztowy w szpitalu. Zgodnie bowiem z wyżej wspomnianym artykułem jest podstawa, aby NFZ zapłacił za wszystkie procedury.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Busku – Zdroju przekazał, że pomimo poczynionych starań ograniczenia ilości leków w szpitalu powyższe jest bardzo trudne, a następnie przedstawił jak to wygląda od strony praktycznej.

Wicestarosta Stanisław Klimczak stwierdził, że podjęcie przez Zarząd Powiatu, a następnie przez Radę Powiatu decyzji o poparciu Programu Restrukturyzacji jest jednoznaczne z tym, że Powiat pokryje stratę szpitala w wysokości ok. 1 400 tys. zł. Dodał, że środki w wysokości ok. 270 tys. zł zostaną zwrócone przez Fundusz za nadwykonania. Podkreślił, że jest to ostatni rok kiedy Powiat będzie mógł pokryć ujemny wynik finansowy ZOZ, gdyż w przyszłym roku nie będzie już takiej możliwości. Powiat nie znajdzie już bowiem takiej kwoty, gdyż nawet na to nie pozwoli RIO. W związku z tym Wicestarosta zwrócił się do Z-cy Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku - Zdroju z zapytaniem jak będzie wyglądała sytuacja finansowa szpitala w przyszłym roku po pokryciu w/w straty przez Powiat oraz wdrożeniu zmian ujętych w Programie Restrukturyzacji.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że na dzień dzisiejszy ZOZ ma niezapłacone faktury wymagalne na kwotę ok. 6 800 tys. zł. Stwierdził, że mimo, że strata zostanie ograniczona o ok. 1 800 tys. zł do ok. 5 mln. zł w/w zobowiązania nadal będą rosły.

Starosta przekazał, że jeżeli w dniu dzisiejszym zostanie podjęta decyzja o wydzierżawieniu dwóch Oddziałów, które generują największą stratę wówczas nie będzie ona rosła.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku – Zdroju podkreślił, że powyższe zostanie spełnione przy założeniu, że wszystkie inne oddziały nie będą generować już straty.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju wyjaśnił, że pierwszy efekt działań restrukturyzacyjnych będzie widać dopiero w roku 2016. W związku z powyższym bardzo ważne jest, aby zatrzymać spiralę narastającego długu zobowiązań wymagalnych i innych. Poinformował, że na dzień dzisiejszy w ZOZ w Busku - Zdroju jest ok. 3 mln. zł straty, ok. 1 200 tys. zł nadwykonań, ok. 300 tys. zł niedowykonań. Zatem, należy czynić starania, aby zbilansować szpital do wysokości amortyzacji w bieżącym roku. Jednocześnie dodał, że ZOZ podejmie wszelkie działania, aby Powiat w przyszłym roku do niego nie dokładał.

W związku z zapytaniem Starosty Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku – Zdroju przekazał, że w przyszłym roku ZOZ nie będzie miał kredytu z Raiffeisen Bank Polska S.A., zatem będzie miał o 400 tys. zł mniej do spłaty.

Wicestarosta podkreślił, że przy podjęciu decyzji o restrukturyzacji należy traktować szpital i Powiat jako jeden organizm, gdyż uchwalanie budżetu Powiatu jest wówczas integralną częścią budżetu ZOZ.

Starosta podkreślił, że jeżeli w tym roku Rada Powiatu zdecyduje się na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w kwocie ok. 1,5 mln. zł Dyrektor bierze na siebie ogromne zobowiązanie zbilansowania szpitala w bieżącym roku. Zatem, Powiat pokryje w/w stratę szpitala pod warunkiem, że w przyszłym roku nie będzie potrzeby dołożenia kolejnych środków finansowych z uwagi na to, że ich nie będzie. Starosta zaapelował do Dyrekcji ZOZ w Busku - Zdroju, aby czyniła wszelkie starania, by taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju podkreślił, że należy wziąć pod uwagę, że wykazana strata jest wynikiem realizacji inwestycji. Szpital zmienił się diametralnie pod kątem infrastruktury, wyposażenia, sprzętu, kadry lekarskiej. Zatem, był to dobry kierunek, lecz kosztowny. Spłacane są zobowiązania, które zostały zaciągnięte na realizację inwestycji.

Wobec powyższego, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się do pozostałych Członków Zarządu z zapytaniem, czy akceptują przedmiotowy Program Restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

Powyższy Program Restrukturyzacji ZOZ w Busku – Zdroju został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy: 4 głosach – za i 1 głosie – wstrzymującym się.

Wobec tego, Starosta przekazał, że jest przyzwolenie, aby Dyrektor zaczął wdrażać ten Program z zastrzeżeniem, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność.

Program Restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6

Na poprzednim posiedzeniu Nr 26/2015 w dniu 3 czerwca 2015 roku Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju przekazał Członkom Zarządu Powiatu n/w informacje. Poinformował o Decyzji Prezesa NFZ uchylającej Decyzję dotyczącą kontraktu na świadczenia z zakresu kardiologii z 2012 roku. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju został zaproszony do rokowań, które zakończą się 9 czerwca br. Zaproponowany kontrakt dla szpitala od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. wynosi 3 000 026 zł. W chwili obecnej ZOZ w Busku – Zdroju nie jest w stanie spełnić warunków do świadczenia usług z zakresu kardiologii inwazyjnej.

Na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju wyjaśnił, że Decyzję Prezesa NFZ odebrał dnia 25 maja br. W wyniku powyższego oddalono Decyzję Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego NFZ w zakresie przydzielenia kontraktu na świadczenia z zakresu kardiologii w 2012 roku i zobowiązano Fundusz do przyznania szpitalowi w Busku – Zdroju kwoty ok. 3 mln. zł na realizację kontraktu w zakresie kardiologii i przystąpienia w formie negocjacji do tego kontraktu. ZOZ w Busku – Zdroju nie był w stanie spełnić warunków dlatego do tych negocjacji nie przystąpił. Dyrektor wyjaśnił, że nie było lekarzy, sprzętu itd. Na dzień dzisiejszy firma Cardinox wyodrębniła spółkę Cardinox z Buska – Zdroju, która podlega ocenie przez firmę Intercard. W/w ocena ma się zakończyć w dniu 11 czerwca br. Powyższa firma ma przystąpić do przetargu w zakresie wydzierżawienia powierzchni pod działalność kardiologii.

W dalszej części dyskusji Dyrektor dodał, że jeżeli Fundusz uznałby, że powyższy konkurs został przeprowadzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wówczas musiałby unieważnić ten konkurs. Natomiast konkurs nie został unieważniony lecz dodatkowo zaproszono ZOZ w Busku – Zdroju do negocjacji.

Starosta zapytał, czy NFZ wykluczył spółkę Intercard z ubiegania się o kontrakt w tym konkursie. Dyrektor ZOZ odpowiedział, że nie wykluczył i nie zaprosił bowiem w/w spółka już ma kontrakt.

Następnie Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że firma Cardinox nie wywiązała się z żadnych uzgodnień i ugód zawartych w stosunku do spłaty zobowiązań i zaprzestała prowadzenia działalności. Wobec tego Dyrektor podjął decyzję o wypowiedzeniu jej umowy dzierżawy w drodze polubownego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przesłanki zgodnie z umową dawały bowiem podstawę do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z tytułu niezapłacenia trzykrotności czynszu. Dyrektor uzupełnił, że czynsz nie został zapłacony wiele razy, zobowiązania zostały spłacone bez odsetek. Odsetki stanowią kwotę w wysokości ok. 34 tys. zł.

Starosta wraz z Dyrektorem ZOZ w Busku – Zdroju poinformowali, że wypowiedzenie umowy dotyczy powierzchni, zaś Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku – Zdroju dodał, że w okresie wypowiedzenia firma ma również obowiązek płacić czynsz.

Pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju dotyczące Jego stanowiska w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy firmie Cardinox stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił w jaki sposób funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy w Starachowicach. Wysokość kontraktu na SOR w 2012 roku wynosiła 3 012 tys. zł, w 2013 roku – 3 200 tys. zł, w 2014 roku – 3 600 tys. zł. Ogólne koszty w 2012 r. to 3 600 tys. zł, w 2013 r. - 4 018 tys. zł, w 2014 r. - 4 300 tys. zł. Zatem, strata w roku 2012 wynosiła minus – 662 tys. zł, w roku 2013 minus – 795 tys. zł, w roku 2014 minus – 676 tys. zł. Wielkość zatrudnienia: lekarze – 1 etat, pielęgniarki – 19 etatów, rejestratorki medyczne – 3 etaty, sanitariusz szpitalny – 1 etat, noszowy – 1 etat. Zatrudnieni na umowę – zlecenie: pielęgniarki - 1 osoba, ratownik medyczny – 1 osoba, noszowy – 1 osoba. Umowy kontraktowe: lekarze – 2 osoby, pielęgniarki – 4 osoby, ratownik medyczny – 14 osób.

Naczelnik Wydziału SOZ przekazał, że przedstawi wkrótce informację w zakresie funkcjonowania SOR w Staszowie oraz w Sandomierzu.

Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że koszt budowy SOR to ok. 7,5 mln. zł. Udział własny Powiatu stanowi ok. 15 % tj. ok. 1 mln. zł. Podkreślił, że kadra medyczna jest podstawowym problemem, gdyż wszędzie jej brakuje.

W odpowiedzi na zapytanie Starosty Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju wyjaśnił, że kontrakt terytorialny na SOR obejmuje również wyposażenie lądowiska w oświetlenie.

Naczelnik Wydziału SOZ zwrócił uwagę, że zmienia się zasada odnośnie finansowania SOR, tj. będzie stawka dobowa plus procedury.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował, że finansowanie SOR w kwocie 3 600 tys. zł daje w granicach ok. 10 tys. zł dziennie. W obecnej chwili ZOZ w Busku – Zdroju ma 2 800 zł ryczałtu dobowego na Izbę Przyjęć. Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju wraz z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Busku – Zdroju poinformowali, że żaden z lekarzy nie chce być starszym dyżurnym na Izbie Przyjęć. Chirurdzy, pediatrzy i lekarze innych specjalności złożyli pismo, że nie będą przyjmować ambulatoryjnych pacjentów na Izbie będąc na dyżurze szpitalnym. Lekarze postawili warunek, że w sytuacji obsługiwania pacjentów na Izbie Przyjęć zrezygnują z pracy. Przy finansowaniu w wysokości 2 800 zł Izby Przyjęć jest zatrudnionych: lekarz medycyny – 1, ogólna liczba pielęgniarek na umowę o pracę - 12, pielęgniarek na umowę – zlecenie – 1, salowych – 6, ratowników – 3. Zatem, Dyrektor stwierdził, że jest personel do zabezpieczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W sytuacji kiedy nie będzie Izby Przyjęć jej rolę przejmie SOR. W zakresie środków na wkład własny Dyrektor przekazał, że w przyszłym tygodniu spotka się z Wiceministrem Zdrowia w zakresie możliwości pokrycia wkładu własnego do kontraktu terytorialnego dotyczącego SOR z tych środków, które były w niepełnym finansowaniu z RPO z poprzedniej perspektywy. W zakresie kadry medycznej Dyrektor przekazał, że może wykorzystać do kontraktu dwóch lekarzy ze specjalnością medycyny ratunkowej i lekarzy, którzy chcą dyżurować na Izbie Przyjęć w ramach dodatkowego dyżuru nie zaś dyżuru na oddziale. Dyrektor zapewnił, że do stabilizacji szpitala i możliwości dalszego rozwoju potrzebny jest Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Starosta podkreślił, że na chwilę obecną Powiat Buski nie jest beneficjentem wniosku, gdyż cała korespondencja została skierowana do Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju. Natomiast Powiat Buski może stać się beneficjentem, jeżeli Dyrektor ZOZ zwróci się o zabezpieczenie kwoty stanowiącej udział własny.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że z informacji uzyskanych od innych dyrektorów i lekarzy SOR-y generalnie przynoszą straty.

Starosta poinformował, że SOR umożliwia lepsze zabezpieczenie pacjenta i dostępność do pełnej diagnostyki.

Po szczegółowej analizie i dyskusji, Zarząd Powiatu na chwilę obecną wyraził zgodę na podjęcie przez Dyrektora ZOZ działań zmierzających do realizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i jednocześnie zobowiązał go do przekazywania na bieżąco informacji dotyczących poczynionych postępów i przeprowadzonych negocjacji w w/w zakresie.

Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na temat planowanego utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Powiatowym w Busku – Zdrojustanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Krzysztof Gajek kolejny raz podkreślił i okazał swoje niezadowolenie, że ZOZ w Busku - Zdroju przyjmuje pacjentów niskodochodowych z innego terenu i ponosi w wyniku tego koszty.

Następnie na wniosek Członka Zarządu Roberta Gwoździa Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ do rozeznania kwestii możliwości sfinansowania akcji Biała Niedziela ze środków zabezpieczonych na ochronę zdrowia w budżecie Powiatu.

Radny Robert Gwóźdź zaapelował o promocję zdrowia i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju gdyż w dalszym ciągu w świadomości środowiskowej służba zdrowia nie funkcjonuje tak, jak powinna. Dodał, że bardzo ważna jest kwestia pokazania możliwości naszego szpitala.

 

Ad. 8

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Gałuszka omówił informację o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c kwiecień 2015 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Poinformował, że strata narastająco od początku roku wynosi minus - 3 261 451,36 zł.

Dyrektor wyjaśnił, że część procedur dotyczących Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej nie została jeszcze rozliczona i wkrótce wpłynie jeszcze kwota ok. 600 tys. zł za nadwykonania.

Starosta zwrócił się z zapytaniem, czy jak zostaną przesunięte koszty bloku operacyjnego z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Oddział Chirurgii Ogólnej czy też na Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej to czy w/w środki zostaną przez NFZ zapłacone.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju oraz Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku – Zdroju poinformowali, że są to przesunięcia wewnętrzne i powyższe nie ma znaczenia dla Funduszu.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju zauważył, że strata miesięczna z oddziałów szpitalnych wynosi ok. 500 tys. zł, w tym dużą część tej straty generuje Oddział Ginekologiczno – Położniczy i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Po analizie i dyskusji, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

O godzinie 10.00 Członek Zarządu Robert Gwóźdź opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 9

Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł przekazał że została zakończona realizacja inwestycji pn. „Dostosowanie do wymagań obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych długości dojść ewakuacyjnych budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju poprzez wykonanie wydzielenia p. poż. klatki schodowej”. Łączna wartość nakładów wynosi 95 283,40 zł. W związku z tym Kierownik Referatu IPI zwrócił się o wyrażenie zgody na przekazanie poniesionych nakładów przedmiotowej inwestycji użytkownikowi obiektu, Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju. Powyższy wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek znak: PPP.071.44.2015 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie sali terapii grupowej –w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła skorygowaną ofertę Stowarzyszenia Voce w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W/w oferta była przedmiotem posiedzenia Nr 26/2015 Zarządu Powiatu w dniu 3 czerwca 2015 roku. Wówczas Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla w/w Stowarzyszenia środki finansowe w kwocie 1 500 zł i zobowiązał go do skorygowania przedmiotowej oferty.

Na dzisiejszym posiedzeniu skorygowana oferta została zaakceptowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę uchwałodawczą należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 13

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2014 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę uchwałodawczą należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 14

Starosta Jerzy Kolarz zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmiany uchwały Nr II/18/2014 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę uchwałodawczą należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 15

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiemznak: ZSTiO.3010.636.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków w planie finansowym projektu na rok 2015 pn. „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” realizowanego w ramach projektu Erasmus+ -w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 16

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski przedłożył wniosek znak: ZSTiO.3010.637.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2015 w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” realizowanego w ramach projektu Erasmus+ - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się, powyższy wniosek po korekcie dokonanej przez Skarbnika Powiatu został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 17

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski przedłożył wniosek znak: ZSTiO.3010.635.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków w planie finansowym projektu na rok 2015 pn. „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” realizowanego w ramach projektu Erasmus+ - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Na wniosek Głównego Księgowego przedmiotowy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Główny Księgowy zawnioskował o dokonanie zmniejszenia w dziale 853 rozdział 85395 paragraf 4300 o kwotę 1142 zł i dokonanie zwiększenia w dziale 801 rozdział 80130 paragraf 4300 o w/w kwotę.

Po analizie, wniosek zaproponowany przez Głównego Księgowego został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 18

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdrojuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 112/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 113/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 114/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku – podział rezerwy ogólnej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 115/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku – podział rezerwy ogólnej stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Po przeanalizowaniu, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 116/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 23

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po zapoznaniu się, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 117/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawieabsolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok – w brzmieniu stanowiącymzałącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się i nie wniósł zastrzeżeń do w/w projektu uchwały.

 

Ad. 25

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski przedłożył opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko – Zdrój – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Główny Księgowy poinformował, że ujemny wynik finansowy za 2014 rok do pokrycia przez Powiat Buski wynosi minus – 1 402 521,69 zł, tj. strata netto w wysokości minus – 3 923 749,31 zł oraz koszty amortyzacji w wysokości 2 521 227,62 zł.

Następnie przekazał uwagę Skarbnika Powiatu tj. aby Członkowie Zarządu wzięli pod uwagę Program Restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz kwestię obciążenia Powiatu dodatkową kwotą w zakresie wydatków bieżących, gdyż powyższe ujemnie wpłynie na Wieloletnią Prognozę Finansową i wówczas budżet Powiatu mogłaby uchwalać Regionalna Izba Obrachunkowa.

Po analizie, powyższa opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Główny Księgowy Ireneusz Augustowski omówił projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2014 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres –w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 26

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski przedstawił projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok –w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę uchwałodawczą należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 27

W sprawach różnych:

 1. Na poprzednim posiedzeniu Nr 26/2015 Zarządu Powiatu w dniu 3 czerwca 2015 roku Naczelnik Wydziału OR referowała kolejną ofertę sprzedaży energii elektrycznej przygotowaną przez PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej. W przedmiotowej ofercie zaproponowana cena energii elektrycznej wynosi 248,90 zł/MWh.

  Z rozmowy przeprowadzonej z przedstawicielem firmy PGE wynika, że przedłożona oferta sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa na wstępie jest ostateczna. W związku z tym na dzisiejszym posiedzeniu Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra zaproponowała, aby dokonać zakupu energii elektrycznej w drodze przetargu nieograniczonego.

  Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału OR w głosowaniu jednogłośnie.

 2. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o przeprowadzeniu kontroli w dniu 30 czerwca 2015 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku – Zdroju przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 3. Główny Księgowy Ireneusz Augustowski przedstawił wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków z budżetu Powiatu na zakupy inwestycyjne w wysokości 889 500,00 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

  Po szczegółowej dyskusji, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w wniosek w zakresie zabezpieczenia środków na zakup kosiarki tylno – bocznej – 25 000 zł, głowicy do czyszczenia rowów – 29 500 zł, ciągnika 90-110KM – 250 000 zł.

  Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu inicjatywy uchwałodawczej.

 4. Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że chęć organizacji Dożynek Powiatowych w 2015 roku wyraziła Gmina Solec – Zdrój i Gmina Pacanów. Z uwagi jednak na remont stadionu w Solcu - Zdroju Przewodniczący Zarządu zasugerował, aby zorganizować tegoroczne dożynki wspólnie z Gminą Pacanów.

 5. Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski zwrócił się do Zarządu Powiatu z zapytaniem dotyczącym kwestii dalszego wydawania kwartalnika Wieści z Powiatu Buskiego. Przypomniał, że 1000 egzemplarzy w/w kwartalnika stanowi koszt w wysokości 2 800 zł brutto.

  W związku z w/w zapytaniem Zarząd Powiatu stwierdził, że powyższa kwestia zostanie przedyskutowana na poszczególnych posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

Ad. 28

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący ZarząduJerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 11:00zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

 

 

Protokół sporządziła:

Martyna Lis

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2015-06-19
Data publikacji:2015-06-19
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Lis
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1981